Mary Fonden fornyer royal fondstradition med katalytisk filantropi

Det danske kronprinspar H.K.H. Kronprins Frederik og H.K.H. Kronprinsesse Mary er i den danske offentlighed anerkendt for en kongelig stil, der fornyer kongehusets traditioner. Det gælder også traditionen omkring de royale, filantropiske fonde. ”Mary-Fonden er et led i den fornyelse, som også er helt nødvendig for at bevare kongehusets popularitet og folkelige appel,” siger kongehusekspert Lars Hovbakke Sørensen.

Mary Fonden – Antibulli (foto: Steen Brogaard)
Et af Mary Fon­dens flagskibspro­jek­ter er ’Fri for Mob­be­ri’, som fon­den dri­ver i et tæt part­ner­skab med Red Bar­net. På bil­le­det ses H.K.H. Kron­prin­ses­se Mary til lan­ce­rin­gen af An­ti­bul­li­et – et red­skab, der skal styr­ke fæl­les­skab og fore­byg­ge mob­ning i bør­ne­hånd­bold (fo­to: Ste­en Brogaard).

Da Kron­prins Fre­de­rik i 2004 blev gift med Mary Eliza­beth Do­nald­son fra Au­stra­li­en, lå der på ga­ve­bor­det en check på 1,1 mio. kr. ind­sam­let af det dan­ske og grøn­land­ske folk. Fol­ke­ga­ven lag­de ki­men til en ny form for roy­al filan­tro­pi i Danmark.

Tre år se­ne­re stif­te­de Kron­prin­ses­se Mary som den før­ste kon­ge­li­ge per­son en fond, der ar­bej­der ud fra mo­der­ne ka­ta­ly­ti­ske prin­cip­per med det for­mål at op­nå størst mu­lig ef­fekt. En selv­stæn­dig fond, der ale­ne bæ­rer Kron­prin­ses­sens navn – Mary Fon­den. Kron­prin­ses­sen hav­de am­bi­tio­ner om at lø­se den slags so­ci­a­le pro­ble­mer, som i vid ud­stræk­ning fin­des i selv vel­stå­en­de sam­fund, som det danske.

”Kron­prin­ses­sen har fle­re gang for­talt, at hun har svært ved at se folk stå uden for fæl­les­ska­bet,” si­ger di­rek­tør i Mary Fon­den, Hel­le Østergaard.

Fon­dens filan­tro­pi­ske, ka­ta­ly­ti­ske ar­bejds­form mar­ke­rer et ny­brud i fond­stra­di­tio­nen om­kring kon­ge­hu­set, som og­så tæl­ler 9 al­men­nyt­ti­ge og vel­gø­ren­de fon­de, der al­le er klas­sisk an­søg­nings­drev­ne fon­de. Men den nye stil lig­ger godt til det dan­ske kron­prin­s­par, for­di den sva­rer til tidsån­den, for­kla­rer hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert, Lars Hov­bak­ke Sørensen.

”Det er me­get ka­rak­te­ri­stisk, at kron­prin­s­par­ret væl­ger at gå nye ve­je på fonds­om­rå­det, for­di de og­så på an­dre må­der har valgt at for­ny kon­ge­hu­set og gø­re tin­ge­ne på en an­den må­de end tid­li­ge­re ge­ne­ra­tio­ner. Ek­sem­pel­vis har de valgt at sæt­te de­res børn i en kom­mu­nesko­le frem for pri­vatsko­le. Mary-Fon­den er et led i den for­ny­el­se, som og­så er helt nød­ven­dig for at be­va­re kon­ge­hu­sets po­pu­la­ri­tet og fol­ke­li­ge ap­pel,” si­ger han.

Vi har en stor be­vidst­hed om, at Kron­prin­ses­sen kan væ­re med til at ka­ste lys på de pro­blem­stil­lin­ger, vi ar­bej­der med.

Hel­le Øster­gaard – di­rek­tør i Mary Fonden

Med fol­ke­ga­ven og et so­lidt til­skud fra en ræk­ke medstif­te­re, her­un­der glo­ba­le virk­som­he­der som Carls­berg og Le­go, etab­le­re­de Kron­prin­ses­sen fon­den, der i dag har en ka­pi­tal på 175 mio. kr. Fon­dens grund­ka­pi­tal ud­gør det øko­no­mi­ske fun­da­ment for ar­bej­det in­den for de tabui­se­re­de so­ci­a­le pro­blem­fel­ter, og Kron­prin­ses­se Marys egen ar­bejds­ind­sats, of­fent­li­ge pro­fil og po­pu­la­ri­tet ud­gør en vig­tig del af stra­te­gi­en og red­ska­ber­ne i værktøjskassen.

”Vi har en stor be­vidst­hed om, at Kron­prin­ses­sen kan væ­re med til at ka­ste lys på de pro­blem­stil­ling­er, vi ar­bej­der med,” si­ger fonds­di­rek­tør Hel­le Østergaard.

Mobning og partnervold

Ho­ved­for­må­let er at be­kæm­pe so­ci­al iso­la­tion. At gø­re no­get for de man­ge men­ne­sker, der le­ver på kan­ten af fæl­les­ska­bet. Og det er net­op Kron­prin­ses­sens so­ci­a­le em­pa­ti, som har for­met fon­dens for­måls­pa­ra­graf og stra­te­gi. Som stif­ter og be­sty­rel­ses­for­mand har hun sat ret­nin­gen for fon­dens so­ci­a­le ar­bej­de og de ind­sats­om­rå­der, som har væ­ret fon­dens om­drej­nings­punkt si­den stif­tel­sen i 2007.

”Vi ana­ly­se­re­de be­ho­vet på det so­ci­a­le om­rå­de i Dan­mark og kort­lag­de for­skel­li­ge te­ma­er for at se, hvor sto­re pro­ble­mer­ne var, og hvor man­ge ak­tø­rer der var i for­vej­en. Det var vig­tigt, at vi valg­te nog­le om­rå­der, hvor der var et uop­fyldt be­hov. Der var na­tur­lig­vis fle­re mu­li­ge om­rå­der in­den for so­ci­al iso­la­tion, og der­for spil­le­de Kron­prin­ses­sens per­son­li­ge in­ter­es­ser i høj grad ind på det en­de­li­ge valg,” si­ger Hel­le Østergaard.

Som de før­ste om­rå­der valg­te fon­den at fo­ku­se­re på mob­ning og triv­sel samt vold i hjem­met. Se­ne­re i 2011 kom det tred­je om­rå­de – ensomhed.

”Det er sta­dig mas­ser at gø­re på de tre om­rå­der i Dan­mark, og der­for er det ik­ke pla­nen at ud­vi­de yder­li­ge­re fo­re­lø­big,” si­ger Hel­le Østergaard.

Det skar­pe fo­kus på tre pro­blem­om­rå­der er en af kon­se­kven­ser­ne af den ka­ta­ly­ti­ske stra­te­gi. Da Mary Fon­den skul­le etab­le­res, søg­te den in­spira­tion fra an­dre fon­de, og det stod hur­tigt klart, at hvis fon­den skul­le op­nå væ­sent­lig ef­fekt, så kræ­ve­de det en fo­ku­se­ret til­gang på en­kel­te om­rå­der in­den for so­ci­al isolation.

”Mary Fon­den er en an­der­le­des fond for­stå­et på den må­de, at vi selv er in­vol­ve­ret i he­le pro­ces­sen om­kring pro­jek­ter­ne: Vi ken­der vo­res fag­li­ge om­rå­der godt, vi iden­ti­fi­ce­rer et pro­blem og vur­de­rer, om der er er­fa­rin­ger fra ud­lan­det, vi kan byg­ge på, el­ler om vi skal star­te fra scratch. Der­ef­ter går vi i di­a­log med po­ten­ti­el­le part­ne­re, som ty­pisk vil væ­re en ngo. Der­fra ud­vik­ler vi pro­jek­tet sam­men. Og på det tids­punkt går vi og­så i di­a­log med en an­den fond for at hø­re, om de kun­ne med­fi­nan­si­e­re pro­jek­tet. Vi gør det på den må­de, at Mary Fon­den fi­nan­si­e­rer en lil­le del af pro­jek­tet, og re­sten af fi­nan­si­e­rin­gen kom­mer ty­pisk fra en el­ler fle­re an­dre fonde. ”

Når den sam­le­de pak­ke er på plads, gen­nem­fø­rer fon­den en pi­lot­test på det ini­ti­a­tiv, som den på­tæn­ker at igang­sæt­te for der­ved at sik­re, at det vir­ker, in­den pro­jek­ter bli­ver skaleret.

”Jeg er over­be­vist om, at de part­ne­re, vi sam­ar­bej­der med – bå­de ngo’er og fi­nan­si­el­le part­ne­re – sæt­ter pris på at ar­bej­de sam­men med os, for­di vi er et pro­fes­sio­nelt se­kre­ta­ri­at, der har op­byg­get en væ­sent­lig vi­den og i høj grad ar­bej­der fak­ta- og ana­ly­se­ba­se­ret. Det er den til­ba­ge­mel­ding, vi får,” si­ger Hel­le Østergaard.

Et af fon­dens vig­ti­ge flagskibspro­jek­ter er ’Fri for Mob­be­ri’, som fon­den dri­ver i et tæt part­ner­skab med Red Bar­net. Da Mary Fon­den tog ini­ti­a­tiv til an­ti­mob­be­pro­gram­met, var der ing­en an­dre ak­tø­rer, der ar­bej­de­de fore­byg­gen­de med mob­ning blandt børn og un­ge. I dag er pro­jek­tet ude i over halv­de­len af lan­dets dag­in­sti­tu­tio­ner og ca. 40 pro­cent af lan­dets ind­sko­ling­er samt ver­sio­ne­ret og ud­bredt til Grøn­land, Est­land, Island og Færøerne.

”Pro­jek­tet er ble­vet så ud­bredt, for­di vi har holdt fast i det sam­men med Red Bar­net og er ble­vet ved med at ud­vik­le det og kom­mu­ni­ke­re om det. Det be­ty­der, at der er rig­tig man­ge, der er i be­rø­ring med det pro­jekt – læ­re­re, pæ­da­go­ger, børn, for­æl­dre og bedste­for­æl­dre. På den må­de har vi få­et ud­bredt bud­ska­bet og vir­ke­lig få­et sat mob­ning på dags­or­de­nen i Dan­mark,” si­ger Hel­le Østergaard.

En stemme i samfundsdebatten

Kron­prin­ses­sen er ar­bej­den­de be­sty­rel­ses­for­mand og er der­for in­vol­ve­ret i fon­dens lø­ben­de drift. Fonds­se­kre­ta­ri­a­tet mø­des ugent­lig med Kron­prin­ses­sen og drøf­ter de væ­sent­li­ge ting, hun er in­vol­ve­ret i.

”I takt med at fon­den er vok­set og pro­jekt­por­te­følj­en er ud­vi­det, er hen­des in­vol­ve­ring på uge­mø­der­ne na­tur­lig­vis ble­vet af me­re stra­te­gisk ka­rak­ter, for­tæl­ler Hel­le Østergaard.”

Men der­u­d­over del­ta­ger Kron­prin­ses­sen og­så ak­tivt i fle­re af fon­dens udad­vend­te ak­ti­vi­te­ter, ek­sem­pel­vis når der er be­hov for at sæt­te fo­kus på nog­le af de svæ­re, so­ci­a­le pro­ble­mer. Om det er voks­ne, der på grund af mob­ning i barn­dom­men har mi­stet tro­en på sig selv og på an­dre men­ne­sker. Om det er kvin­der og børn, som er psy­kisk ned­brud­te af skyld og skam over vold i hjem­met. El­ler det er un­ge, der fø­ler sig en­som­me og udenfor.

”Det skal ik­ke væ­re no­gen hem­me­lig­hed, at vi godt er klar over, at det er en unik mu­lig­hed, vi har og kan ta­ge i brug i for­hold til me­di­er­ne, når vi øn­sker op­mærk­som­hed på et af de om­rå­der, vi ar­bej­der med. Og al­le tre om­rå­der er fort­sat ta­bu­i­se­ret. På den må­de kan Kron­prin­ses­sen og­så væ­re ta­le­rør for nog­le af de men­ne­sker, som vi har fo­kus på i vo­res pro­jek­ter,” si­ger Hel­le Østergaard.

Ved at gå ak­tivt ind i sam­fund­spro­blem­stil­lin­ger ud­sæt­ter Mary Fon­den – li­ge­som al­le an­dre fon­de, der øn­sker at ska­be sam­funds­for­an­drin­ger – sig for ri­si­ko for kri­tik for ek­sem­pel­vis me­to­de­valg el­ler skævvrid­ning af fo­kus. I øje­blik­ket de­bat­te­res ge­ne­relt om dan­ske fon­des pro­jek­ter fyl­der for me­get i grund­sko­ler­ne, og hvor­vidt sko­le­pro­jek­ter bli­ver fulgt til­stræk­ke­ligt op af kva­li­fi­ce­ret føl­ge­forsk­ning. Det er en de­bat og en mu­lig kri­tik, som der­med og­så ri­si­ke­rer at ram­me Kron­prin­ses­sens ar­bej­de. Men det er sam­ti­dig en nød­ven­dig ri­si­ko at lø­be, me­ner kongehusekspert:

”Li­ge­så vel som når Kron­prins Fre­de­rik væl­ger at gå ind i den Olym­pi­ske Ko­mité, så er der en ri­si­ko for, at man med de em­ner Mary-Fon­den ar­bej­der med kan kom­me til at hav­ne i nog­le me­re po­li­ti­ske pro­jek­ter og dis­kus­sio­ner. Men det er en ri­si­ko, man nok må lø­be som kon­ge­hus i det mo­der­ne sam­fund, for hvis man skal ha­ve en ek­si­stens­be­ret­ti­gel­se , så bli­ver man og­så nødt til at en­ga­ge­re sig i nog­le em­ner og pro­jek­ter, som be­ty­der no­get for man­ge men­ne­sker og som folk sy­nes, der er no­get sub­stans og ind­hold i. Men så snart man gør det, er der selv­føl­ge­lig en ri­si­ko for, at der kan væ­re stær­ke hold­nin­ger til em­net, og det bli­ver po­li­ti­se­ret,” si­ger Lars Hov­bak­ke Sørensen.

Inddrager eksperter og modtagere

Fol­ke­ga­ven på 1,1 mio. kr. var spi­ren til det, der vok­se­de sig til Mary Fon­den. Men i mod­sæt­ning til bor­ger­dre­ve­de fon­de i an­dre lan­de er fon­dens sty­ren­de or­ga­ner ik­ke åb­ne for al­min­de­li­ge men­ne­sker. Det skyl­des først og frem­mest den dan­ske fond­stra­di­tion og lov­giv­nin­gen, som læg­ger en­ty­dig vægt på stif­ter­vilj­en. Det be­ty­der bl.a., at det ale­ne er be­sty­rel­sen, der har ud­de­lings­kom­pe­ten­ce. Den kan ik­ke ud­de­le­ge­res. Der­u­d­over lig­ger det i fon­dens ar­bejds­me­to­de at ba­se­re sig på fak­ta og viden.

”Ge­ne­relt ind­dra­ger vi i stort om­fang eks­pert­pa­ne­ler og er i di­a­log med for­skel­li­ge fag­folk og i høj grad og­så de men­ne­sker, som er i må­l­grup­pen for pro­jek­ter­ne. Det kan væ­re kvin­der på kri­se­cen­tre, men­ne­sker der i læn­ge­re pe­ri­o­der har væ­ret en­som­me, el­ler læ­re­re og pæ­da­go­ger. Så på den må­de gør vi me­get ud af at ind­dra­ge de men­ne­sker, som pro­jek­ter­ne hand­ler om,” si­ger Hel­le Østergaard.

Skandinavisk netværk

I lø­bet af de 11 år Mary Fon­den har ek­si­ste­ret, er den ble­vet en etab­le­ret del af det dan­ske pro­fes­sio­na­li­se­re­de fonds­mil­jø, der ar­bej­der må­l­ret­tet med at ska­be sam­funds­for­an­drin­ger. Der­for er der og­så man­ge fond­skol­le­ga­er og filan­tro­pi­ske ak­tø­rer, som fonds­di­rek­tør Hel­le Øs­ter­gaard kan spar­re og ud­veks­le er­fa­rin­ger med om stra­te­gi, me­to­de og fag­lig­hed. Men på ét felt må di­rek­tø­ren sø­ge ud over lan­dets græn­ser for at kun­ne ud­veks­le er­fa­rin­ger. I bå­de Sve­ri­ge og Nor­ge fin­des to fon­de, der og­så har en til­sva­ren­de be­sty­rel­ses­for­mand med en unik po­si­tion i sam­fun­det. Bå­de det nor­ske og det sven­ske Kron­prin­s­par har nem­lig en al­men­nyt­tig fond.

Al­li­an­ce Ma­ga­zi­ne

Ar­tik­ler­ne om Kon­ge­hu­sets fon­de er la­vet som led i et sam­ar­bej­de med det in­ter­na­tio­na­le filan­tro­pi­ske ma­ga­sin Al­li­an­ce Ma­ga­zi­ne.

Dan­marks Fon­des abon­nen­ter kan få 20% ra­bat på et abon­ne­ment på Al­li­an­ce Ma­ga­zi­ne ved at bru­ge føl­gen­de ko­de ved op­ret­tel­sen af nye abon­ne­ment­er: Danmarks20

”Sam­men med fonds­di­rek­tø­rer­ne fra de to an­dre skan­di­na­vi­ske lan­de har vi et lil­le net­værk, hvor vi mø­des og ta­ler om vo­res pro­jek­ter, de­ler er­fa­rin­ger og gi­ver hin­an­den go­de råd. Vi har jo al­le tre nog­le spe­ciel­le for­mænd, og der­for er det me­get godt at mø­des og ta­le om, hvor­dan man gør i de for­skel­li­ge lan­de, selv­om det jo er for­skel­li­ge for­mål og for­skel­li­ge må­der at ar­bej­de på. Der er na­tur­lig­vis nog­le for­hold til kul­tu­ren om­kring kon­ge­hu­se­ne, som er and­er­le­des, og som man ik­ke kan ta­le med hvem som helst om, og der­for er det rart, at vi kan ha­ve en di­a­log med hin­an­den,” si­ger Hel­le Østergaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer