Merete Eldrup: Uddelinger skal vokse, men det er hårde år for mediebranchen

Den nye formand for Egmont Fonden Merete Eldrup trækker nu i land i forhold til de tidligere udmeldinger fra fonden om en forventet uddelingsvækst på 50 procent frem mod 2025. ”Ambitionerne om, at uddelingerne skal vokse, er der fortsat. Men i hvilken hastighed, stigningen kommer til at ske, afhænger af det årlige resultat,” siger hun i dette interview, hvor den tidligere TV2-direktør også for første gang fortæller om baggrunden for sit stop som formand for Rockwool Fonden.

”Jeg har i fle­re sam­men­hæn­ge ar­bej­det med at få fle­re un­ge til at ta­ge en ung­doms­ud­dan­nel­se, og det er et em­ne, der op­ta­ger mig me­get," si­ger den nye for­mand for Eg­mont Fon­den Me­re­te El­d­rup. (fo­to: Klaus Rudbæk)

Mel­din­gen var klar fra den da­væ­ren­de di­rek­tør for Eg­mont Fon­dens støt­te- og be­vil­lings­ad­mi­ni­stra­tion, Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, da hun i ja­nu­ar 2022 over for Fun­dats kom­men­te­re­de på Eg­mont-kon­cer­nens vækst­stra­te­gi om at in­ve­ste­re 50 mil­li­ar­der kro­ner i me­di­e­ind­hold frem mod 2025.

Iføl­ge Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen vil­le den for­ven­te­de stig­ning i Eg­monts om­sæt­ning i lø­bet af få år få stor be­tyd­ning for fon­dens al­men­nyt­ti­ge muskler:

”Vi har en klar am­bi­tion om at skrue op for vo­lu­men og at øge ud­de­lings­ni­veau­et. Vi for­ven­ter og hå­ber, at vi kan øge vo­res ud­de­lin­ger med om­kring 50 pro­cent frem mod 2025,” sag­de Hen­ri­et­te Chri­sti­an­sen, der si­den­hen har for­ladt Eg­mont Fon­den til for­del for en stil­ling som di­rek­tør i 15. Ju­ni Fonden.

Men iføl­ge Me­re­te El­d­rup, der i marts i år af­lø­ste Lars-Jo­han Jarn­hei­mer som be­sty­rel­ses­for­mand i Eg­mont Fon­den, var den be­bu­de­de stig­ning ”et sig­te­punkt” sid­ste år. Så selv­om må­let sta­dig er at skrue op for de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, der i 2021 og 2022 lå på hen­holds­vis 96 og 98 mil­li­o­ner kro­ner, er det grun­det hår­de ti­der i me­di­e­bran­chen ik­ke sik­kert, at det kom­mer til at gå så stærkt med at øge fon­dens ud­de­lin­ger, som mel­din­gen var for halvan­det år siden.

”Am­bi­tio­ner­ne om, at ud­de­lin­ger­ne skal vok­se, er der fort­sat. I takt med, at Eg­mont le­ve­rer bed­re re­sul­ta­ter på he­le me­di­e­for­ret­nin­gen, skul­le der og­så ger­ne til­fly­de stør­re be­løb til ud­de­lin­ger. Det er jo et fan­ta­stisk for­mål at ha­ve og en stor mo­ti­va­tions­fak­tor for man­ge me­d­ar­bej­de­re, at man ud over at in­ve­ste­re i virk­som­he­den og­så bru­ger en pæn del af over­skud­det til dis­se vig­ti­ge al­men­nyt­ti­ge for­mål. Men i hvil­ken ha­stig­hed, stig­nin­gen kom­mer til at ske, af­hæn­ger af det år­li­ge re­sul­tat,” si­ger Me­re­te El­d­rup i et in­ter­view med Fundats.

Stig­nin­gen på 50 pro­cent frem mod 2025 var et sig­te­punkt i 2022 og det vil det sta­dig væ­re, men om det er re­a­li­stisk, er for tid­ligt at sige

Me­re­te El­d­rup – Be­sty­rel­ses­for­mand, Eg­mont Fonden

- Er det kon­kre­te mål om at øge ud­de­lin­ger­ne med 50 pro­cent frem mod 2025 sta­dig realistisk?

”Det kan jeg ik­ke si­ge. Vi må ta­ge ét år ad gan­gen og i før­ste om­gang se, hvor­dan 2023 går. Jeg kan ik­ke sid­de og la­ve en tre­år­s­plan. Stig­nin­gen på 50 pro­cent frem mod 2025 var et sig­te­punkt i 2022 og det vil det sta­dig væ­re, men om det er re­a­li­stisk, er for tid­ligt at si­ge,” si­ger Eg­mont Fon­dens nye formand.

Me­re­te El­d­rup, der på sit CV blandt an­det har en for­tid som ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør for TV2 Dan­mark i 12 år, un­der­stre­ger, at det er vig­tigt for hen­de, at Eg­mont Fon­den har ”en vis kon­ti­nu­i­tet på uddelingsområdet”.

”Vi har man­ge part­ne­re, som skal kun­ne reg­ne med, hvad de får fra Eg­mont Fon­den. Det går ik­ke, at der er år, hvor de får en mas­se, og så kom­mer der plud­se­lig et år el­ler to, hvor der in­gen­ting er at få. Men det er sam­ti­dig in­gen hem­me­lig­hed, at re­sul­ta­tet i 2022 ik­ke var nær så godt som det fan­ta­sti­ske 2021. Det er hår­de år for me­di­e­bran­chen li­ge nu overalt i Nor­den med in­f­la­tion og sti­gen­de ener­gi- og pa­pir­pri­ser. Fra mi­ne fle­re end 20 år i top­pen af me­di­e­bran­chen véd jeg, at ét af de før­ste ste­der, folk be­gyn­der at spa­re, hvis øko­no­mi­en er stram, er i me­di­e­bran­chen: Virk­som­he­der skru­er ned for mar­ke­ting­bud­get­tet, og det går ud over me­di­er­nes an­non­cesalg, og i de pri­va­te hus­stan­de be­gyn­der folk at over­ve­je, om de må­ske kan und­væ­re en strea­m­ingtje­ne­ste el­ler et blad,” si­ger Me­re­te Eldrup.

Fortsat flest uddelinger i Danmark

Mens Eg­mont Fon­dens 59-åri­ge for­mand alt­så med en vis be­kym­ring kig­ger på vil­kå­re­ne for me­di­e­bran­chen og den der­af føl­gen­de kon­se­kvens for den be­bu­de­de eks­pan­sion i ud­de­lin­ger­ne, er der til gen­gæld in­gen slin­ger i val­sen, når det gæl­der for­de­lin­gen af ud­de­lings­kro­ner mel­lem Dan­mark, Sve­ri­ge og Norge.

”Vi har åb­net for ud­de­lin­ger i Sve­ri­ge og Nor­ge, for­di Eg­mont har en stor del af sin for­ret­ning i de to lan­de. Der­for er det na­tur­ligt og­så at støt­te pro­jek­ter i Sve­ri­ge og Nor­ge, og det al­men­nyt­ti­ge for­mål be­ty­der me­get for me­d­ar­bej­der­ne i de to lan­de. Men det lig­ger ik­ke i vo­res pipe­li­ne at æn­dre på for­de­lin­gen. Jeg for­ven­ter, at Dan­mark fort­sæt­ter med at ta­ge ab­so­lut stør­ste­delen af ud­de­lings­pen­ge­ne,” si­ger Me­re­te Eldrup.

Ef­ter tre år i Eg­mont Fon­dens be­sty­rel­ses­lo­ka­le, her­af to år som næst­for­mand, står hun nu i spid­sen for en fond, der på det al­men­nyt­ti­ge om­rå­de har som mål­sæt­ning, at al­le børn og un­ge skal kun­ne gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se i 2030. Der­med for­sø­ger fon­den at bi­dra­ge til FN's ver­dens­mål num­mer 4, der ly­der, at 'al­le børn i 2030 skal ha­ve ad­gang til kvalitetsuddannelse'.

Man véd, at dét at få en ung­doms­ud­dan­nel­se be­ty­der rig­tig me­get for, hvor­dan man kla­rer sig i re­sten af li­vet på ar­bejds­mar­ke­det og på al­le an­dre parametre

Me­re­te El­d­rup – Be­sty­rel­ses­for­mand, Eg­mont Fonden

Fon­den har i sin stra­te­gi for pe­ri­o­den 2022-2025 de­fi­ne­ret to stra­te­gi­ske mål, som skal hjæl­pe med at ind­fri den over­ord­ne­de am­bi­tion: Dels ar­bej­des der for at mind­ske læ­ring­s­ulig­he­den for børn og un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner, dels at re­du­ce­re fra­fal­det på ung­doms­ud­dan­nel­ser­ne for sam­me målgruppe.

”Jeg har i fle­re sam­men­hæn­ge ar­bej­det med at få fle­re un­ge til at ta­ge en ung­doms­ud­dan­nel­se, og det er et em­ne, der op­ta­ger mig me­get. Man véd, at dét at få en ung­doms­ud­dan­nel­se be­ty­der rig­tig me­get for, hvor­dan man kla­rer sig i re­sten af li­vet på ar­bejds­mar­ke­det og på al­le an­dre pa­ra­me­tre. Fon­den var med til at star­te den fan­ta­sti­ske or­ga­ni­sa­tion Lær for Li­vet for 10 år si­den. Re­sul­ta­ter­ne her­fra vi­ser, at mens kun tre ud af ti un­ge i ud­sat­te po­si­tio­ner gen­nem­fø­rer en af­gangsek­sa­men i 9. klas­se, er det ot­te ud af ti blandt dem, der har væ­ret igen­nem Lær for Li­vet, og der­u­d­over går 78 pro­cent vi­de­re til en er­hverv­s­ud­dan­nel­se el­ler en gym­na­si­al ud­dan­nel­se. Det er vir­ke­lig stær­ke re­sul­ta­ter,” fast­slår Me­re­te Eldrup.

Svært at komme op på 100 procent

- Me­ner du, at det er re­a­li­stisk at for­ven­te, at al­le un­ge kan gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se i 2030?

”Det kan må­ske nok bli­ve svært at kom­me helt op på 100 pro­cent. Det er li­ge­som, når man si­ger, at man vil op­nå fuld be­skæf­ti­gel­se i Dan­mark – det bli­ver der jo al­drig, for der vil al­tid væ­ret no­gen, der er in be­twe­en. Jeg sy­nes, det er en flot am­bi­tion at ha­ve, at al­le un­ge skal gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se, men om det bli­ver 99,8 pro­cent og må­ske ik­ke præ­cis 100 pro­cent, be­ty­der min­dre. Det hand­ler om at stræ­be ef­ter det ul­ti­ma­ti­ve, nem­lig at få al­le un­ge igen­nem en ung­doms­ud­dan­nel­se ved hjælp af læ­rings­pro­gram­mer, men­to­rer, camps og så vi­de­re,” si­ger Me­re­te Eldrup.

Jeg sy­nes, det er en flot am­bi­tion at ha­ve, at al­le un­ge skal gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se, men om det bli­ver 99,8 pro­cent og må­ske ik­ke præ­cis 100 pro­cent, be­ty­der mindre

Me­re­te El­d­rup – Be­sty­rel­ses­for­mand, Eg­mont Fonden

Hun un­der­stre­ger, at en del af de un­ge, Eg­mont Fon­den skal for­sø­ge at hjæl­pe til at gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se, bæ­rer rundt på en kom­bi­na­tion af man­ge udfordringer.

”De har of­te psy­ki­ske pro­ble­mer, og der kan væ­re mis­brugs­pro­ble­mer i fa­mi­li­en. Det er så trist, hvis vi ta­ber de un­ge al­le­re­de dér, for det kan be­ty­de, at de i man­ge år for­bli­ver i en ud­sat po­si­tion, og at ud­for­drin­ger­ne går vi­de­re til de­res børn. Så for hver ene­ste, vi kan få flyt­tet over i grup­pen, der ta­ger en ung­doms­ud­dan­nel­se, er der ta­le om en kæm­pe­sejr,” si­ger Me­re­te Eldrup.

Hun ser sam­ti­dig me­get frem til at føl­ge fon­dens nye sig­na­tur­pro­jekt ’Sygtstærk’, der har som vi­sion, at al­le al­vor­ligt sy­ge un­ge kan gen­nem­fø­re en ung­doms­ud­dan­nel­se og le­ve et godt liv på trods af de­res sygdom.

Må­l­grup­pen er de op mod 55.000 un­ge mel­lem 12-24 år, sva­ren­de til cir­ka seks pro­cent af al­le un­ge i Dan­mark, som le­ver med en al­vor­lig kro­nisk syg­dom. Det er en grup­pe af un­ge, der ri­si­ke­rer at gå glip af un­der­vis­ning i et stort om­fang, og som of­te står uden for vig­ti­ge ungefællesskaber.

”I dag er det 25 pro­cent af de kro­nisk sy­ge un­ge, der ik­ke gen­nem­fø­rer en ung­doms­ud­dan­nel­se. Må­let er, at det tal skal så langt ned som over­ho­ve­det mu­ligt, og når vi er læn­ge­re med pro­jek­tet, vil vi sæt­te et må­l­tal op,” si­ger Me­re­te Eldrup.

”Jeg for­ven­ter, at det­te pro­jekt vil kun­ne gø­re no­get af det sam­me, som Lær for Li­vet har kun­net, og at vi kan hjæl­pe man­ge un­ge kro­nisk sy­ge med at få kon­takt til an­dre un­ge og i det he­le ta­get sik­re, at de får et så nor­malt liv som mu­ligt, så de se­ne­re kan kom­me ud at ar­bej­de. Det kan godt væ­re, de al­drig vil kun­ne ar­bej­de på fuld tid grun­det det han­di­cap el­ler den kro­ni­ske syg­dom, de har. Men vi kan gø­re me­get for at ru­ste dem gen­nem men­tor­ord­nin­ger og livs­me­strings­for­løb,” un­der­stre­ger Me­re­te Eldrup.

Stormomsust slutperiode i Rockwool Fonden

Nyhe­den om, at Me­re­te El­d­rup skul­le ta­ge over som be­sty­rel­ses­for­mand i Eg­mont Fon­den, blev of­fent­lig­gjort den 8. marts i år. Kun to da­ge før, den 6. marts, var det ble­vet of­fent­lig­gjort, at Me­re­te El­d­rup hav­de sagt far­vel og tak til Ro­ck­wool Fon­den ef­ter fi­re år i be­sty­rel­sen, her­af de tre se­ne­ste som for­mand, og var ble­vet af­løst af Bo Ja­chim Kähler.

Hen­des sid­ste år som for­mand i Ro­ck­wool Fon­den, der ejer 23 pro­cent af ak­tier­ne i Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal, blev stormomsust grun­det iso­le­rings­virk­som­he­dens fort­sat­te en­ga­ge­ment i Rusland. Da bøl­ger­ne gik hø­jest, valg­te det højt pro­fi­le­re­de be­sty­rel­ses­med­lem Lyk­ke Fri­is at træk­ke sig fra be­sty­rel­sen.

Me­re­te El­d­rup var yderst spar­som med kom­men­ta­rer til Ruslands­spørgs­må­let, mens hun sta­dig var for­mand for Ro­ck­wool Fon­den, men ud­tal­te dog til Ber­ling­s­ke, at hun ”ik­ke me­ner no­get om”, hvor­vidt Ro­ck­wool bør bli­ve i Rusland el­ler for­la­de landet.

”Vi har ik­ke en ak­tiv ejer­skabspo­li­tik, hvor vi går ind i en­keltsa­ger. Det er en svær si­tu­a­tion i Ukrai­ne, det er der in­gen tvivl om. Men hvis man skal hø­re, hvad Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal me­ner, er det dem, man skal ta­le med. Det er ik­ke no­get, som be­sty­rel­sen i Ro­ck­wool Fon­den, som er en forsk­nings­en­hed, har en hold­ning til,” sag­de Me­re­te El­d­rup i marts 2022 til avisen.

Forlod Rockwool Fonden i god ro og orden

Nu, hvor til­ste­de­væ­rel­sen i Ro­ck­wool Fon­dens be­sty­rel­se for Me­re­te El­d­rups ved­kom­men­de hø­rer for­ti­den til, vil hun ger­ne sva­re på Fun­dats’ spørgs­mål om sin exit. Som svar på, hvad år­sa­gen var til, at hun stop­pe­de i Ro­ck­wool Fon­den, si­ger hun:

”Jeg gør det, at jeg med jæv­ne mel­lem­rum kig­ger på min po­r­te­føl­je af be­sty­rel­ses­po­ster, idet det er vig­tigt for mig at kun­ne læg­ge det ar­bej­de, der skal til, de ste­der, jeg sid­der,” for­kla­rer hun.

”Da jeg i ef­ter­å­ret så på al­le mi­ne po­ster til­sam­men, be­slut­te­de jeg at la­ve en pri­o­ri­te­ring. Jeg har en me­get stor og tids­kræ­ven­de for­mand­spost i Nykre­dit og en me­get stor og kræ­ven­de post som for­mand for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, der er en stor og kom­pleks or­ga­ni­sa­tion. Og så fik jeg at vi­de, at der var et øn­ske om, at jeg ef­ter tre år i be­sty­rel­sen, her­af to år som næst­for­mand, og­så skul­le væ­re ny for­mand for Eg­mont Fon­den fra 2023 og der­med ha­ve an­sva­ret for bå­de ud­de­lin­ger og he­le den kom­merci­el­le for­ret­ning. Det hand­ler for mig om, at jeg skal kun­ne le­ve­re så op­ti­malt som mu­ligt de ste­der, jeg er. Der­for med­del­te jeg al­le­re­de i ef­ter­å­ret 2022 in­ter­nt, at jeg vil­le ud­træ­de af Ro­ck­wool Fon­dens be­sty­rel­se på års­mø­det i marts 2023. Me­re er der ik­ke i det.”

Det hand­ler for mig om, at jeg skal kun­ne le­ve­re så op­ti­malt som mu­ligt de ste­der, jeg er

Me­re­te El­d­rup – Be­sty­rel­ses­for­mand, Eg­mont Fonden

- Hang din be­slut­ning om at si­ge far­vel til Ro­ck­wool Fon­den og­så sam­men med den mas­si­ve kri­tik, som bå­de Ro­ck­wool Fon­den og Ro­ck­wool var ud­sat for grun­det det fort­sat­te en­ga­ge­ment i Rusland?

”Jeg valg­te at la­ve en sam­let vur­de­ring og pri­o­ri­te­ring i ef­ter­å­ret, og det er, hvad jeg kan si­ge om det. Så jeg for­lod Ro­ck­wool Fon­den i god ro og or­den, og jeg med­del­te min be­slut­ning i god tid in­den til re­sten af bestyrelsen.”

- Lyk­ke Fri­is trak sig i 2022 fra be­sty­rel­sen net­op på grund af Ro­ck­wools virk­som­heds­drift i Rusland. Over­ve­je­de du selv til­ba­ge i 2022 at træk­ke dig som for­mand for Ro­ck­wool Fonden?

”Nej. Lyk­ke gik ud og be­grun­de­de sin be­slut­ning, og den gav god me­ning som den of­fent­li­ge per­son, hun var og er. Og da jeg la­ve­de min sam­le­de pri­o­ri­te­ring i ef­ter­å­ret 2022 i for­hold til de tre tun­ge for­mand­spo­ster, jeg har, var min hel­heds­vur­de­ring, at jeg øn­ske­de at for­la­de Ro­ck­wool Fon­den, og at det skul­le ske på års­mø­det i 2023.”

Ingen er upåvirket, når det stormer

- Var du som for­mand fuld­stæn­dig upå­vir­ket af den storm, som fon­den var ude i?

”Jeg tror al­drig, at der er no­gen, der er upå­vir­ket, når det stormer. Det er jo al­tid svært, når der er krig – men jeg tror ik­ke, at no­gen var og er i tvivl om, at vi er på Ukrai­nes side.”

- Er der nog­le ting, du for­try­der i for­hold til de ud­mel­din­ger, der kom fra dig og fra fon­den sid­ste år?

Me­re­te El­d­rups blå bog
  • Født 4. au­gust 1963 (59 år).
  • Ud­dan­net: cand.polit. (Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, 1988)
  • For­mand for be­sty­rel­ser­ne i Eg­mont Fon­den, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet og Nykredit.
  • Tid­li­ge­re blandt an­det for­mand for Ro­ck­wool Fon­den (2020-2023), ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, TV 2 (2007-2019) og di­rek­tør, JP Po­li­ti­kens Hus (1997-2007).

”Jeg sy­nes, Ro­ck­wool Fon­den gør et fan­ta­stisk styk­ke ar­bej­de og har nog­le vir­ke­lig dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re. Og jeg har især væ­ret fo­ku­se­ret på den forsk­nings­mæs­si­ge del. Me­re har jeg ik­ke at si­ge i for­hold til det.”

- Få da­ge ef­ter, at dit stop i Ro­ck­wool Fon­den blev an­non­ce­ret i marts i år, blev det of­fent­lig­gjort, at du er ny for­mand for Eg­mont Fon­den. Hvil­ken sam­men­hæng var der mel­lem dit stop i Ro­ck­wool Fon­den og din op­gra­de­ring til for­mand i Eg­mont Fonden?

”Igen – og jeg kom­mer til at gen­ta­ge mig selv: De to be­slut­nin­ger hæn­ger sam­men med den sam­le­de vur­de­ring, jeg fo­re­tog i ef­ter­å­ret af min po­r­te­føl­je af be­sty­rel­ses­po­ster,” si­ger Me­re­te El­d­rup og til­fø­jer, at be­slut­nin­gen om, hvor­når der skul­le hol­des års­mø­der i de to fon­de, var ble­vet truf­fet læn­ge for­in­den og helt uaf­hæn­gigt af hinanden.

”I og med, de to mø­der blev holdt in­den for den sam­me uge, kom de to an­non­ce­rin­ger til at lig­ge me­get tæt,” si­ger den tid­li­ge­re for­mand for Ro­ck­wool Fon­den og nye for­mand for Eg­mont Fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer