Nyt offentlig-fondsligt partnerskab hjælper udsatte skolebørn efter corona-nedlukninger

Novo Nordisk Fonden bidrager med over halvdelen af pengene til et nyt initiativ, der skal understøtte læring og trivsel hos børn i 25 kommuner, som har et fagligt efterslæb efter corona-nedlukningerne.

Et bredt fler­tal af Fol­ke­tin­gets par­ti­er samt No­vo Nor­disk Fon­den, Vil­lum Fon­den og Eg­mont Fon­den har be­slut­tet at in­ve­ste­re i sær­li­ge un­der­vis­nings­ind­sat­ser for ud­sat­te børn, der har fag­ligt ef­ter­slæb ef­ter corona-nedlukningerne.

Et nyt part­ner­skab mel­lem sta­ten, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning og tre fon­de lan­ce­rer nu et ini­ti­a­tiv, der med i alt 86 mil­li­o­ner kro­ner skal un­der­støt­te læ­ring og triv­sel hos børn i ud­sat­te po­si­tio­ner og hjæl­pe dem med at ind­hen­te det fag­li­ge ef­ter­slæb ef­ter corona-nedlukningerne.

Stør­ste bi­drag­y­der er No­vo Nor­disk Fon­den, som støt­ter ini­ti­a­ti­vet med 50 mil­li­o­ner kro­ner, op­ly­ser par­ter­ne i en pressemeddelelse.

Det er vig­tigt for os, at vi sam­men kan slå ring om bør­ne­ne i bredt of­fent­ligt-pri­vat part­ner­skab med sta­ten og kommunerne

Sø­ren Ne­der­gaard – Chief Ope­rat­ing Of­fi­cer, No­vo Nor­disk Fonden

Bag­grun­den er, at sko­lebørn i ud­sat­te po­si­tio­ner har væ­ret hårdt ramt af cor­o­na-ned­luk­nin­ger­ne. De har lært min­dre un­der de lan­ge pe­ri­o­der med hjem­me­un­der­vis­ning, og for man­ges ved­kom­men­de er ti­den væk fra kam­me­ra­ter og sko­le gå­et ud over ly­sten til at lære.

Der­for har re­ge­rin­gen, et bredt fler­tal af Fol­ke­tin­gets par­ti­er samt No­vo Nor­disk Fon­den, Vil­lum Fon­den og Eg­mont Fon­den be­slut­tet at in­ve­ste­re i sær­li­ge un­der­vis­nings­ind­sat­ser for børn i ud­sat­te positioner.

Det sker i 25 kom­mu­ner med en sær­lig stor an­del af børn i må­l­grup­pen. Ud­væl­gel­sen af kom­mu­ner­ne er sket på bag­grund af registerdata.

De ind­sat­ser, der sæt­tes i gang, kan for ek­sem­pel væ­re un­der­vis­ning i små grup­per, en ek­stra læ­rer el­ler res­sour­ce­per­son el­ler in­ten­si­ve læringsforløb.

Jeg ser i høj grad sam­ar­bej­det som et ny­brud – som et godt ek­sem­pel på, hvor­dan vi al­le un­der covid-19 har måt­tet nytæn­ke må­den, vi sam­ar­bej­der på om kon­kre­te samfundsproblemer

Astrid Krag – So­ci­al- og ældreminister

”Hos No­vo Nor­disk Fon­den er vi gla­de for at kun­ne bi­dra­ge til at styr­ke læ­ring og triv­sel blandt de børn, der har mest brug for det. Det er vig­tigt for os, at vi sam­men kan slå ring om bør­ne­ne i bredt of­fent­ligt-pri­vat part­ner­skab med sta­ten og kom­mu­ner­ne. Vi har hø­je for­vent­nin­ger til, at ind­sat­sen kan ska­be ge­ne­rel ka­pa­ci­tets­op­byg­ning på sko­ler­ne, og at den ind­byg­ge­de eva­lu­e­ring kan ska­be vi­den om og for­stå­el­se for, hvor­dan vi på læn­ge­re sigt sik­rer de bedst mu­li­ge vil­kår for bør­ne­ne,” si­ger Sø­ren Ne­der­gaard, Chief Ope­rat­ing Of­fi­cer hos No­vo Nor­disk Fon­den, i pressemeddelelsen.

Ny måde at samarbejde på

So­ci­al- og æl­dre­mi­ni­ster Astrid Krag be­teg­ner sam­ar­bej­det som ’et ny­brud’ og et godt ek­sem­pel på en ny må­de at lø­se sam­fun­dets problemer.

”Vi står over for en me­get stor op­ga­ve med at hjæl­pe de her børn til at gen­fin­de ly­sten til læ­ring og støt­te dem, så de ik­ke fag­ligt kom­mer bag­ud i de­res vi­de­re sko­le­gang. Ved at in­ve­ste­re ek­stra i de mest ud­sat­te børn og un­ge kan vi for­hå­bent­lig for­hin­dre, at ulig­hed i ud­dan­nel­se bli­ver stør­re som føl­ge af covid-19.

Stor tak til fon­de­ne og part­ner­ska­bet for at støt­te en vig­tig sag. Jeg ser i høj grad sam­ar­bej­det som et ny­brud – som et godt ek­sem­pel på, hvor­dan vi al­le un­der covid-19 har måt­tet nytæn­ke må­den, vi sam­ar­bej­der på om kon­kre­te sam­fund­spro­ble­mer. Det hå­ber jeg, at vi kan ta­ge med os frem­over," si­ger Astrid Krag.

Bør­ne- og un­der­vis­nings­mi­ni­ster Per­nil­le Ro­sen­krantz-Theil un­der­stre­ger, at ned­luk­nin­gen har ramt nog­le børn hår­de­re end andre.

”Dem skal vi gi­ve et ek­stra ryg­stød, så de kan fin­de sig til ret­te igen i sko­len og få hjælp til at føl­ge med i det fag­li­ge. Der­for skal der ly­de en stor tak til fon­de­ne og part­ner­ska­bet for, at de vil væ­re med til at la­ve skole­un­der­støt­ten­de ind­sat­ser. Det er et fæl­les an­svar at løf­te de mest ud­sat­te børn, og det er kun godt, at vi står sam­men om løs­nin­ger­ne," si­ger Per­nil­le Rosenkrantz-Theil.

Læs me­re om of­fent­lig-fonds­li­ge part­ner­ska­ber her. 

Fakta om initiativet for udsatte børns trivsel og læring

  • Der er i alt af­sat 86 mio. kr. til initiativet.
  • Her­af ud­mønt­es nu i alt 77 mio. kr. til læn­ge­re­va­ren­de un­der­vis­nings­ind­sat­ser. 27 mio. kr. er stats­ligt fi­nan­si­e­ret, mens No­vo Nor­disk Fon­den støt­ter med 50 mio. kr.
  • Mid­ler­ne ud­mønt­es til 25 ud­valg­te kom­mu­ner, der er ud­valgt på bag­grund af registerdata
  • Kom­mu­ner­ne kan få hjælp og vej­led­ning til ind­sat­ser­ne fra So­ci­alsty­rel­sen og Sty­rel­sen for Un­der­vis­ning og Kvalitet.
  • Der er i som­mer ud­mønt­et knapt ni mio. kr. til fe­ri­e­lej­re og ak­ti­vi­te­ter for ud­sat­te børn og un­ge. Her­af var fem mio. kr. stats­ligt fi­nan­si­e­ret, mens Vil­lum Fon­den støt­te­de med knap fi­re mio. kr.
  • Ini­ti­a­ti­vet eva­lu­e­res af VIVE (Det Na­tio­na­le Forsk­nings- og Ana­ly­se­cen­ter for Vel­færd). Her­til støt­ter Eg­mont Fon­den ini­ti­a­ti­vet med vi­den om ud­sat­te børns læ­ring og uddannelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer