Tuborgfondet fortsætter samarbejde med Trampolinhuset

Den selv­sty­ren­de in­sti­tu­tion Tram­po­lin­hu­set har nu over for Tu­borg­fon­det gjort re­de for, hvor­dan de in­ter­ne ud­for­drin­ger er ble­vet håndteret. 

Trampolinhuset (foto: Britta My Thomsen)
”Vi hav­de et kon­struk­tivt og godt mø­de med Tram­po­lin­hu­sets dag­li­ge le­der og be­sty­rel­ses­for­mand. Jeg blev po­si­tivt be­kræf­tet i, at den action, le­del­sen i Tram­po­lin­hu­set har ta­get, er til­stræk­ke­lig,” si­ger Pe­ter Gi­a­co­mel­lo, se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det. Bil­le­det er fra en fest i Tram­po­lin­hu­set (fo­to: Brit­ta My Thom­sen / Trampolinhuset).

Tu­borg­fon­det af­bry­der ik­ke sit sam­ar­bej­de med den selv­sty­ren­de in­sti­tu­tion Tram­po­lin­hu­set i København.

Fon­den har støt­tet ngo'en med 100.000 kro­ner i 2015 og knap 2,2 mil­li­o­ner kro­ner i 2017, og ef­ter et mø­de mel­lem par­ter­ne er­klæ­rer se­kre­ta­ri­ats­chef i Tu­borg­fon­det Pe­ter Gi­a­co­mel­lo sig nu til­freds med de svar, Tram­po­lin­hu­set har gi­vet om hånd­te­rin­gen af de me­di­e­be­skrev­ne sa­ger om dår­ligt psy­kisk arbejdsmiljø.

”Vi hav­de et kon­struk­tivt og godt mø­de med Tram­po­lin­hu­sets dag­li­ge le­der og be­sty­rel­ses­for­mand. Jeg blev po­si­tivt be­kræf­tet i, at den action, le­del­sen i Tram­po­lin­hu­set har ta­get, er til­stræk­ke­lig,” si­ger Pe­ter Gi­a­co­mel­lo til Fundats.

Som be­skre­vet i Fun­dats den 15. ja­nu­ar, er det me­di­et A4 Ar­bejds­mil­jø, som i fle­re ar­tik­ler har af­dæk­ket, hvor­dan en ræk­ke tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re har op­le­vet at væ­re an­sat i Tram­po­lin­hu­set. Det psy­ki­ske ar­bejds­mil­jø har iføl­ge A4 Ar­bejds­mil­jø væ­ret dår­ligt, og der be­ret­tes om le­del­ses­svigt, sær­be­hand­ling af ud­valg­te me­d­ar­bej­de­re, mob­ning og til­fæl­de, hvor bru­ge­re af hu­set har kræn­ket me­d­ar­bej­de­re seksu­elt. De tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re har i et 77 si­ders langt brev til Tram­po­lin­hu­sets be­sty­rel­se gjort op­mærk­som på arbejdsforholdene.

Skulle have været informeret direkte

Da Tu­borg­fon­det læ­ste om sa­ger­ne, blev Tram­po­lin­hu­set i før­ste om­gang af­kræ­vet en re­de­gø­rel­se, og den blev der fulgt op på ved fre­da­gens mø­de. På spørgs­må­let, om Pe­ter Gi­a­co­mel­lo me­ner, Tram­po­lin­hu­set har le­vet op til den ind­gå­e­de sam­ar­bejds­af­ta­le, si­ger han:

”Ge­ne­relt ja. Den ene­ste lil­le ting, der har væ­ret, er, at de kun­ne ha­ve in­for­me­ret os di­rek­te langt, langt tid­li­ge­re, så vi ik­ke skul­le hø­re om en så­dan sag gen­nem pres­sen,” si­ger fon­dens sekretariatschef.

– De ting, der iføl­ge pres­seom­ta­ler­ne er fo­re­gå­et i Tram­po­lin­hu­set med bl.a. mob­ning og seksu­el­le kræn­kel­ser, ka­ram­bo­le­rer ik­ke med je­res samarbejdsaftale?

”Så­dan­ne ting kan fo­re­gå i al­le or­ga­ni­sa­tio­ner, så det hand­ler om, hvor­dan man hånd­te­rer dem. Og jeg me­ner på bag­grund af Tram­po­lin­hu­sets re­de­gø­rel­se og de ting, de for­tal­te på mø­det, at de har ta­get den rig­ti­ge action, ef­ter epi­so­der­ne er op­stå­et. Den ene­ste ting, der ik­ke er i or­den, er, at vi ik­ke er ble­vet in­for­me­ret. Der­for fort­sæt­ter vi sam­ar­bej­det pe­ri­o­den ud og står ved vo­res be­vil­ling,” un­der­stre­ger Pe­ter Giacomello.

Ikke behov for etisk kodeks

Af de sam­ar­bejds­af­ta­ler, Tu­borg­fon­det ind­går med si­ne do­na­tions­mod­ta­ge­re, frem­går, at fon­den for­ven­ter at bli­ve in­for­me­ret di­rek­te om even­tu­el­le ud­for­drin­ger, som kan ha­ve be­tyd­ning for det støt­te­de pro­jekt. Pe­ter Gi­a­co­mel­lo me­ner, den ind­gå­e­de af­ta­le med Tram­po­lin­hu­set er til­stræk­ke­lig, og han ser der­for in­gen grund til at for­mu­le­re en ny af­ta­le med ngo'en om, at fon­den skal in­for­me­res, hvis der op­står nye lig­nen­de problemer.

”Ef­ter mø­det i fre­dags er vi nu selv­føl­ge­lig eni­ge om, at af­ta­len bli­ver hånd­hæ­vet. Men der er ik­ke grund til at la­ve nye ini­ti­a­ti­ver i den for­bin­del­se. Og vi har ik­ke no­get ‘etisk ko­deks’ i pipe­li­ne, idet vi al­le­re­de har en glim­ren­de sam­ar­bejds­af­ta­le, som vi bru­ger med vo­res part­ne­re og pro­jek­ter. De for­mu­le­rin­ger, der er i stan­dard­af­ta­len, er fuld­stæn­dig fyl­dest­gø­ren­de,” si­ger han.

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo si­ger, at det ”na­tur­lig­vis” kan kom­me på ta­le at ind­gå en ny af­ta­le med ngo'en, når den nu­væ­ren­de ud­lø­ber i oktober.

”Men det er alt for tid­ligt at ta­ge stil­ling til. Vi eva­lu­e­rer de pro­jek­ter, vi støt­ter, når de bli­ver af­slut­tet. Og hvis Tram­po­lin­hu­set sø­ger os igen, kan vi ta­le med dem om et nyt sam­ar­bej­de. De er på in­gen må­de af­skre­vet fra at sø­ge,” fast­slår Pe­ter Giacomello.

Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tram­po­lin­hu­set Mor­ten Goll be­kræf­ter Pe­ter Gi­a­co­mel­los ud­læg­ning af et godt og kon­struk­tivt mø­de mel­lem par­ter­ne, hvor det ene­ste, der blev sat en fin­ger på fra Tu­borg­fon­dets si­de, var den mang­len­de di­rek­te in­for­ma­tion til fon­den fra ngo'en. På spørgs­må­let, om Tram­po­lin­hu­set har holdt lig­nen­de mø­der med si­ne an­dre do­no­rer og sponso­rer, her­i­blandt Tryg­fon­den og No­vo Nor­disk Fon­den, si­ger Mor­ten Goll:

”Tram­po­lin­hu­set har gen­nem de se­ne­ste ot­te år haft og har et godt, for­tro­ligt og til­lids­fuldt sam­ar­bej­de med en ræk­ke sponso­rer og do­no­rer. Di­a­lo­gen med sponso­rer og do­no­rer fo­re­går di­rek­te med dis­se og ik­ke gen­nem pressen.”

Skri­bent

Michael Monty
Mi­cha­el Monty
Jour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…