Solid fondsøkonomi bag Louisiana forud for DFs nedskæringer

Både Louisiana Fonden og Museumsfonden bag Louisiana-museet har økonomisk muskelkraft til at støtte museet, hvis Dansk Folkepartis foreslåede nedskæringer på 7,5 mio. kr. af det statslige tilskud bliver vedtaget. Men fondenes henlæggelser til uddelinger skal blandt andet bruges til indkøb af ny kunst og er ikke foretaget som et værn mod drastiske nedskæringer i statsstøtten, forklarer fondenes bestyrelsesformand, Lars Munch, der er forbløffet over forslaget.

De to fon­de bag Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art er så øko­no­misk vel­pol­stre­de, at de er i stand til hol­de hån­den un­der mu­se­ets drift og kunst­er­hver­vel­ser, selv hvis Dansk Fol­ke­par­tis nedskæ­rin­ger i stat­stilskud­det på 7,5 mio. kr. træ­der i kraft al­le­re­de fra år 2017. Hen­læg­gel­ser til ud­de­lin­ger, re­kord­s­tor om­sæt­ning og sta­bi­le ud­byt­ter fra dat­ter­sel­ska­bet Gyl­den­dal A/S har gi­vet fon­de­ne et godt be­red­skab til at støt­te museet.

Det vi­ser Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­des gen­nem­gang af regn­ska­ber­ne for de to fon­de og Louisiana-museet.

Men par­tiets for­slag væk­ker un­dren i Lou­i­si­a­na-grup­pens be­sty­rel­se, som un­der­stre­ger, at den sun­de fond­s­ø­ko­no­mi og hen­læg­gel­ser­ne til se­ne­re ud­de­lin­ger er til­ret­telagt med hen­blik på at op­ret­hol­de og ud­vik­le så­vel den hø­je kva­li­tet som den nød­ven­di­ge ud­byg­ning af mu­se­ets fy­si­ske rammer.

”Lou­i­si­a­na har væ­ret fo­re­gangs­mand på mu­se­ums­om­rå­det si­den sin fød­sel i 1958. Mu­se­et har de se­ne­ste fem år øget be­søgstal­let, uag­tet at stats­støt­ten har væ­ret vi­gen­de. På den bag­grund vir­ker det mær­ke­ligt, at net­op Lou­i­si­a­na må hol­de for i det kul­tur­po­li­ti­ske spil om for­de­ling af mu­se­a­le mid­ler,” si­ger Lars Munch, der er for­mand for be­sty­rel­ser­ne i så­vel Lou­i­si­a­na Fon­den, Mu­se­ums­fon­den af 7. de­cem­ber 1966 samt Lou­i­si­a­na Mu­se­um of Mo­dern Art.

Det var Dansk Fol­ke­par­tis kul­tu­r­ord­fø­rer, Alex Ahrendt­sen, som i sid­ste uge frem­sat­te par­tiets fi­nans­lo­v­s­ud­spil på kul­tu­r­om­rå­det. For­sla­get går ud på at til­fø­re i alt 35 mio. kr. til mu­siks­ko­ler, tre kul­tur­hi­sto­ri­ske mu­se­er, nye mu­se­ums­ma­ga­si­ner og Skibs­be­va­rings­fon­den. Pen­ge­ne skal fin­des ved at re­du­ce­re det of­fent­li­ge til­skud til Lou­i­si­a­na og Ar­ken med hver 7,5 mio. samt ved at om­pri­o­ri­te­re 20 mio. kr. i Sta­tens Kunst­fond. Kon­se­kven­sen for Lou­i­si­a­na er, at mu­se­ets of­fent­li­ge til­skud ri­si­ke­rer at bli­ve skå­ret med 25 pro­cent fra godt 31 mio. kr. til 23,5 mio. kr. om året.

Dansk Fol­ke­par­tis kul­tu­r­ord­fø­rer me­ner, at der er helt na­tur­ligt, at et mu­se­um som Lou­i­si­a­na må hol­de for i om­pri­o­ri­te­ring af støt­te­mid­ler­ne, og han er ik­ke enig med Lars Munch i, at der er ta­le om ’dra­stisk nedskæring’:

”Jeg går ud fra, at le­del­sen om­kring Lou­i­si­a­na og­så er so­li­da­ri­ske med an­dre mu­se­er i Dan­mark, og at de godt kan for­stå, at vi bli­ver nødt til at ha­ve en bed­re ba­lan­ce og en me­re ret­fær­dig for­de­ling af de stats­li­ge støt­te­mid­ler. Lou­i­si­a­na kan sag­tens kla­re, at vi ta­ger 7,5 mio. kr.,” si­ger Alex Ahrendtsen.

uddelingspulje på 22 mio. kr.

De sid­ste fem år har de to fon­de bag Lou­i­si­a­na ud­delt til­sam­men godt 6 mio. kr. om året til mu­se­et (se ta­bel nedenfor).

Mu­se­ums­fon­den af 1966 blev stif­tet af Lou­i­si­a­nas grund­læg­ger, Knud W. Jen­sen, og har pri­mært til for­mål at kø­be kunst og skæn­ke det til mu­se­et. Fon­den har be­stem­men­de ind­fly­del­se i Gyl­den­dal A/S, hvor den ejer 35 pro­cent af den sam­le­de ak­tie­ka­pi­tal. Det ejer­skab har de se­ne­ste fem år gi­vet fon­den et år­ligt ak­tieud­byt­te på 7,2 mio. kr. Igen i år får fon­den ud­be­talt ud­byt­te på godt 7 mio. kr. fra dat­ter­sel­ska­bet Gyl­den­dal A/S, der har Lou­i­si­a­nas mu­se­ums­di­rek­tør, Po­ul Erik Tøj­ner, som bestyrelsesformand.

“På bag­grund af go­de re­sul­ta­ter i Gyl­den­dal har Mu­se­ums­fon­den i ad­skil­li­ge år væ­ret i stand til at ud­lod­de mid­ler til køb af kunst­vær­ker til Lou­i­si­a­nas sam­ling. Iføl­ge mu­se­ums­lo­ven er Lou­i­si­a­na for­plig­tet til at hol­de sam­lin­gen le­ven­de gen­nem er­hver­vel­ser. I be­sty­rel­sen fin­der vi det vig­tigt at le­ve op til den­ne for­plig­tel­se. Lou­i­si­a­na mod­ta­ger ik­ke of­fent­li­ge mid­ler, som er øre­mær­ket til køb af kunst, og hen­sæt­tel­ser­ne i Mu­se­ums­fon­den er ud­tryk for, at vi øn­sker den am­bi­tiø­se er­hver­vel­ses­po­li­tik fort­sat,” si­ger Lars Munch.

Sid­ste år er­hver­ve­de mu­se­et 34 kunst­vær­ker med pen­ge fra Mu­se­ums­fon­den. I alt køb­te mu­se­et kunst for 34 mio. kr.

Mu­se­ets an­den støt­te­fond, Lou­i­si­a­na­fon­den står for drif­ten af mu­se­ums­bu­tik­ken og caféen. Net­toom­sæt­nin­gen i fon­den har væ­ret stærkt sti­gen­de og ud­gjor­de sid­ste år 82 mio. kr., hvil­ket er en frem­gang på godt 20 pro­cent i for­hold til åre­ne før Lou­i­si­a­nas to se­ne­ste år med pu­bli­kums­re­kor­der. Det gav sid­ste år et re­sul­tat på 6,4 mio. kr. Fon­dens do­na­tio­ner kan bru­ges til mu­se­ets drift, ny­op­fø­rel­se af byg­nin­ger og til kun­stind­køb. Sid­ste år ud­del­te fon­den 6,4 mio. kr. i drift­stilskud og for­hø­je­de ud­de­lings­ram­men med syv mio. kr., så fon­den nu har en sam­let ud­de­lings­hen­sæt­tel­ser på 12 mio. kr. Men de pen­ge har be­sty­rel­sen al­le øre­mær­ket, for­kla­rer Lars Munch.

”I Lou­i­si­a­na­fon­den er der hen­sat mid­ler til en ræk­ke frem­ti­di­ge øko­no­mi­ske ud­for­drin­ger. Det gæl­der for ek­sem­pel at kun­ne bi­dra­ge til løs­nin­gen på de par­ke­rings­pro­ble­mer, lo­kal­mil­jø­et ef­ter­spør­ger samt byg­nings­mæs­si­ge æn­drin­ger, som det er van­ske­ligt at op­nå ek­stern støt­te til,” si­ger han.

Ambitioner eller rovddrift

Sam­let har de to fon­de ved ud­gan­gen af 2015 hen­læg­gel­ser for 22 mio. kr., der på kort sigt kan hol­de hån­den un­der mu­se­ets drift og kun­stind­køb, hvis Fol­ke­tin­get be­slut­ter at skæ­re i Lou­i­si­a­nas of­fent­li­ge til­skud. Men me­nin­gen med fon­de­nes plan­læg­ning af den øko­no­mi­ske støt­te er at sik­re en bli­ven­de høj mu­se­ums­stan­dard, for­kla­rer Lars Munch.

”Hen­sæt­tel­ser­ne i de to fon­de er ik­ke fo­re­ta­get som et værn mod mu­lig dra­stisk nedskæ­ring i stats­støt­ten, men sna­re­re for per­ma­nent at op­ret­hol­de og ud­vik­le den kva­li­tet, som er ble­vet Lou­i­si­a­nas na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le ken­de­mær­ke. Lou­i­si­a­na har na­tur­lig­vis in­tet øn­ske om at sæt­te am­bi­tions­ni­veau­et ned, men en stor nedskæ­ring i stats­støt­ten vil selvsagt gø­re det van­ske­li­ge­re for bå­de di­rek­tion og be­sty­rel­se at ud­vik­le mu­se­et i de ret­nin­ger, en ver­den i for­an­dring kræ­ver, og vi ser med al­vor og en vis for­bløf­fel­se på de fo­re­slå­e­de be­skæ­rin­ger,” si­ger han.

Alex Ahrendt­sen an­er­ken­der, at det er væ­sent­ligt, at Dan­mark har et mu­se­um for mo­der­ne kunst på et højt in­ter­na­tio­nalt niveau.

”Men det skal ik­ke væ­re på be­kost­ning af an­dre mu­se­er el­ler på be­kost­ning af ba­lan­cen på det mu­se­a­le om­rå­de i Dan­mark. Et en­kelt stort mu­se­um kan jo ik­ke dri­ve rov­drift på an­dre mu­se­er af hen­syn til en am­bi­tion om at ha­ve et højt in­ter­na­tio­nalt ni­veau. De vil fort­sat kun­ne ha­ve et højt ni­veau, selv­om vi ta­ger 7,5 mio. kr.,” si­ger han.

Fondsøkonomi ikke afgørende for DFs forslag

DFs kul­tu­r­ord­fø­rer har dog ik­ke ske­let til øko­no­mi­en i Lou­i­si­a­nas støt­te­fon­de, da han ud­ar­bej­de­de ud­spil­let til næ­ste års finanslov.

”Jeg har ik­ke væ­ret be­kendt med, at de to fon­de var så vel­pol­stre­de. Men jeg vur­de­re­de, at mu­se­et sag­tens kun­ne kla­re det, især når man ser på de ek­stremt man­ge ak­ti­vi­te­ter li­ge fra en tv-ka­nal til en lit­te­ra­tur­festi­val, kon­cer­ter og hvad ved jeg. Så det var me­re en over­ord­net vur­de­ring, der sag­de mig, at man sag­tens kan ta­ge 7,5 mio. kr.,” si­ger Alex Ahrendtsen.

Fi­nan­si­e­rin­gen af man­ge af Lou­i­si­a­nas ak­ti­vi­te­ter kom­mer dog hver­ken fra stats­mid­ler­ne el­ler de to støt­te­fon­de. Men of­te fra an­dre al­men­nyt­ti­ge fon­de, som do­ne­rer pen­ge til en­kelt­pro­jek­ter. Sid­ste år fik mu­se­et ek­sem­pel­vis den ty­pe støt­te fra Au­gusti­nus Fon­den, A.P. Møl­ler Fon­den, Ole Kirks Fond, C. L. Davids Fond og Sam­ling, Ny Carls­berg­fon­det, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Knud Høj­gaards Fond og Nordea-fonden.

Og iføl­ge Lars Munch er det net­op af­gø­ren­de for mu­se­et, at det har mu­lig­hed for at træk­ke på fle­re indtægtskilder.

”Sta­tens til­skud sam­men med de sto­re dan­ske fon­des dit­to er af­gø­ren­de for mu­se­ets nu­tid og frem­tid. De sto­re fon­des til­skud an­dra­ger i øv­rigt me­re end stats­støt­ten, men ret­ter sig ude­luk­ken­de mod kon­kre­te pro­jek­ter og ik­ke lø­ben­de drift,” si­ger Lars Munch.

Lou­i­si­a­na hav­de sid­ste år 725.000 besøgende.

Solid økonomi i Louisianas to fonde

Uddelinger til museet (i mio​.kr.)

20152014201320122011
Lou­i­si­a­na Fonden6,40000
Mu­se­ums­fon­den af 7. dec. 196606,26,206,2
i alt6,46,26,20,06,2


Kil­de: Års­regn­ska­ber­ne for Mu­se­ums­fon­den af 7. de­cem­ber 1966

 

Fondenes opsparing til senere uddelinger steg med 17 mio.

Henlæggelser til uddeling (i mio. kr.)

ul­ti­mo 2015Ul­ti­mo 2014
Lou­i­si­a­na Fonden125
Mu­se­ums­fon­den af 7. dec. 1966100
i alt225


Kil­de: Års­regn­ska­ber­ne for Mu­se­ums­fon­den af 7. de­cem­ber 1966

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer