Nyt partnerskab skal give børn bedre vilkår for at klare sig godt

Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond og Østif­ter­nes pro­jekt ’God start på fa­mi­li­e­li­vet’ har ind­gå­et et ud­vik­lings­part­ner­skab med det for­mål at sik­re sår­ba­re fa­mi­li­er den rig­ti­ge hjælp un­der graviditeten. 

Forsk­ning vi­ser, at bar­net al­le­re­de i foster­sta­di­et på­vir­kes ne­ga­tivt, hvis mo­de­ren er me­get be­la­stet så­vel fy­sisk som psykisk.

De se­ne­ste år har der væ­ret me­get fo­kus på, hvor­dan en helt tid­lig fore­byg­gen­de ind­sats har stort po­ten­ti­a­le i for­hold til at gi­ve børn bed­re vil­kår for at kla­re sig godt gen­nem livet.

Forsk­ning vi­ser så­le­des, at bar­net al­le­re­de i foster­sta­di­et på­vir­kes ne­ga­tivt, hvis mo­de­ren er me­get be­la­stet så­vel fy­sisk som psy­kisk, og det kan blandt an­det re­sul­te­re i for tid­lig fød­sel og lav fødselsvægt.

Det er bag­grun­den for et nyt ud­vik­lings­part­ner­skab mel­lem Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond og pro­jekt ’God start på fa­mi­li­e­li­vet’, som den filan­tro­pi­ske for­e­ning Østif­ter­ne har ta­get ini­ti­a­tiv til.

Det til trods er der sta­dig en ræk­ke ud­for­drin­ger for­bun­det med at sik­re den ret­ti­di­ge og nød­ven­di­ge in­ve­ste­ring i den tid­li­ge indsats

Ca­mil­la Dol­berg Sch­midt – Pro­jek­t­chef, Østifterne

Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond skal fun­ge­re som rå­d­gi­ver og spar­rings­part­ner i ud­vik­lings­part­ner­ska­bet, hvis for­mål er at sik­re sår­ba­re fa­mi­li­er den rig­ti­ge hjælp un­der graviditeten.

”For Østif­ter­ne hand­ler det om at støt­te op om den sto­re ind­sats, som al­le­re­de gø­res på ho­spi­ta­ler­ne. Vi kan se, at der er et vin­due hos de gravi­de og de­res part­ne­re for at gø­re en ek­stra ind­sats, og det vil vi ger­ne un­der­støt­te og ho­no­re­re med den bedst mu­li­ge om­sorg og gu­id­ning,” si­ger pro­jek­t­chef i Østif­ter­ne Ca­mil­la Dol­berg Sch­midt i en pressemeddelelse.

Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond vil som rå­d­gi­ver og spar­rings­part­ner un­der­sø­ge mu­lig­he­den for, at for­ank­ring og ud­bre­del­se af ind­sat­sen kan un­der­støt­tes ved en so­ci­al investering.

”I de se­ne­re år har der væ­ret sti­gen­de fo­kus på den tid­li­ge ind­sats og de før­ste 1.000 da­ge af bar­nets liv. Det til trods er der sta­dig en ræk­ke ud­for­drin­ger for­bun­det med at sik­re den ret­ti­di­ge og nød­ven­di­ge in­ve­ste­ring i den tid­li­ge ind­sats. Der­for er vi gla­de for, at vi i Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond kan bi­dra­ge med rå­d­giv­ning og eks­per­ti­se i, hvor­dan man kan ud­vik­le en god so­ci­al in­ve­ste­rings­ca­se. Vi hå­ber på, at det kan bi­dra­ge til at ud­bre­de sy­ste­ma­tisk ar­bej­de med at op­spo­re sår­ba­re gravi­de, så der kan sæt­tes tid­ligst mu­ligt ind med støt­te,” si­ger fonds­chef i Den So­ci­a­le In­ve­ste­rings­fond Ca­mil­la Bjer­re Dam­gaard i pressemeddelelsen.

Pro­jekt ’God start på fa­mi­li­e­li­vet’ lø­ber frem til som­me­ren 2024 og er et sam­ar­bej­de mel­lem Østif­ter­ne, fa­mi­lieam­bu­la­to­ri­er­ne på Ama­ger og Hvi­d­ov­re Ho­spi­tal, Dansk Cen­ter for Mind­ful­ness ved Aar­hus Uni­ver­si­tet og Mary Fonden.

Skri­bent

Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer