Ungdomsøen indgår partnerskab med Platformen i Esbjerg

Ung­dom­sø­ens fri­vil­lig-kon­cept, Giv-Et-År, skal ud­bre­des til kul­tur- og med­bor­ger­hu­set Plat­for­men, der er et af Lauritzen Fon­dens sig­na­tur­pro­jek­ter i Esbjerg. 

Si­den Ung­dom­sø­ens åb­ning i 2019 har ti un­ge bo­et på øen som Giv-Et-År-frivillig.

Ung­dom­sø­en, Plat­for­men og Lauritzen Fon­den er gå­et sam­men i et nyt part­ner­skab for at ud­for­ske og ud­bre­de Giv-Et-År-me­to­­den, hvor un­ge gi­ver et år af de­res liv som fri­vil­li­ge i en or­ga­ni­sa­tion og en­ga­ge­rer sig i alt fra drift til ud­vik­ling og beslutningsprocesser.

For­må­let med sam­ar­bej­det er at un­der­støt­te un­ges sam­fund­sen­ga­ge­ment, ad­gang til fæl­les­ska­ber og ud­for­ske nye for­mer for fri­vil­lig­hed, op­ly­ser Ung­dom­sø­en, Plat­for­men og Lauritzen Fon­den i en pressemeddelelse.

Der­for flyt­ter tre un­ge Giv-Et-År-fri­vil­li­­ge til au­gust ind på Plat­for­men i Es­b­jerg, som er et kul­­tur- og med­bor­ger­hus i ram­mer­ne af en tid­li­ge­re efterskole.

Her vil de over tolv må­ne­der væ­re med til at for­me, dri­ve og ud­vik­le Plat­for­mens pro­jek­ter og fællesskab.
Sam­ti­dig flyt­ter seks un­ge Giv-Et-År-fri­vil­li­­ge ind på Ung­dom­sø­en, hvor de i lø­bet af det næ­ste år får ind­fly­del­se på øens drift, ak­ti­vi­te­ter og udvikling.

De i alt ni un­ge er ét team, som lø­bet af året vil be­sø­ge hin­an­den, sam­ar­bej­de om pro­jek­ter og ud­veks­le erfaringer.

”Ung­dom­sø­en skal væ­re et fæl­les­skab, hvor de næ­ste ge­ne­ra­tio­ners vig­tig­ste sam­funds­be­væ­gel­ser op­står og ud­vik­les. Ung­dom­sø­en skal styr­ke un­ge i at væ­re nys­ger­ri­ge, gla­de og ak­ti­ve men­ne­sker. Det sker på øen, men skal vi lyk­kes med vo­res vi­sion om at væ­re for al­le un­ge, skal be­væ­gel­sen rundt i he­le lan­det. Der­for er jeg så stolt over det her part­ner­skab, for nu ta­ger vi et vig­tigt skridt sam­men med Lauritzen Fon­den og Plat­for­men mod at ska­be en­ga­ge­ment og fæl­les­skab i he­le Dan­mark,” si­ger di­rek­tør for Ung­dom­sø­en Dea Forchhammer.

En metode med et stort potentiale

Lauritzen Fon­den har sam­men med en ræk­ke an­dre fon­de væ­ret med til at åb­ne og ud­vik­le Ung­dom­sø­en og sik­re, at det er et mang­fol­digt fæl­les­skab, hvor der er plads til al­le un­ge. Der­for er det og­så et spæn­den­de skridt for Lauritzen Fon­den, me­ner Ka­mil­la Sø­gaard, der er chef for kul­tu­r­om­rå­det i Lauritzen Fonden.

”Hos Lauritzen Fon­den tror vi på, at al­le un­ge har et po­ten­ti­a­le, men nog­le kan ha­ve brug for for­skel­li­ge ty­per ram­mer og om­gi­vel­ser at ud­fol­de det po­ten­ti­a­le i. Vi har fra start fulgt ud­vik­lin­gen af Giv-Et-År-me­to­­den tæt, og det har væ­ret in­spi­re­ren­de at se, hvad de un­ge Giv-Et-År-fri­vil­li­­ge har kun­net bi­dra­ge med til øens drift og ud­vik­ling, men og­så hvor­dan de selv har ryk­ket sig,” si­ger hun og fortsætter:

”Nu skal vi fin­de ud af om det sam­me gør sig gæl­den­de, når vi og­så luk­ker tre Giv-Et-År-fri­vil­li­­ge ind på Plat­for­men i Es­b­jerg. Gen­nem part­ner­ska­bet med Ung­dom­sø­en er vi med til at af­prø­ve og do­ku­men­te­re en me­to­de, der for­hå­bent­ligt sik­rer en me­re in­klu­de­ren­de og mang­fol­dig til­gang til det at væ­re ung og fri­vil­lig. Vi glæ­der os helt vildt me­get til at kom­me i gang,” ud­ta­ler Ka­mil­la Sø­gaard i pressemeddelelsen.

Skri­bent

Jakob Thomsen
Jakob Thom­sen
An­svars­ha­ven­de re­dak­tør for Fundats

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…