Naturfond tager endnu et skridt i den filantropiske udviklingsproces

I et forsøg på at gøre en større forskel på biodiversitets- og naturområdet vil cirka halvdelen af 15. Juni Fondens donationer fremover tilfalde projekter, som fonden selv har sat i gang. Som led i den nye katalytiske måde at arbejde på oprettes en interventionsenhed, fonden nu søger en chef til. Danmarks Naturfredningsforening ser meget positivt på den stadig større rolle, som fondene spiller indenfor natur og biodiversitet – blandt andet som dem, der viser vejen med nye tankegange.

15. Ju­ni Fon­den hol­der til i Ar­bo­re­tet i Hørs­holm, hvor fon­den er i gang med at etab­le­re en ny in­ter­ven­tions­en­hed, der skal un­der­støt­te de filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter på na­tur- og biodiversitetsområdet.

Der er sto­re for­an­drin­ger på vej i den må­de, 15. Ju­ni Fon­den ar­bej­der på og for­de­ler si­ne cir­ka 50 mil­li­o­ner do­na­tions­kro­ner om året.

I kølvan­det på en læn­ge­re­va­ren­de pro­ces i 15. Ju­ni Fon­dens be­sty­rel­se igang­sæt­ter den er­hvervs­dri­ven­de fond nu en ny in­tern struk­tur i se­kre­ta­ri­a­tet i Hørs­holm og ik­ke mindst en ny ka­ta­ly­tisk til­gang til sin må­de at de­le pen­ge ud på.

Hver gang, be­sty­rel­sen har mød­tes det se­ne­ste par år, er der ta­get skridt frem i den evo­lu­tio­næ­re proces

Per Vo­et­mann – Di­rek­tør, 15. Ju­ni Fonden

Fon­den, som støt­ter kunst og kul­tur, hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le pro­jek­ter, jagt­pro­jek­ter og især na­tur­pro­jek­ter, vil så­le­des frem­over ik­ke kun ske­le til de cir­ka 1.000 an­søg­nin­ger, den år­ligt mod­ta­ger, når der ud­de­les do­na­tio­ner. I lø­bet af 2022 – og se­ne­st i 2024 – vil cir­ka halv­de­len af fon­dens do­na­tio­ner ta­ge ud­gangs­punkt i pro­jek­ter, fon­den selv igang­sæt­ter pri­mært in­den for bi­o­di­ver­si­tets- og naturområdet.

Den nye ka­ta­ly­ti­ske må­de at de­le pen­ge ud på skal ske med gro­bund i en så­kaldt in­ter­ven­tions­en­hed, og fon­den sø­ger nu en chef til den nye enhed.

”Folk, der ken­der 15. Ju­ni Fon­den, véd, vi ik­ke er re­vo­lu­tio­næ­re, men der­i­mod evo­lu­tio­næ­re. Dis­kus­sio­nen om den nye må­de at ar­bej­de på som fond har fo­re­gå­et i et styk­ke tid i be­sty­rel­sen, og hver gang, be­sty­rel­sen har mød­tes det se­ne­ste par år, er der ta­get skridt frem i den evo­lu­tio­næ­re pro­ces. Nu er vi nå­et så langt, at vi kan ta­ge et skridt vi­de­re med an­sæt­tel­sen af in­ter­ven­tions­che­fen,” si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i 15. Ju­ni Fon­den Per Vo­et­mann til Fundats.

Tager selv teten for at sikre forandring

Per Vo­et­mann læg­ger ik­ke skjul på, at bag­grun­den for den nye må­de at ar­bej­de især er et øn­ske om at hæ­ve am­bi­tions­ni­veau­et in­den for bi­o­di­ver­si­tet og natur.

Fra at væ­re en me­re pas­siv do­nor skal vi væ­re me­re ak­ti­ve og selv sæt­te dagsordener

Per Vo­et­mann – Di­rek­tør, 15. Ju­ni Fonden

”Gen­nem man­ge år har vi delt pen­ge ud ef­ter an­søg­nin­ger. Men be­sty­rel­sen har am­bi­tio­ner om at gø­re en stør­re for­skel især på bi­o­di­ver­si­tets- og na­tu­r­om­rå­det og er nå­et frem til den kon­klu­sion, at på nog­le fel­ter in­den for na­tur og bi­o­di­ver­si­tet skal vi selv ta­ge te­ten for at sik­re den for­an­dring, vi øn­sker. Så be­sty­rel­sen har be­slut­tet, at vi frem­over selv skal ta­ge hånd om cir­ka halv­de­len af vo­res do­na­tio­ner, og der­med be­væ­ger vi os grad­vis i ret­ning af at ar­bej­de me­re ka­ta­ly­tisk. Fra at væ­re en me­re pas­siv do­nor skal vi væ­re me­re ak­ti­ve og selv sæt­te dags­or­de­ner,” si­ger Per Voetmann.

15. Ju­ni Fon­dens di­rek­tør un­der­stre­ger, at den nye in­ter­ven­tions­en­hed ude­luk­ken­de skal ar­bej­de in­den for na­tur- og bi­o­di­ver­si­tets­om­rå­det plus det om­rå­de, fon­den al­le­re­de er i gang med, som hand­ler om na­tur­ba­se­ret sundhed.

Det lig­ger ik­ke i kor­te­ne, at in­ter­ven­tions­en­he­den på et se­ne­re tids­punkt og­så skal ar­bej­de med at igang­sæt­te pro­jek­ter in­den for fon­dens øv­ri­ge støtteområder.

Det er ik­ke til­stræk­ke­ligt at ha­ve en for­mod­ning om, at pro­jek­ter er vellykkede

He­le­ne Käh­ler Hjen­ner – Be­sty­rel­ses­for­mand, 15. Ju­ni Fonden

Per Vo­et­mann er ik­ke i tvivl om, at op­ret­tel­sen af in­ter­ven­tions­en­he­den kom­mer til at be­ty­de, at bå­de fon­dens se­kre­ta­ri­at og be­sty­rel­se skal væn­ne sig til at ar­bej­de på en helt ny måde.

”Æn­drin­ger­ne kom­mer til at kræ­ve me­get af fon­dens per­so­na­le og be­sty­rel­se. Det er ik­ke for­di, vi i dag pas­sivt sid­der og ven­ter på an­søg­nin­ger. Vi ta­ler al­le­re­de me­get med sam­ar­bejds­part­ne­re og an­sø­ge­re om for ek­sem­pel, hvor­dan an­søg­nin­ger skæ­res til. Men nu går vi be­ty­de­ligt læn­ge­re og skal ha­ve mand­skabs­mæs­sig, fag­lig og sag­lig ka­pa­ci­tet til at dri­ve en ud­vik­ling, hvor vi blandt an­det skal la­ve me­re ana­ly­se­ar­bej­de og ha­ve me­re di­a­log med om­ver­de­nen for at sik­re, vo­res kræf­ter bli­ver lagt dér, hvor det be­ty­der no­get,” po­in­te­r­er Per Voetmann.

Grundig evaluering også af egne projekter

Si­de­lø­ben­de med op­star­ten på den nye in­ter­ven­tions­en­hed in­ten­si­ve­rer 15. Ju­ni Fon­den og­så sit fo­kus på en grun­di­ge­re eva­lu­e­ring af si­ne pro­jek­ter end tid­li­ge­re – en pro­ces, som fon­dens be­sty­rel­ses­for­mand He­le­ne Käh­ler Hjen­ner al­le­re­de løf­te­de slø­ret for i et in­ter­view med Fun­dats i ja­nu­ar 2020.

”Vi øn­sker at føl­ge bed­re op på de pro­jek­ter, vi støt­ter, og ta­ge den op­nå­e­de læ­ring ud af pro­jek­ter­ne, så vi sik­rer os, at pro­jek­ter­ne får den ef­fekt, vi og an­dre hav­de tænkt sig, in­den pro­jek­ter­ne blev igang­s­at. Det er ik­ke til­stræk­ke­ligt at ha­ve en for­mod­ning om, at pro­jek­ter er vel­lyk­ke­de – vi skal frem­over bru­ge me­re kr­udt på at eva­lu­e­re dem og på at ar­bej­de med dem up-front,” sag­de He­le­ne Käh­ler Hjenner.

De­vi­sen nu er iføl­ge Per Vo­et­mann, at jo stør­re, de støt­te­de pro­jek­ter er, de­sto me­re vil 15. Ju­ni Fon­den in­si­ste­re på, at der af­rap­por­te­res om ef­fekt og im­pact. Og de sta­dig me­re grun­di­ge eva­lu­e­rin­ger vil og­så skul­le ske af de na­tur- og bi­o­di­ver­si­tets­pro­jek­ter, som fon­dens egen nye in­ter­ven­tions­en­hed sæt­ter i gang.

”Den gra­du­e­ring, vi har la­vet, hvor min­dre pro­jek­ter ik­ke eva­lu­e­res så mi­nu­tiøst, men hvor vi vil gen­gæld eva­lu­e­rer de sto­re pro­jek­ter grun­digt, ta­ges med over i det nye ben på in­ter­ven­tions­om­rå­det ud fra de­vi­sen, at vi vil stil­le sam­me krav til os selv, som vi stil­ler til an­dre,” si­ger Per Voetmann.

DN: Fonde går forrest på naturområdet

I Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning, der med 130.000 med­lem­mer og fle­re end 1.500 fri­vil­li­ge kal­der sig Dan­marks stør­ste grøn­ne or­ga­ni­sa­tion, er di­rek­tør Lars Midti­by ik­ke i tvivl om, at 15. Ju­ni Fon­den har kom­pe­ten­cer­ne til at kun­ne igang­sæt­te re­le­van­te pro­jek­ter in­den for na­tur- og biodiversitetsområdet.

”Der er selv­føl­ge­lig stor for­skel på fon­de­nes vi­den og kom­pe­ten­cer, men for ek­sem­pel 15. Ju­ni Fon­den og Aa­ge V. Jen­sens Fon­de har stor ind­sigt i og er­fa­ring på om­rå­det, og her ser jeg de­res igang­sæt­ning af nye pro­jek­ter som et me­get stort ak­tiv,” si­ger Lars Midtiby.

In­den for fonds­sek­to­ren er der de se­ne­re år bå­de skru­et op for an­tal­let af fon­de, der støt­ter na­tur, kli­ma og bi­o­di­ver­si­tet, og mid­ler­ne, der til­fly­der grøn­ne pro­jek­ter, har haft vok­se­værk. Som om­talt i Fun­dats i juli i år vi­ser en un­der­sø­gel­se fra Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter så­le­des, at fon­de­nes be­vil­lin­ger til na­tur, kli­ma og mil­jø i pe­ri­o­den 2016-2019 vok­se­de med 69 pro­cent: Fra 540 til 914 mil­li­o­ner kroner.

Dansk na­tur har man­ge pro­ble­mer, men det er ik­ke et pro­blem, at der er for man­ge ak­tø­rer på banen

Lars Midti­by – Di­rek­tør, Dan­marks Naturfredningsforening

Lars Midti­by er ”stærkt be­gej­stret” for, at der et øget fo­kus på na­tur og bi­o­di­ver­si­tet i Dan­mark, blandt an­det fra fon­de­nes si­de. Na­tu­ren er sta­dig i til­ba­ge­gang, po­in­te­r­er han, så det er nød­ven­digt at ud­vik­le nye for­valt­nings­pa­ra­dig­mer, og det er nød­ven­digt, at der er no­gen, der tør gå nye veje.

”Vi ser me­get po­si­tivt på fon­de­nes sti­gen­de fo­kus og sta­dig stør­re rol­le in­den­for na­tur og bi­o­di­ver­si­tet – blandt an­det i rol­len som dem, der går for­an og vi­ser vej­en med nye ini­ti­a­ti­ver og tan­ke­gan­ge, der bag­ef­ter spre­der sig som rin­ge i van­det. Det ser man blandt an­det i øje­blik­ket med de stats­li­ge na­tur­na­tio­nal­par­ker, hvor for­valt­nings­pa­ra­dig­met og tan­ken om at gi­ve na­tu­ren før­ste­pri­o­ri­tet i høj grad er in­spi­re­ret af den til­gang til na­tu­ren, som Aa­ge V. Jen­sens Fon­de har på si­ne are­a­ler i for ek­sem­pel Lil­le Vild­mo­se,” si­ger Lars Midtiby.

Vil ikke bare stå og råbe på sidelinjen

Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­nings di­rek­tør op­le­ver det ik­ke som et pro­blem, at an­tal­let af grøn­ne ak­tø­rer er sti­gen­de. Tvær­ti­mod er der plads til end­nu fle­re, me­ner han.

”Dansk na­tur har man­ge pro­ble­mer, men det er ik­ke et pro­blem, at der er for man­ge ak­tø­rer på ba­nen. Grund­læg­gen­de er vi sta­dig dér, hvor vi ger­ne vil ha­ve end­nu fle­re ak­tø­rer til at ta­ge an­svar for dansk na­tur. Så vi ser ger­ne mas­ser af sam­ar­bej­de, og selv­om fon­de­ne har for­skel­li­ge pri­mæ­re sig­ter in­den for na­tu­ren og bi­o­di­ver­si­te­ten, op­le­ver vi ik­ke i det dag­li­ge, at der er mod­sa­t­ret­te­de ind­sat­ser,” un­der­stre­ger Lars Midtiby.

Vi er me­get be­vid­ste om, at det kræ­ver tå­l­mo­dig­hed, yd­myg­hed og om­tan­ke at ar­bej­de pro­ak­tivt og i en ka­ta­ly­tisk retning

Per Vo­et­mann – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, 15. Ju­ni Fonden

Iføl­ge Per Vo­et­mann fra 15. Ju­ni Fon­den er am­bi­tio­nen med op­ret­tel­sen af in­ter­ven­tions­en­he­den og an­sæt­tel­sen af en chef at gø­re tin­ge­ne på en, som di­rek­tø­ren ud­tryk­ker det, ”rig­tig, for­nuf­tig og gen­nemtænkt må­de”, og ar­bej­det kom­mer til at ske med yd­myg­hed over for omverdenen.

”Én ting er, vi har am­bi­tio­ner om at ar­bej­de med pro­jek­ter, der bi­dra­ger til ud­vik­ling af bi­o­di­ver­si­te­ten i Dan­mark, men det er der og­så man­ge an­dre, der gør. Så vo­res pro­jek­ter skal væ­re gen­nemtænk­te og pas­se ind i det sy­stem af ak­tø­rer, der fin­des i for­vej­en, på en kon­struk­tiv må­de, så vi ik­ke op­le­ves som no­gen, der ba­re står og rå­ber på si­de­linj­en. Vi er me­get be­vid­ste om, at det kræ­ver tå­l­mo­dig­hed, yd­myg­hed og om­tan­ke at ar­bej­de pro­ak­tivt og i en ka­ta­ly­tisk ret­ning,” si­ger Per Voetmann.

Chef ansættes i november

15. Ju­ni Fon­dens nye in­ter­ven­tions­chef skal ide­elt set fin­des i in­de­væ­ren­de må­ned. Der er an­søg­nings­frist på stil­lin­gen man­dag den 15. novem­ber, og in­ten­tio­nen er at gen­nem­fø­re an­sæt­tel­ses­sam­ta­ler se­ne­re i november.

Når in­ter­ven­tions­che­fen er fun­det, vil der bli­ve fo­re­ta­get yder­li­ge­re et par ansættelser.

”På den kor­te ba­ne reg­ner vi med at an­sæt­te én el­ler to me­re, som ta­ger sig af det nye in­ter­ven­tions­ben, og om der skal an­sæt­tes yder­li­ge­re, af­hæn­ger af, hvor man­ge pro­jek­ter vi sæt­ter i gang, og hvor me­get kraft, vi vil sæt­te ind. He­le fon­dens se­kre­ta­ri­at kom­mer in­den for en kor­te­re år­ræk­ke op om­kring 8-10 per­so­ner,” si­ger Per Voetmann.

I run­de tal kom­mer den nye in­ter­ven­tions­en­hed til at ha­ve cir­ka 25-30 mil­li­o­ner kro­ner om året at gø­re godt med. Det er så­le­des Per Vo­et­manns for­vent­ning, at fon­dens frem­ti­di­ge sam­le­de ud­de­lings­ni­veau bli­ver om­kring 50-60 mil­li­o­ner kro­ner, ”hvis øko­no­mi­en til­la­der det”.

I år bli­ver ud­de­lings­ni­veau­et en smu­le la­ve­re, for­ment­lig et sted mel­lem 40 og 50 mil­li­o­ner kro­ner, og der­med no­get un­der 2020, hvor 15. Ju­ni Fon­den ud­del­te 70,4 mil­li­o­ner kroner.

”Når vi i 2020 var helt op­pe på over 70 mil­li­o­ner kro­ner, skyld­tes det dels de øko­no­mi­ske mu­lig­he­der, vi hav­de, dels at vi gjor­de lidt ek­stra i an­led­ning af covid19 på bil­led­kun­st­om­rå­det, og dels at der var man­ge go­de pro­jek­ter at væl­ge imel­lem. At vi en­der no­get la­ve­re i år end i 2020 hand­ler blandt an­det om, at der på kunst- og kul­tu­r­om­rå­det fort­sat er ef­ter­døn­nin­ger af covid19. Der er en del af de pen­ge, vi har do­ne­ret i 2020, som end­nu ik­ke er ble­vet brugt,” for­kla­rer Per Voetmann.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer