Næsten 100 år gammel komposition giver unge musiktalenter nye muligheder

Ud fra devisen, at det kræver mere end penge at pleje et musikalsk talent, har fonden Komponisten Jacob Gades Legat introduceret et nyt talentprogram for 12-19-årige klassiske musikere. Her lærer de unge blandt andet at performe og spille sammen med andre. Talentprogrammet er en del af fondsbestyrelsens nye strategi, hvor hjemmesiden samtidig har fået et ansigtsløft.

Kom­po­ni­sten Ja­cob Ga­des Le­gat har de se­ne­re år øget sit fo­kus på at støt­te un­ge mu­si­kal­ske ta­len­ter, og nu sup­ple­res de år­li­ge ta­lent­pri­ser med et ta­lent­pro­gram for un­ge i al­de­ren 12 til 19 år. Pro­gram­met ind­be­fat­ter, at ta­len­ter­ne blandt an­det kom­mer på wor­ks­hops og ud at spil­le koncerter.

Hi­sto­ri­en om kom­po­ni­sten Ja­cob Ga­de har et næ­sten helt even­tyr­ligt skær over sig.

Som lil­le barn i Vej­le lær­te Ja­cob Ga­de sig selv at spil­le vi­o­lin og kor­net, og al­le­re­de som fe­mårig be­gynd­te han at spil­le med i fa­de­rens or­ke­ster, der op­t­rå­d­te ved bryl­lup­per og be­gra­vel­ser. I en al­der af 15 stak han af hjem­me­fra for at gø­re sin mu­si­kal­ske lyk­ke i Kø­ben­havn, og der­fra gik tu­ren til New York, in­den han vend­te til­ba­ge til Dan­mark. Her kom­po­ne­re­de han i 1925 ’Tango Ja­lou­sie’ – i øv­rigt med in­spira­tion fra et vold­somt tor­den­vejr og et på det tids­punkt me­get om­talt jalousimord.

Den i dag næ­ste 100 år gam­le kom­po­si­tion gjor­de ik­ke kun Ja­cob Ga­de ver­dens­be­rømt, men og­så til en me­get hol­den mand. Og nog­le år in­den sin død i 1963 tog han ini­ti­a­tiv til et le­gat, Kom­po­ni­sten Ja­cob Ga­des Le­gat. Det blev for­melt stif­tet et år ef­ter hans død, og li­ge si­den er der først og frem­mest ud­delt i hund­red­vis af le­ga­ter til ta­lent­ful­de un­ge musikere.

”Jeg erin­drer den dag i dag klart, hvil­ke van­ske­lig­he­der af øko­no­misk og ud­dan­nel­ses­mæs­sig art, som mød­te mig, da jeg som purungt men­ne­ske kom til Kø­ben­havn med den hen­sigt at ska­be mig en le­ve­vej in­den­for mu­sik­kens ver­den, og det lig­ger mig der­for på sin­de, at de ind­tæg­ter, som mi­ne ef­ter­lad­te vær­di­er vil af­ka­ste, skal an­ven­des til at lin­dre den un­ge, ta­lent­ful­de mu­si­kers kår,” sag­de Ja­cob Ga­de in­den sin død om legatet.

Vil styrke fødekæden i klassisk musik

Hi­sto­ri­en om Ja­cob Ga­de og Tango Ja­lou­sie kan læ­ses på fon­dens hjem­mesi­de, der net­op har få­et et kraf­tigt an­sigtsløft. Og det er ik­ke den ene­ste ny­ska­bel­se, der er sket i Kom­po­ni­sten Ja­cob Ga­des Legat.

I kølvan­det på be­sty­rel­sens se­ne­ste stra­te­gi­se­mi­nar er det nem­lig ble­vet be­slut­tet at star­te et stort ta­lent­pro­gram for un­ge mu­si­ke­re. Iføl­ge for­man­den for Ja­cob Ga­des Le­gat igen­nem de se­ne­ste 20 år, ar­ki­tekt Hol­ger Bis­gaard, er am­bi­tio­nen med ta­lent­pro­gram­met at styr­ke fø­de­kæ­den i det klas­sisk mu­sik­liv, så un­ge ta­len­ter får let­te­re ved at kom­me frem.

Nu er det be­sty­rel­sens tan­ke, at det er godt at de­le pen­ge ud, men må­ske vil det styr­ke fø­de­kæ­den end­nu me­re at gi­ve de un­ge no­get me­re end penge

Hol­ger Bis­gaard – Be­sty­rel­ses­for­mand, Kom­po­ni­sten Ja­cob Ga­des Legat

”Si­den 1964 har de år­li­ge sto­re le­gat­pri­ser væ­ret ret­tet mod 18-22-åri­ge mu­si­ke­re, og en per­leræk­ke af dan­ske mu­si­ke­re har gen­nem åre­ne få­et så­dan­ne le­ga­ter. Men de se­ne­ste cir­ka 15 år har vi fo­ku­se­ret me­re og me­re på de 12-18-åri­ge og har blandt an­det og­så gi­vet ta­lent­pri­ser in­den for den­ne al­ders­grup­pe. Og nu er det be­sty­rel­sens tan­ke, at det er godt at de­le pen­ge ud, men må­ske vil det styr­ke fø­de­kæ­den end­nu me­re at gi­ve de un­ge no­get me­re end pen­ge – og det gør vi gen­nem en ræk­ke ini­ti­a­ti­ver i et ta­lent­pro­gram for un­ge i al­de­ren 12 til 19 år,” si­ger Hol­ger Bis­gaard til Fundats.

Re­elt be­ty­der det, at tre-seks mu­sik­ta­len­ter, som hvert år mod­ta­ger en af fon­dens le­gat­pri­ser på 45.000 kro­ner, bli­ver en del af et ta­lent­pro­gram, hvor de un­ge ud over den rent øko­no­mi­ske støt­te i tre år og­så kom­mer på wor­ks­hops og ud at spil­le koncerter.

”Dét at kun­ne spil­le på et in­stru­ment er ud­mær­ket, og det kan de un­ge læ­re man­ge ste­der. Vo­res ta­lent­pro­gram skul­le ger­ne læ­re ta­len­ter­ne no­get me­re end blot at bli­ve dyg­ti­ge på de­res in­stru­men­ter. Vi til­by­der dem et tre­årigt ud­dan­nel­ses­for­løb, hvor de del­ta­ger i wor­ks­hops, spil­ler kon­cer­ter, får er­fa­ring med at spil­le sam­men med an­dre, får et so­ci­alt ryg­stød og for­hå­bent­lig bli­ver go­de til at per­for­me. Hå­bet er, at vi med ta­lent­pro­gram­met kan gø­re no­get sær­ligt for den kom­men­de eli­te af dan­ske, klas­si­ske mu­si­ke­re,” si­ger Hol­ger Bisgaard.

Ja­cob Ga­des Le­gat sky­der selv en mil­li­on kro­ner ind i ta­lent­pro­gram­met, og der­u­d­over har Au­gusti­nus Fon­den og Aa­ge og Jo­han­ne Lou­is-Han­sens Fond til­sam­men støt­tet pro­gram­met med godt én mil­li­on kroner.

Fortsætter med priser til 18-23-årige

Iføl­ge Hol­ger Bis­gaard hand­ler lan­ce­rin­gen af den op­da­te­re­de hjem­mesi­de og ik­ke mindst star­ten på ta­lent­pro­gram­met og­så om at for­sø­ge at ska­be stør­re syn­lig­hed om en fond, der trods op­havs­man­dens ver­dens­be­røm­mel­se har le­vet et for­holds­vis stil­le liv.

”Vi har læn­ge haft en hjem­mesi­de, som var ret old fas­hio­ned, og der­for hav­de vi lyst til at prø­ve no­get nyt, men vi øn­sker ge­ne­relt og­så at få en stør­re syn­lig­hed i den sto­re dan­ske fonds­ver­den. Vi vil blandt an­det ger­ne ha­ve, at folk skal vi­de, vi la­ver an­dre ting end at ud­de­le le­ga­ter, for ek­sem­pel har vi en in­stru­ment­fond og fem kol­le­gi­er. Men det al­ler­vig­tig­ste for os er at gø­re ta­len­ter­ne syn­li­ge,” si­ger Hol­ger Bisgaard.

For­man­den un­der­stre­ger, at Ja­cob Ga­des Le­gat trods det øge­de fo­kus på de helt un­ge mu­si­ke­re med bå­de ta­lent­pri­ser og ta­lent­pro­gram­met og­så fort­sæt­ter med at ud­de­le si­ne år­li­ge pri­ser på 100.000 kro­ner til mu­si­ke­re i al­de­ren 18-23 år.

Den er­hvervs­dri­ven­de fonds ud­mønt­e­de ud­de­lin­ger har de se­ne­ste år lig­get på 500-600.000 kro­ner om året, og det kom­mer der iføl­ge for­man­den næp­pe til at bli­ve æn­dret på. Ud­gif­ten til ta­lent­pro­gram­met kom­mer ud over sel­ve uddelingssummen.

I 2025, når ’Tango Ja­lou­i­sie’ run­der 100 år, vil ud­de­lin­ger­ne dog sand­syn­lig­vis kom­me op på et hø­je­re ni­veau end de sæd­van­li­ge 500-600.000 kroner.

”100-året gør, at vi på­tæn­ker at skrue lidt op for ud­de­lin­ger­ne i 2025, må­ske helt op til en mil­li­on kro­ner, men det er end­nu ik­ke be­slut­tet,” si­ger Hol­ger Bisgaard.

Snart slut med royalties fra Tango Jalousie

Ud over vær­di­pa­pi­rer, er fon­dens sto­re øko­no­mi­ske ak­tiv ejer­ska­bet af fem ejen­dom­me i Kø­ben­havn, Aar­hus og Oden­se, der ud­le­jes til mu­sik­s­tu­de­ren­de. Der­til kom­mer roy­al­ties fra Ja­cob Ga­des kom­po­si­tio­ner, som fon­den varetager.

Iføl­ge Hol­ger Bis­gaard er der ”slet in­gen pla­ner” om at skil­le sig af med de fem ejen­dom­me el­ler i øv­rigt fo­re­ta­ge æn­drin­ger i ejen­doms­por­te­følj­en – tvær­ti­mod har Ja­cob Ga­des Le­gat de se­ne­re år po­stet to­cif­re­de mil­li­onbe­løb i renove­rin­ger af ejen­dom­me­ne, især den i Kron­prin­ses­se­ga­de i København.

”Selv­om ejen­dom­me­ne er et ak­tiv, gi­ver de kun 1-2 pro­cent i af­kast. Det skyl­des, at det er vig­tigt for os, at de mu­sik­s­tu­de­ren­de skal bo re­la­tivt bil­ligt,” si­ger Hol­ger Bisgaard.

Mens hus­le­je­ind­tæg­ter­ne som ud­gangs­punkt vil fort­sæt­te, må fon­den til gen­gæld indstil­le sig på, at det in­den for en over­sku­e­lig år­ræk­ke er slut med at mod­ta­ge roy­al­ties fra Ja­cob Ga­des kom­po­si­tio­ner. Det skyl­des 70-års­reg­len i den dan­ske op­havs­rets­lov, som be­ty­der, at op­havs­ret­ten til et værk kun gæl­der 70 år ef­ter ret­tig­heds­ha­ve­rens dødsår.

2033 er der­med det sid­ste år, hvor der ind­lø­ber roy­al­ties til Ja­cob Ga­des Le­gat fra blandt an­dre Tango Jalouisie.

Net­op på grund af det styk­ke mu­sik kan vi her næ­sten 100 år se­ne­re sta­dig gø­re det, som Ja­cob Ga­de øn­ske­de, nem­lig at med­vir­ke til at for­ny dansk mu­sik­liv og ska­be nye talenter

Hol­ger Bis­gaard – Be­sty­rel­ses­for­mand, Kom­po­ni­sten Ja­cob Ga­des Legat

Ind­til vi­de­re hæf­ter Hol­ger Bis­gaard sig dog sna­re­re ved, hvor fan­ta­stisk det er at kun­ne gø­re en po­si­tiv for­skel for en lang ræk­ke un­ge, klas­si­ske mu­si­ke­re næ­sten 100 år ef­ter, at Tango Ja­lou­sie blev komponeret.

”Det er sjæl­dent, der bli­ver skre­vet en me­lo­di, der kan bli­ve ved med at ind­brin­ge sto­re ind­tæg­ter og bli­ve spil­let igen og igen. Ind­til et styk­ke op i 70’erne vi­ste en op­gø­rel­se, at den blev spil­let hvert mi­nut ét el­ler an­det sted i ver­den! Net­op på grund af det styk­ke mu­sik kan vi her næ­sten 100 år se­ne­re sta­dig gø­re det, som Ja­cob Ga­de øn­ske­de, nem­lig at med­vir­ke til at for­ny dansk mu­sik­liv og ska­be nye ta­len­ter. Det er da fan­ta­stisk,” si­ger Hol­ger Bisgaard.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer