Egmonts vækstambitioner smitter af på uddelingerne

Et øget fokus på at forhindre frafald af udsatte unge på ungdomsuddannelserne bliver et af omdrejningspunkterne i Egmont Fondens nye almennyttige strategi. Fonden regner desuden med at kunne øge sit uddelingsniveau med cirka 50 procent i 2025.

"Vi har en klar am­bi­tion om at skrue op for vo­lu­men og at øge ud­de­lings­ni­veau­et. Vi for­ven­ter og hå­ber, at vi kan øge vo­res ud­de­lin­ger med om­kring 50 pro­cent frem mod 2025," si­ger di­rek­tør for Eg­mont Fon­den, Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen. Pressefoto.

Med stra­te­gi­en ‘Sca­le Up & Stand Out’ er det Eg­mont-kon­cer­nens plan at in­ve­ste­re 50 mil­li­ar­der dan­ske kro­ner i me­di­e­ind­hold frem mod 2025.

De hi­sto­risk sto­re in­ve­ste­rin­ger skal re­sul­te­re i en år­lig om­sæt­ning på i alt 20 mil­li­ar­der kro­ner i lø­bet af de næ­ste tre år.

Det op­ly­ser Eg­mont – som er en er­hvervs­dri­ven­de fond – i en pressemeddelelse.

”Eg­mont vil med stra­te­gi­en ‘Sca­le Up & Stand Out’ i pe­ri­o­den 2020-25 for­dob­le fem for­ret­nings­om­rå­der: di­gi­ta­le bø­ger, tv-strea­m­ing, com­pu­ter­spil, di­gi­ta­le agen­cies og e-com­mer­ce. Sam­ti­dig vil Eg­mont fort­sæt­te med at ud­vik­le og væk­ste den klas­si­ske me­di­e­for­ret­ning som film- og se­ri­e­pro­duk­tion, li­ne­ært tv, bø­ger og ma­ga­si­ner. Am­bi­tio­nen er at om­sæt­te for 20 mil­li­ar­der kro­ner i 2025 mod 11,5 mil­li­ar­der kro­ner i 2020,” frem­går det af pressemeddelelsen.

Den for­ven­te­de hø­je stig­ning i om­sæt­nin­gen får stor be­tyd­ning for fon­dens al­men­nyt­ti­ge ar­bej­de, hvor fon­den frem mod 2025 plan­læg­ger at øge si­ne uddelinger.

Det for­tæl­ler di­rek­tør for Eg­mont Fon­dens støt­te- og be­vil­lings­ad­mi­ni­stra­tion, Hen­ri­et­te Christiansen.

Vi for­ven­ter og hå­ber, at vi kan øge vo­res ud­de­lin­ger med om­kring 50 pro­cent frem mod 2025

Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen – Di­rek­tør, Eg­mont Fonden

”Vi har en klar am­bi­tion om at skrue op for vo­lu­men og at øge ud­de­lings­ni­veau­et. Vi for­ven­ter og hå­ber, at vi kan øge vo­res ud­de­lin­ger med om­kring 50 pro­cent frem mod 2025,” si­ger hun til Fundats.

Om­skre­vet til kro­ner og øre, be­ty­der det, at fon­den in­den­for en kort år­ræk­ke reg­ner med et be­vil­lings­bud­get på ca. 150 mil­li­o­ner kroner.

Løfter sløret for ny almennyttig strategi

Med de man­ge ek­stra mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge for­mål føl­ger og­så en hel ny uddelingsstrategi.

Stra­te­gi­en er end­nu ik­ke of­fent­lig­gjort, men bli­ver det i lø­bet af den næ­ste må­neds tid.

Over­for Fun­dats kan Eg­mont Fon­den dog al­le­re­de nu løf­te lidt af slø­ret for indholdet.

”Vo­res væk­stam­bi­tio­ner er ik­ke ba­re øko­no­mi­ske. Vi vil ger­ne ha­ve en end­nu stør­re im­pact over­for de børn og un­ge, som er vo­res må­l­grup­pe,” for­tæl­ler Hen­ri­et­te Christiansen.

Sverige kommer på landkortet

Den nye stra­te­gi be­ty­der blandt an­det, at fon­den ud­vi­der sit geo­gra­fi­ske fo­kus. Fra ude­luk­ken­de at ha­ve kon­cen­tre­ret sig om Dan­mark og Nor­ge, får Sve­ri­ge nu og­så en plads på landkortet.

Frem­over kom­mer vi til og­så at de­le ud i Sverige

Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen – Di­rek­tør, Eg­mond Fonden

”Frem­over kom­mer vi til og­så at de­le ud i Sve­ri­ge. Vi be­gynd­te al­le­re­de på det en lil­le smu­le i 2021, og det kom­mer vi til at fort­sæt­te med i de kom­men­de år,” si­ger Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen og be­grun­der den geo­gra­fi­ske ud­vi­del­se med, at me­die­kon­cer­nen har et stort en­ga­ge­ment i al­le tre lande.

Hvad for­de­lings­nøg­len mel­lem de tre lan­de kom­mer til at bli­ve i frem­ti­den, kan Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen ik­ke si­ge no­get om på nu­væ­ren­de tids­punkt, men hun un­der­stre­ger, at Eg­mont Fon­den er en dansk fond, der fort­sat vil ha­ve langt stør­ste­delen af si­ne al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter i Danmark.

Nye indsatsområder

Med den nye stra­te­gi føl­ger og­så to skær­pe­de ho­ved­fo­ku­s­om­rå­der. Frem­over hand­ler fon­dens al­men­nyt­ti­ge stra­te­gi om at re­du­ce­re læ­ring­s­ulig­he­den blandt børn og un­ge samt at re­du­ce­re fra­fal­det på ungdomsuddannelserne.

De to fo­ku­s­om­rå­der er valgt med ud­gangs­punkt i FN’s fjer­de ver­dens­mål om, at al­le børn og un­ge skal sik­res ”li­ge ad­gang til kva­li­tets­ud­dan­nel­se” og ”mu­lig­he­der for livslang læ­ring,” samt en ana­ly­se af, hvad Eg­mont Fon­den kon­kret kan bi­dra­ge med.

”Vi er nå­et frem til, at det er de to pro­blem­stil­lin­ger, som vi kan adres­se­re bedst med den fun­dats og rol­le, som vi har, og med de be­hov, som børn og un­ge i Skan­di­navi­en har,” si­ger Hen­ri­et­te Christiansen.

Fastholder fokus på familien

Sid­ste gang Eg­mont Fon­den lan­ce­re­de en ny al­men­nyt­tig stra­te­gi var i 2017. Den­gang lag­de stra­te­gi­en blandt an­det vægt på, at fon­den frem­over ik­ke kun skul­le ha­ve fo­kus på det en­kel­te, ud­sat­te barn og ung, men og­så på de­res familier.

Den til­gang fort­sæt­ter med den kom­men­de stra­te­gi, si­ger Hen­ri­et­te Christiansen.

Må­l­grup­pen er sta­dig­væk børn og un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner. Vi har lært i lø­bet af den se­ne­ste pe­ri­o­de, at hvis vi skal ska­be størst mu­lig po­si­tiv for­an­dring i for­hold til de­res læ­ring og livs­du­e­lig­hed, så er det nød­ven­digt at sæt­te tid­ligt ind og og­så at ar­bej­de med bør­ne­nes familieforhold

Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen – Di­rek­tør, Eg­mont Fonden

”Må­l­grup­pen er sta­dig­væk børn og un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner. Vi har lært i lø­bet af den se­ne­ste pe­ri­o­de, at hvis vi skal ska­be størst mu­lig po­si­tiv for­an­dring i for­hold til de­res læ­ring og livs­du­e­lig­hed, så er det nød­ven­digt at sæt­te tid­ligt ind og og­så at ar­bej­de med bør­ne­nes fa­mi­lie­for­hold,” ly­der det fra direktøren.

Hun for­tæl­ler, at fon­den i den kom­men­de stra­te­gi­pe­ri­o­de vil ha­ve fo­kus på de in­sti­tu­tio­ner og ram­me­vil­kår, som om­gi­ver børn og un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner – der­med og­så ek­sem­pel­vis de­res sko­ler og dagtilbud.

”Jeg er me­get glad for, at vi på den her må­de kan væ­re end­nu me­re am­bi­tiø­se. Set fra et bør­ne­per­spek­tiv, er der brug for, at vi in­ve­ste­rer i børn og un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner, og at der bli­ver slå­et ring om de børn, der har ud­for­drin­ger med læ­ring­s­ulig­hed og fra­fald fra ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne. Vi glæ­der os til fra Eg­mont Fon­dens si­de at ta­ge et end­nu stør­re me­dansvar i de kom­men­de år,” si­ger Hen­ri­et­te Christiansen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer