Bikubenfonden efter evaluering: Ny ansøgningsproces er version 0.1

Bikubenfonden gør nu status over sin nye ansøgningsproces. Der er plads til både be­gej­string og forbedring, lyder meldingen både fra fonden og det ansøgerfelt, som fonden gerne vil sætte i centrum – processen er nemlig både givende og krævende, lyder det.

Sine Egede, Bikubenfonden
"Vi skal bru­ge al den her in­put og læ­ring til at gø­re ar­bej­det end­nu me­re in­ter­es­sant på de om­rå­der, som vi ger­ne vil på­vir­ke. Næ­ste run­de bli­ver der­for ik­ke en tro ko­pi,” for­tæl­ler Si­ne Ege­de, chef for det so­ci­a­le om­rå­de i Bikubenfonden.

Bi­ku­ben­fon­den har luk­ket for mid­ler til en­kelt­stå­en­de pro­jek­tidéer på det so­ci­a­le om­rå­de. I ste­det fo­ku­se­rer fon­den ude­luk­ken­de på lang­sig­te­de løs­nin­ger, part­ner­ska­ber og po­si­tiv im­pact på området.

Som no­get nyt har fon­den og­så for­søgt sig med en helt ny ty­pe an­søg­nings­pro­ces, som flug­ter med fon­dens vir­ke­mid­ler. Og al­le­re­de nu gør fon­den sta­tus over de før­ste er­fa­rin­ger, med an­søg­nings­for­men, som blev lan­ce­ret i foråret:

"Det er før­ste gang, vi ka­ster os ud i den­ne ar­bejds­form. Så der er og­så mas­ser af læ­ring for os her. Of­te hand­ler fonds­ar­bej­de om, at nog­le an­søg­nin­ger bli­ver vur­de­ret. Nu byt­ter vi om på rol­ler­ne og lyt­ter til, hvor­dan vi må­ske kan gø­re vo­res ar­bej­de bed­re," for­tæl­ler Si­ne Ege­de, chef for det so­ci­a­le om­rå­de i Bikubenfonden.

I sid­ste uge præ­sen­te­re­de Bi­ku­ben­fon­den de fo­re­lø­bi­ge ind­sig­ter, som den nye an­søg­nings­pro­ces har ka­stet af sig. Det ske­te på et mø­de i AFUKs lo­ka­ler i Kø­ben­havn med del­ta­gel­se af an­sø­ge­re, med kon­su­lent­bu­reau­et Ba­ck­scat­ter og ci­vil­sam­funds­for­sker An­ker Brink Lund fra CBS. Ho­ved­kon­klu­sio­ner­ne var, at ar­bejds­for­men er loven­de, men og­så, at den end­nu ik­ke har fun­det sin en­de­li­ge form.

“Det her var ver­sion 0.1. Nu vil vi ar­bej­de på den næ­ste ver­sion. Vi skal bru­ge al den her in­put og læ­ring til at gø­re ar­bej­det end­nu me­re in­ter­es­sant på de om­rå­der, som vi ger­ne vil på­vir­ke. Næ­ste run­de bli­ver der­for ik­ke en tro ko­pi,” for­tæl­ler Si­ne Egede.

Ansøgerfeltet skal udfordre mere

I for­å­ret 2018 ind­led­te Bi­ku­ben­fon­den an­søg­nings­pro­ces­sen med at præ­sen­te­re de­ba­top­læg­get ‘Un­ge på kan­ten’. Sam­ti­dig in­vi­te­re­de fon­den ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner, kom­mu­ner, forsk­nings­in­sti­tu­tio­ner og pri­va­te ak­tø­rer til at de­fi­ne­re so­ci­a­le pro­ble­mer for un­ge-må­l­grup­pen. Og fon­den op­for­dre­de an­sø­ge­re til at skit­se­re mu­li­ge løs­nin­ger i form af så­kald­te ‘kon­cep­ter’, der kan ska­le­res op, hvis de vi­ser sig at virke.

Ved at be­de an­sø­ger­fel­tet om at de­fi­ne­re pro­ble­mer på bag­grund af et de­ba­top­læg kun­ne man ska­be nytænk­ning i det so­ci­a­le ar­bej­de fra per­spek­ti­ver, som en fond må­ske el­lers vil­le over­se, var rationalet.

De­ba­top­læg­get før­te til 94 an­søg­nin­ger, hvoraf syv an­søg­nin­ger sta­dig er i spil. I april of­fent­lig­gør fon­den to-tre kon­cep­ter, som støt­tes med op til 10 mio. kr. i op til fem år.

Og net­op Bi­ku­ben­fon­dens de­ba­top­læg gav an­led­ning til før­ste nedslag fra An­ker Brink Lund, som meld­te ud, at han på aka­de­misk manér vil­le bru­ge sin ta­le­tid på at ‘fin­de hul­ler i osten’.

Pro­fes­soren hil­ste fon­dens nytænk­ning vel­kom­men, men når han kig­ge­de på pro­blem­for­mu­le­rin­ger­ne i de 94 an­søg­nin­ger, så min­de­de de i lidt for høj grad om af­skrift fra Bi­ku­ben­fon­dens eget op­læg, men­te han.

Si­ne Ege­de med­gi­ver, at Bi­ku­ben­fon­den for frem­ti­den bør in­si­ste­re me­re på at bli­ve udfordret:

"Vi har en klar stra­te­gi og gør en del ud af at ud­kom­me med ana­ly­ser for at for­stå det over­ord­ne­de pro­blem, som vi ger­ne vil bi­dra­ge til at lø­se. Det vil vi og­så gø­re i frem­ti­den. Men 'po­int ta­ken', for vi kun­ne godt ha­ve øn­sket os at bli­ve ud­for­dret end­nu me­re af an­sø­ger­ne for at skær­pe vo­res blik. Det skul­le vi nok ha­ve kom­mu­ni­ke­ret ty­de­li­ge­re, for vi ved jo, at man må­ske som an­sø­ger kan kom­me til at skri­ve fon­de­ne lidt ef­ter mun­den for at øge si­ne chan­cer," si­ger Si­ne Egede.

Virksomhederne skal med ombord og evalueringen uddybes

Et an­det af hul­ler­ne i osten hand­le­de om, at det pri­va­te er­hvervs­liv ik­ke fyl­der nok som ini­ti­a­tiv­ta­ge­re til an­søg­nin­ger. Iføl­ge An­ker Brink Lund er der her et op­lagt sted at sæt­te ind, hvis man øn­sker at få fle­re un­ge væk fra kan­ten. For én af de bed­ste må­der at få un­ge fra kan­ten, er sand­syn­lig­vis at “gø­re ud­sat­te til an­sat­te,” som Brink Lund for­mu­le­re­de det.

Og hos Bi­ku­ben­fon­den er Si­ne Ege­de enig:

"Er­hvervs­li­vet bør klart fyl­de me­re. Vi kan se i an­søg­nin­ger­ne, at er­hvervs­li­vet bli­ver nævnt som en part­ner, der skal ind i kon­cep­ter­ne. Men virk­som­he­der­ne sid­der ik­ke med in­de ved bor­det. Der­for vil vi helt klart ar­bej­de på at gø­re virk­som­he­der­ne til me­d­ud­vik­le­re i frem­ti­den,” for­tæl­ler hun.

Et tred­je hul i osten hand­le­de om sel­ve den fo­re­lø­bi­ge eva­lu­e­ring, som Bi­ku­ben­fon­den har få­et la­vet af den nye an­søg­nings­pro­ces. Her har 45 ud af 94 an­sø­ge­re be­sva­ret en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se med re­spons på den nye pro­ces. Men selv­om Bi­ku­ben­fon­den har få­et ret ens­ly­den­de til­ba­ge­mel­din­ger fra de 45 re­spon­den­ter, så ad­va­re­de An­ker Brink Lund imod at tol­ke det som ud­tryk for det sam­le­de felts me­ning. De pri­va­te kon­su­len­ter er nem­lig stærkt over­re­præ­sen­te­re­de i til­ba­ge­mel­din­ger­ne, hvor­i­mod re­la­tivt få an­sø­ge­re blandt ci­vil­sam­fundsor­ga­ni­sa­tio­ner­ne har be­sva­ret spør­ge­ske­ma­et, kon­sta­te­re­de professoren.

Der er græn­ser for, hvor man­ge gan­ge vi som lil­le or­ga­ni­sa­tion kan sam­le alt li­ge fra sto­re kul­tu­rak­tø­rer til højsko­ler, sto­re ngo’er, pri­va­te virk­som­he­der og sto­re bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner om­kring et fæl­les kon­cept og en ansøgning.

Mar­tin Højland – grund­læg­ger og le­der, Tur­ning Tab­les Danmark

Og Si­ne Ege­de med­gi­ver, at Bi­ku­ben­fon­den her kan sæt­te ind for at skaf­fe yder­li­ge­re vi­den om an­sø­ger­nes vur­de­ring af den nye ansøgningsproces:

"Vi kan gå til­ba­ge og un­der­sø­ge tin­ge­ne nær­me­re, og det har vi og­så tænkt os at gø­re. Vi vil ger­ne se, om der er no­get her, vi ik­ke har få­et fat på i før­ste omgang."

Ansøger: Processen er både givende og krævende

På di­a­log­mø­det delt­og og­så re­præ­sen­tan­ter fra de syv kon­cep­ter, som end­nu er med i Bi­ku­ben­fon­des an­søg­nings­pro­ces. Én af del­ta­ger­ne er Mar­tin Højland fra or­ga­ni­sa­tio­nen Tur­ning Tab­les Danmark.

Iføl­ge Mar­tin Højland har den nye an­søg­nings­pro­ces væ­ret tung for en or­ga­ni­sa­tion uden sto­re res­sour­cer. Men sam­ti­dig har ar­bejds­for­men og­så væ­ret udbytterig:

“Det har væ­ret utro­lig spæn­den­de og gi­ven­de, men og­så me­get kræ­ven­de. Vi er en lil­le or­ga­ni­sa­tion, og det kræ­ver utro­lig me­get at etab­le­re sam­ar­bej­der, der går på tværs af sek­to­rer, som Bi­ku­ben­fon­den har op­for­dret os til. He­le ide­en om at ven­de pro­ces­sen om og tæn­ke i pro­ble­m­a­na­ly­se for­ud for løs­ning har og­så væ­ret su­per brug­bar og helt sik­kert ført til et me­re nu­an­ce­ret bil­le­de af det kon­kre­te felt, vi ar­bej­der i og i sid­ste en­de et bed­re kon­cept,” for­tæl­ler Mar­tin Højland.

På spørgs­må­let om de kon­kre­te ud­for­drin­ger i Bi­ku­ben­fon­dens nye an­søg­nings­pro­ces – set fra an­sø­ger­si­den – pe­ger Mar­tin Højland på, at der kan væ­re en om­kost­ning ved at stil­le sig i front for en pro­ces, der som et ufravi­ge­ligt krav er ba­se­ret på partnerskaber:

“Og vi er da grund­læg­gen­de ban­ge for at ha­ve spildt vig­ti­ge sam­ar­bejds­part­ne­res tid og bræn­de nog­le vig­ti­ge bro­er, hvis vi en­der med ik­ke at få fi­nan­si­e­ring til kon­cep­tet. Der er græn­ser for, hvor man­ge gan­ge vi som lil­le or­ga­ni­sa­tion kan sam­le alt li­ge fra sto­re kul­tu­rak­tø­rer til højsko­ler, sto­re ngo’er, pri­va­te virk­som­he­der og sto­re bo­li­gor­ga­ni­sa­tio­ner om­kring et fæl­les kon­cept og en an­søg­ning. Hvis det ba­re var os selv, der søg­te mid­ler til et me­re snæ­vert kon­cept, vil­le vi nemt kun­ne gå vi­de­re til an­dre fon­de,” for­kla­rer Mar­tin Højland.

Det res­sour­ce­kræ­ven­de fo­kus på part­ner­ska­ber in­de­hol­der dog og­så et po­ten­ti­a­le, ud­dy­ber Mar­tin Højland:

“Om­vendt er det jo så sam­ti­dig de bre­de sam­ar­bej­der, der ud­gør en del af det nytæn­ken­de og mu­lig­gør re­el for­an­dring og for­ank­ring for de un­ge, så det er jo så­dan, det bli­ver nødt til at væ­re. Men det er selv­føl­ge­lig væ­sent­ligt at se på, om pro­ces­sen skævvri­der an­søg­nings­fel­tet, så det pri­mært bli­ver de stør­re ak­tø­rer med fle­re or­ga­ni­sa­to­ri­ske mus­k­ler, der kan spil­le med og ta­ge ri­si­ko­en rent tids­mæs­sigt. Men alt­så, vi står klart stær­ke­re i dag end før pro­ces­sen og vil­le ik­ke ha­ve væ­ret det for­u­den,” si­ger Mar­tin Højland.

Fremtiden for den nye ansøgningsproces

De syv til­ba­ge­væ­ren­de kon­cep­ter af­le­ve­res en­de­ligt til Bi­ku­ben­fon­den den 1. fe­bru­ar 2019. Her­ef­ter vil Bi­ku­ben­fon­den med hjælp fra to ek­ster­ne fa­g­eks­per­ter fra un­ge- og so­ci­a­l­om­rå­det stil­le op­føl­gen­de spørgs­mål og vur­de­re kon­cep­ter­ne, før be­vil­lings­mod­ta­ger­ne of­fent­lig­gø­res i april.

Men for Bi­ku­ben­fon­den er ar­bej­det kun li­ge be­gyndt, for­kla­rer Si­ne Egede:

"I for­hold til at ud­vik­le den her ar­bejds­form til næ­ste skridt vil vi over­ve­je vo­res mu­lig­he­der. Bør vi f.eks. i vir­ke­lig­he­den støt­te ud­vik­ling­s­la­bo­ra­to­ri­er i ste­det for fær­di­ge kon­cep­ter? På den må­de kun­ne vi til­by­de man­power og res­sour­cer i for­hold til ud­vik­lings­delen og ik­ke ha­ve så me­get fo­kus på at støt­te de en­de­li­ge kon­cep­ter," slut­ter Si­ne Egede.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer