Realdania, kommuner og regioner går sammen i nyt klimapartnerskab

Re­al­da­nia, KL og Dan­ske Re­gio­ner har hver skudt 15 mil­li­o­ner kro­ner ind i en ny kli­ma­pul­je. Frem til den 21. ok­to­ber og igen i 2021 kan al­le lan­dets kom­mu­ner sø­ge om at få del i pulj­en med mid­ler, som skal sæt­te yder­li­ge­re tem­po på ar­bej­det med den grøn­ne om­stil­ling og re­duk­tio­nen af CO2-udledningen.

Klima (foto: Steffen Stamp / Realdania)
Kli­ma (fo­to: St­ef­fen Stamp / Realdania)

Et nyt part­ner­skab mel­lem den filan­tro­pi­ske for­e­ning Re­al­da­nia, Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning (KL) og Dan­ske Re­gio­ner skal i de kom­men­de år ba­ne vej for, at fle­re kom­mu­ner ud­ar­bej­der og ef­ter­le­ver kli­ma­pla­ner, der flug­ter med Pa­ris-af­ta­­lens mål.

Tan­ken er, at de dan­ske kom­mu­ner skal dra­ge nyt­te af en rap­port, som det in­ter­na­tio­na­le by­net­værk C40 ud­gav i 2016 i kølvan­det på kli­maaf­ta­len fra By­er­nes By. Sam­ti­dig er hå­bet, at de dan­ske kom­mu­ners ar­bej­de med at ned­brin­ge ud­led­nin­gen af driv­hus­gas­ser kan gi­ve in­spira­tion i an­dre by­er rundt om­kring i verden.

Rap­por­ten fra C40 sæt­ter en glo­bal stan­dard for, hvor­dan ver­dens by­er og kom­mu­ner kan bi­dra­ge til at op­nå Pa­ris-af­ta­­lens målsætninger.

I alt er der 45 mil­li­o­ner kro­ner i den pul­je, som de dan­ske kom­mu­ner frem til 21. ok­to­ber i år og ved en ny an­søg­nings­run­de i 2021 kan sø­ge om at få del i. Re­al­da­nia, KL og re­gio­ner­ne bi­dra­ger hver med 15 mil­li­o­ner kroner.

Det er in­tet min­dre end et styk­ke verdenshistorie.

Jes­per Ny­gård – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Realdania

Det dan­ske ini­ti­a­tiv er det før­ste, hvor C40's stan­dard for kli­ma­plan­læg­ning bli­ver brugt ak­tivt i så stor stil, og der­med er lan­dets kom­mu­ner med til at skri­ve ver­dens­hi­sto­rie i kli­ma­kam­pen, un­der­stre­ger Jes­per Ny­gård, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Realdania.

”Jeg er utro­lig glad for at kun­ne løf­te slø­ret for vo­res nye part­ner­skab med KL og re­gio­ner­ne, for­di det gi­ver en fuld­stæn­dig unik mu­lig­hed for at sæt­te de dan­ske by­er, kom­mu­ner og re­gio­ner, som al­le­re­de yder et kæm­pe bi­drag til den grøn­ne om­stil­ling, helt i front i kam­pen for kli­ma­et. Det er in­tet min­dre end et styk­ke ver­dens­hi­sto­rie, at samt­li­ge kom­mu­ner nu får mu­lig­hed for at ud­vik­le kli­ma­pla­ner, der le­ver op til må­let i Pa­ris-af­ta­­len, og det kom­mer uden tvivl til at sæt­te mar­kan­te og po­si­ti­ve af­tryk i ar­bej­det med at ned­brin­ge ud­led­nin­gen af CO2 og an­dre driv­hus­gas­ser,” si­ger Jes­per Nygård.

Klimapolitik er også lokalpolitik

Det er ik­ke nyt, at dan­ske kom­mu­ner ar­bej­der med at frem­me den grøn­ne om­stil­ling og re­du­ce­re CO2-af­­tryk­ket, og i de fem re­gio­ner er der ved­ta­get mål for kli­ma og bæ­re­dyg­tig­hed. Der­i­mod er det nyt, at in­ten­tio­ner­ne in­d­ar­bej­des i sam­men­lig­ne­li­ge kli­ma­pla­ner med et am­bi­tions­ni­veau, der le­ver op til Paris-aftalen.

20 pi­lot­kom­mu­ner, blandt an­dre Aar­hus, Fre­de­riks­berg og Mid­del­fart, har un­der over­skrif­ten DK2020 si­den 2019 væ­ret i gang med at ud­ar­bej­de lo­ka­le, am­bi­tiø­se pla­ner, der vi­ser vej­en til net­to nul-ud­­led­­ning for den en­kel­te kom­mu­ne se­ne­st i 2050. Nu in­vi­te­res de øv­ri­ge kom­mu­ner med i den nye, fæl­les ind­sats kal­det ‘DK2020 – kli­ma­pla­ner for he­le Dan­mark’, og for­man­den for KL Ja­cob Bunds­gaard har sto­re for­vent­nin­ger til initiativet.

Der­for er kli­ma­po­li­tik og­så lo­kal­po­li­tik, og med DK2020 sæt­ter vi for al­vor skub i ud­vik­lin­gen af am­bi­tiø­se kom­mu­na­le kli­ma­pla­ner, som le­ver op til Paris-aftalen.

Ja­cob Bunds­gaard – for­man­den, Kom­mu­ner­nes Landsforening

”Am­bi­tio­nen om at op­nå et CO2-neut­ralt sam­fund kom­mer til at få stor be­tyd­ning for, hvor­dan vi le­ver og ind­ret­ter vo­res sam­fund. Al­le skal spil­le en rol­le, og kom­mu­ner­ne er tæt på bå­de bor­ge­re og virk­som­he­der og kan på den må­de dri­ve ud­vik­lin­gen og sam­ar­bej­det mel­lem par­ter­ne. Der­for er kli­ma­po­li­tik og­så lo­kal­po­li­tik, og med DK2020 sæt­ter vi for al­vor skub i ud­vik­lin­gen af am­bi­tiø­se kom­mu­na­le kli­ma­pla­ner, som le­ver op til Pa­ris-af­ta­­len og kan sæt­te ret­nin­gen for he­le Dan­mark,” si­ger Ja­cob Bunds­gaard i en pres­se­med­del­el­se fra partnerne.

Når Dan­ske Re­gio­ner er gå­et ind i DK2020, er der iføl­ge for­mand Step­ha­nie Lo­se fle­re årsager.
”For at nå i mål med den am­bi­tiø­se kli­ma­mål­sæt­ning, skal vi ar­bej­de tæt sam­men og læ­re af hin­an­den. Re­gio­ner­ne er med i DK2020, for­di vi kan bi­dra­ge med unik vi­den, og for­di vi de sid­ste 12 år har ar­bej­det tæt sam­men med kom­mu­ner­ne om at lø­se re­gio­na­le og lo­ka­le ud­for­drin­ger. I re­gio­ner­ne tror vi på, at vi i fæl­les­skab og ved at bru­ge hin­an­dens styr­ker kan gø­re en for­skel lo­kalt og re­gio­nalt. På den må­de kan vi bi­dra­ge til at nå Pa­ris-af­ta­­len og Fol­ke­tin­gets mål­sæt­nin­ger på kli­ma­om­rå­det,” si­ger Step­ha­nie Lose.

Opbakning fra klimaministeren

Kli­­ma-, ener­­gi- og for­sy­nings­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sen me­ner, at det for at nå 70-pro­­cents­­må­l­­sæt­­nin­­gen er af­gø­ren­de, at kli­ma­ar­bej­det bli­ver for­ank­ret lo­kalt i re­gio­ner og kom­mu­ner – ik­ke mindst for at styr­ke den fol­ke­li­ge opbakning.

”Der­for er det vir­ke­lig po­si­tivt, at DK2020-ini­ti­a­ti­­vet nu rul­les ud til samt­li­ge kom­mu­ner og re­gio­ner, hvor man lo­kalt kan til­ret­te­læg­ge am­bi­tiø­se kli­ma­pla­ner, der spil­ler sam­men med det na­tio­na­le ni­veau. Der lig­ger for ek­sem­pel et stort po­ten­ti­a­le i ener­gi­renove­ring af de kom­mu­na­le og re­gio­na­le byg­nin­ger og i at kom­me af med de sid­ste olie- og gas­fyr, som bå­de kan væ­re med til at ska­be grøn­ne ar­bejds­plad­ser, godt in­de­kli­ma og CO2-re­­duk­tio­­ner – til gavn for bå­de kli­ma­et og øko­no­mi­en,” si­ger Dan Jør­gen­sen i pressemeddelelsen.

Op­ga­ven med at rå­d­gi­ve de kom­mu­ner, der frem­over bli­ver en del af DK2020, og fa­ci­li­te­re de­res ar­bej­de med at ud­vik­le kli­ma­pla­ner or­ga­ni­se­res i sam­ar­bej­de mel­lem de fem re­gio­ner og KL’s Kom­mu­ne­kon­tak­t­råd (KKR).

Den grøn­ne tæn­ket­ank Con­ci­to er over­ord­net pro­jekt­le­der og se­kre­ta­ri­at for projektet.

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Bikubenfonden køber nyt bofællesskab

Bi­ku­ben­fon­den har pr. 1. marts over­ta­get en æl­dre byg­ning på Thora­vej i Kø­ben­havns Nord­ve­st­kvar­ter. Her er det pla­nen at flyt­te sam­men med nog­le af…

Justitsminister: Fondsudvalg skal styrke tilsyn og kontrol med almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) vil ku­le­gra­ve re­gel­sæt­tet for de al­me­ne fon­de og for­ven­ter nu, at ar­bej­det kan be­gyn­de i slut­nin­gen af den­ne må­ned. “I den…

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Realdania genoptager valgmøder: historisk kampvalg

Valg­mø­de­r­ne skul­le egent­lig hav­de væ­ret af­holdt i ok­to­ber og novem­ber sid­ste år, men på grund af cor­o­na valg­te Re­al­da­nia at ud­sky­de tre plan­lag­te valgmøder…

Fondsbestyrelse på Langeland stopper salg af elforsyning

Alt så ud til at kø­re på skin­ner for et kom­men­de salg af er­hvervsak­ti­vi­te­ter­ne i Fon­den Lan­gelands El­for­sy­ning. Men ef­ter fle­re ugers pro­te­ster fra brugere…

A.P. Møller Fonden giver rygstød til Den Danske Maritime Fond

A.P. Møl­ler Fon­den gi­ver nu en øko­no­misk hånds­ræk­ning til en af de filan­tro­pi­ske fond­skol­le­ger på det ma­ri­ti­me felt. Den Dan­ske Ma­ri­ti­me fond har helt…

Tryghedsgruppen vil sænke bonus og fastholde højt uddelingsniveau

Med­lem­mer­ne i Tryg­heds­grup­pen kan i år se frem til at få fær­re pen­ge i bonus fra den filan­tro­pi­ske for­e­ning. Si­den Tryg­heds­grup­pen i 2015 be­gynd­te at…

Coronakrise

Kulturledere: Bedre samarbejde med fonde højt på to-do-listen

Cor­ona­kri­sen har sat en tyk streg un­der de pri­va­te fon­des sto­re be­tyd­ning for lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner. Og kri­sen har i man­ge kul­tur­le­de­res øj­ne og­så gjort…

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…