Trygfonden fastholder uddelingsbudget trods negativt investeringsafkast

Resultatet for årets første kvartal i Tryghedsgruppen, der står bag Trygfonden, var kraftigt påvirket af coronakrisen. Men den filantropiske forening modtog over 600 mio. kr. i udbytte fra Tryg A/S og fastholder årets uddelingsbudget.

Trygfonden – akutpulje 2020
I slut­nin­gen af marts lan­ce­re­de Tryg­fon­den to aku­t­pul­jer på i alt 50 mio. kr. med støt­te til ak­ti­vi­te­ter, der skal af­hjæl­pe nog­le af covid-19-pan­de­mi­ens kon­se­kven­ser (il­lu­stra­tion ba­se­ret på Tryg­fon­dens kort over do­na­tio­ner).

Cash is king. Og net­op på bag­grund af et kon­tant ak­tieud­byt­te på i alt 607 mio. kr. fra Tryg­heds­grup­pens ak­tiepost i Tryg A/S kom den filan­tro­pi­ske for­e­ning igen­nem før­ste kvar­tal med et po­si­tivt re­sul­tat på bundlinjen.

Ef­ter ud­de­lin­ger fra Tryg­fon­den på 126 mio. kr. fik Tryg­heds­grup­pen et over­skud ef­ter før­ste kvar­tal på 77 mio. kr., selv­om vær­di­en af in­ve­ste­rin­ger­ne på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der var kraf­tigt på­vir­ket af coronakrisen.

De ne­ga­ti­ve kurs­re­gu­le­rin­ger før­te så­le­des til et ne­ga­tivt in­ve­ste­rings­af­kast på 510 mio. kr. sva­ren­de til -5,2 pct., skri­ver Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

”Vi er selv­føl­ge­lig og­så ramt af ud­vik­lin­gen på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der i 1. kvar­tal. Det er for tid­ligt at si­ge, hvor­dan de lang­sig­te­de ef­fek­ter af covid-19 bli­ver, så der er sta­dig stor usik­ker­hed om, hvor­dan de fi­nan­si­el­le mar­ke­der vil ud­vik­le sig. Vi har valgt at ha­ve en for­sig­tig til­gang men føl­ger na­tur­lig­vis ud­vik­lin­gen tæt,” si­ger øko­no­mi­di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen Ul­rik Andersson.

Tryg­heds­grup­pen ejer 60 pct. af ak­tier­ne i Tryg A/S, og på bag­grund af over­skud­det i for­sik­rings­sel­ska­bet for 2019 kom et or­di­nært ak­tieud­byt­te på 308 mio. kr. til ud­be­ta­ling i før­ste kvar­tal. Der­u­d­over be­slut­te­de sel­ska­bets ge­ne­ral­for­sam­ling at ud­be­ta­le et ek­stra­or­di­nært ud­byt­te, hvoraf Tryg­heds­grup­pens an­del var på 299 mio. kr.

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­grup­pen be­slut­te­de i ef­ter­å­ret 2019 at hæ­ve ud­de­lings­ram­men for Tryg­fon­den til 650 mio. kr.

Det ne­ga­ti­ve in­ve­ste­rings­af­kast fra 1. kvar­tal på­vir­ker ik­ke årets ud­de­lings­bud­get og i slut­nin­gen af marts lan­ce­re­de Tryg­fon­den to aku­t­pul­jer på i alt 50 mio. kr. med støt­te til ak­ti­vi­te­ter, der skal af­hjæl­pe nog­le af covid-19-pan­de­mi­ens konsekvenser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer