Stormomsust fond flytter adresse væk fra formands advokatvirksomhed

Synoptik-Fonden, der i april modtog kritik fra Erhvervsstyrelsens fondstilsyn, har flyttet adresse væk fra advokatfirmaet Kromann Reumert, hvor fondens formand er partner.

Sy­nop­tik-Fon­dens mål­sæt­ning er at sik­re men­ne­sker et så godt syn som mu­ligt he­le li­vet. Fon­den støt­ter blandt an­det forsk­nings­pro­jek­ter, men ud­vik­ler og­så pro­jek­ter i Sy­nop­tik-kæ­den til gavn for kun­der med be­hov for syns­rå­d­giv­ning. I 2021 var fon­dens sam­le­de be­vil­lin­ger på 32,2 mil­li­o­ner kroner.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond Sy­nop­tik-Fon­den har holdt flyttedag.

Iføl­ge CVR-re­gi­stret hav­de fon­den ind­til 30. april c/o-adres­se på Sund­krogs­ga­de 5 på Øster­bro i Kø­ben­havn hos et af Dan­marks stør­ste ad­vo­kat­fir­ma­er, Kro­mann Re­u­mert, hvor Sy­nop­tik-Fon­dens for­mand gen­nem de se­ne­ste 12 og et halvt år Jør­gen Kjer­gaard Mad­sen er ad­vo­kat og partner.

Men fra 1. maj er adres­sen i CVR-re­gi­stret æn­dret til Go­t­hers­ga­de 11A i Kø­ben­havn K.

Adres­se­flyt­nin­gen kom­mer i kølvan­det på en af­gø­rel­se fra Er­hvervs­sty­rel­sen, som ud­tal­te kri­tik af Sy­nop­tik-Fon­dens bestyrelse.

I en ræk­ke ar­tik­ler, star­ten­de i de­cem­ber 2022 og fort­sæt­ten­de i for­års­må­ne­der­ne i år, har Ber­ling­s­ke af­dæk­ket, hvor­dan fon­den blandt an­det i åre­ne 2015-2021 brug­te 10 mil­li­o­ner kro­ner af dens mid­ler på at hy­re be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes virk­som­he­der til di­ver­se opgaver.

Avi­sen af­slø­re­de blandt an­det, at fon­den hav­de brugt over to mil­li­o­ner kro­ner på at få juri­disk og ad­mi­ni­stra­tiv bi­stand fra selv­sam­me ad­vo­kat­fir­ma, hvor fon­dens for­mand Jør­gen Kjer­gaard Mad­sen er partner.

Øget risiko for interessekonflikter

For at for­sik­re sig om fon­dens uskyld, bad Jør­gen Kjer­gaard Mad­sen i ja­nu­ar Er­hvervs­sty­rel­sens fondstil­syn om at vur­de­re sagen.

I sin af­gø­rel­se, der kom i april, un­der­stre­ger til­sy­net over for fon­den, at når der er en øget ri­si­ko for in­ter­es­se­kon­flik­ter, skal man væ­re ”sær­ligt op­mærk­som” på, at af­ta­ler­ne ind­gås på ”al­min­de­li­ge mar­keds­mæs­si­ge vilkår”.

”Det­te kan ek­sem­pel­vis ske ved, at der fo­re­ta­ges en un­der­sø­gel­se af mar­ke­det, at der ind­hen­tes for­skel­li­ge til­bud el­ler at be­sty­rel­sen med sit kend­skab til mar­ke­det fo­re­ta­ger en vur­de­ring af til­bud­det,” skri­ver Erhvervsstyrelsen.

Hvis det ik­ke kan la­de sig gø­re, kan det iføl­ge Er­hvervs­sty­rel­sen i vis­se til­fæl­de be­ty­de, at ”be­sty­rel­sen af hen­syn til bå­de fon­den og be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes eget an­svar bør af­stå fra at ind­gå væ­sent­li­ge af­ta­ler med in­ter­es­se­for­bund­ne parter”.

Un­der­vejs i Ber­ling­s­kes af­dæk­ning af for­hol­de­ne i Sy­nop­tik-Fon­dens be­sty­rel­se var det der­u­d­over kom­met frem, at be­sty­rel­sen ik­ke kon­se­kvent hav­de ført dens drøf­tel­ser og hånd­te­ring af in­ha­bi­li­tets­for­hold til protokols.

Dét bli­ver kri­ti­se­ret af fondstil­sy­net, idet den man­gel­ful­de pro­tokol­le­ring af be­sty­rel­sens drøf­tel­ser, som det hed­der i til­sy­nets af­gø­rel­se, ”med­fø­rer, at det ik­ke er mu­ligt for hver­ken be­sty­rel­sen el­ler sty­rel­sen som fondsmyn­dig­hed for fon­den at gen­fin­de for­ud­sæt­nin­ger­ne for de drøf­tel­ser om in­ha­bi­li­tet, der ef­ter det op­ly­ste har fun­det sted i bestyrelsen.”

I en re­de­gø­rel­se på Sy­nop­tik-Fon­dens hjem­mesi­de på bag­grund af Ber­ling­s­kes ar­tik­ler og Er­hvervs­sty­rel­sens af­gø­rel­se skri­ver fon­den, at ”ar­tik­ler­nes me­get ne­ga­ti­ve og en­si­di­ge fo­kus var uven­tet, ik­ke mindst i ly­set af at kri­tik­ken om­hand­le­de in­nova­ti­ve pro­jek­ter med sær­de­les go­de re­sul­ta­ter til gavn for blandt an­det børn og un­ges syn, og at der hav­de væ­ret stor og ud­bredt til­freds­hed med projekterne.”

Om af­gø­rel­sen fra Er­hvervs­sty­rel­sens fondstil­syn un­der­stre­ger fon­den dog, at den ”na­tur­lig­vis ta­ger af­gø­rel­sen til ef­ter­ret­ning”, sam­ti­dig med at det be­mær­kes, at ”på­ta­len i det væ­sent­li­ge re­la­te­rer sig til til­fæl­de, der lig­ger ad­skil­li­ge år tilbage”.

Ingen sammenhæng med medieomtale

Iføl­ge Sid­sel Wied, der er se­kre­ta­ri­ats­le­der i Sy­nop­tik-Fon­den, flyt­te­de fon­dens se­kre­ta­ri­at til Go­t­hers­ga­de pr. 1. ja­nu­ar i år ef­ter i man­ge år at ha­ve haft kon­tor og adres­se i Bred­ga­de 36E.

På fon­dens hjem­mesi­de fi­gu­re­re­de ind­til for kort tid si­den to adres­ser: Dels se­kre­ta­ri­a­tets adres­se på Bred­ga­de 36E. Og dels frem­gik den adres­se, som po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re til fon­dens ud­de­lin­ger skul­le for­hol­de sig til, nem­lig c/o-adres­sen hos Kro­mann Re­u­mert på Sund­krogs­ga­de 5, hvor­til an­søg­nin­ger om fonds­be­vil­lin­ger skul­le sen­des. Det er nu æn­dret, så der på hjem­mesi­den kun er én adres­se på fon­den, nem­lig Go­t­hers­ga­de 11A.

I CVR-re­gi­stret var det ind­til 30. april Sund­krogs­ga­de 5, der var op­ført som fon­dens adresse.

Den tid­li­ge­re re­gi­stre­re­de c/o-adres­se hos Kro­mann Re­u­mert er lidt et levn fra år til­ba­ge og skyld­tes mest, at fon­den fik en vis prak­tisk bi­stand her­fra med blandt an­det at mod­ta­ge og sor­te­re di­ver­se le­ga­tan­søg­nin­ger an­kom­met med fy­sisk post, hvil­ket nu stort set ik­ke læn­ge­re forekommer

Sid­sel Wied – Se­kre­ta­ri­ats­le­der, Synoptik-Fonden

Om år­sa­gen til fon­dens flyt­ning for­kla­rer Sid­sel Wied over for Fundats:

”Det er ik­ke an­det og me­re end en rent lav­prak­tisk re­gi­stre­ring af fon­dens for­mel­le adres­se til den ak­tu­el­le adres­se for fon­dens selv­stæn­di­ge se­kre­ta­ri­at (der har ek­si­ste­ret i man­ge år og be­stemt ik­ke er nyt), der tid­li­ge­re har haft til hu­se an­dre ste­der i Kø­ben­havn. Den tid­li­ge­re re­gi­stre­re­de c/o-adres­se hos Kro­mann Re­u­mert er lidt et levn fra år til­ba­ge og skyld­tes mest, at fon­den fik en vis prak­tisk bi­stand her­fra med blandt an­det at mod­ta­ge og sor­te­re di­ver­se le­ga­tan­søg­nin­ger an­kom­met med fy­sisk post, hvil­ket nu stort set ik­ke læn­ge­re fo­re­kom­mer,” skri­ver Sid­sel Wied i en mail.

Som svar på Fun­dats’ spørgs­mål, om der er en sam­men­hæng mel­lem, at fon­den nu har flyt­tet adres­se, og den af­gø­rel­se, Er­hvervs­sty­rel­sens fondstil­syn net­op har truf­fet, skri­ver Sid­sel Wied:

”Der er så­le­des in­gen sam­men­hæng med den ny­li­ge me­di­eom­ta­le el­ler af­gø­rel­sen fra Er­hvervs­sty­rel­sen, men blot ta­le om at få CVR-adres­sen til at stem­me overens med se­kre­ta­ri­a­tets adres­se, adres­se på hjem­mesi­de mv.”

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

[2023-nummer-19]

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer