Flemming Konradsen: Ingen planer om at sende alle Grundfos-fondens penge ud af Danmark

Seks ud af ti uddelingskroner fra Poul Due Jensens Fond endte sidste år i udlandet. Men den nye bestyrelsesformand fastslår, at fonden ikke vil udfase støtten til danske projekter. ”Der er stadig behov for sociale bevillinger til partnere i Danmark,” siger han. Professor Flemming Konradsen fortæller i dette interview også om, hvordan han for at undgå habilitetsproblemer har tacklet sine særlige deltidsansættelser på Københavns Universitet og i Novo Nordisk Fonden i lyset af, at han er blevet forfremmet til Senior Vice President i fonden.

"Jeg kom­mer til at bru­ge man­ge af­te­ner og we­e­ken­der på den nye be­sty­rel­ses­for­mand­spost,” fast­slår Flem­m­ing Kon­rad­sen, ny for­mand for Po­ul Due Jen­sens Fond. (fo­to: Si­mon Skipper)

An­de­len af ud­del­te mid­ler fra Po­ul Due Jen­sens Fond, som end­te i Dan­mark, faldt sid­ste år til 38 pro­cent ef­ter at ha­ve lig­get på hen­holds­vis 44 og 46 pro­cent i 2020 og 2021.

Men selv­om Grund­fos-fon­den har sit pri­mæ­re fo­kus på den glo­ba­le vand­kri­se og blandt an­det sen­der rig­tig man­ge pen­ge af sted til pro­jek­ter i Afri­ka, er der in­gen pla­ner om at skrue yder­li­ge­re ned for an­de­len af ud­de­lin­ger, som en­der i Danmark.

Flem­m­ing Kon­rad­sens blå bog
  • Født 5. fe­bru­ar 1965 (58 år)
  • Fra 1. ja­nu­ar i år Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­dens af­de­ling for ud­de­lin­ger til so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re for­mål – an­sat ja­nu­ar 2022 med ti­tel af Sci­en­ti­fic Di­rector of Glo­bal Health
  • Med­lem af be­sty­rel­sen i Po­ul Due Jen­sens Fond si­den 2019 - for­mand si­den 2023
  • Or­lov fra sin pro­fes­sor­stil­ling på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, hvor han har væ­ret le­der af School of Glo­bal Health
  • Med­for­fat­ter til bo­gen 'Glo­bal sund­hed i dansk per­spek­tiv', som ud­kom i ef­ter­å­ret 2022

Det fast­slår Flem­m­ing Kon­rad­sen, der i marts blev valgt som ny be­sty­rel­ses­for­mand i Po­ul Due Jen­sens Fond ef­ter af­dø­de Jens Maaløe.

I det før­ste in­ter­view, ef­ter at han har sat sig i for­mands­sto­len i fon­den, si­ger Flem­m­ing Kon­rad­sen, at han for­ven­ter, der og­så frem­over vil væ­re en ba­lan­ce mel­lem ud­lan­det og Dan­mark på cir­ka 60-40.

”Selv­om de fle­ste af fon­dens pen­ge til­fal­der pro­jek­ter i ud­lan­det, vil vi ik­ke ud­fa­se støt­ten til pro­jek­ter i Dan­mark. Der er sta­dig be­hov for so­ci­a­le be­vil­lin­ger til part­ne­re i Dan­mark. Dan­mark er be­stemt ik­ke uden ulig­hed og sår­ba­re grup­per, som fortje­ner støt­te. Men på den del af forsk­nings­støt­ten, som gi­ves til dan­ske in­sti­tu­tio­ner, vil man i sti­gen­de grad se, at do­na­tio­ner­ne er byg­get op om­kring me­re in­ter­na­tio­na­le part­ner­ska­ber. Så selv om det hed­der ’do­na­tio­ner i Dan­mark’, vil det i for­hold til forsk­ning me­re væ­re byg­get op på at sik­re pro­jek­ter­nes in­ter­na­tio­na­le gen­nem­slags­kraft,” si­ger Flem­m­ing Konradsen.

Han op­ly­ser, at fon­dens be­sty­rel­se ik­ke har de­fi­ne­ret en de­ci­de­ret mini­mums­græn­se for, hvor stor en del af do­na­tio­ner­ne der skal ud­de­les i Dan­mark in­den for ud­de­lings­om­rå­der­ne ’forsk­ning og læ­ring’ samt ’in­klu­sion og samfundsengagement’.

Vi hver­ken kan el­ler vil lø­be fra, at vi ud­sprin­ger af Bjer­ring­bro og har en stor in­ter­es­se i at fast­hol­de go­de lo­kal­sam­fund i he­le Re­gion Midtjylland

Flem­m­ing Kon­rad­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Po­ul Due Jen­sens Fond

”Det es­sen­ti­el­le er, at støt­ten vil lig­ge in­den­for de tre ind­sats­om­rå­der. In­ter­na­tio­na­le pro­jek­ter vil fort­sat ha­ve fo­kus på lav- og mel­le­mind­komst­lan­de – ste­der, hvor folk le­ver uden ad­gang til ren og sik­ker vand­for­sy­ning. Men vi hver­ken kan el­ler vil lø­be fra, at vi ud­sprin­ger af Bjer­ring­bro og har en stor in­ter­es­se i at fast­hol­de go­de lo­kal­sam­fund i he­le Re­gion Midtjyl­land, og vi vil og­så fort­sat ha­ve fo­kus på ud­sat­te grup­per i re­sten af Dan­mark,” un­der­stre­ger Flem­m­ing Konradsen.

Fokus på langvarige partnerskaber

Po­ul Due Jen­sens Fond, som ejer knap 88 pro­cent af ak­tie­ka­pi­ta­len i Grund­fos Hol­ding A/S, øge­de i 2022 fo­kus på den glo­ba­le vand­kri­se og dens be­tyd­ning for kvin­der og pi­ger, der of­test har an­sva­ret for at hen­te vand.

Den er­hvervs­dri­ven­de fond ind­gik sam­ti­dig sid­ste år i en ræk­ke stør­re part­ner­ska­ber for at for­bed­re ad­gan­gen til vand og mod­vir­ke kli­ma­kri­sens øde­læg­gen­de kon­se­kven­ser, blandt an­det med FN’s flygt­nin­ge­or­ga­ni­sa­tion UNHCR, der ar­bej­der på at sik­re sol­dre­ven vand­for­sy­ning til flygt­nin­ge og lo­kal­be­folk­nin­gen i seks kli­maud­for­dre­de lan­de i Afrika.

Iføl­ge Flem­m­ing Kon­rad­sen er det cen­tralt for fon­den at ind­gå i stør­re, lang­va­ri­ge part­ner­ska­ber in­den­for vand, forsk­ning og in­klu­sion, sam­ti­dig med at den sam­le­de mæng­de af pro­jek­ter på van­d­om­rå­det bli­ver skå­ret ned.

”Hvor Po­ul Due Jen­sens Fond tid­li­ge­re på van­d­om­rå­det gik ind i 20-25 min­dre pro­jek­ter, fo­ku­se­rer vi nu på at få stør­re, lang­va­ri­ge part­ner­ska­ber, of­te som en del af en al­li­an­ce, for at øge vo­res im­pact. Vi vil for­sø­ge at få fon­dens tre stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der til hyp­pi­ge­re og hyp­pi­ge­re at spil­le sam­men i de pro­jek­ter, vi væl­ger at støt­te, og sam­ti­dig er der al­le­re­de nu – og vil frem­over i end­nu hø­je­re grad bli­ve – en klar ten­dens til, at vi støt­ter me­re kom­plek­se pro­jek­ter med ud­valg­te part­ne­re,” si­ger Flem­m­ing Konradsen.

Hvor Po­ul Due Jen­sens Fond tid­li­ge­re på van­d­om­rå­det gik ind i 20-25 min­dre pro­jek­ter, fo­ku­se­rer vi nu på at få stør­re, lang­va­ri­ge part­ner­ska­ber, of­te som en del af en al­li­an­ce, for at øge vo­res impact

Flem­m­ing Kon­rad­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Po­ul Due Jen­sens Fond

Han næv­ner pro­jek­tet med UNHCR om sol­dre­ven vand­for­sy­ning i ud­valg­te lan­de i Afri­ka som et rig­tig godt ek­sem­pel på et pro­jekt, fon­den og­så frem­over ger­ne vil gå ind i.

”Her støt­ter vi ud­skift­nin­gen af di­e­sel­drev­ne vand­for­sy­nings­sy­ste­mer fra pum­per, der hver bru­ger om­kring 20.000 li­ter di­e­sel om året, til vand­for­sy­ning via sol­drev­ne pum­per. Den nye løs­ning re­du­ce­rer kli­mapå­virk­nin­gen og den par­ti­ku­læ­re luft­foru­re­ning, sam­ti­dig med at den er langt me­re sta­bil og in­de­bæ­rer stør­re lo­kal in­vol­ve­ring,” si­ger Flem­m­ing Konradsen.

Halverer antal af enkeltstående bevillinger

Han un­der­stre­ger, at selv­om an­tal­let af do­na­tions­mod­ta­ge­re fal­der mar­kant, vil fon­den ik­ke gå helt bort fra at støt­te min­dre projekter.

”Mit gæt er, at vi nok hal­ve­rer an­tal­let af en­kelt­stå­en­de be­vil­lin­ger. Vi vil for ek­sem­pel fort­sat gi­ve pen­ge til ju­le­hjælp og min­dre pro­jek­ter i Re­gion Midtjyl­land,” si­ger Flem­m­ing Konradsen.

I for­hold til de små pro­jek­ter er fon­den me­get fo­ku­se­ret på i sti­gen­de grad at gi­ve be­vil­lin­ger­ne ’til­lids­ba­se­ret’ – en tan­ke­gang, som fonds­di­rek­tør Kim Nøhr Skib­sted al­le­re­de luf­te­de for halvan­det år si­den i en ar­ti­kel i Fun­dats.

Som fon­de har vi nog­le gan­ge en ten­dens til at sy­nes, at det er sær­ligt spæn­den­de at støt­te no­get nyt

Flem­m­ing Kon­rad­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Po­ul Due Jen­sens Fond

”Vi skal for alt i ver­den ik­ke over­be­byr­de ek­sem­pel­vis dan­ske hu­ma­ni­tæ­re or­ga­ni­sa­tio­ner, som vi har sam­ar­bej­det med i åre­vis, og som hver gang le­ve­rer va­ren, med unød­ven­di­ge krav om an­søg­nin­ger og af­rap­por­te­rin­ger. Vi har ik­ke, og skal ik­ke ha­ve, et kæm­pe­se­kre­ta­ri­at, men øn­sker der­i­mod at væ­re en le­an ma­chine, der kan gen­nem­fø­re pro­jek­t­ud­vik­ling og -støt­te uden en for tung ad­mi­ni­stra­tiv pro­ces,” si­ger den 58-åri­ge nye be­sty­rel­ses­for­mand – og tilføjer:

”Som fon­de har vi nog­le gan­ge en ten­dens til at sy­nes, at det er sær­ligt spæn­den­de at støt­te no­get nyt. Nog­le gan­ge skal vi hel­le­re støt­te op­ska­le­rin­ger af al­le­re­de ud­vik­le­de og vel­fun­ge­ren­de ideer.”

I gang med visionsdiskussion

Po­ul Due Jen­sens Fond ud­del­te sid­ste år 237 mil­li­o­ner kro­ner til filan­tro­pi­ske pro­jek­ter mod 200 mil­li­o­ner kro­ner i 2021. Det ske­te in­den for en ram­me på en kvart mil­li­ard kroner.

Flem­m­ing Kon­rad­sen for­ven­ter, at ud­de­lings­ni­veau­et bå­de i år og i 2024 og­så vil lan­de om­kring en kvart mil­li­ard kroner.

”Vi er i gang med stør­re vi­sions­dis­kus­sion om fon­dens sam­spil med virk­som­he­den Grund­fos og om vo­res egen ud­vik­ling i fon­den som or­ga­ni­sa­tion. Hvor­dan ud­vik­lin­gen i for­hold til ud­de­lin­ger bli­ver, når vi ser me­re end to år frem, vil dels kom­me an på Grund­fos’ re­sul­ta­ter, men og­så af, hvad der kom­mer ud af den igang­væ­ren­de vi­sions­dis­kus­sion og fon­dens or­ga­ni­sa­tions­ud­vik­ling,” si­ger Flem­m­ing Konradsen.

På det so­ci­a­le om­rå­de i Dan­mark har fon­den blandt an­det mar­ke­ret sig med støt­te til ini­ti­a­ti­ver må­l­ret­tet un­ge, der står uden for ar­bejds­mar­ke­det og ik­ke har få­et ta­get en ud­dan­nel­se. Se­ne­st bi­drog fon­den til det TV2-trans­mit­te­re­de pro­jekt ’Al­le vo­res børn’, hvor blandt an­dre Rø­de Kors og DBU sat­te fo­kus på ud­sat­te bør­ne­fa­mi­li­er i Danmark.

Jeg be­un­drer vir­ke­lig den vil­lig­hed til og­så at rum­me folk, der har få­et et gok i nød­den, og dem, der ik­ke er født med en guld­ske i munden

Flem­m­ing Kon­rad­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Po­ul Due Jen­sens Fond

På spørgs­må­let om, hvad det er for en so­ci­al pro­fil, som fon­den har og skal ha­ve, si­ger Flem­m­ing Konradsen:

”For én som jeg, der ik­ke er ud­sprun­get af virk­som­he­den Grund­fos, ik­ke bor i nær­he­den af ho­ved­kvar­te­ret og er for­holds­vis ny i det uni­vers, må jeg si­ge, at jeg vir­ke­lig be­un­drer, hvor­dan virk­som­he­den helt fra sin op­rin­del­se har tænkt fle­xjob, folk på kan­ten af ar­bejds­mar­ke­det og rum­me­lig­hed ind i virk­som­he­den. Jeg be­un­drer vir­ke­lig den vil­lig­hed til og­så at rum­me folk, der har få­et et gok i nød­den, og dem, der ik­ke er født med en guld­ske i mun­den. Det er dén arv, som virk­som­he­den er ba­se­ret på, som vi og­så i fon­den øn­sker at til­go­de­se med vo­res støt­te til so­ci­a­le projekter.”

Han un­der­stre­ger, at der kan ske vidt for­skel­li­ge ting i folks liv, som gør, at de kom­mer uden­for fællesskabet.

”Og i fon­den har vi ik­ke fo­kus på spe­ci­fik­ke år­sa­ger, om det er på grund af al­ko­hol, men­tal syg­dom el­ler skils­mis­ser. Vo­res ud­gangs­punkt er, at uan­set år­sa­ger­ne, gæl­der det om at hjæl­pe folk til­ba­ge i fæl­les­ska­bet – og fæl­les­skab hand­ler om an­det og me­re end ar­bejds­mar­ke­det,” si­ger Flem­m­ing Konradsen.

Orlov fra universitetet

Po­ul Due Jen­sens Fond er ik­ke den ene­ste sto­re dan­ske fond, som Flem­m­ing Kon­rad­sen ar­bej­der for.

I ja­nu­ar 2022 blev han an­sat i en ny­op­ret­tet del­tids­stil­ling som Sci­en­ti­fic Di­rector of Glo­bal He­alth i No­vo Nor­disk Fon­dens af­de­ling for ud­de­lin­ger til so­ci­a­le og hu­ma­ni­tæ­re for­mål. I den for­bin­del­se blev det op­lyst, at han frem­over skul­le væ­re 40 pro­cent af sin ar­bejds­tid i stil­lin­gen som pro­fes­sor i glo­bal sund­hed ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og 60 pro­cent af ti­den i No­vo Nor­disk Fonden.

Det er klart, at der er nog­le ha­bi­li­tets­ud­for­drin­ger, som kan und­gås ved ik­ke at ha­ve en an­sæt­tel­se på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, når en del af vo­res pro­gra­m­om­rå­der i No­vo Nor­disk Fon­den har sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Universitet

Flem­m­ing Kon­rad­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Po­ul Due Jen­sens Fond

Men han er net­op ble­vet for­frem­met i No­vo Nor­disk Fon­den, og det har få­et kon­se­kven­ser for universitetsansættelsen.

”Jeg er i år ble­vet ud­nævnt til Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, og der­for har jeg fra star­ten af året søgt om or­lov på uni­ver­si­te­tet pa­ral­lelt med, at jeg er over­gå­et til fuld tid i No­vo Nor­disk Fon­den. Jeg har nog­le få til­ba­ge­væ­ren­de ak­ti­vi­te­ter på uni­ver­si­te­tet, blandt an­det nog­le forsk­nings­pro­jek­ter og vej­led­nings­for­løb, som jeg er glad for at ha­ve mu­lig­hed for at af­slut­te,” si­ger Flem­m­ing Konradsen.

- Er det din in­ten­tion fuld­stæn­dig at kap­pe bån­det til universitetet?

”Jeg hå­ber ik­ke in­tel­lek­tu­elt og net­værks­mæs­sigt at kap­pe bån­det helt til uni­ver­si­te­tet, for der er så man­ge for­de­le ved at kun­ne sam­ar­bej­de og net­vær­ke. Men det er klart, at der er nog­le ha­bi­li­tets­ud­for­drin­ger, som kan und­gås ved ik­ke at ha­ve en an­sæt­tel­se på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, når en del af vo­res pro­gra­m­om­rå­der i No­vo Nor­disk Fon­den har sam­ar­bej­de med Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet. Men jeg hå­ber, tror og plan­læg­ger ef­ter at fast­hol­de min di­a­log med uni­ver­si­tet og fast­hol­de no­get un­der­vis­ning på uni­ver­si­te­tet. Jeg sy­nes, det er fan­ta­stisk in­spi­re­ren­de at mø­de de nye ge­ne­ra­tio­ner af de su­per­dyg­ti­ge, am­bi­tiø­se un­ge men­ne­sker – de er med til at hol­de mig til il­den,” si­ger Flem­m­ing Kon­rad­sen – og tilføjer:

”I det he­le ta­get tror jeg, at det er me­get vig­tigt for os, der ar­bej­der i fon­de­ne, at vi ik­ke bli­ver af­son­dre­de fra vir­ke­lig­he­den. Som ud­de­ler er det vig­tigt he­le ti­den at få et re­a­li­ty check.”

- De ha­bi­li­tets­ud­for­drin­ger, der kun­ne op­stå nu som Se­ni­or Vi­ce Presi­dent i No­vo Nor­disk Fon­den, har vel po­ten­ti­elt væ­ret der, li­ge fra din an­sæt­tel­se i fon­den sid­ste år?

”Med den stil­ling, jeg har nu, har jeg stør­re ind­fly­del­se på nog­le af de be­slut­nin­ger, der træf­fes i No­vo Nor­disk Fon­den. Mi­ne po­ten­ti­el­le ha­bi­li­tets­ud­for­drin­ger er der­for an­der­le­des af na­tur nu end i det job, jeg op­rin­de­ligt blev an­sat i. Men der er i øv­rigt stan­dar­dreg­ler til hånd­te­ring af den slags i No­vo Nor­disk Fon­den li­ge­som i an­dre fon­de. Det er no­get, man er me­get op­mærk­som på. Og når jeg har be­slut­tet at sø­ge om or­lov fra uni­ver­si­te­tet, er det li­ge så me­get et øn­ske om at be­skyt­te mig selv, som det er for at sik­re en fair be­hand­ling af al­le an­sø­ge­re,” si­ger Flem­m­ing Konradsen.

Flere alliancer mellem fonde

Flem­m­ing Kon­rad­sen un­der­stre­ger, at han kun har mødt ”stor vel­vil­je” i No­vo Nor­disk Fon­den i for­hold til sit øge­de en­ga­ge­ment i Po­ul Due Jen­sens Fond.

”Hold­nin­gen er, at beg­ge par­ter kan dra­ge for­del af et øget sam­ar­bej­de mel­lem de to fon­de, og det ram­mer ind i ten­den­sen til, at man­ge fon­de be­gyn­der at la­ve fle­re fæl­les al­li­an­cer og pro­gram­ud­vik­lings­for­løb, for­di det gi­ver god me­ning at sup­ple­re hin­an­dens eks­per­ti­se­om­rå­der. Det gæl­der i sær­de­les­hed, når man la­ver no­get i ud­lan­det,” si­ger Flem­m­ing Konradsen.

Der er enor­me po­ten­ti­a­ler i, at vi kan ar­bej­de me­re sam­men og der­i­gen­nem få me­get stør­re op­mærk­som­hed i FN-sy­ste­met og blandt lo­ka­le myndigheder

Flem­m­ing Kon­rad­sen – Be­sty­rel­ses­for­mand, Po­ul Due Jen­sens Fond

Som ak­tu­elt ek­sem­pel næv­ner han, at der i øje­blik­ket er son­de­rin­ger i gang om at øge sam­ar­bej­det mel­lem Po­ul Due Jen­sens Fond og an­dre dan­ske fon­de i for­hold til pro­jek­ter i blandt an­det Ke­nya om­hand­len­de støt­te til sund­heds­sy­ste­mer­ne i om­rå­der med man­ge flygtninge.

”Po­ul Due Jen­sens Fond kan støt­te vand­for­sy­nin­gen og hy­giej­ne­in­fra­struk­tur, mens an­dre fon­de kan støt­te for ek­sem­pel ud­dan­nel­sen af sund­heds­per­so­na­le el­ler bæ­re­dyg­ti­ge ener­gi­sy­ste­mer. Der er enor­me po­ten­ti­a­ler i, at vi kan ar­bej­de me­re sam­men og der­i­gen­nem få me­get stør­re op­mærk­som­hed i FN-sy­ste­met og blandt lo­ka­le myn­dig­he­der, sim­pelt­hen for­di vi som fon­de går sam­men og ar­bej­der på en fæl­les ind­sats med hver fonds sær­li­ge kom­pe­ten­cer,” for­kla­rer Flem­m­ing Konradsen.

I for­hold til den nye be­sty­rel­ses­for­mand­spost i den fond, Flem­m­ing Kon­rad­sen har sid­det i be­sty­rel­sen for si­den 2019, er han for­be­redt på, at det er et tids­kræ­ven­de hverv, han har sagt ja til.

”Min for­gæn­ger Jens Maaløe dø­de ulyks­a­lig­vis af kræft for ny­lig alt for tid­ligt i hans liv, og der­for blev over­gan­gen fra næst­for­mand til for­mand me­re abrupt end for­ven­tet. Der har der­for væ­ret en mas­se for­ma­lia, jeg hur­tigt har skul­let sæt­te mig ind i,” si­ger Flem­m­ing Konradsen.

Han til­fø­jer, at med et lil­le, hård­t­ar­bej­den­de se­kre­ta­ri­at i fon­den er rol­len som be­sty­rel­ses­med­lem i Po­ul Due Jen­sens Fond an­der­le­des end i de sto­re in­ter­na­tio­na­le fon­de, idet be­sty­rel­sen i al­min­de­lig­hed og for­man­den i sær­de­les­hed er me­get tæt på processerne.

”Så jeg kom­mer til at bru­ge man­ge af­te­ner og we­e­ken­der på den nye be­sty­rel­ses­for­mand­spost,” fast­slår Flem­m­ing Konradsen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer