Bestseller-fonden flytter til ’Afrikas Singapore’

Bestseller Foundations hovedkontor og direktør flytter til Rwanda for at være tættere på nuværende og potentielle investeringer blandt virksomheder, som løser cirkulære udfordringer. Ekspert kalder beslutningen om at flytte til landet med én af Afrikas hurtigst voksende økonomier for modig og inspirerende.

Lan­det sty­res ri­me­ligt hårdt af præ­si­den­ten, der er tid­li­ge­re mi­li­tærmand, men sam­ti­dig er ude­frakom­men­de in­ve­ste­rin­ger me­get vel­kom­ne, og præ­si­den­ten ta­ler om, at Rwan­da skal væ­re ’Afri­kas Sin­ga­po­re’," si­ger se­ni­o­r­for­sker ved DIIS, Adam Moe Fe­jer­skov. Bil­le­det er ta­get ud­over cen­trum af lan­dets ho­ved­stad, Kigali.

Ki­ga­li, der er ho­ved­stad i det cen­tra­lafri­kan­ske land Rwan­da, får nu og­så en er­hvervs­dri­ven­de dansk fond på li­sten over by­ens erhvervsliv.

Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion, som blev stif­tet af tøj­fir­ma­et Be­st­sel­lers A/S´ ejer og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør An­ders Holch Po­vls­en i 2015 og sta­dig har Dan­marks ri­ge­ste mand som be­sty­rel­ses­for­mand, flyt­ter nem­lig sit ho­ved­kon­tor til Ki­ga­li. Sam­ti­dig be­hol­der fon­den sit kon­tor i København.

Med til Afri­ka ryk­ker blandt an­dre fon­dens di­rek­tør, 39-åri­ge Jan­nek Ha­gen, der ser frem til at kom­me end­nu tæt­te­re på fon­dens nu­væ­ren­de in­ve­ste­rin­ger og ik­ke mindst, som han ud­tryk­ker det over for Fun­dats, ”en hu­lens mas­se nye in­ve­ste­rings­mæs­si­ge muligheder”.

Flyt­nin­gen sker i di­rek­te for­læn­gel­se af en stra­te­gisk be­slut­ning i fon­den om frem til 2024 at indsnæv­re de in­ve­ste­rings­mæs­si­ge geo­gra­fi­ske ram­mer til Afri­ka syd for Sa­ha­ra og de po­ten­ti­el­le in­ve­ste­rings­ob­jek­ter til virk­som­he­der, der lø­ser cir­ku­læ­re ud­for­drin­ger, for ek­sem­pel re­duk­tion og hånd­te­ring af affald.

Vi har pla­ner om i år og de kom­men­de år at til­fø­je en hu­lens mas­se go­de in­ve­ste­rin­ger til porteføljen

Jan­nek Ha­gen – Di­rek­tør, Be­st­sel­ler Foundation

Æn­drin­gen af stra­te­gi­en kom­mer ef­ter, at fon­den i de før­ste fem-seks år spred­te si­ne in­ve­ste­rin­ger ud til sto­re de­le af ver­den og vidt for­skel­li­ge sek­to­rer og ty­per af pro­jek­ter.

”Vi er godt i gang med at ek­se­kve­re un­der vo­res nye stra­te­gi for in­ve­ste­rin­ger. Der er fo­re­lø­big fo­re­ta­get en hånd­fuld go­de in­ve­ste­rin­ger in­den for det nye fo­ku­s­om­rå­de, som er cir­ku­lær øko­no­mi, til gavn for na­tur og mil­jø og for at ska­be jobs, mu­lig­he­der og bed­re vil­kår, hvor der er mest brug for det. Og vi har pla­ner om i år og de kom­men­de år at til­fø­je en hu­lens mas­se go­de in­ve­ste­rin­ger til po­r­te­følj­en. Vi har en in­tern mål­sæt­ning for, hvor man­ge sel­ska­ber vi ger­ne vil til­fø­je po­r­te­følj­en i år og hvor sto­re in­ve­ste­rin­ger­ne skal væ­re, og helt over­ord­net er det min for­vent­ning, at vi in­den for en år­ræk­ke har få­et en væ­sent­ligt stør­re po­r­te­føl­je af sel­ska­ber, vi in­ve­ste­rer i,” si­ger Jan­nek Ha­gen i te­le­fo­nen fra Rwan­das hovedstad.

Blomstrende økosystem for iværksættere

Fon­dens in­ve­ste­rin­ger har – på linje med dens do­na­tio­ner – run­det 100 mil­li­o­ner kro­ner si­den stif­tel­sen. Og der er fle­re år­sa­ger til, at det li­ge net­op er med fy­sisk ud­gangs­punkt i Rwan­das ho­ved­stad, at de frem­ti­di­ge in­ve­ste­rin­ger skal findes.

”For det før­ste er Rwan­da et land med et blom­stren­de øko­sy­stem for iværk­sæt­te­re og startups. For det an­det er Rwan­da et land de­di­ke­ret til grøn, bæ­re­dyg­tig vækst, som står helt cen­tralt på den po­li­ti­ske dags­or­den og i den na­tio­na­le ud­vik­lings­stra­te­gi, og et land uden man­ge na­turre­s­sour­cer, men fo­ku­se­ret på res­sour­ce­ef­fek­ti­vi­tet. For det tred­je er Rwan­da et sik­kert, sta­bilt land, og det er smi­digt at etab­le­re sig her som uden­land­sk en­hed. Og for det fjer­de lig­ger Rwan­da i hjer­tet af Afri­ka godt for­bun­det til man­ge an­dre lan­de på kon­ti­nen­tet. For så­dan no­gen som os, der har et afri­kansk sig­te, er det en rig­tig god be­lig­gen­hed,” fast­slår Jan­nek Hagen.

Jeg er næ­sten helt blown away af, at fon­den tør træf­fe det valg!

Adam Moe Fe­jer­skov – Se­ni­o­r­for­sker, Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Studier

Se­ni­o­r­for­sker Adam Moe Fe­jer­skov fra Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Stu­di­er (DIIS), som har et ind­gå­en­de kend­skab til fonds­sek­to­ren i ind- og ud­land og i sin forsk­ning blandt an­det fo­ku­se­rer på ud­vik­lings­po­li­tik, er me­get im­po­ne­ret af Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions be­slut­ning om at flyt­te ho­ved­kon­to­ret til Rwanda.

”Jeg sy­nes, det er et fan­ta­stisk mo­digt, im­po­ne­ren­de og in­spi­re­ren­de valg, Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion her fo­re­ta­ger. Jeg er næ­sten helt blown away af, at fon­den tør træf­fe det valg! Det er så for­fri­sken­de at se en dansk fond, der ryk­ker ud af an­de­dam­men, om­fav­ner sin iden­ti­tet som glo­bal fond og si­ger: ’Vi vil gø­re en for­skel på det afri­kan­ske kon­ti­nent, der­for skal vi selv­føl­ge­lig og­så fy­sisk væ­re til ste­de’,” si­ger Adam Moe Fe­jer­skov til Fundats.

Adam Moe Fe­jer­skov me­ner, at Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion gør no­get, som man­ge ta­ler om, men som fær­re end­nu har ført ud i livet.
”Hvis man for al­vor vil gø­re en for­skel med de mid­ler, man skal ha­ve ud at ar­bej­de, gæl­der det om at væ­re så tæt som mu­ligt på dem, der skal ar­bej­de med pen­ge­ne, og dem, man ger­ne vil nå med pen­ge­ne. Dét med at ’lo­ka­li­se­re’ og kom­me helt tæt på si­ne pro­jek­ter og op­dyr­ke og støt­te de lo­ka­le kom­pe­ten­cer er no­get, vi snak­ker rig­tig me­get om, men som sta­dig få re­elt gør,” si­ger Adam Moe Fejerskov.

Én af Afrikas hurtigst voksende økonomier

Når han skal ka­rak­te­ri­se­re er­hvervs­kli­ma­et i Rwan­da og de mu­lig­he­der, som Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion får i lan­det, pe­ger Adam Moe Fe­jer­skov på fle­re af de sam­me fak­to­rer som Jan­nek Hagen.

”Selv­om Rwan­da er et re­la­tivt lil­le land, har det én af Afri­kas hur­tigst vok­sen­de øko­no­mi­er og en geo­gra­fisk stor for­del ved dets pla­ce­ring som lan­det i mid­ten af kon­ti­nen­tet. Lan­det sty­res ri­me­ligt hårdt af præ­si­den­ten, der er tid­li­ge­re mi­li­tærmand, men sam­ti­dig er ude­frakom­men­de in­ve­ste­rin­ger me­get vel­kom­ne, og præ­si­den­ten ta­ler om, at Rwan­da skal væ­re ’Afri­kas Sin­ga­po­re’. For en im­pact-in­ve­st­ment-fond gi­ver det rig­tig god me­ning at væ­re fy­sisk til ste­de i Rwan­da, især med Be­st­sel­ler Fo­un­da­tions fo­kus på nye grøn­ne tek­no­lo­gi­er og nye cir­ku­læ­re virk­som­he­der. Der er et rig­tig godt mil­jø for den­ne ty­pe af min­dre virk­som­he­der i Rwan­da, mens de helt sto­re mil­jø­er lig­ger fort­sat lig­ger i Ke­nya, Ugan­da og til dels i Syd­afri­ka,” si­ger Adam Moe Fejerskov.

Lan­det sty­res ri­me­ligt hårdt af præ­si­den­ten, der er tid­li­ge­re mi­li­tærmand, men sam­ti­dig er ude­frakom­men­de in­ve­ste­rin­ger me­get vel­kom­ne, og præ­si­den­ten ta­ler om, at Rwan­da skal væ­re ’Afri­kas Singapore’

Adam Moe Fe­jer­skov – Se­ni­o­r­for­sker, Dansk In­sti­tut for In­ter­na­tio­na­le Studier

DI­IS-se­ni­o­r­for­ske­ren un­der­stre­ger, at der selv­føl­ge­lig al­tid er ri­si­ci for­bun­det ved at ryk­ke telt­pæ­le­ne op fra Dan­mark og flyt­te en fond til et land som Rwanda.

”Én af ri­si­ci­e­ne for Be­st­sel­ler Fo­un­da­tion er, at man kan en­de med at bli­ve geo­gra­fisk iso­le­ret og ik­ke får løf­tet blik­ket til he­le kon­ti­nen­tet el­ler an­dre kon­ti­nen­ter, for der er jo mas­ser af an­dre spæn­den­de grøn­ne startups an­dre ste­der. Men set fra min stol op­ve­jer de man­ge for­de­le ved at flyt­te til Rwan­da helt klart ri­si­ci­e­ne,” po­in­te­r­er Adam Moe Fejerskov.

Iføl­ge Jan­nek Ha­gen be­ty­der den fy­si­ske flyt­ning af fon­dens ho­ved­kon­tor ik­ke, at fon­den vil kø­re so­loløb og ik­ke sam­ar­bej­de med nog­le af de man­ge or­ga­ni­sa­tio­ner, der i for­vej­en ar­bej­der i Rwanda.

”For os er det ik­ke et en­ten-el­ler, det er et bå­de-og. Vi har al­le da­ge pri­mært in­ve­ste­ret di­rek­te i iværk­sæt­te­re og virk­som­he­der gen­nem tæt­te re­la­tio­ner til dis­se. Det for­ven­ter vi fort­sat at gø­re og ha­ve, hvor­med nær­he­den til dem, vi in­ve­ste­rer i og øn­sker at støt­te me­get me­re end blot øko­no­misk, er en stor ge­vinst. Der­til kom­mer, at den fy­si­ske til­ste­de­væ­rel­se er be­for­dren­de for me­re og bed­re sam­ar­bej­de med me­din­ve­sto­rer, lo­ka­le ban­ker og an­dre lo­ka­le or­ga­ni­sa­tio­ner,” si­ger Jan­nek Hagen.

Uddelingsfokus er ’work in progress’

Mens den in­ve­ste­rings­mæs­si­ge stra­te­gi er klart de­fi­ne­ret, er det sta­dig me­re uklart, hvor den un­ge fonds ud­de­lings­mæs­si­ge fo­kus skal væ­re i de kom­men­de år.

”Det er ’work in pro­g­ress’ for os, og vi har end­nu ik­ke en 100 pro­cent klar op­skrift for, hvad vi vil støt­te, og hvad vi ik­ke støt­ter. Vi er i den glæ­de­li­ge si­tu­a­tion at vi er filan­tro­pisk fun­det. Det gi­ver nog­le fle­re mu­lig­he­der på in­ve­ste­rings­si­den end tra­di­tio­nel­le fon­de, for­di vi kan til­la­de os at væ­re tå­l­mo­di­ge og in­ve­ste­re i in­nova­ti­ve iværk­sæt­te­re og virk­som­he­der på tid­li­ge sta­di­er. Og det gi­ver os sam­ti­dig nog­le mu­lig­he­der på ud­de­lings­si­den, hvor vi her i ka­pi­tel to for fon­den blandt an­det støt­ter pro­jek­ter, som re­la­te­rer sig til den cir­ku­læ­re dags­or­den,” si­ger Jan­nek Hagen.

Vi vil og­så ger­ne hjæl­pe lo­kal­sam­fund, som vi ken­der til gen­nem mo­der­ski­bet Be­st­sel­ler, og hvor vo­res mid­ler kan kom­me tekstil­ar­bej­de­re og de­res fa­mi­li­er til gavn

Jan­nek Ha­gen – Di­rek­tør, Be­st­sel­ler Foundation

Som ek­sem­pel her­på næv­ner Jan­nek Ha­gen, at fon­den for ny­lig har støt­tet den glo­ba­le ud­rul­ning af det dansk­fød­te ini­ti­a­tiv ’Ra­ce for Oce­ans’, som adres­se­rer pla­sti­c­foru­re­nin­gen i ha­ve­ne, og der­u­d­over støt­ter fon­den fle­re træplantningsprojekter.

”Vi vil og­så ger­ne hjæl­pe lo­kal­sam­fund, som vi ken­der til gen­nem mo­der­ski­bet Be­st­sel­ler, og hvor vo­res mid­ler kan kom­me tekstil­ar­bej­de­re og de­res fa­mi­li­er til gavn. Men vi gi­ver og­så ud­de­lin­ger til, hvad vi i øv­rigt sy­nes er go­de, vær­di­ge for­mål. Vi har blandt an­det sam­men med an­dre fon­de støt­tet den kom­men­de etab­le­ring af et kre­a­tivt værk­sted for børn på ho­spi­ta­let i Skej­by, som jo lig­ger lidt væk fra de cir­ku­læ­re pri­o­ri­te­ter,” si­ger Jan­nek Hagen.

Han be­teg­ner det som et ’godt spørgs­mål’, når ta­len fal­der på, hvor­vidt han for­ven­ter, at fon­dens ud­de­lin­ger vil sti­ge i de kom­men­de år.

”Vi vil ha­ve ho­ved­fo­kus på in­ve­ste­rin­ger­ne ud fra den fun­da­men­tale fi­lo­so­fi, som vi er født med, at vi med vo­res in­ve­ste­rin­ger kom­mer længst i for­hold til at sik­re de frem­skridt, vi ger­ne vil hjæl­pe på vej. Jeg ved ik­ke end­nu, hvor me­get vi kom­mer til at ud­de­le – el­ler for den sags skyld in­ve­ste­re – i år. Vi er så hel­di­ge, at vi ik­ke be­hø­ver at ar­bej­de med år­li­ge bud­get­ter, så vi ta­ger det skridt for skridt,” si­ger Jan­nek Hagen.
Fonds­di­rek­tø­ren po­in­te­r­er sam­ti­dig, at sel­ve flyt­nin­gen til Rwan­da ik­ke får be­tyd­ning for fon­dens ud­de­lin­ger, i og med det in­ve­ste­rings­mæs­si­ge fo­kus frem til 2024 på Afri­ka syd for Sa­ha­ra ik­ke er ko­pi­e­ret ind på uddelingssiden.

”Over­ord­net er per­spek­ti­vet fort­sat me­re ik­ke-dansk end dansk, men det kan be­stemt godt væ­re, at vi og­så frem­over vil støt­te pro­jek­ter i Dan­mark,” si­ger Jan­nek Hagen.

Bestseller Foundation

  • Stif­tet som er­hvervs­dri­ven­de fond i 2015 af An­ders Holch Povlsen.
  • For­mand for be­sty­rel­sen har si­den stif­tel­sen væ­ret An­ders Holch Povlsen.
  • Di­rek­tør si­den 2018 Jan­nek Hagen.
  • En af fon­de­ne i ’Be­st­sel­ler-fa­mi­li­en’. Øv­ri­ge er blandt an­dre de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de Holch Po­vls­en Fo­un­da­tion, Ni­ne Uni­ted Fond og Ae­tA Fo­un­da­tion samt de er­hvervs­dri­ven­de fon­de MT­HP-Fond og Tro­els Holch Po­vls­ens Familiefond.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer