Tuborgfondet fortsætter samarbejde med Trampolinhuset

Den selvstyrende institution Trampolinhuset har nu over for Tuborgfondet gjort rede for, hvordan de interne udfordringer er blevet håndteret.

Trampolinhuset (foto: Britta My Thomsen)
”Vi hav­de et kon­struk­tivt og godt mø­de med Tram­po­lin­hu­sets dag­li­ge le­der og be­sty­rel­ses­for­mand. Jeg blev po­si­tivt be­kræf­tet i, at den action, le­del­sen i Tram­po­lin­hu­set har ta­get, er til­stræk­ke­lig,” si­ger Pe­ter Gi­a­co­mel­lo, se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det. Bil­le­det er fra en fest i Tram­po­lin­hu­set (fo­to: Brit­ta My Thom­sen / Trampolinhuset).

Tu­borg­fon­det af­bry­der ik­ke sit sam­ar­bej­de med den selv­sty­ren­de in­sti­tu­tion Tram­po­lin­hu­set i København.

Fon­den har støt­tet ngo'en med 100.000 kro­ner i 2015 og knap 2,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2017, og ef­ter et mø­de mel­lem par­ter­ne er­klæ­rer se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det Pe­ter Gi­a­co­mel­lo sig nu til­freds med de svar, Tram­po­lin­hu­set har gi­vet om hånd­te­rin­gen af de me­di­e­be­skrev­ne sa­ger om dår­ligt psy­kisk arbejdsmiljø.

”Vi hav­de et kon­struk­tivt og godt mø­de med Tram­po­lin­hu­sets dag­li­ge le­der og be­sty­rel­ses­for­mand. Jeg blev po­si­tivt be­kræf­tet i, at den action, le­del­sen i Tram­po­lin­hu­set har ta­get, er til­stræk­ke­lig,” si­ger Pe­ter Gi­a­co­mel­lo til Fundats.

Som be­skre­vet i Fun­dats den 15. ja­nu­ar, er det me­di­et A4 Ar­bejds­mil­jø, som i fle­re ar­tik­ler har af­dæk­ket, hvor­dan en ræk­ke tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re har op­le­vet at væ­re an­sat i Tram­po­lin­hu­set. Det psy­ki­ske ar­bejds­mil­jø har iføl­ge A4 Ar­bejds­mil­jø væ­ret dår­ligt, og der be­ret­tes om le­del­ses­svigt, sær­be­hand­ling af ud­valg­te me­d­ar­bej­de­re, mob­ning og til­fæl­de, hvor bru­ge­re af hu­set har kræn­ket me­d­ar­bej­de­re seksu­elt. De tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re har i et 77 si­ders langt brev til Tram­po­lin­hu­sets be­sty­rel­se gjort op­mærk­som på arbejdsforholdene.

Skulle have været informeret direkte

Da Tu­borg­fon­det læ­ste om sa­ger­ne, blev Tram­po­lin­hu­set i før­ste om­gang af­kræ­vet en re­de­gø­rel­se, og den blev der fulgt op på ved fre­da­gens mø­de. På spørgs­må­let, om Pe­ter Gi­a­co­mel­lo me­ner, Tram­po­lin­hu­set har le­vet op til den ind­gå­e­de sam­ar­bejds­af­ta­le, si­ger han:

”Ge­ne­relt ja. Den ene­ste lil­le ting, der har væ­ret, er, at de kun­ne ha­ve in­for­me­ret os di­rek­te langt, langt tid­li­ge­re, så vi ik­ke skul­le hø­re om en så­dan sag gen­nem pres­sen,” si­ger fon­dens sekretariatschef.

– De ting, der iføl­ge pres­seom­ta­ler­ne er fo­re­gå­et i Tram­po­lin­hu­set med bl.a. mob­ning og seksu­el­le kræn­kel­ser, ka­ram­bo­le­rer ik­ke med je­res samarbejdsaftale?

”Så­dan­ne ting kan fo­re­gå i al­le or­ga­ni­sa­tio­ner, så det hand­ler om, hvor­dan man hånd­te­rer dem. Og jeg me­ner på bag­grund af Tram­po­lin­hu­sets re­de­gø­rel­se og de ting, de for­tal­te på mø­det, at de har ta­get den rig­ti­ge action, ef­ter epi­so­der­ne er op­stå­et. Den ene­ste ting, der ik­ke er i or­den, er, at vi ik­ke er ble­vet in­for­me­ret. Der­for fort­sæt­ter vi sam­ar­bej­det pe­ri­o­den ud og står ved vo­res be­vil­ling,” un­der­stre­ger Pe­ter Giacomello.

Ikke behov for etisk kodeks

Af de sam­ar­bejds­af­ta­ler, Tu­borg­fon­det ind­går med si­ne do­na­tions­mod­ta­ge­re, frem­går, at fon­den for­ven­ter at bli­ve in­for­me­ret di­rek­te om even­tu­el­le ud­for­drin­ger, som kan ha­ve be­tyd­ning for det støt­te­de pro­jekt. Pe­ter Gi­a­co­mel­lo me­ner, den ind­gå­e­de af­ta­le med Tram­po­lin­hu­set er til­stræk­ke­lig, og han ser der­for in­gen grund til at for­mu­le­re en ny af­ta­le med ngo'en om, at fon­den skal in­for­me­res, hvis der op­står nye lig­nen­de problemer.

”Ef­ter mø­det i fre­dags er vi nu selv­føl­ge­lig eni­ge om, at af­ta­len bli­ver hånd­hæ­vet. Men der er ik­ke grund til at la­ve nye ini­ti­a­ti­ver i den for­bin­del­se. Og vi har ik­ke no­get ‘etisk ko­deks’ i pipe­li­ne, idet vi al­le­re­de har en glim­ren­de sam­ar­bejds­af­ta­le, som vi bru­ger med vo­res part­ne­re og pro­jek­ter. De for­mu­le­rin­ger, der er i stan­dard­af­ta­len, er fuld­stæn­dig fyl­dest­gø­ren­de,” si­ger han.

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo si­ger, at det ”na­tur­lig­vis” kan kom­me på ta­le at ind­gå en ny af­ta­le med ngo'en, når den nu­væ­ren­de ud­lø­ber i oktober.

”Men det er alt for tid­ligt at ta­ge stil­ling til. Vi eva­lu­e­rer de pro­jek­ter, vi støt­ter, når de bli­ver af­slut­tet. Og hvis Tram­po­lin­hu­set sø­ger os igen, kan vi ta­le med dem om et nyt sam­ar­bej­de. De er på in­gen må­de af­skre­vet fra at sø­ge,” fast­slår Pe­ter Giacomello.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tram­po­lin­hu­set Mor­ten Goll be­kræf­ter Pe­ter Gi­a­co­mel­los ud­læg­ning af et godt og kon­struk­tivt mø­de mel­lem par­ter­ne, hvor det ene­ste, der blev sat en fin­ger på fra Tu­borg­fon­dets si­de, var den mang­len­de di­rek­te in­for­ma­tion til fon­den fra ngo'en. På spørgs­må­let, om Tram­po­lin­hu­set har holdt lig­nen­de mø­der med si­ne an­dre do­no­rer og sponso­rer, her­i­blandt Tryg­fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den, si­ger Mor­ten Goll:

”Tram­po­lin­hu­set har gen­nem de se­ne­ste ot­te år haft og har et godt, for­tro­ligt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de med en ræk­ke sponso­rer og do­no­rer. Di­a­lo­gen med sponso­rer og do­no­rer fo­re­går di­rek­te med dis­se og ik­ke gen­nem pressen.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer