Trygfonden fastholder uddelingsbudget trods negativt investeringsafkast

Re­sul­ta­tet for årets før­ste kvar­tal i Tryg­heds­grup­pen, der står bag Tryg­fon­den, var kraf­tigt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Men den filan­tro­pi­ske for­e­ning modt­og over 600 mio. kr. i ud­byt­te fra Tryg A/S og fast­hol­der årets ud­de­lings­bud­get.

Trygfonden – akutpulje 2020
I slut­nin­gen af marts lan­ce­re­de Tryg­fon­den to aku­t­pul­jer på i alt 50 mio. kr. med støt­te til ak­ti­vi­te­ter, der skal af­hjæl­pe nog­le af covid-19-pan­­de­­mi­ens kon­se­kven­ser (il­lu­stra­tion ba­se­ret på Tryg­fon­dens kort over do­na­tio­ner).

Cash is king. Og net­op på bag­grund af et kon­tant ak­tieud­byt­te på i alt 607 mio. kr. fra Tryg­heds­grup­pens ak­tiepost i Tryg A/S kom den filan­tro­pi­ske for­e­ning igen­nem før­ste kvar­tal med et po­si­tivt re­sul­tat på bund­linj­en.

Ef­ter ud­de­lin­ger fra Tryg­fon­den på 126 mio. kr. fik Tryg­heds­grup­pen et over­skud ef­ter før­ste kvar­tal på 77 mio. kr., selv­om vær­di­en af in­ve­ste­rin­ger­ne på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der var kraf­tigt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen.

De ne­ga­ti­ve kurs­re­gu­le­rin­ger før­te så­le­des til et ne­ga­tivt in­ve­ste­rings­af­kast på 510 mio. kr. sva­ren­de til -5,2 pct., skri­ver Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se.

”Vi er selv­føl­ge­lig og­så ramt af ud­vik­lin­gen på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der i 1. kvar­tal. Det er for tid­ligt at si­ge, hvor­dan de lang­sig­te­de ef­fek­ter af covid-19 bli­ver, så der er sta­dig stor usik­ker­hed om, hvor­dan de fi­nan­si­el­le mar­ke­der vil ud­vik­le sig. Vi har valgt at ha­ve en for­sig­tig til­gang men føl­ger na­tur­lig­vis ud­vik­lin­gen tæt,” si­ger øko­no­mi­di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen Ul­rik An­der­s­son.

Tryg­heds­grup­pen ejer 60 pct. af ak­tier­ne i Tryg A/S, og på bag­grund af over­skud­det i for­sik­rings­sel­ska­bet for 2019 kom et or­di­nært ak­tieud­byt­te på 308 mio. kr. til ud­be­ta­ling i før­ste kvar­tal. Der­u­d­over be­slut­te­de sel­ska­bets ge­ne­ral­for­sam­ling at ud­be­ta­le et ek­stra­or­di­nært ud­byt­te, hvoraf Tryg­heds­grup­pens an­del var på 299 mio. kr.

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­grup­pen be­slut­te­de i ef­ter­å­ret 2019 at hæ­ve ud­de­lings­ram­men for Tryg­fon­den til 650 mio. kr.

Det ne­ga­ti­ve in­ve­ste­rings­af­kast fra 1. kvar­tal på­vir­ker ik­ke årets ud­de­lings­bud­get og i slut­nin­gen af marts lan­ce­re­de Tryg­fon­den to aku­t­pul­jer på i alt 50 mio. kr. med støt­te til ak­ti­vi­te­ter, der skal af­hjæl­pe nog­le af covid-19-pan­­de­­mi­ens kon­se­kven­ser.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Christiansborgs undervisningsordførere vil have opsyn med fondenes folkeskolemilliarder

Der er be­hov for tæt­te­re po­li­tisk op­syn med fon­de­nes mil­li­ar­der til fol­ke­sko­len, si­ger un­der­vis­nings­ord­fø­re­re fra bå­de So­ci­a­li­stisk Fol­ke­par­ti, Al­ter­na­ti­vet og Dansk Fol­ke­par­ti. Mel­din­gen fra par­ti­er­ne…

Sådan fordeler familiefondene pengene

Per­so­ner med fa­mi­liæ­re re­la­tio­ner til fonds­stif­te­re modt­og sid­ste år knap en halv mil­li­ard kro­ner i ud­de­lin­ger fra en ræk­ke kend­te fa­mi­lie­fon­de. Det frem­går af Fun­dats’…

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Boligfonds datalæk giver bøde på 150.000 kroner

Den 21. de­cem­ber 2018 rund­del­te Fre­de­riks­berg Bo­lig­fonds ad­mi­ni­stra­tions­sel­skab Pri­vat­bo 424 USB-stik til le­jer­ne i tre ejen­dom­me på Fre­de­riks­berg. USB-stik­ke­ne in­de­holdt ma­te­ri­a­le, som le­jer­ne hav­de…

Forsker og lærere: Christiansborg bør blande sig i fondenes folkeskolemilliarder

Chri­sti­ans­borg bør i hø­je­re grad sik­re, at pri­va­te fon­de med mil­li­ard-ini­ti­a­ti­ver som f.eks. No­vo Nor­disk Fon­dens Li­fe-pro­jekt ik­ke en­der med at skævvri­de un­der­vis­nin­gen i…

Novo Nordisk Fonden afviser skævvridning: Ingen grund til politisk indblanding

No­vo Nor­disk Fon­dens flagskibs­sats­ning på ud­dan­nel­ses­om­rå­det, Li­fe, skal med en for­ven­tet be­vil­ling på 1,6 mia. kr. “ska­be væ­sent­li­ge for­an­drin­ger i” og “sæt­te helt nye…

Coronakrise

SOS fra kulturlivet til de danske fonde

På trods af po­li­ti­ske hånds­ræk­nin­ger i form af hjæl­pe­pak­ker og se­ne­st en som­mer­pak­ke, som blandt an­det gi­ver te­a­tre, mu­se­er og spil­le­ste­der mu­lig­hed for at…

Den Blå Planet: Fonde bør støtte drift under krisen

Drop det gam­le man­tra om kun at støt­te ud­vik­ling i kul­tur­sek­to­ren og giv i ste­det pen­ge til drift og der­med over­le­vel­se. Så­dan ly­der op­for­drin­gen til…

Hvad sker der, når speederen for uddeling af forskningsmidler trædes i bund?

  Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes egen hold­ning. Ud­dan­nel­ses- og Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et samt of­fent­li­ge og pri­va­te fon­de har på gan­ske få må­ne­der ud­delt…

Fondsfinansieret rapport om idrættens og kulturens nye betydning efter krisen

Hvil­ken be­tyd­ning kom­mer cor­ona­kri­sen til at få i for­hold til vo­res frem­ti­di­ge må­de at væ­re sam­men på? Og hvad får den so­ci­a­le di­stan­ce­ring un­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…