Annoncespot_img

Bevica Fonden: Vi får mere impact via partnerskaber

I 2015 ændrede Bevica Fonden strategi og gik fra at være en ansøgerdreven fond til at arbejde i med partnerskaber. I år er fonden med som partner ved UIA – Verdenskongressen for arkitekter i København, i arbejdet med København som Unesco’s arkitekturhovedstad i 2023 og ved Folkemødet på Bornholm. Alt sammen for at fremme inklusion af mennesker med handicap – ud fra begrebet universelt design.

Be­vi­ca Fon­den er part­ner på UIA – Wor­ld Con­gres of Ar­chi­tects, der af­hol­des i Bel­la Cen­ter i Kø­ben­havn fra den 2.-6. juli (fo­to: Da­ni­el Rasmussen).

Når man som Be­vi­ca Fon­den har en for­mue på knap 600 mil­li­o­ner kro­ner og år­ligt ud­de­ler mel­lem 23 og 40 mil­li­o­ner, gi­ver det langt stør­re im­pact at fo­ku­se­re på part­ner­ska­ber i ste­det for at væ­re en an­sø­ger­dre­ven fond. Det me­ner Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, di­rek­tør i Be­vi­ca Fonden.

”Vi kom­mer sim­pelt­hen læn­ge­re med pen­ge­ne via part­ner­ska­ber. Vi ska­ber en stør­re vær­di, får me­re im­pact i for­hold til det, vi er sat i ver­den for at gø­re: styr­ke for­ud­sæt­nin­ger­ne for det selv­stæn­di­ge og uaf­hæn­gi­ge liv for men­ne­sker med et be­væ­gel­ses­han­di­cap,” si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

Ef­ter et læn­ge­re for­ar­bej­de æn­dre­de fon­den i 2015 stra­te­gi og gik fra at væ­re en an­sø­ger­dre­ven fond til pri­mært at fo­ku­se­re på part­ner­ska­ber. Si­den har Be­vi­ca Fon­den la­vet to eva­lu­e­rin­ger af fon­dens ind­sats, og re­sul­ta­tet er en­ty­digt positivt.

Iføl­ge Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed gi­ver ar­bej­det med læn­ge­re part­ner­ska­ber stør­re mu­lig­hed for at ar­bej­de vi­dens­ba­se­ret og ska­be for­an­drin­ger på den lan­ge bane.

”Vi har ik­ke sær­ligt man­ge pen­ge at de­le ud af, og tid­li­ge­re var vi sty­ret af de an­søg­nin­ger, vi fik ude­fra, og der var ik­ke nød­ven­dig­vis en rød tråd. Dem, der fik pen­ge, blev rig­tig gla­de, men det blev of­te til løs­rev­ne pro­jek­ter . Med part­ner­ska­ber får vi ge­ne­re­ret vi­den, som vi sam­men kan ar­bej­de vi­de­re med og der­med ska­be va­ri­ge for­an­drin­ger,” si­ger hun.

Sam­ti­dig bli­ver vi of­te og­så fun­dra­i­se­re, når vi ar­bej­der med partnerskaber

Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed – Di­rek­tør, Be­vi­ca Fonden

”Sam­ti­dig bli­ver vi of­te og­så fun­dra­i­se­re, når vi ar­bej­der med part­ner­ska­ber, for­di vi til­træk­ker an­dre part­ne­re til vo­res kon­kre­te pro­jek­ter og der­med får skabt en me­rin­ve­ste­ring,” for­tæl­ler Ma­ri­an­ne Kofoed.

Universelt design som grundpræmis

Be­vi­ca Fon­den ar­bej­der med en ræk­ke læn­ge­va­ren­de part­ner­ska­ber, blandt an­det med Det Kon­ge­li­ge Aka­de­mi og Dan­marks Tek­ni­ske Uni­ver­si­tet, om at in­d­ar­bej­de be­gre­bet uni­ver­selt de­sign som en grund­præ­mis i den må­de, man ar­bej­der på som ar­ki­tekt el­ler ingeniør.

Uni­ver­selt de­sign dre­jer sig om at form­gi­ve og frem­tids­sik­re ram­mer­ne for det le­ve­de liv, så al­le er in­klu­de­ret. Om at er­ken­de men­ne­skets mang­fol­dig­hed og ind­ret­te sam­fun­det, så flest mu­li­ge kan del­ta­ge i så man­ge aspek­ter af li­vet som muligt.

”Fra fon­dens be­gyn­del­se i 1872 er vi sat i ver­den for at ska­be li­ge mu­lig­he­der for men­ne­sker med han­di­cap, men vi tror på, at vej­en der­til hand­ler om at fav­ne os al­le og det, vi har til fæl­les. Vi skal væk fra et dem og os mind­set. Men­ne­sker med og uden han­di­cap,” si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

Der­for ar­bej­der vi må­l­ret­tet for im­ple­men­te­rin­gen af vær­di­be­gre­bet uni­ver­selt design

Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed – Di­rek­tør, Be­vi­ca Fonden

”Der­for ar­bej­der vi må­l­ret­tet for im­ple­men­te­rin­gen af vær­di­be­gre­bet uni­ver­selt de­sign , som er en for­stå­el­se af, at den må­de vi ind­ret­ter sam­fun­det på med ud­gangs­punkt i vo­res for­skel­li­ge funk­tions­ev­ner, kan væ­re til gavn for langt fle­re end det en­kel­te in­di­vid med et de­ci­de­ret be­hov,” si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

Hun in­drøm­mer ger­ne, at det ly­der lidt luf­tigt, men for hen­de er uni­ver­selt de­sign me­get hånd­gri­be­ligt, og som i til­fæl­det med DTU og Det Kon­ge­li­ge Aka­de­mi dre­jer det sig om ud­vik­ling af kon­kre­te pro­duk­ter og ska­be ar­ki­tek­tur, der in­klu­de­rer fle­ste mu­li­ge – med el­ler uden handicap.

Verdenskongres med varige spor

Helt ak­tu­elt er fon­den part­ner på UIA – Wor­ld Con­gres of Ar­chi­tects, der af­hol­des i Bel­la Cen­ter i Kø­ben­havn fra den 2.-6. juli. En ver­dens­kon­gres, der af­hol­des hvert tred­je år med del­ta­gel­se af 10.000-15.000 ar­ki­tek­ter og pro­fes­sio­nel­le in­den for byg­ge­ri og plan­læg­ning fra he­le verden.

Be­vi­ca Fon­den er sam­men med blandt an­dre Drey­ers Fond og Re­al­da­nia ’fun­ding part­ners’ til kongressen.

”Da vi hør­te, kon­gres­sen kom til Dan­mark med et te­ma om bæ­re­dyg­tigt byg­ge­ri til frem­ti­den og et sig­te om at gø­re ar­ki­tek­tur til et cen­tralt værk­tøj i op­nå­el­se af FN’s 17 ver­dens­mål, rak­te vi ud. For i den kon­tekst er det vig­tigt at hu­ske på ver­dens­må­le­nes fæl­les agen­da om Lea­ve No One Be­hind – at al­le skal med, og vi er gå­et ind som part­ner for at få net­op det fo­kus ind,” for­tæl­ler Ma­ri­an­ne Kofoed.

Med Be­vi­ca Fon­dens ind­træ­den som part­ner er over­skrif­ten for ver­dens­kon­gres­sen ble­vet til ’Sustai­nab­le Fu­tu­res - Lea­ve No One Be­hind’, og i så­vel pro­gram som sel­ve af­vik­lin­gen fyl­der sam­ta­len om uni­ver­selt design.

”Vi øn­sker at gø­re in­klu­sion af men­ne­sker med han­di­cap, ud fra tan­ken om uni­ver­selt de­sign, til et te­ma og et sam­ta­le­em­ne, når vi ta­ler bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling af byg­ge­ri­et, men det gæl­der og­så no­get så ba­nalt som at væ­re rol­lemo­del i for­hold til, hvor­dan er det, vi af­hol­der kon­gres – så al­le fø­ler sig vel­kom­ne – og­så selv­om du er svagtse­en­de el­ler sid­der i kø­re­stol,” si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

Be­vi­ca Fon­den har væ­ret med si­den 2018 og har gi­vet i alt fem mil­li­o­ner til ver­dens­kon­gres­sen. Det sam­me be­løb har Drey­ers Fond bi­dra­get med.
Den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia har sam­let set støt­tet med 19,5 mil­li­o­ner kro­ner. Først 4,9 mil­li­o­ner til Ar­ki­tekt­for­e­nin­gen til ar­bej­det med at få kon­gres­sen til Kø­ben­havn, og ef­ter­føl­gen­de med 14,6 mil­li­o­ner kro­ner til for­e­nin­gen bag kongressen.

Li­ge­som med de an­dre part­ner­ska­ber hå­ber Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed, at part­ner­ska­bet om­kring ver­dens­kon­gres­sen sæt­ter va­ri­ge spor. Hos bå­de del­ta­ge­re, Bel­la Cen­ter og de man­ge part­ne­re, der har væ­ret med til afviklingen.

København skal være en by for alle

I for­bin­del­se med ver­dens­kon­gres­sen for ar­ki­tek­ter er Kø­ben­havn ble­vet ud­nævnt som Unesco ar­ki­tek­tur­ho­vedstad he­le 2023, og her har Be­vi­ca Fon­den ind­gå­et et part­ner­skab med Kø­ben­havns Kom­mu­ne for at sæt­te fo­kus på, hvor­dan man som by får fav­net flest muligt.

Part­ner­ska­bet star­te­de for halvan­det år si­den og fort­sæt­ter frem til be­gyn­del­sen af 2024 med en sam­let be­vil­ling på fem mil­li­o­ner kroner.

Pen­ge­ne dæk­ker fi­nan­si­e­rin­gen af en res­sour­ce­per­son, der skal ar­bej­de med in­klu­sion og til­gæn­ge­lig­hed for flest mu­li­ge men­ne­sker. Samt mid­ler til sær­li­ge events og til­tag, der skal øge op­mærk­som­he­den på li­ge­vær­di­ge oplevelser.

Et af de syn­li­ge re­sul­ta­ter af sam­ar­bej­det duk­ke­de op i sid­ste uge i form af run­de, tur­kis cirk­ler på for­tove fle­re ste­der i Kø­ben­havn. For­må­let er at mar­ke­re over­gan­gen mel­lem en ude­ser­ve­ring og et gan­ga­re­al og der­ved sik­re en god ba­lan­ce mel­lem ude­ser­ve­ring og frem­kom­me­lig­hed. For det kan væ­re svært at kom­me for­bi en tæt­pak­ket ude­ser­ve­ring, sær­ligt hvis man har gang­be­svær el­ler sid­der i kørestol.

”Part­ner­ska­bet med Kø­ben­havns Kom­mu­ne er vig­tigt, for der­i­gen­nem at få plan­tet nog­le små rin­ge i van­det, som for­hå­bent­lig gi­ver nog­le er­fa­rin­ger, vi i fæl­les­skab kan bru­ge til at ud­vik­le vo­res by, så den bli­ver en by for os al­le,” si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

Folkemødet som rollemodel

Se­ne­ste part­ner­skab er ind­gå­et med For­e­nin­gen Fol­ke­mø­det. Det er et fe­mårigt pro­jekt­sam­ar­bej­de, der skal sik­re, at Fol­ke­mø­det på Born­holm er for al­le - uan­set funktionsniveau.

Be­vil­lin­gen er på sam­let knap syv mil­li­o­ner kro­ner og in­de­bæ­rer blandt an­det an­sæt­tel­se af en pro­jekt­le­der, der skal stå for at få tænk­nin­gen om uni­ver­selt de­sign ind i fol­ke­mø­de­ts stra­te­gi og udvikling.

”Fol­ke­mø­det er et lil­le mi­ni­sam­fund og der­med en god øvel­se og rol­lemo­del for vo­res ge­ne­rel­le sam­fund­s­in­dret­ning, så vi øver os på at fav­ne flest mu­li­ge på et me­get util­gæn­ge­ligt sted,” for­tæl­ler Ma­ri­an­ne Kofoed.

Et af de før­ste skridt i sam­ar­bej­det er at få la­vet en kort­læg­ning af ud­for­drin­ger­ne ved fol­ke­mø­det. Ved at la­ve en slags dag­bog i sam­ar­bej­de med nog­le af det­te års fol­ke­mø­de­del­ta­ge­re fra Sam­men­slut­nin­gen af Un­ge med Han­di­cap og Eg­mont Højskolen.

Helt fra plan­læg­nings­fa­sen over rej­sen til kom­mu­ni­ka­tion og del­ta­gel­se i for­skel­li­ge begivenheder.

”Der er rig­tig man­ge bar­ri­e­rer og ud­for­drin­ger i for­hold til at kun­ne del­ta­ge i Fol­ke­mø­det, hvis man for ek­sem­pel sid­der i kø­re­stol. Hvor­dan kom­mer jeg op på sce­nen? Kan jeg sid­de med om­kring bor­det i pa­nel­de­bat­ten? Fø­ler jeg mig vel­kom­men til en re­cep­tion med lut­ter hø­je bor­de? Hvad med vej­vis­nin­gen, hvis man er svagtse­en­de? Og er af­falds­sor­te­rin­gen tænkt, så al­le kan nå?”

Sam­ti­dig hå­ber vi, at de man­ge sta­de­hol­de­re får fo­kus på tænk­nin­gen om uni­ver­selt de­sign og ta­ger tænk­nin­gen med hjem fra Folkemødet

Ma­ri­an­ne Ko­fo­ed –Di­rek­tør, Be­vi­ca Fonden

”Vi skal tæn­ke til­gæn­ge­lig­hed og uni­ver­selt de­sign ind i al­le aspek­ter i for­hold til at af­vik­le Fol­ke­mø­det, hvor kan vi for­bed­re det, så fle­re fø­ler sig vel­kom­ne og har mu­lig­hed for at del­ta­ge. Sam­ti­dig hå­ber vi, at de man­ge sta­de­hol­de­re får fo­kus på tænk­nin­gen om uni­ver­selt de­sign og ta­ger tænk­nin­gen med hjem fra Folkemødet .”

Mulighed for mere ligeværdige liv

Uni­ver­selt de­sign hand­ler dog ik­ke ba­re om ar­ki­tek­tur, byrum og de­mo­kra­ti­ske op­le­vel­ser, men og­så om sund­hed, be­skæf­ti­gel­se, ud­dan­nel­se – nær­mest alt, me­ner Ma­ri­an­ne Kofoed.

”Uni­ver­selt de­sign stam­mer jo klas­sisk fra ar­ki­tek­tur, men det har be­væ­get sig og ud­vi­det sig til at om­hand­le ram­mer­ne for det le­ve­de liv, så det hand­ler og­så om ju­ra, øko­no­mi og so­cio­lo­gi. Om lig­hed i sund­hed og lig­hed i be­skæf­ti­gel­se – alt der gør, at man kan le­ve me­re li­ge­vær­di­ge liv.”

”Vi ved, at men­ne­sker med han­di­cap dør tid­li­ge­re end an­dre, har langt fle­re livs­stils­syg­dom­me, er me­re en­som­me og ik­ke er li­ge så re­præ­sen­te­ret på ar­bejds­mar­ke­det, så på de om­rå­der er ar­bej­det med at tæn­ke uni­ver­selt de­sign og­så vig­tigt,” si­ger Ma­ri­an­ne Kofoed.

Net­op for at spre­de tan­ker­ne om uni­ver­selt de­sign ud til fle­re fag­om­rå­der lan­ce­re­de fon­den i for­bin­del­se med de­res 150-års ju­bilæum sid­ste år Be­vi­ca Scho­lars­hip. Her in­vi­te­res un­der­vi­se­re og stu­de­ren­de til at bli­ve klo­ge­re på uni­ver­selt de­sign i hver de­res faglighed.

Underskud på 46 millioner

Be­vi­ca Fon­den har net­op god­kendt års­rap­por­ten for 2022. Årets re­sul­tat var på­vir­ket af et kurs­fald på vær­di­pa­pi­rer og end­te på et un­der­skud på 45,5 mil­li­o­ner kro­ner – mod et over­skud på 87,7 mil­li­o­ner kro­ner året før.

I 2022 be­vil­ge­de fon­den 23,6 mil­li­o­ner kro­ner, mod 30,8 mil­li­o­ner kro­ner året før.

”For 2023 har vi af­sat en umid­del­bar ud­de­lings­ram­me mel­lem 25 og 40 mil­li­o­ner kro­ner,” for­tæl­ler Ma­ri­an­ne Kofoed.

Li­ge­som året før hav­de fon­den i 2022 11 an­sat­te. Dog steg det gen­nem­snit­li­ge an­tal fuld­tids­be­skæf­ti­ge­de fra 7 til 9.

Ud af årets be­vil­lin­ger på 23,6 mil­li­o­ner kro­ner gik 3,6 mil­li­o­ner til en in­tern ud­de­ling til drift af forsk­nings­en­he­den Uni­ver­sal De­sign Hub.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer