Hovedparten af de store danske fonde har omfavnet verdensmålene – men de gør det forskelligt

En ny undersøgelse fra Fondenes Videnscenter viser, at størstedelen af de store danske fonde har valgt at arbejde enten direkte eller indirekte med verdensmålene. På årets folkemøde kom det dog frem, at der stadig er stor forskel på, hvordan fondene konkret griber arbejdet an. Om de mener, at fondene skal gå forrest på området – og om ar­bej­det partout skal foregå inden for landets grænser.

Verdensmålenes Plads på Folkemødet 2019
Ver­dens­må­le­nes Plads på Fol­ke­mø­det 2019 (fo­to: Je­a­net­te Frank Nielsen).

85 pro­cent af de dan­ske fon­de, der år­ligt be­vil­ger over 5 mil­li­o­ner kro­ner, støt­ter op om ver­dens­må­le­ne. Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, som Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter præ­sen­te­re­de de før­ste tal fra på Fol­ke­mø­det på Born­holm. Et fol­ke­mø­de, der i år hav­de net­op ver­dens­må­le­ne som det over­ord­ne­de tema.

“Når vi ser på de sto­re fon­de med be­vil­lin­ger på over 5 mil­li­o­ner kro­ner, er der 28 pro­cent, der støt­ter ver­dens­må­le­ne ak­tivt, og 57 pro­cent der gør det in­di­rek­te,” for­tal­te se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker Chri­sti­an Edel­vold Berg fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i et op­læg til ét af tre ar­ran­ge­men­ter om fon­de og ver­dens­mål på folkemødet.

Pro­cent­sat­ser­ne er ba­se­ret på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se, der er be­sva­ret af 473 fon­de. Un­der­sø­gel­sen vi­ser blandt an­det, at ni ud af ti ak­ti­ve fon­de grund­læg­gen­de støt­ter op om idéen om ver­dens­må­le­ne. Der­u­d­over vi­ser un­der­sø­gel­sen, at li­ge over syv ud af ti fon­de me­ner, at ver­dens­må­le­ne er en god og re­le­vant må­de at ska­be me­re al­men­nyt­te for fon­dens res­sour­cer. Og at fle­re fon­de en­ten er i gang med el­ler plan­læg­ger en be­slut­nings­pro­ces i for­hold til at støt­te op om verdensmålene.

Hvem skal gå forrest?

På de tre uaf­hæn­gi­ge ar­ran­ge­men­ter på fol­ke­mø­det, hvor der blev zoo­met ind på fon­de­nes rol­le i for­hold til at ind­fri ver­dens­må­le­ne, var syv sto­re dan­ske fon­de re­præ­sen­te­ret i for­skel­li­ge pa­ne­ler, nem­lig Nor­dea-fon­den, Re­al­da­nia, Le­go Fon­den, Carls­berg­fon­det, Lund­beck­fon­den, Hem­pel Fon­den og Tuborgfondet.

Den ge­ne­rel­le hold­ning var her, at fon­de­ne bå­de har en sær­lig mu­lig­hed og et an­svar for at gå for­an i for­hold til at ar­bej­de med at ind­fri verdensmålene.

“Jeg tror fak­tisk, at virk­som­he­der og fon­de på man­ge må­der har en stør­re mu­lig­hed for at gø­re det her, end po­li­ti­ker­ne har,” sag­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Le­ne Skole.

Hun be­grun­de­de sit syns­punkt med, at fon­de­ne iføl­ge hen­de har let­te­re ved at ar­bej­de på den lan­ge ba­ne, end po­li­ti­ker­ne har, da sidst­nævn­te grup­pe he­le ti­den har det næ­ste valg i sigte.

Be­sty­rel­ses­for­man­den i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, Bo Ry­gaard og be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, bak­ke­de op om Le­ne Sko­les hold­ning, men ef­ter­ly­ste i sam­me om­gang og­så me­re po­li­tisk hand­ling på området.

“Jeg er me­get enig i, at fon­de­ne har bå­de en mu­lig­hed for og og­så en for­plig­ti­gel­se til, gen­nem de ak­ti­vi­te­ter vi har – bå­de filan­tro­pi­ske og er­hvervs­mæs­si­ge – at væ­re med til at skub­be på for så­dan en agen­da her. Og så kan vi så hå­be på, at vi får sat det po­li­ti­ske liv op i lidt hø­je­re om­drej­nin­ger, ik­ke kun i Dan­mark, men og­så i ud­lan­det,” sag­de Bo Rygaard.

Og­så An­ders Holm, di­rek­tør i Hem­pel Fon­den, og Kas­per Ot­tos­son Kan­strup, pro­gram­di­rek­tør i Le­go Fon­den, men­te, at fon­de­ne har en vig­tig rol­le i for­hold til ver­dens­må­le­ne. De to var beg­ge in­vi­te­ret til de­bat af Uni­cef, hvor og­så Mo­gens Lyk­ke­toft, der var le­der for FN's Ge­ne­ral­for­sam­ling, da må­le­ne blev ved­ta­get, delt­og i panelet.

"FN har kro­ni­ske fi­nan­si­e­rings­pro­ble­mer, der kun er ble­vet vær­re," sag­de Mo­gens Lykketoft.

"Der er sket en re­duk­tion i den fri­vil­li­ge be­ta­lings­vil­je, og der­for kom­mer de pri­va­te bi­drag på man­ge for­skel­li­ge må­der til at spil­le en vig­tig rol­le og en nød­ven­dig rol­le,” sag­de han og agi­te­re­de i øv­rigt for, at "tænk­nin­gen bag ver­dens­må­le­ne skal helt ind i fondsbestyrelserne."

Kun Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, ar­gu­men­te­re­de åbent for, at fon­de­ne ik­ke skal gå for­re­st i for­hold til at ind­fri ver­dens­må­le­ne, men der­i­mod føl­ge med dags­or­de­ner­ne i sam­fun­det i ste­det for selv at sæt­te den.

I Danmark eller i udlandet?

Gen­nem de­bat­ter­ne vi­ste det sig, at der er for­skel­li­ge hold­nin­ger til, om be­vil­lin­ger­ne par­tout skal gå til ind­sat­ser i Danmark.

I ar­ran­ge­men­tet ‘God fonds­le­del­se, bæ­re­dyg­tig­hed og de sam­funds­mæs­si­ge af­tryk’, ar­ran­ge­ret af Carls­berg­fa­mi­li­en, Be­sty­rel­ses­for­e­nin­gen og Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, var de­bat­ten byg­get op om­kring ca­ses om en fik­tiv fond. Her men­te Le­ne Sko­le fra Lund­beck­fon­den, at der la­der til at væ­re en uskre­ven re­gel om, at de dan­ske fon­des pen­ge helst skal gå til ind­sat­ser i Dan­mark, når vedtæg­ten ik­ke næv­ner andet:

“Så tror jeg ba­re, at vi kom­mer til at ren­de ind i så­dan nog­le lidt uskrev­ne af­ta­ler med fon­de og Dan­mark – at det egent­ligt er der, vi hø­rer hjem­me,” sag­de Le­ne Skole.

‘God fondsledelse, bæredygtighed og de samfundsmæssige aftryk’ – Folkemødet 2019
Fra ven­stre: Ma­ri­an­ne Phi­lip, for­mand for Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se, i rol­len som kon­fe­ren­ci­er til ar­ran­ge­men­tet ‘God fonds­le­del­se, bæ­re­dyg­tig­hed og de sam­funds­mæs­si­ge af­tryk” og pa­nel­del­ta­ger­ne Le­ne Sko­le, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det og Bo Ry­gaard, be­sty­rel­ses­for­mand i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, ar­gu­men­te­re­de mod­sat for, at “fon­de­ne er ble­vet etab­le­ret på en tid, hvor ver­den ik­ke var glo­bal og in­ter­na­tio­nal,” og at fon­de­ne der­for er “nødt til at væ­re for­an­drings­pa­ra­te og se på, hvor man må­ske kan gø­re no­get i udlandet.”Han frem­før­te blandt an­det, at 100 kro­ner ræk­ker langt læn­ge­re i Bang­la­desh end i Dan­mark – og sag­de der­u­d­over, at “hvis vi kig­ger på de 17 ver­dens­mål – alt­så, und­skyld ud­tryk­ket, men de er i en el­ler an­den for­stand jo løst i Danmark.”

Le­ne Sko­le var dog af den hold­ning, at “der er sta­dig­væk mas­ser af ting, vi kan gø­re for at hjæl­pe folk i Danmark.”

Et eller flere verdensmål?

Over halv­de­len af de fon­de, der ak­tivt un­der­støt­ter ver­dens­må­le­ne, har fo­kus på ver­dens­må­le­ne om an­svar­ligt for­brug og pro­duk­tion og om kli­maind­sats. Det for­tal­te Chri­sti­an Edel­vold Berg i sit op­læg om den nye un­der­sø­gel­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. De fon­de, der in­di­rek­te un­der­støt­ter må­le­ne, har der­i­mod især fo­kus på må­le­ne om sund­hed og triv­sel samt på kvalitetsuddannelse.

I de­bat­ter­ne på fol­ke­mø­det stod det dog hur­tigt klart, at det og­så er for­skel­ligt fra fond til fond, om man har valgt at fo­ku­se­re på et el­ler fle­re af målene.

Mens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia, Jes­per Ny­gård, for­tal­te, at man her har iden­ti­fi­ce­ret seks mål, som pas­ser sær­ligt godt til fon­dens ar­bej­de, men­te Bo Ry­gaard fra KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond og Hen­rik Le­h­mann An­der­sen fra Nor­dea-fon­den, at ver­dens­må­le­ne hur­tigt kun­ne kom­me til at hand­le om alt på én gang:

“Det, der of­te er pro­ble­met med de her 17 ver­dens­mål, er, at det lyn­hur­tigt bli­ver ab­strakt,” sag­de Bo Ry­gaard. Fra Hen­rik Le­h­mann An­der­sen lød det, at man i Nor­dea-fon­den er kom­met frem til, at al­le fon­dens ak­ti­vi­te­ter i vir­ke­lig­he­den har med ver­dens­må­le­ne at gøre:

‘17 fondsmilliarder til verdensmålene?’ – Folkemødet 2019
Re­al­da­nia og Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter stod bag ar­ran­ge­men­tet ‘17 fonds­mil­li­ar­der til ver­dens­må­le­ne?’. Her var del­ta­ger­ne (fra ven­stre) ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­dea-fon­den, Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Tu­borg­fon­det, An­ne-Ma­rie Skov, og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia, Jes­per Ny­gård, mens Con­ni He­de­gaard var konferencier.

“Når jeg be­gyn­der at læ­se mig ned gen­nem ver­dens­må­le­ne, kan jeg slet ik­ke fin­de ud af, hvad jeg skal gri­be og gø­re i. Så vo­res til­gang til ver­dens­må­le­ne har i vir­ke­lig­he­den væ­ret at si­ge, at vi ar­bej­der med det he­le ti­den – men vi er nødt til på en el­ler an­den må­de li­ge at ta­ge et skridt til­ba­ge, læ­re dem bed­re at ken­de, iagt­ta­ge hvad det egent­ligt hand­ler om, fin­de me­ning i det, og så fin­de hand­lings­po­ten­ti­a­ler og hand­le, når vi har sat os på nå­len,” sag­de Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Han hen­vi­ste der­med til en tid­li­ge­re op­for­dring fra ham selv, om at ha­ve den cir­kel­for­me­de ver­dens­mål­spind lig­gen­de i bag­lom­men med nå­len vendt in­dad, i ste­det for at bæ­re den på re­ver­set, for på den må­de he­le ti­den at bli­ve min­det om de 17 mål.

“Der er jo in­gen tvivl om, at ver­dens­må­le­ne har bred til­slut­ning ude om­kring i he­le ver­den. Der er jo ble­vet holdt man­ge skå­l­ta­ler – men nå­len, den skal dæ­len dul­me op i bal­len,” sag­de han.

‘Strangers in the Night – Når FN og fonde byder op til dans’ – Folkemødet 2019
I FN-de­len af fol­ke­mø­det var Uni­cef vært for ar­ran­ge­men­tet ‘Stran­gers in the Night – Når FN og fon­de by­der op til dans’. Her ar­gu­men­te­re­de Sus­an­ne Da­hl, di­rek­tør for part­ner­ska­ber og for­ret­nings­ud­vik­ling i Uni­cef Dan­mark, for, at “ver­dens­må­le­ne har brug for fon­de­ne, men fon­de­ne har må­ske og­så brug for ver­dens­må­le­ne,” mens Kas­per Ot­tos­son Kan­strup (før­ste fra høj­re), pro­gram­di­rek­tør i Le­go Fon­den, med­gav at fon­de­ne er vig­ti­ge i for­hold til at op­nå ver­dens­må­le­ne og hen­vi­ste til et Pip­pi-ci­tat om, at den der er stærk, og­så skal væ­re god. Fra ven­stre ses i øv­rigt: Mo­gens Lyk­ke­toft (for­hen­væ­ren­de le­der for FN's Ge­ne­ral­for­sam­ling) og di­rek­tør i Hem­pel Fon­den, An­ders Holm (fo­to: Je­a­net­te Frank Nielsen).

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Jobannoncespot_img
Annoncespot_img
Jobannoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer