Hovedparten af de store danske fonde har omfavnet verdensmålene – men de gør det forskelligt

En ny un­der­sø­gel­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vi­ser, at stør­ste­delen af de sto­re dan­ske fon­de har valgt at ar­bej­de en­ten di­rek­te el­ler in­di­rek­te med ver­dens­må­le­ne. På årets fol­ke­mø­de kom det dog frem, at der sta­dig er stor for­skel på, hvor­dan fon­de­ne kon­kret gri­ber ar­bej­det an. Om de me­ner, at fon­de­ne skal gå for­re­st på om­rå­det – og om ar­bej­det par­tout skal fo­re­gå in­den for lan­dets græn­ser.

Verdensmålenes Plads på Folkemødet 2019
Ver­dens­må­le­nes Plads på Fol­ke­mø­det 2019 (fo­to: Je­a­net­te Frank Ni­el­sen).

85 pro­cent af de dan­ske fon­de, der år­ligt be­vil­ger over 5 mil­li­o­ner kro­ner, støt­ter op om ver­dens­må­le­ne. Det vi­ser en ny un­der­sø­gel­se, som Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter præ­sen­te­re­de de før­ste tal fra på Fol­ke­mø­det på Born­holm. Et fol­ke­mø­de, der i år hav­de net­op ver­dens­må­le­ne som det over­ord­ne­de te­ma.

“Når vi ser på de sto­re fon­de med be­vil­lin­ger på over 5 mil­li­o­ner kro­ner, er der 28 pro­cent, der støt­ter ver­dens­må­le­ne ak­tivt, og 57 pro­cent der gør det in­di­rek­te,” for­tal­te se­ni­o­r­a­na­ly­ti­ker Chri­sti­an Edel­vold Berg fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter i et op­læg til ét af tre ar­ran­ge­men­ter om fon­de og ver­dens­mål på fol­ke­mø­det.

Pro­cent­sat­ser­ne er ba­se­ret på en spør­ge­ske­maun­der­sø­gel­se, der er be­sva­ret af 473 fon­de. Un­der­sø­gel­sen vi­ser blandt an­det, at ni ud af ti ak­ti­ve fon­de grund­læg­gen­de støt­ter op om idéen om ver­dens­må­le­ne. Der­u­d­over vi­ser un­der­sø­gel­sen, at li­ge over syv ud af ti fon­de me­ner, at ver­dens­må­le­ne er en god og re­le­vant må­de at ska­be me­re al­men­nyt­te for fon­dens res­sour­cer. Og at fle­re fon­de en­ten er i gang med el­ler plan­læg­ger en be­slut­nings­pro­ces i for­hold til at støt­te op om ver­dens­må­le­ne.

Hvem skal gå forrest?

På de tre uaf­hæn­gi­ge ar­ran­ge­men­ter på fol­ke­mø­det, hvor der blev zoo­met ind på fon­de­nes rol­le i for­hold til at ind­fri ver­dens­må­le­ne, var syv sto­re dan­ske fon­de re­præ­sen­te­ret i for­skel­li­ge pa­ne­ler, nem­lig Nor­­dea-fon­­den, Re­al­da­nia, Le­go Fon­den, Carls­berg­fon­det, Lund­beck­fon­den, Hem­pel Fon­den og Tu­borg­fon­det.

Den ge­ne­rel­le hold­ning var her, at fon­de­ne bå­de har en sær­lig mu­lig­hed og et an­svar for at gå for­an i for­hold til at ar­bej­de med at ind­fri ver­dens­må­le­ne.

“Jeg tror fak­tisk, at virk­som­he­der og fon­de på man­ge må­der har en stør­re mu­lig­hed for at gø­re det her, end po­li­ti­ker­ne har,” sag­de ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Le­ne Sko­le.

Hun be­grun­de­de sit syns­punkt med, at fon­de­ne iføl­ge hen­de har let­te­re ved at ar­bej­de på den lan­ge ba­ne, end po­li­ti­ker­ne har, da sidst­nævn­te grup­pe he­le ti­den har det næ­ste valg i sig­te.

Be­sty­rel­ses­for­man­den i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond, Bo Ry­gaard og be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, bak­ke­de op om Le­ne Sko­les hold­ning, men ef­ter­ly­ste i sam­me om­gang og­så me­re po­li­tisk hand­ling på om­rå­det.

“Jeg er me­get enig i, at fon­de­ne har bå­de en mu­lig­hed for og og­så en for­plig­ti­gel­se til, gen­nem de ak­ti­vi­te­ter vi har – bå­de filan­tro­pi­ske og er­hvervs­mæs­si­ge – at væ­re med til at skub­be på for så­dan en agen­da her. Og så kan vi så hå­be på, at vi får sat det po­li­ti­ske liv op i lidt hø­je­re om­drej­nin­ger, ik­ke kun i Dan­mark, men og­så i ud­lan­det,” sag­de Bo Ry­gaard.

Og­så An­ders Holm, di­rek­tør i Hem­pel Fon­den, og Kas­per Ot­tos­son Kan­strup, pro­gram­di­rek­tør i Le­go Fon­den, men­te, at fon­de­ne har en vig­tig rol­le i for­hold til ver­dens­må­le­ne. De to var beg­ge in­vi­te­ret til de­bat af Uni­cef, hvor og­så Mo­gens Lyk­ke­toft, der var le­der for FN's Ge­ne­ral­for­sam­ling, da må­le­ne blev ved­ta­get, delt­og i pa­ne­let.

"FN har kro­ni­ske fi­nan­si­e­rings­pro­ble­mer, der kun er ble­vet vær­re," sag­de Mo­gens Lyk­ke­toft.

"Der er sket en re­duk­tion i den fri­vil­li­ge be­ta­lings­vil­je, og der­for kom­mer de pri­va­te bi­drag på man­ge for­skel­li­ge må­der til at spil­le en vig­tig rol­le og en nød­ven­dig rol­le,” sag­de han og agi­te­re­de i øv­rigt for, at "tænk­nin­gen bag ver­dens­må­le­ne skal helt ind i fonds­be­sty­rel­ser­ne."

Kun Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­­dea-fon­­den, ar­gu­men­te­re­de åbent for, at fon­de­ne ik­ke skal gå for­re­st i for­hold til at ind­fri ver­dens­må­le­ne, men der­i­mod føl­ge med dags­or­de­ner­ne i sam­fun­det i ste­det for selv at sæt­te den.

I Danmark eller i udlandet?

Gen­nem de­bat­ter­ne vi­ste det sig, at der er for­skel­li­ge hold­nin­ger til, om be­vil­lin­ger­ne par­tout skal gå til ind­sat­ser i Dan­mark.

I ar­ran­ge­men­tet ‘God fonds­le­del­se, bæ­re­dyg­tig­hed og de sam­funds­mæs­si­ge af­tryk’, ar­ran­ge­ret af Carls­berg­fa­mi­li­en, Be­sty­rel­ses­for­e­nin­gen og Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, var de­bat­ten byg­get op om­kring ca­ses om en fik­tiv fond. Her men­te Le­ne Sko­le fra Lund­beck­fon­den, at der la­der til at væ­re en uskre­ven re­gel om, at de dan­ske fon­des pen­ge helst skal gå til ind­sat­ser i Dan­mark, når vedtæg­ten ik­ke næv­ner an­det:

“Så tror jeg ba­re, at vi kom­mer til at ren­de ind i så­dan nog­le lidt uskrev­ne af­ta­ler med fon­de og Dan­mark – at det egent­ligt er der, vi hø­rer hjem­me,” sag­de Le­ne Sko­le.

‘God fondsledelse, bæredygtighed og de samfundsmæssige aftryk’ – Folkemødet 2019
Fra ven­stre: Ma­ri­an­ne Phi­lip, for­mand for Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se, i rol­len som kon­fe­ren­ci­er til ar­ran­ge­men­tet ‘God fonds­le­del­se, bæ­re­dyg­tig­hed og de sam­funds­mæs­si­ge af­tryk” og pa­nel­del­ta­ger­ne Le­ne Sko­le, ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Lund­beck­fon­den, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det og Bo Ry­gaard, be­sty­rel­ses­for­mand i KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond.

Be­sty­rel­ses­for­mand i Carls­berg­fon­det, Flem­m­ing Be­sen­ba­cher, ar­gu­men­te­re­de mod­sat for, at “fon­de­ne er ble­vet etab­le­ret på en tid, hvor ver­den ik­ke var glo­bal og in­ter­na­tio­nal,” og at fon­de­ne der­for er “nødt til at væ­re for­an­drings­pa­ra­te og se på, hvor man må­ske kan gø­re no­get i udlandet.”Han frem­før­te blandt an­det, at 100 kro­ner ræk­ker langt læn­ge­re i Bang­la­desh end i Dan­mark – og sag­de der­u­d­over, at “hvis vi kig­ger på de 17 ver­dens­mål – alt­så, und­skyld ud­tryk­ket, men de er i en el­ler an­den for­stand jo løst i Dan­mark.”

Le­ne Sko­le var dog af den hold­ning, at “der er sta­dig­væk mas­ser af ting, vi kan gø­re for at hjæl­pe folk i Dan­mark.”

Et eller flere verdensmål?

Over halv­de­len af de fon­de, der ak­tivt un­der­støt­ter ver­dens­må­le­ne, har fo­kus på ver­dens­må­le­ne om an­svar­ligt for­brug og pro­duk­tion og om kli­maind­sats. Det for­tal­te Chri­sti­an Edel­vold Berg i sit op­læg om den nye un­der­sø­gel­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter. De fon­de, der in­di­rek­te un­der­støt­ter må­le­ne, har der­i­mod især fo­kus på må­le­ne om sund­hed og triv­sel samt på kva­li­tets­ud­dan­nel­se.

I de­bat­ter­ne på fol­ke­mø­det stod det dog hur­tigt klart, at det og­så er for­skel­ligt fra fond til fond, om man har valgt at fo­ku­se­re på et el­ler fle­re af må­le­ne.

Mens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia, Jes­per Ny­gård, for­tal­te, at man her har iden­ti­fi­ce­ret seks mål, som pas­ser sær­ligt godt til fon­dens ar­bej­de, men­te Bo Ry­gaard fra KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond og Hen­rik Le­h­mann An­der­sen fra Nor­­dea-fon­­den, at ver­dens­må­le­ne hur­tigt kun­ne kom­me til at hand­le om alt på én gang:

“Det, der of­te er pro­ble­met med de her 17 ver­dens­mål, er, at det lyn­hur­tigt bli­ver ab­strakt,” sag­de Bo Ry­gaard. Fra Hen­rik Le­h­mann An­der­sen lød det, at man i Nor­­dea-fon­­den er kom­met frem til, at al­le fon­dens ak­ti­vi­te­ter i vir­ke­lig­he­den har med ver­dens­må­le­ne at gø­re:

‘17 fondsmilliarder til verdensmålene?’ – Folkemødet 2019
Re­al­da­nia og Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter stod bag ar­ran­ge­men­tet ‘17 fonds­mil­li­ar­der til ver­dens­må­le­ne?’. Her var del­ta­ger­ne (fra ven­stre) ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Nor­­dea-fon­­den, Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, be­sty­rel­ses­for­mand i Tu­borg­fon­det, An­­ne-Ma­rie Skov, og ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Re­al­da­nia, Jes­per Ny­gård, mens Con­ni He­de­gaard var kon­fe­ren­ci­er.

“Når jeg be­gyn­der at læ­se mig ned gen­nem ver­dens­må­le­ne, kan jeg slet ik­ke fin­de ud af, hvad jeg skal gri­be og gø­re i. Så vo­res til­gang til ver­dens­må­le­ne har i vir­ke­lig­he­den væ­ret at si­ge, at vi ar­bej­der med det he­le ti­den – men vi er nødt til på en el­ler an­den må­de li­ge at ta­ge et skridt til­ba­ge, læ­re dem bed­re at ken­de, iagt­ta­ge hvad det egent­ligt hand­ler om, fin­de me­ning i det, og så fin­de hand­lings­po­ten­ti­a­ler og hand­le, når vi har sat os på nå­len,” sag­de Hen­rik Le­h­mann An­der­sen.

Han hen­vi­ste der­med til en tid­li­ge­re op­for­dring fra ham selv, om at ha­ve den cir­kel­for­me­de ver­dens­mål­spind lig­gen­de i bag­lom­men med nå­len vendt in­dad, i ste­det for at bæ­re den på re­ver­set, for på den må­de he­le ti­den at bli­ve min­det om de 17 mål.

“Der er jo in­gen tvivl om, at ver­dens­må­le­ne har bred til­slut­ning ude om­kring i he­le ver­den. Der er jo ble­vet holdt man­ge skå­l­ta­ler – men nå­len, den skal dæ­len dul­me op i bal­len,” sag­de han.

‘Strangers in the Night – Når FN og fonde byder op til dans’ – Folkemødet 2019
I FN-de­­len af fol­ke­mø­det var Uni­cef vært for ar­ran­ge­men­tet ‘Stran­gers in the Night – Når FN og fon­de by­der op til dans’. Her ar­gu­men­te­re­de Sus­an­ne Da­hl, di­rek­tør for part­ner­ska­ber og for­ret­nings­ud­vik­ling i Uni­cef Dan­mark, for, at “ver­dens­må­le­ne har brug for fon­de­ne, men fon­de­ne har må­ske og­så brug for ver­dens­må­le­ne,” mens Kas­per Ot­tos­son Kan­strup (før­ste fra høj­re), pro­gram­di­rek­tør i Le­go Fon­den, med­gav at fon­de­ne er vig­ti­ge i for­hold til at op­nå ver­dens­må­le­ne og hen­vi­ste til et Pip­pi-ci­tat om, at den der er stærk, og­så skal væ­re god. Fra ven­stre ses i øv­rigt: Mo­gens Lyk­ke­toft (for­hen­væ­ren­de le­der for FN's Ge­ne­ral­for­sam­ling) og di­rek­tør i Hem­pel Fon­den, An­ders Holm (fo­to: Je­a­net­te Frank Ni­el­sen).

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Grøn tænketank i hård kritik af fondselitens investeringer

Der er et mis­for­hold mel­lem de al­ler­stør­ste dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge for­mål på den ene si­de og de­res mang­len­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger på den an­den si­de. Det vur­de­rer…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjem­mesi­de. Dron­ning Mar­gret­he delt­og som…

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…

Coronakrise

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Fonde har en ny rolle i covid-19-krisen

  I USA har Nas­daq stil­let sin be­røm­te lys­søj­le på Ti­mes Squa­re i NYC til rå­dig­hed for de virk­som­he­der og or­ga­ni­sa­tio­ner, som har til­budt sam­fun­det…

Købmænd får 10 millioner fondskroner til uddeling blandt små foreninger

Cor­ona­kri­sens om­sig­gri­ben­de hær­gen ind­be­fat­ter og­så en lang ræk­ke lo­ka­le for­e­nin­ger og sport­s­klub­ber rundt om­kring i Dan­mark, som er hårdt ramt øko­no­misk i kølvan­det på…

Byfond støtter genstart af sociale tilbud på Frederiksberg

Seks or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger på Fre­de­riks­berg, der al­le på hver sin må­de ar­bej­der med so­ci­alt el­ler psy­kisk sår­ba­re per­so­ner, får nu en øje­blik­ke­lig øko­no­misk…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne ka­pi­tal…

Fondsretsekspert hos Horten: fondskommission bør se på de lovløse fonde

Hvil­ke pro­ble­mer bør som mini­mum ind­gå i kom­mis­so­ri­et for en evt. kom­men­de fond­skom­mis­sion? Fun­dats har spurgt en fonds­ret­s­eks­pert med me­re end 20 års er­fa­ring i at rå­d­gi­ve fon­de. Part­ner i Hor­ten, ad­vo­kat Jim Øks­neb­jerg pe­ger her på fi­re cen­tra­le om­rå­der, hvor ram­me­vil­kå­re­ne for fonds­sek­to­ren kan for­bed­res. Det er vig­tigt og­så at hu­ske de fon­de, der er und­ta­get fra de to fonds­lo­ve, un­der­stre­ger han.

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.