Bikubenfonden vil under tag med sine samarbejdspartnere

Bi­ku­ben­fon­den sæl­ger Fon­de­nes Hus og vil frem­over sat­se på et nyt bo­fæl­les­skab, der kan ska­be sy­ner­gi­er med fon­dens sam­ar­bejds­part­ne­re. Fra 1. ok­to­ber over­ta­ges hu­set af pen­sions­kas­sen P+.

Fondenes Hus (foto: Bikubenfonden)
Kø­be­ren af Fon­de­nes Hus, P+, er en med­lem­se­jet pen­sions­kas­se, som ad­mi­ni­stre­rer pen­sions­ord­nin­ger for me­re end 100.000 in­ge­ni­ø­rer, juri­ster og øko­no­mer (fo­to: Bi­ku­ben­fon­den).

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. ok­to­ber solgt sit fonds­hus i Ot­to Møn­steds Ga­de til pen­sions­kas­sen P+.

Be­slut­nin­gen om at sæl­ge hu­set kom­mer i kølvan­det på, at en ræk­ke fon­de sid­ste år valg­te at fr­af­lyt­te fonds­fæl­les­ska­bet. Fo­re­lø­big bli­ver fon­den bo­en­de som le­jer, men når se­kre­ta­ri­a­tet om et års tid flyt­ter i nye lo­ka­ler, sluk­kes ly­set sam­ti­dig i Fon­de­nes Hus, der blev etab­le­ret i 2013.

Men det be­ty­der dog ik­ke, at Bi­ku­ben­fon­dens di­rek­tør Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen har drop­pet idéen om sam­ar­bej­de og vi­den­de­ling mel­lem fle­re or­ga­ni­sa­tio­ner un­der sam­me tag. Der­for går fon­den nu på jagt ef­ter pas­sen­de lo­ka­ler til at etab­le­re et nyt bo­fæl­les­skab.

Men i ste­det for fon­de, skal de nye bo­fæl­ler fin­des blandt fon­dens tæt­te sam­ar­bejds­part­ne­re:

”Vi har op­byg­get en er­fa­ring for at gå sam­men med de or­ga­ni­sa­tio­ner, der ar­bej­der in­den­for vo­res filan­tro­pi­ske ind­sats­om­rå­der. Den er­fa­ring vi­ser, at det at ar­bej­de og bo sam­men ska­ber en mas­se sy­ner­gi­er. Det gæl­der bå­de in­den for det so­ci­a­le om­rå­de og in­den­for kun­st­om­rå­det, og det vil vi ger­ne prø­ve at vi­de­re­ud­vik­le ved at prø­ve at fin­de et nyt sted, hvor vi kan ska­be ram­mer­ne for end­nu me­re in­nova­tion og ny­ska­bel­se in­den­for de om­rå­der,” si­ger Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.
Fon­den de­ler al­le­re­de kon­tor med Hjem til Al­le Al­li­an­cen, og des­u­den har Fon­de­nes Hus i en år­ræk­ke stil­let ate­li­er til rå­dig­hed for kunst­ne­re i hu­sets kæl­der.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen ser et bo­fæl­les­skab med sam­ar­bejds­part­ner­ne, som en ud­vik­ling, der lig­ger i na­tur­lig for­læn­gel­se af den dags­or­den­sæt­ten­de og ka­ta­ly­ti­ske til­gang til det filan­tro­pi­ske ar­bej­de, som er me­re end blot at ud­de­le pen­ge til pro­jek­ter.

Det dre­jer sig i høj grad og­så om, hvor­dan vi som or­ga­ni­sa­tio­ner kan be­frug­te hin­an­den, og hvor­dan vi i fæl­les­skab kan ska­be de for­an­drin­ger, vi ger­ne vil.

Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen – di­rek­tør, Bi­ku­ben­fon­den

”Det hand­ler ik­ke kun om pen­ge. Det dre­jer sig i høj grad og­så om, hvor­dan vi som or­ga­ni­sa­tio­ner kan be­frug­te hin­an­den, og hvor­dan vi i fæl­les­skab kan ska­be de for­an­drin­ger, vi ger­ne vil. Ud­over pen­ge til­fø­rer vi og­så vi­den, know-how og pro­ces til de sam­ar­bej­der vi ind­går i,” si­ger han og un­der­stre­ger, at fon­den tid­ligst flyt­ter ud i novem­ber 2021 og der­for har god tid til at fin­de en ny struk­tur for det nye ar­bejds­fæl­les­ska­ber un­der sam­me tag.

”Hvor­dan vi helt præ­cist kom­mer til at gø­re det, ved vi ik­ke nu, men før­ste skridt er, at vi har solgt hu­set i Ot­to Møn­steds Ga­de, så vi har fri­gjort mid­ler­ne til at in­ve­ste­re i no­get nyt, når vi fin­der no­get, der kan lø­se de op­ga­ver vi ger­ne vil," si­ger Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.

Tiden har ændret sig

Da Fon­de­nes Hus var på sit hø­je­ste, hav­de ni fon­de de­res dag­li­ge gang i hu­set, hvor de blandt del­te re­cep­tion, mø­de­lo­ka­ler, kan­ti­ne og er­fa­rin­ger. Net­op frem­me af vi­den­de­ling og ud­vik­ling af et fag­ligt mil­jø på tværs af fon­de var for­må­let og idéen bag hu­set.

Men på de syv år, der er gå­et, har fonds­sek­to­ren ud­vik­let sig på fle­re må­der, for­kla­rer Sø­ren Kaa­re-An­­der­­sen.
”Den­gang vi skab­te Fon­de­nes Hus var der ik­ke no­get sy­ste­ma­ti­se­ret vi­dens­net­værk, det er kom­met si­den­hen i form af di­rek­tør­ne­t­vær­ket og stif­tel­sen af Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. Så der­for er det nu sat me­get me­re i sy­stem, end det var den­gang, vi skab­te Fon­de­nes Hus.”

Kø­be­ren af hu­set, P+, er en med­lem­se­jet pen­sions­kas­se, som ad­mi­ni­stre­rer pen­sions­ord­nin­ger for me­re end 100.000 in­ge­ni­ø­rer, juri­ster og øko­no­mer.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fun­dats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Lego Fonden: Samarbejde med regeringer er vores vigtigste våben

Fyl­de­pen­nen har væ­ret flit­tigt i brug hos Le­go Fon­den den se­ne­ste tid. Den 4. sep­tem­ber un­der­skrev fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Jo­hn Goodwin, en sam­ar­bejds­af­ta­le med…

Nye alternative investeringer kræver ny forståelse i almene fonde

Be­slut­nin­gen om at æn­dre in­ve­ste­rings­reg­ler­ne for tu­sind­vis af al­me­ne fon­de i Dan­mark har po­ten­ti­a­le til at flyt­te mil­li­ar­der af fond­skro­ner væk fra ob­liga­tio­ner med…

Brian Bech Nielsen: Vi kommer ikke til at investere i krudt og kugler

Der stod 8,5 mil­li­ar­der kro­ner på pris­skil­tet, da Aar­hus Uni­ver­si­tets Forsk­nings­fond som ho­ve­d­ak­tio­nær i 2015 ef­ter man­ge års salgs­be­stræ­bel­ser fandt en ny ejer til…

Fra økonomisk fattigdom til faglig fattigdom

At der over­ho­ve­det er no­get, der hed­der Eg­mont Fon­den, skyl­des en ung mands stå­l­vil­je til at op­fyl­de si­ne am­bi­tio­ner trods en fat­tig op­vækst. Og…

Hede-Nielsens Fond bliver erhvervsdrivende

Ef­ter næ­sten 50 år som al­men fond har Fa­mi­li­en He­de-Ni­el­sens Fond net­op of­fent­lig­gjort sit før­ste års­regn­skab som er­hvervs­dri­ven­de fon­de og re­de­gjort for an­be­fa­lin­ger­ne om…

Undersøgelse skal give ny viden om rekruttering og fastholdelse af frivillige

Hvor­dan bli­ver fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tio­ner i Dan­mark bed­re til bå­de at re­k­rut­te­re og fast­hol­de de fri­vil­li­ge me­d­ar­bej­de­re, som or­ga­ni­sa­tio­ner­ne er så dybt af­hæn­gi­ge af? Det…

Regeringen vil gøre danske verdensmål til ‘afgørende politisk kompas’

Når der ud­vik­les po­li­tik i de dan­ske mi­ni­ste­ri­er, skal FN’s ver­dens­mål frem­over spil­le en af­gø­ren­de rol­le. De fonds­fi­nan­si­e­re­de dan­ske må­le­punk­ter i Vo­res Mål-pro­jek­tet bli­ver…

Coronakrise

Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re…

Museet for Søfart får krisehjælp fra opløst fondsformue

Be­sty­rel­sen i Hjæl­pe­fon­den 1981 be­slut­te­de før som­mer­fe­ri­en at op­lø­se fon­den og ud­de­le re­ster­ne til det øko­no­misk træng­te M/S Mu­se­et for Sø­fart. På grund af…

Tryghedsgruppens halvårsresultat falder med 600 mio. kr.

Cor­ona­kri­sen har gjort mar­kant ind­hug i Tryg­heds­grup­pens re­sul­tat fra de frie in­ve­ste­rings­mid­ler på ca. 7,5 mia. kr. Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pres­se­med­del­el­se om hal­vårs­re­sul­ta­tet. Tryg­heds­grup­pens…

Mere end hver anden fond har støttet corona-relaterede indsatser

Der er ble­vet vendt op og ned på man­ge bud­get­ter i den dan­ske fonds­sek­tor som føl­ge af cor­ona­kri­sen og fun­det pen­ge til ek­stra­or­di­næ­re ind­sat­ser…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, fær­re…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…