Flere fonde går over til længere strategiperioder

Flere fonde har vedtaget strategier, der varer i helt op til ti år. De mangeårige strategiperioder er udtryk for, at fondene arbejder langsigtet med komplekse problemer, siger både Novo Nordisk Fonden og Trygfonden. Men lange strategiperioder kan også give udfordringer, siger ekspert.

Kom­plek­se pro­blem­stil­lin­ger kræ­ver lang­sig­te­de stra­te­gi­er, for­kla­rer bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og Tryg­fon­den, der har valgt at øge læng­den af de­res strategiperioder.

Tryg­fon­den gør det. No­vo Nor­disk Fon­den og Re­al­da­nia gør det. Lund­beck­fon­den har al­le­re­de gjort det: Skru­et mar­kant op for læng­den af fon­de­nes strategiperioder.

Mens tre- el­ler fi­re-åri­ge stra­te­gi­er tid­li­ge­re var nor­men, har fle­re af Dan­marks stør­ste filan­tro­pi­ske ak­tø­rer for ny­lig ved­ta­get, at stra­te­gi­pe­ri­o­der­ne frem­over skal ræk­ke væ­sent­ligt læn­ge­re ind i fremtiden.

Re­al­da­nia er skif­tet fra en fi­re-årig til en syv-årig stra­te­gi. Tryg­fon­den har li­ge­som Lund­beck­fon­den lan­ce­ret en stra­te­gi, der ræk­ker frem til 2030. Og i No­vo Nor­disk Fon­den er den kom­men­de stra­te­gi­pe­ri­o­de skru­et op til dob­belt læng­de sam­men­lig­net med den nu­væ­ren­de stra­te­gi­pe­ri­o­de, som lø­ber fra 2019-2023.

De ar­bej­der med svæ­re, ‘wi­ck­ed’ sam­fund­spro­ble­mer, hvor der ik­ke er én åben­lys løs­ning, men hvor ar­bej­det kræ­ver et langt sejt træk

Tro­els Møl­ler Gro­sen – Kon­su­lent, Implement

Og at sæt­te det lan­ge lys på kan gi­ve rig­tig god me­ning for net­op fon­de. Det for­tæl­ler part­ner Tro­els Møl­ler Gro­sen fra Im­ple­ment. Han har ar­bej­det med stra­te­gi­er i fon­de, in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, fag­for­e­nin­ger og ngo’er i de sid­ste 13 år.

“Ten­den­sen mod læn­ge­re stra­te­gi­pe­ri­o­der hæn­ger for mig at se klart sam­men med en del fon­des øn­ske om at ar­bej­de ka­ta­ly­tisk og sæt­te en dags­or­den. De ar­bej­der med svæ­re, ‘wi­ck­ed’ sam­fund­spro­ble­mer, hvor der ik­ke er én åben­lys løs­ning, men hvor ar­bej­det kræ­ver et langt sejt træk. Det gæl­der bå­de for f.eks. Tryg­fon­dens, Re­al­da­nia og No­vo Nor­disk Fon­den, at det ik­ke er re­a­li­stisk at lø­se pro­ble­mer­ne på fi­re år. At ha­ve det lan­ge per­spek­tiv, at kun­ne sæt­te en lang dags­or­den og ar­bej­de med et langt sejt træk er i den sam­men­hæng rig­tig nyt­tigt,” si­ger Tro­els Møl­ler Grosen.

Det kræ­ver com­mit­ment, tå­l­mo­dig­hed og en lang tidshorisont

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Tryghedsgruppen

Jo­nas Ahm er stra­te­gi­di­rek­tør ved No­vo Nor­disk Fon­den. Han for­tæl­ler, at fon­dens be­slut­ning om at for­læn­ge sin stra­te­gi­pe­ri­o­de net­op af­spej­ler en er­ken­del­se af, at fon­den ar­bej­der med pro­ble­mer, som er svæ­re at løse.

"Man­ge af de ud­for­drin­ger, som vi en­ga­ge­rer os i, er sto­re, kom­plek­se og lang­sig­te­de af na­tur. Der­for kræ­ver de og­så en lang­sig­tet ind­sats. Trus­len fra an­ti­bi­o­ti­ka­re­si­sten­te bak­te­ri­er og om­stil­lin­gen til et bæ­re­dyg­tigt sam­fund er ek­semp­ler på de pro­blem­stil­lin­ger el­ler om­stil­lin­ger, vi en­ga­ge­rer os i. Og de kræ­ver sim­pelt­hen en lang­sig­tet com­mit­ment," si­ger han.

I Tryg­heds­grup­pen blev den for­ri­ge stra­te­gi for­mu­le­ret i ef­ter­å­ret 2019. Den er nu er­stat­tet af en 2030-strategi.

Og for Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen, hand­ler Tryg­fon­dens nye og mar­kant læn­ge­re stra­te­gi og­så om det pro­blem­felt, som fon­den øn­sker at age­re i.

Det er af­gø­ren­de for os, at vi tæn­ker, men og­så kom­mu­ni­ke­rer, lang­sig­tet om vo­res fo­kus og pri­o­ri­te­ter. For på den må­de kan vi og­så bed­re få om­ver­de­nen med

Jo­nas Ahm – Stra­te­gi­di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

”I Tryg­heds­grup­pen vedt­og vo­res re­præ­sen­tant­skab i marts 2021 Tryg­fon­dens nye stra­te­gi ’Sam­men ska­ber vi tryg­hed i Dan­mark’. Vo­res nye stra­te­gi sig­ter frem mod 2030. Vi kig­ger alt­så langt frem. Det gør vi blandt an­det i er­ken­del­se af, at de ud­for­drin­ger, som vi i Tryg­fon­den vil væ­re med til at lø­se er van­ske­li­ge og kom­plek­se pro­ble­mer i sam­fun­det. Det kræ­ver com­mit­ment, tå­l­mo­dig­hed og en lang tids­ho­ri­sont,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner i en skrift­lig kom­men­tar til Fundats.

Signal om stabilitet

For bå­de No­vo Nor­disk Fon­den og Tryg­fon­den hand­ler de­res nye og mar­kant læn­ge­re stra­te­gi­pe­ri­o­de og­så om at sen­de et sig­nal om sta­bi­li­tet til de mil­jø­er, som fon­de­ne ar­bej­der i.

"Det er af­gø­ren­de for os, at vi tæn­ker, men og­så kom­mu­ni­ke­rer, lang­sig­tet om vo­res fo­kus og pri­o­ri­te­ter. For på den må­de kan vi og­så bed­re få om­ver­de­nen med. Vi kan jo ik­ke ska­be de her for­an­drin­ger ale­ne. Vi er med til at støt­te for­an­drin­ger i tæt sam­ar­bej­de med man­ge an­dre ak­tø­rer. Her er det og­så vær­di­fuldt med et langt sig­te i vo­res fo­kus, så vi kan ind­ret­te os ef­ter hin­an­den,” si­ger Jo­nas Ahm.

For Rie Od­s­b­jerg Wer­ner er hen­sy­net til even­tu­el­le sam­ar­bejds­part­ne­re og­så centralt:

”Som stor al­men­nyt­tig ak­tør skyl­der vi at ha­ve am­bi­tiø­se og lang­sig­te­de mål, men og­så sam­ti­dig at sik­re, at vi gør en for­skel for dan­sker­nes tryg­hed og hver­dag her og nu. Det er vig­tigt for os, at man ved at man kan reg­ne med os på de om­rå­der, vi har sat fo­kus på de næ­ste 10 år,” si­ger hun.

Fon­de­nes lan­ge stra­te­gi­pe­ri­o­der og det med­føl­gen­de sig­nal om, at fon­den har for­plig­tet sig, kan i sid­ste en­de væ­re med til at træk­ke fle­re ak­tø­rer hen imod den mis­sion, som fon­den fo­ku­se­rer på, me­ner Tro­els Møl­ler Grosen.

"Som fond kan man i hvert fald hå­be, at de lan­ge stra­te­gi­pe­ri­o­der kan ha­ve den ef­fekt. Hvis en fond prø­ver at ta­ge en me­re ak­tiv rol­le i for­hold i at fa­ci­li­te­re, at der bli­ver gjort no­get ved nog­le af de svæ­re pro­blem­stil­lin­ger i sam­fun­det, så har den jo en in­ter­es­se i at sam­le fle­re ak­tø­rer rundt om nog­le af de dags­or­de­ner. For de­sto stør­re po­ten­ti­a­le er der der­med for, at pro­ble­mer­ne bli­ver løst frem for at for­skel­li­ge ak­tø­rer ta­ck­ler pro­ble­mer­ne med spredt fægt­ning,” si­ger han.

Og at tæn­ke lang­sig­tet lig­ger og­så af an­dre år­sa­ger godt til man­ge fon­de, me­ner Tro­els Møl­ler Grosen.

"Det lang­sig­te­de står og­så i kon­trast til nog­le af de me­get kort­sig­te­de be­slut­nin­ger, der bli­ver la­vet bå­de i den of­fent­li­ge sek­tor grun­det den må­de vo­res valg er skru­et sam­men på, men og­så i pri­va­te virk­som­he­der, hvor alt er bun­det op på ak­tie­vær­di­er og kvar­tals­regn­ska­ber. Fon­de­nes lan­ge se­je træk kan her væ­re en god mod­vægt," si­ger han.

Ikke for alle

Selv­om ten­den­sen hos fle­re sto­re filan­tro­pi­ske ak­tø­rer pe­ger i ret­ning af læn­ge­re stra­te­gi­pe­ri­o­der, så er lan­ge stra­te­gi­er ik­ke nød­ven­dig­vis hen­sigts­mæs­si­ge for al­le fon­de, me­ner Tro­els Møl­ler Grosen.

Men må­ske er det så­dan, at jo me­re an­søg­nings­dre­vet, du er som fond, de­sto min­dre me­ning gi­ver en me­get lang­sig­tet stra­te­gi. Jeg tror ik­ke nød­ven­dig­vis at lan­ge stra­te­gi­pe­ri­o­der er uni­ver­selt bedre

Jo­nas Ahm – Stra­te­gi­di­rek­tør, No­vo Nor­disk Fonden

“Man skal over­ve­je, at en stra­te­gi kan væ­re en bin­dings­pe­ri­o­de. Som fond skal man der­for spør­ge sig selv, hvad man for­plig­ter sig til, hvis man la­ver en ti-års-stra­te­gi? For i den lig­ger en form for for­plig­tel­se til på det over­ord­ne­de plan at hol­de fast i de ting, man be­slut­ter sig for at gø­re. Her kan an­dre fon­de må­ske øn­ske en stør­re fri­hed til at væl­ge un­der­vejs, hvad de vil be­vil­ge pen­ge til. Der­u­d­over skal fon­de­ne og­så spør­ge sig selv, hvil­ken rol­le de ger­ne vil spil­le på de om­rå­der, de ar­bej­der på. Vil de væ­re en fa­ci­li­ta­tor af an­dres ide­er og løs­nin­ger og en ak­tør, man kan sam­le di­a­log og løs­nin­ger rundt om? Så er det ik­ke sik­kert, at de skal ha­ve en me­get lang stra­te­gi­pe­ri­o­de, for den rol­le kræ­ver en stør­re agi­li­tet. Men hvis man som fond har den dags­or­den­sæt­ten­de, ka­ta­ly­ti­ske in­ter­es­se, så pe­ger det jo po­ten­ti­elt imod en læn­ge­re stra­te­gi­pe­ri­o­de," si­ger Tro­els Møl­ler Grosen.

Du skal der­for lyk­kes med at væ­re ty­de­lig på di­ne mål, men løs på løsningerne

Tro­els Møl­ler Gro­sen – Kon­su­lent, Implement

Hos No­vo Nor­disk Fon­den ser Jo­nas Ahm in­gen kla­re ulem­per ved at ar­bej­de me­re lang­sig­tet, end fon­den hidtil har gjort.

“For nog­le ty­per virk­som­he­der er en fem-årig ho­ri­sont ri­ge­ligt, f.eks. for­di kon­kur­rent­bil­le­det flyt­ter sig så hur­tigt. Det er an­der­le­des for os som fond. Vi skal tæn­ke i lan­ge for­an­drin­ger og prø­ve at sæt­te en ret­ning. Men må­ske er det så­dan, at jo me­re an­søg­nings­dre­vet, du er som fond, de­sto min­dre me­ning gi­ver en me­get lang­sig­tet stra­te­gi. Jeg tror ik­ke nød­ven­dig­vis at lan­ge stra­te­gi­pe­ri­o­der er uni­ver­selt bed­re. Det kan sag­tens væ­re, at det gi­ver me­ning for nog­le fon­de ik­ke at tæn­ke i helt så lan­ge pe­ri­o­der som an­dre,” si­ger Jo­nas Ahm.

Agilitet

Men be­slut­ter en fond sig for en lang stra­te­gi­pe­ri­o­de, så skal den sør­ge for sam­ti­dig at ba­lan­ce­re de over­ord­ne­de vi­sio­ner med hen­sy­net til kon­kre­te hand­lin­ger, som nød­ven­dig­vis har et no­get kor­te­re per­spek­tiv. El­lers kan den lø­be ind i pro­ble­mer, si­ger Tro­els Møl­ler Grosen.

"Ud­for­drin­gen ved de lan­ge pe­ri­o­der er agi­li­te­ten. Du kan godt ha­ve en lang stra­te­gi­pe­ri­o­de og der­med nog­le lan­ge over­ord­ne­de mål­sæt­nin­ger, men du kan ik­ke se det som en plan. Hvis du be­gyn­der at se det som en plan, så bli­ver det en nyt­tes­løs øvel­se, for­di ver­den har æn­dret sig om to år. Du skal der­for lyk­kes med at væ­re ty­de­lig på di­ne mål, men løs på løs­nin­ger­ne. Hvis du kan gø­re det, så kan det godt kom­me til at hæn­ge sam­men. Hvis ik­ke der er plads til at ju­ste­re og fin­de nye løs­nin­ger un­der­vejs, så bli­ver det for ri­gidt med me­get lan­ge pe­ri­o­der," si­ger Tro­els Møl­ler Grosen.

Dét er en ud­for­dring, som Tryg­heds­grup­pen er op­mærk­som på, for­tæl­ler Rie Od­s­b­jerg Werner.

”En lang stra­te­gi­pe­ri­o­de er i mi­ne øj­ne ik­ke lig med mang­len­de agi­li­tet. Vi har lagt os fast på fem stra­te­gi­ske 2030-mål – men al­le svar og løs­nin­ger er na­tur­lig­vis ik­ke gi­vet på for­hånd Sagt med an­dre ord – må­let er klart, men på vej­en der­til er vi flek­sib­le, vi sam­ar­bej­der med go­de part­ne­re, og vi ju­ste­rer ind­sat­ser­ne når der bli­ver be­hov,” si­ger hun.

Mens nog­le fon­de per tra­di­tion af­slut­ter en stra­te­gi­pe­ri­o­de med at eva­lu­e­re re­sul­ta­ter­ne af fon­dens ak­ti­vi­te­ter i pe­ri­o­den, så er det ik­ke klogt for fon­de at ven­te læn­ge - slet ik­ke ti år - med at over­ve­je, hvil­ke de­le af stra­te­gi­en, der fun­ge­rer el­ler det mod­sat­te, me­ner Tro­els Møl­ler Grosen.

"Om stra­te­gi­pe­ri­o­den er to, fi­re el­ler ti år, så er man i dag nødt til lø­ben­de at dis­ku­te­re og over­ve­je si­ne kon­kre­te valg, hvis man skal lyk­kes. Det er sim­pelt­hen nødt til at væ­re me­re en del af ens na­tur­li­ge års­hjul, at man eva­lu­e­rer på stra­te­gi­en og ta­ger stil­ling til, om det er de rig­ti­ge ind­sat­ser, man har i gang. El­lers er det lidt som at fly­ve i blin­de,” si­ger han.

Den ty­pe lø­ben­de eva­lu­e­ring be­nyt­ter No­vo Nor­disk Fon­den sig og­så af.

"Vi er be­gyndt at tæn­ke im­pact ma­na­ge­ment me­get me­re ak­tivt ind i den må­de, vi gri­ber tin­ge­ne an på. Det er jo no­get, der er i ri­ven­de ud­vik­ling, og vi har in­ve­ste­ret vold­somt i at la­ve bed­re im­pa­ct­må­ling, men det har i høj grad væ­ret bag­ud­ret­tet må­ling. Vi kig­ger og­så på bå­de at føl­ge me­get dy­na­misk og lø­ben­de op, selv­føl­ge­lig med respekt for de mil­jø­er, vi for­sø­ger at hjæl­pe, så det ik­ke bli­ver en byr­de og be­last­ning. Vi kan ik­ke ba­re sid­de og af­ven­te, om pro­jek­ter­ne lyk­kes. Vi må ak­tivt ind og for­hol­de os må­l­bart til, om tin­ge­ne be­væ­ger sig i den rig­ti­ge ret­ning,” si­ger Jo­nas Ahm.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer