Bikubenfonden vil under tag med sine samarbejdspartnere

Bi­ku­ben­fon­den sæl­ger Fon­de­nes Hus og vil frem­over sat­se på et nyt bo­fæl­les­skab, der kan ska­be sy­ner­gi­er med fon­dens sam­ar­bejds­part­ne­re. Fra 1. ok­to­ber over­ta­ges hu­set af pen­sions­kas­sen P+. 

Fondenes Hus (foto: Bikubenfonden)
Kø­be­ren af Fon­de­nes Hus, P+, er en med­lem­se­jet pen­sions­kas­se, som ad­mi­ni­stre­rer pen­sions­ord­nin­ger for me­re end 100.000 in­ge­ni­ø­rer, juri­ster og øko­no­mer (fo­to: Bikubenfonden).

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. ok­to­ber solgt sit fonds­hus i Ot­to Møn­steds Ga­de til pen­sions­kas­sen P+. 

Be­slut­nin­gen om at sæl­ge hu­set kom­mer i kølvan­det på, at en ræk­ke fon­de sid­ste år valg­te at fr­af­lyt­te fonds­fæl­les­ska­bet. Fo­re­lø­big bli­ver fon­den bo­en­de som le­jer, men når se­kre­ta­ri­a­tet om et års tid flyt­ter i nye lo­ka­ler, sluk­kes ly­set sam­ti­dig i Fon­de­nes Hus, der blev etab­le­ret i 2013. 

Men det be­ty­der dog ik­ke, at Bi­ku­ben­fon­dens di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen har drop­pet idéen om sam­ar­bej­de og vi­den­de­ling mel­lem fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner un­der sam­me tag. Der­for går fon­den nu på jagt ef­ter pas­sen­de lo­ka­ler til at etab­le­re et nyt bofællesskab. 

Men i ste­det for fon­de, skal de nye bo­fæl­ler fin­des blandt fon­dens tæt­te samarbejdspartnere: 

”Vi har op­byg­get en er­fa­ring for at gå sam­men med de or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der in­den­for vo­res filan­tro­pi­ske ind­sats­om­rå­der. Den er­fa­ring vi­ser, at det at ar­bej­de og bo sam­men ska­ber en mas­se sy­ner­gi­er. Det gæl­der bå­de in­den for det so­ci­a­le om­rå­de og in­den­for kun­st­om­rå­det, og det vil vi ger­ne prø­ve at vi­de­re­ud­vik­le ved at prø­ve at fin­de et nyt sted, hvor vi kan ska­be ram­mer­ne for end­nu me­re in­nova­tion og ny­ska­bel­se in­den­for de om­rå­der,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.
Fon­den de­ler al­le­re­de kon­tor med Hjem til Al­le Al­li­an­cen, og des­u­den har Fon­de­nes Hus i en år­ræk­ke stil­let ate­li­er til rå­dig­hed for kunst­ne­re i hu­sets kælder.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen ser et bo­fæl­les­skab med sam­ar­bejds­part­ner­ne, som en ud­vik­ling, der lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af den dags­or­den­sæt­ten­de og ka­ta­ly­ti­ske til­gang til det filan­tro­pi­ske ar­bej­de, som er me­re end blot at ud­de­le pen­ge til projekter. 

Det dre­jer sig i høj grad og­så om, hvor­dan vi som or­ga­ni­sa­tio­ner kan be­frug­te hin­an­den, og hvor­dan vi i fæl­les­skab kan ska­be de for­an­drin­ger, vi ger­ne vil.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

”Det hand­ler ik­ke kun om pen­ge. Det dre­jer sig i høj grad og­så om, hvor­dan vi som or­ga­ni­sa­tio­ner kan be­frug­te hin­an­den, og hvor­dan vi i fæl­les­skab kan ska­be de for­an­drin­ger, vi ger­ne vil. Ud­over pen­ge til­fø­rer vi og­så vi­den, know-how og pro­ces til de sam­ar­bej­der vi ind­går i,” si­ger han og un­der­stre­ger, at fon­den tid­ligst flyt­ter ud i novem­ber 2021 og der­for har god tid til at fin­de en ny struk­tur for det nye ar­bejds­fæl­les­ska­ber un­der sam­me tag.

”Hvor­dan vi helt præ­cist kom­mer til at gø­re det, ved vi ik­ke nu, men før­ste skridt er, at vi har solgt hu­set i Ot­to Møn­steds Ga­de, så vi har fri­gjort mid­ler­ne til at in­ve­ste­re i no­get nyt, når vi fin­der no­get, der kan lø­se de op­ga­ver vi ger­ne vil," si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Tiden har ændret sig

Da Fon­de­nes Hus var på sit hø­je­ste, hav­de ni fon­de de­res dag­li­ge gang i hu­set, hvor de blandt del­te re­cep­tion, mø­de­lo­ka­ler, kan­ti­ne og er­fa­rin­ger. Net­op frem­me af vi­den­de­ling og ud­vik­ling af et fag­ligt mil­jø på tværs af fon­de var for­må­let og idéen bag huset. 

Men på de syv år, der er gå­et, har fonds­sek­to­ren ud­vik­let sig på fle­re må­der, for­kla­rer Sø­ren Kaare-Andersen.
”Den­gang vi skab­te Fon­de­nes Hus var der ik­ke no­get sy­ste­ma­ti­se­ret vi­dens­net­værk, det er kom­met si­den­hen i form af di­rek­tør­ne­t­vær­ket og stif­tel­sen af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Så der­for er det nu sat me­get me­re i sy­stem, end det var den­gang, vi skab­te Fon­de­nes Hus.”

Kø­be­ren af hu­set, P+, er en med­lem­se­jet pen­sions­kas­se, som ad­mi­ni­stre­rer pen­sions­ord­nin­ger for me­re end 100.000 in­ge­ni­ø­rer, juri­ster og økonomer.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…