Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Efter uddelinger på 304 mio. kr. lander Tryghedsgruppen et lille overskud på 4 mio. kr. i første halvår af 2020.

Trygfonden (foto: Janus Moos)
Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat for før­ste hal­vår 2020 blev på fi­re mil­li­o­ner kro­ner ef­ter Tryg­fon­dens ud­de­lin­ger på 304 mil­li­o­ner kro­ner (fo­to: Ja­nus Moos).

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr.

Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om halvårsresultatet.

Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat for før­ste hal­vår 2020 blev på fi­re mio. kr. ef­ter Tryg­fon­dens ud­de­lin­ger på 304 mio. kr.

Hal­vårs­re­sul­ta­tet lig­ger der­med 634 mio. kr. la­ve­re end før­ste hal­vår 2019.

Re­sul­ta­tet skyl­des pri­mært et la­ve­re in­ve­ste­rings­re­sul­tat som føl­ge af fal­den­de fi­nan­si­el­le mar­ke­der. Det sam­le­de in­ve­ste­rings­af­kast blev -395 mio. kr. sam­men­lig­net med et plus på 405 mio. kr. i før­ste hal­vår 2019.

Og selv­om fi­nans­mar­ke­der­ne har ret­tet sig i an­det kvar­tal, så ska­ber den igang­væ­ren­de øko­no­mi­ske kri­se usik­ker­hed om Tryg­heds­grup­pens sam­le­de re­sul­tat for 2020.

”Cor­o­na-pan­de­mi­en på­vir­ke­de fi­nans­mar­ke­der­ne i 1. hal­vår, og det ses na­tur­lig­vis og­så i vo­res re­sul­tat. Selv­om de­le af de fi­nan­si­el­le mar­ke­der har ret­tet sig i årets an­det kvar­tal, er der sta­dig stor usik­ker­hed om, hvor­dan re­sten af året ser ud,” si­ger øko­no­mi­di­rek­tør Ul­rik An­der­s­son, Tryghedsgruppen.

Den 29. sep­tem­ber ud­be­ta­ler Tryg­heds­grup­pen ca. 1.015 mio. kr. i bonus til si­ne 1,3 med­lem­mer, der er kun­der i Tryg og Al­ka. Det er fem­te år i træk, at Tryg­heds­grup­pen ud­be­ta­ler medlemsbonus.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer