Trygfonden fastholder uddelingsbudget trods negativt investeringsafkast

Re­sul­ta­tet for årets før­ste kvar­tal i Tryg­heds­grup­pen, der står bag Tryg­fon­den, var kraf­tigt på­vir­ket af cor­ona­kri­sen. Men den filan­tro­pi­ske for­e­ning modt­og over 600 mio. kr. i ud­byt­te fra Tryg A/S og fast­hol­der årets uddelingsbudget. 

Trygfonden – akutpulje 2020
I slut­nin­gen af marts lan­ce­re­de Tryg­fon­den to aku­t­pul­jer på i alt 50 mio. kr. med støt­te til ak­ti­vi­te­ter, der skal af­hjæl­pe nog­le af covid-19-pan­­de­­mi­ens kon­se­kven­ser (il­lu­stra­tion ba­se­ret på Tryg­fon­dens kort over do­na­tio­ner).

Cash is king. Og net­op på bag­grund af et kon­tant ak­tieud­byt­te på i alt 607 mio. kr. fra Tryg­heds­grup­pens ak­tiepost i Tryg A/S kom den filan­tro­pi­ske for­e­ning igen­nem før­ste kvar­tal med et po­si­tivt re­sul­tat på bundlinjen.

Ef­ter ud­de­lin­ger fra Tryg­fon­den på 126 mio. kr. fik Tryg­heds­grup­pen et over­skud ef­ter før­ste kvar­tal på 77 mio. kr., selv­om vær­di­en af in­ve­ste­rin­ger­ne på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der var kraf­tigt på­vir­ket af coronakrisen.

De ne­ga­ti­ve kurs­re­gu­le­rin­ger før­te så­le­des til et ne­ga­tivt in­ve­ste­rings­af­kast på 510 mio. kr. sva­ren­de til -5,2 pct., skri­ver Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

”Vi er selv­føl­ge­lig og­så ramt af ud­vik­lin­gen på de fi­nan­si­el­le mar­ke­der i 1. kvar­tal. Det er for tid­ligt at si­ge, hvor­dan de lang­sig­te­de ef­fek­ter af covid-19 bli­ver, så der er sta­dig stor usik­ker­hed om, hvor­dan de fi­nan­si­el­le mar­ke­der vil ud­vik­le sig. Vi har valgt at ha­ve en for­sig­tig til­gang men føl­ger na­tur­lig­vis ud­vik­lin­gen tæt,” si­ger øko­no­mi­di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen Ul­rik Andersson.

Tryg­heds­grup­pen ejer 60 pct. af ak­tier­ne i Tryg A/S, og på bag­grund af over­skud­det i for­sik­rings­sel­ska­bet for 2019 kom et or­di­nært ak­tieud­byt­te på 308 mio. kr. til ud­be­ta­ling i før­ste kvar­tal. Der­u­d­over be­slut­te­de sel­ska­bets ge­ne­ral­for­sam­ling at ud­be­ta­le et ek­stra­or­di­nært ud­byt­te, hvoraf Tryg­heds­grup­pens an­del var på 299 mio. kr.

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­grup­pen be­slut­te­de i ef­ter­å­ret 2019 at hæ­ve ud­de­lings­ram­men for Tryg­fon­den til 650 mio. kr.

Det ne­ga­ti­ve in­ve­ste­rings­af­kast fra 1. kvar­tal på­vir­ker ik­ke årets ud­de­lings­bud­get og i slut­nin­gen af marts lan­ce­re­de Tryg­fon­den to aku­t­pul­jer på i alt 50 mio. kr. med støt­te til ak­ti­vi­te­ter, der skal af­hjæl­pe nog­le af covid-19-pan­­de­­mi­ens konsekvenser.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…