Nyt partnerskab rækker hånden ud mod børn af psykisk syge forældre

Ole Kirks Fond, Psykiatrifonden og Børns Vilkår har indgået et nyt partnerskab, som skal sikre mere hjælp og støtte til de cirka 310.000 børn og unge, der vokser op med en forælder med psykisk sygdom. Ole Kirks Fond har i første omgang skudt 20 millioner kroner ind i partnerskabet frem til 2024, men forventningen er, at samarbejdet skal fortsætte til 2030.

Børn og un­ge af en for­æl­dre med psy­kisk syg­dom ri­si­ke­rer selv at af få en psy­kisk li­del­se se­ne­re i livet.

Al­le dan­ske børn og un­ge, der har en psy­kisk syg for­æl­der, skal væ­re i triv­sel i 2030.

Så­dan ly­der den am­bi­tiø­se mål­sæt­ning for et nyt part­ner­skab mel­lem Ole Kirks Fond, Psy­ki­a­tri­fon­den og Børns Vil­kår kal­det ’Spørg me­re – så fyl­der det mindre.’

Iføl­ge de tre sam­ar­bejds­part­ne­re vok­ser 310.000 børn og un­ge i Dan­mark op med en for­æl­der med psy­kisk syg­dom, og kun få af bør­ne­ne får den hjælp, de har brug for. Det kan fø­re til mi­striv­sel i barn- og ung­dom­men og i vær­ste til­fæl­de fø­re til, at bør­ne­ne se­ne­re i li­vet selv får en psy­kisk lidelse.

Der er no­get mo­ti­ve­ren­de i at sæt­te am­bi­tiø­se mål­sæt­nin­ger, for­di vi der­med stil­ler krav til al­le, der er in­vol­ve­ret i pro­jek­tet, om at gø­re sig ek­stra umage

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – Di­rek­tør, Ole Kirks Fond

Part­ner­ska­bet, der vil sik­re me­re hjælp og støt­te til de på­gæl­den­de børn og un­ge, er plan­lagt til at va­re frem til 2030.

Di­rek­tør i Ole Kirks Fond Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær er­ken­der, at part­ner­ska­bets mål­sæt­ning om at brin­ge al­le børn af psy­kisk sy­ge for­æl­dre i triv­sel i 2030 er sær­de­les ambitiøs.

”Men for mig er det net­op vig­tigt, at vi fra pro­jek­tets start er sær­de­les am­bi­tiø­se på veg­ne af de her børn og un­ge. Der er no­get mo­ti­ve­ren­de i at sæt­te am­bi­tiø­se mål­sæt­nin­ger, for­di vi der­med stil­ler krav til al­le, der er in­vol­ve­ret i pro­jek­tet, om at gø­re sig ek­stra uma­ge. Om vi så re­elt når mål­sæt­nin­gen, må vi se til den tid,” si­ger Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær til Fundats.

Mere proaktiv og mere engageret i partnerskaber

Ole Kirks Fond har de se­ne­re år iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær ud­vik­let sig fra at væ­re me­get an­søg­nings­ba­se­ret til og­så at væ­re ud­vik­lings­ba­se­ret, me­re pro­ak­tiv og me­re en­ga­ge­ret i partnerskaber.

Og ét af de fo­ku­s­om­rå­der, som fonds­be­sty­rel­sen har be­slut­tet sig for at se sær­ligt po­si­tivt på, er børn som pårørende.

”I for­vej­en har vi en god di­a­log med Børns Vil­kår og Psy­ki­a­tri­fon­den, og pro­jek­tet med børn, der har en psy­kisk syg for­æl­der, adres­se­rer en sær­de­les vig­tig pro­blem­stil­ling, som be­rø­rer rig­tig man­ge børn. Vi kan via part­ner­ska­bet skub­be til en vig­tig agen­da og for­hå­bent­lig bi­dra­ge til, at bør­ne­ne får me­re hjælp, end de gør i dag,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Deler elefanten op i mindre bidder

’Spørg me­re – så fyl­der det mindre’-partnerskabet er plan­lagt til at va­re frem til 2030, men be­vil­lin­gen fra Ole Kirks Fond på 20 mil­li­o­ner kro­ner lø­ber i før­ste om­gang kun til og med 2024. Iføl­ge Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær er det en helt nor­mal øko­no­misk til­gang til fon­dens lang­va­ri­ge samarbejdsrelationer.

Vi er en lil­le fond med re­la­tivt få me­d­ar­bej­de­re, så vi kan og skal ik­ke væ­re fag­ligt an­svar­li­ge for de part­ner­ska­ber, vi ind­går i, men der­i­mod ar­bej­de tæt sam­men med part­ne­re, der har fagligheden

Ka­rin Skjødt Hin­d­kjær – Di­rek­tør, Ole Kirks Fond

”I Ole Kirks Fond har vi en lang tra­di­tion for man­ge­åri­ge sam­ar­bej­der, så dét, at vo­res før­ste be­vil­ling går frem til og med 2024, er ik­ke et ud­tryk for, at vi ik­ke for­ven­ter at væ­re med frem til 2030. Men når vi går ind i nye pro­jek­ter med et langt sig­te, sy­nes vi, det er fint at de­le ele­fan­ten op i min­dre bid­der. En del af vo­res op­ga­ve som fond er at la­ve en ri­si­ko­mini­me­ring i for­hold til vo­res mid­ler, og der­for er det godt at ha­ve nog­le stop un­der­vejs og vur­de­re, om det er de ret­te løs­nin­ger, vi sam­men med vo­res part­ne­re ar­bej­der på,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Hun un­der­stre­ger sam­ti­dig, at part­ner­ska­bet for Ole Kirks Fond ik­ke kun hand­ler om at væ­re øko­no­misk bidragyder.

”Vi er en lil­le fond med re­la­tivt få me­d­ar­bej­de­re, så vi kan og skal ik­ke væ­re fag­ligt an­svar­li­ge for de part­ner­ska­ber, vi ind­går i, men der­i­mod ar­bej­de tæt sam­men med part­ne­re, der har fag­lig­he­den. Og så­dan er det og­så i det nye part­ner­skab: Psy­ki­a­tri­fon­den og Børns Vil­kår har fag­lig­he­den, mens vi ud over den øko­no­mi­ske del ind­går en­ga­ge­ret i ar­bej­det med at fin­de ud af, hvor­dan vi sam­let set kan få flyt­tet no­get for de her børn,” si­ger Ka­rin Skjødt Hindkjær.

Børn ved ikke, hvilket humør forældre er i

Iføl­ge en rap­port, de tre part­ne­re net­op sam­men har fær­dig­gjort, tri­ves de på­rø­ren­de børn og un­ge langt dår­li­ge­re end an­dre børn og un­ge. De er i hø­je­re grad en­som­me og har me­get fra­vær i skolen.

Hel­le Til­burg Jo­hn­sen, der er vi­ce­di­rek­tør i Børns Vil­kår, kan med ud­gangs­punkt i Bør­ne­te­le­fo­nen for­tæl­le om ud­bredt mi­striv­sel blandt man­ge børn og un­ge af for­æl­dre med psy­kisk sygdom.

”Nog­le for­tæl­ler om en ufor­ud­si­ge­lig hver­dag, hvor de ik­ke ved, hvil­ket hu­mør mor el­ler far er i, når de kom­mer hjem fra sko­le. An­dre gi­ver ud­tryk for en­som­hed, for­di de er ale­ne med de­res tan­ker og be­kym­rin­ger. De ta­ger of­te et for stort an­svar på sig for at få hver­da­gen der­hjem­me til at fun­ge­re, men det an­svar skal in­gen børn og un­ge stå med,” si­ger Hel­le Til­burg Jo­hn­sen i en pressemeddelelse.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer