Bikubenfonden vil under tag med sine samarbejdspartnere

Bikubenfonden sælger Fondenes Hus og vil fremover satse på et nyt bofællesskab, der kan skabe synergier med fondens samarbejdspartnere. Fra 1. oktober overtages huset af pensionskassen P+.

Fondenes Hus (foto: Bikubenfonden)
Kø­be­ren af Fon­de­nes Hus, P+, er en med­lem­se­jet pen­sions­kas­se, som ad­mi­ni­stre­rer pen­sions­ord­nin­ger for me­re end 100.000 in­ge­ni­ø­rer, juri­ster og øko­no­mer (fo­to: Bikubenfonden).

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. ok­to­ber solgt sit fonds­hus i Ot­to Møn­steds Ga­de til pen­sions­kas­sen P+. 

Be­slut­nin­gen om at sæl­ge hu­set kom­mer i kølvan­det på, at en ræk­ke fon­de sid­ste år valg­te at fr­af­lyt­te fonds­fæl­les­ska­bet. Fo­re­lø­big bli­ver fon­den bo­en­de som le­jer, men når se­kre­ta­ri­a­tet om et års tid flyt­ter i nye lo­ka­ler, sluk­kes ly­set sam­ti­dig i Fon­de­nes Hus, der blev etab­le­ret i 2013. 

Men det be­ty­der dog ik­ke, at Bi­ku­ben­fon­dens di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­der­sen har drop­pet idéen om sam­ar­bej­de og vi­den­de­ling mel­lem fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner un­der sam­me tag. Der­for går fon­den nu på jagt ef­ter pas­sen­de lo­ka­ler til at etab­le­re et nyt bofællesskab. 

Men i ste­det for fon­de, skal de nye bo­fæl­ler fin­des blandt fon­dens tæt­te samarbejdspartnere: 

”Vi har op­byg­get en er­fa­ring for at gå sam­men med de or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der in­den­for vo­res filan­tro­pi­ske ind­sats­om­rå­der. Den er­fa­ring vi­ser, at det at ar­bej­de og bo sam­men ska­ber en mas­se sy­ner­gi­er. Det gæl­der bå­de in­den for det so­ci­a­le om­rå­de og in­den­for kun­st­om­rå­det, og det vil vi ger­ne prø­ve at vi­de­re­ud­vik­le ved at prø­ve at fin­de et nyt sted, hvor vi kan ska­be ram­mer­ne for end­nu me­re in­nova­tion og ny­ska­bel­se in­den­for de om­rå­der,” si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.
Fon­den de­ler al­le­re­de kon­tor med Hjem til Al­le Al­li­an­cen, og des­u­den har Fon­de­nes Hus i en år­ræk­ke stil­let ate­li­er til rå­dig­hed for kunst­ne­re i hu­sets kælder.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen ser et bo­fæl­les­skab med sam­ar­bejds­part­ner­ne, som en ud­vik­ling, der lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af den dags­or­den­sæt­ten­de og ka­ta­ly­ti­ske til­gang til det filan­tro­pi­ske ar­bej­de, som er me­re end blot at ud­de­le pen­ge til projekter. 

Det dre­jer sig i høj grad og­så om, hvor­dan vi som or­ga­ni­sa­tio­ner kan be­frug­te hin­an­den, og hvor­dan vi i fæl­les­skab kan ska­be de for­an­drin­ger, vi ger­ne vil.

Sø­ren Kaa­re-An­der­sen – di­rek­tør, Bikubenfonden

”Det hand­ler ik­ke kun om pen­ge. Det dre­jer sig i høj grad og­så om, hvor­dan vi som or­ga­ni­sa­tio­ner kan be­frug­te hin­an­den, og hvor­dan vi i fæl­les­skab kan ska­be de for­an­drin­ger, vi ger­ne vil. Ud­over pen­ge til­fø­rer vi og­så vi­den, know-how og pro­ces til de sam­ar­bej­der vi ind­går i,” si­ger han og un­der­stre­ger, at fon­den tid­ligst flyt­ter ud i novem­ber 2021 og der­for har god tid til at fin­de en ny struk­tur for det nye ar­bejds­fæl­les­ska­ber un­der sam­me tag.

”Hvor­dan vi helt præ­cist kom­mer til at gø­re det, ved vi ik­ke nu, men før­ste skridt er, at vi har solgt hu­set i Ot­to Møn­steds Ga­de, så vi har fri­gjort mid­ler­ne til at in­ve­ste­re i no­get nyt, når vi fin­der no­get, der kan lø­se de op­ga­ver vi ger­ne vil," si­ger Sø­ren Kaare-Andersen.

Tiden har ændret sig

Da Fon­de­nes Hus var på sit hø­je­ste, hav­de ni fon­de de­res dag­li­ge gang i hu­set, hvor de blandt del­te re­cep­tion, mø­de­lo­ka­ler, kan­ti­ne og er­fa­rin­ger. Net­op frem­me af vi­den­de­ling og ud­vik­ling af et fag­ligt mil­jø på tværs af fon­de var for­må­let og idéen bag huset. 

Men på de syv år, der er gå­et, har fonds­sek­to­ren ud­vik­let sig på fle­re må­der, for­kla­rer Sø­ren Kaare-Andersen.
”Den­gang vi skab­te Fon­de­nes Hus var der ik­ke no­get sy­ste­ma­ti­se­ret vi­dens­net­værk, det er kom­met si­den­hen i form af di­rek­tør­ne­t­vær­ket og stif­tel­sen af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Så der­for er det nu sat me­get me­re i sy­stem, end det var den­gang, vi skab­te Fon­de­nes Hus.”

Kø­be­ren af hu­set, P+, er en med­lem­se­jet pen­sions­kas­se, som ad­mi­ni­stre­rer pen­sions­ord­nin­ger for me­re end 100.000 in­ge­ni­ø­rer, juri­ster og økonomer.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer