Nyt partnerskab rækker hånden ud mod børn af psykisk syge forældre

Ole Kirks Fond, Psy­ki­a­tri­fon­den og Børns Vil­kår har ind­gå­et et nyt part­ner­skab, som skal sik­re me­re hjælp og støt­te til de cir­ka 310.000 børn og un­ge, der vok­ser op med en for­æl­der med psy­kisk syg­dom. Ole Kirks Fond har i før­ste om­gang skudt 20 mil­li­o­ner kro­ner ind i part­ner­ska­bet frem til 2024, men for­vent­nin­gen er, at sam­ar­bej­det skal fort­sæt­te til 2030. 

Børn og un­ge af en for­æl­dre med psy­kisk syg­dom ri­si­ke­rer selv at af få en psy­kisk li­del­se se­ne­re i livet.

Al­le dan­ske børn og un­ge, der har en psy­kisk syg for­æl­der, skal væ­re i triv­sel i 2030.

Så­dan ly­der den am­bi­tiø­se mål­sæt­ning for et nyt part­ner­skab mel­lem Ole Kirks Fond, Psy­ki­a­tri­fon­den og Børns Vil­kår kal­det ’Spørg me­re – så fyl­der det mindre.’

Iføl­ge de tre sam­ar­bejds­part­ne­re vok­ser 310.000 børn og un­ge i Dan­mark op med en for­æl­der med psy­kisk syg­dom, og kun få af bør­ne­ne får den hjælp, de har brug for. Det kan fø­re til mi­striv­sel i barn- og ung­dom­men og i vær­ste til­fæl­de fø­re til, at bør­ne­ne se­ne­re i li­vet selv får en psy­kisk lidelse.

Der er no­get mo­ti­ve­ren­de i at sæt­te am­bi­tiø­se mål­sæt­nin­ger, for­di vi der­med stil­ler krav til al­le, der er in­vol­ve­ret i pro­jek­tet, om at gø­re sig ek­stra umage

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – Di­rek­tør, Ole Kirks Fond

Part­ner­ska­bet, der vil sik­re me­re hjælp og støt­te til de på­gæl­den­de børn og un­ge, er plan­lagt til at va­re frem til 2030.

Di­rek­tør i Ole Kirks Fond Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær er­ken­der, at part­ner­ska­bets mål­sæt­ning om at brin­ge al­le børn af psy­kisk sy­ge for­æl­dre i triv­sel i 2030 er sær­de­les ambitiøs.

”Men for mig er det net­op vig­tigt, at vi fra pro­jek­tets start er sær­de­les am­bi­tiø­se på veg­ne af de her børn og un­ge. Der er no­get mo­ti­ve­ren­de i at sæt­te am­bi­tiø­se mål­sæt­nin­ger, for­di vi der­med stil­ler krav til al­le, der er in­vol­ve­ret i pro­jek­tet, om at gø­re sig ek­stra uma­ge. Om vi så re­elt når mål­sæt­nin­gen, må vi se til den tid,” si­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær til Fundats.

Mere proaktiv og mere engageret i partnerskaber

Ole Kirks Fond har de se­ne­re år iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær ud­vik­let sig fra at væ­re me­get an­søg­nings­ba­se­ret til og­så at væ­re ud­vik­lings­ba­se­ret, me­re pro­ak­tiv og me­re en­ga­ge­ret i partnerskaber.

Og ét af de fo­ku­s­om­rå­der, som fonds­be­sty­rel­sen har be­slut­tet sig for at se sær­ligt po­si­tivt på, er børn som pårørende.

”I for­vej­en har vi en god di­a­log med Børns Vil­kår og Psy­ki­a­tri­fon­den, og pro­jek­tet med børn, der har en psy­kisk syg for­æl­der, adres­se­rer en sær­de­les vig­tig pro­blem­stil­ling, som be­rø­rer rig­tig man­ge børn. Vi kan via part­ner­ska­bet skub­be til en vig­tig agen­da og for­hå­bent­lig bi­dra­ge til, at bør­ne­ne får me­re hjælp, end de gør i dag,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Deler elefanten op i mindre bidder

’Spørg me­re – så fyl­der det mindre’-partnerskabet er plan­lagt til at va­re frem til 2030, men be­vil­lin­gen fra Ole Kirks Fond på 20 mil­li­o­ner kro­ner lø­ber i før­ste om­gang kun til og med 2024. Iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær er det en helt nor­mal øko­no­misk til­gang til fon­dens lang­va­ri­ge samarbejdsrelationer.

Vi er en lil­le fond med re­la­tivt få me­d­ar­bej­de­re, så vi kan og skal ik­ke væ­re fag­ligt an­svar­li­ge for de part­ner­ska­ber, vi ind­går i, men der­i­mod ar­bej­de tæt sam­men med part­ne­re, der har fagligheden

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – Di­rek­tør, Ole Kirks Fond

”I Ole Kirks Fond har vi en lang tra­di­tion for man­ge­åri­ge sam­ar­bej­der, så dét, at vo­res før­ste be­vil­ling går frem til og med 2024, er ik­ke et ud­tryk for, at vi ik­ke for­ven­ter at væ­re med frem til 2030. Men når vi går ind i nye pro­jek­ter med et langt sig­te, sy­nes vi, det er fint at de­le ele­fan­ten op i min­dre bid­der. En del af vo­res op­ga­ve som fond er at la­ve en ri­si­ko­mini­me­ring i for­hold til vo­res mid­ler, og der­for er det godt at ha­ve nog­le stop un­der­vejs og vur­de­re, om det er de ret­te løs­nin­ger, vi sam­men med vo­res part­ne­re ar­bej­der på,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Hun un­der­stre­ger sam­ti­dig, at part­ner­ska­bet for Ole Kirks Fond ik­ke kun hand­ler om at væ­re øko­no­misk bidragyder.

”Vi er en lil­le fond med re­la­tivt få me­d­ar­bej­de­re, så vi kan og skal ik­ke væ­re fag­ligt an­svar­li­ge for de part­ner­ska­ber, vi ind­går i, men der­i­mod ar­bej­de tæt sam­men med part­ne­re, der har fag­lig­he­den. Og så­dan er det og­så i det nye part­ner­skab: Psy­ki­a­tri­fon­den og Børns Vil­kår har fag­lig­he­den, mens vi ud over den øko­no­mi­ske del ind­går en­ga­ge­ret i ar­bej­det med at fin­de ud af, hvor­dan vi sam­let set kan få flyt­tet no­get for de her børn,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Børn ved ikke, hvilket humør forældre er i

Iføl­ge en rap­port, de tre part­ne­re net­op sam­men har fær­dig­gjort, tri­ves de på­rø­ren­de børn og un­ge langt dår­li­ge­re end an­dre børn og un­ge. De er i hø­je­re grad en­som­me og har me­get fra­vær i skolen.

Hel­le Til­burg Jo­hn­sen, der er vi­ce­di­rek­tør i Børns Vil­kår, kan med ud­gangs­punkt i Bør­ne­te­le­fo­nen for­tæl­le om ud­bredt mi­striv­sel blandt man­ge børn og un­ge af for­æl­dre med psy­kisk sygdom.

”Nog­le for­tæl­ler om en ufor­ud­si­ge­lig hver­dag, hvor de ik­ke ved, hvil­ket hu­mør mor el­ler far er i, når de kom­mer hjem fra sko­le. An­dre gi­ver ud­tryk for en­som­hed, for­di de er ale­ne med de­res tan­ker og be­kym­rin­ger. De ta­ger of­te et for stort an­svar på sig for at få hver­da­gen der­hjem­me til at fun­ge­re, men det an­svar skal in­gen børn og un­ge stå med,” si­ger Hel­le Til­burg Jo­hn­sen i en pressemeddelelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk.
Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: