Nordea-fonden skærper bæredygtighedskrav til ansøgere

Fremover skal alle Nordea-fondens ansøgere forholde sig konkret til, hvordan deres projekt bidrager til øget bæredygtighed og mindre klimapåvirkning. Det er et af de nye elementer i Nordea-fondens uddelingsstrategi for de kommende tre år. Bæredygtighedskravet kommer parallelt med, at fonden vil støtte flere projekter, der omhandler byggerier og faciliteter.

Frem­ti­di­ge an­sø­ge­re til Nor­dea-fon­den er un­der­lagt skær­pe­de bæ­re­dyg­tig­heds­krav. De nye krav kom­mer sam­ti­dig med, at fon­den vil til at støt­te fle­re pro­jek­ter, der rum­mer fa­ci­li­te­ter og byg­ge­ri­er. Bil­le­det er fra pro­jekt ’On­Trail’, hvor fon­den støt­te­de etab­le­ring af mo­un­tain­bi­kespor i naturen.

Selv­om Nor­dea-fon­dens nye tre­åri­ge ud­de­lings­stra­te­gi, der of­fent­lig­gø­res i dag, med fon­dens eg­ne ord ik­ke er en re­vo­lu­tion, men sna­re­re en evo­lu­tion af tid­li­ge­re stra­te­gi­er, er der al­li­ge­vel et par stør­re æn­drin­ger, som frem­ti­di­ge an­sø­ge­re bør skri­ve sig bag øret.

Én af de mest mar­kan­te ny­ska­bel­ser er, at al­le Nor­dea-fon­dens an­sø­ge­re frem­over kon­kret skal for­hol­de sig til, hvor­dan de­res pro­jekt bi­dra­ger til øget bæ­re­dyg­tig­hed og min­dre klimapåvirkning.

Am­bi­tio­nen er iføl­ge Nor­dea-fon­dens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Hen­rik Le­h­mann An­der­sen, at fon­dens ud­de­lin­ger skal af­spej­le sam­fun­dets øge­de fo­kus på ESG (En­viron­men­tal, So­ci­al og Gover­nan­ce). For ek­sem­pel vil det i frem­ti­den væ­re en for­ud­sæt­ning for at op­nå støt­te, at stør­re pro­jek­ter gen­nem­fø­rer livs­cy­klus- og bæredygtighedsanalyser.

De skær­pe­de bæ­re­dyg­tig­heds­krav kom­mer hånd i hånd med, at fon­den i den nye stra­te­gi­pe­ri­o­de har in­ten­tio­ner om at støt­te fle­re pro­jek­ter end før, der er ori­en­te­ret mod fa­ci­li­te­ter og byg­ge­ri­er – blandt an­det op­fø­rel­se el­ler op­gra­de­ring af for­e­nings- og kul­tur­hu­se rundt om­kring i landet.

Det er ty­de­ligt at se, at al­le dem, der har op­nå­et pro­fes­sio­na­lis­me om­kring ESG-pa­ra­me­tre, nu be­gyn­der at ta­ge ge­vin­ster­ne hjem

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-Fonden

”Når vi nu vil til at støt­te fle­re pro­jek­ter, der rum­mer fa­ci­li­te­ter og byg­ge­ri­er, er det et na­tur­ligt skridt og­så at be­gyn­de at stil­le krav om livs­cy­klus­a­na­ly­ser og do­ku­men­ta­tion af, hvor­dan pro­jek­tet bi­dra­ger til øget bæ­re­dyg­tig­hed. En lang ræk­ke af de støt­te­mod­ta­ge­re, vi al­le­re­de ken­der, har i dag fo­kus på bæ­re­dyg­tig­hed. Så jeg tror, at de krav, vi frem­over vil stil­le, for man­ge sam­ar­bejds­part­ne­res ved­kom­men­de vil bli­ve op­fat­tet som en be­kræf­tel­se af, at de er på ret­te spor,” si­ger Hen­rik Le­h­mann An­der­sen til Fundats.

Nor­dea-fon­dens di­rek­tør un­der­stre­ger, at der er en stor for­stå­el­se i fon­den for, at de nye bæ­re­dyg­tig­heds­krav kan bli­ve van­ske­li­ge at hånd­te­re især blandt de man­ge min­dre or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger, som ty­pisk sø­ger Nor­dea-fon­den om midler.

”I de til­fæl­de stil­ler vi eks­per­t­rå­d­giv­ning til rå­dig­hed for dem. Vi har al­le­re­de go­de er­fa­rin­ger fra de se­ne­ste år med at stil­le ek­stern eks­per­t­rå­d­giv­ning til rå­dig­hed for pro­jek­te­jer­ne i for­bin­del­se med byg­ge­tek­nik el­ler kva­li­tet af eva­lu­e­rin­ger og ef­fek­t­må­lin­ger. Og sam­me mo­del in­tro­du­ce­rer vi nu i re­la­tion til det, der hand­ler om bæ­re­dyg­tig­heds­krav,” for­kla­rer Hen­rik Le­h­mann Andersen.

ESG-fokus styrker kvalitet og økonomi i projekter

Selv­om de øge­de bæ­re­dyg­tig­heds­krav kom­mer til at på­læg­ge an­sø­ger­ne ek­stra ar­bejds­ti­mer og må­ske kræ­ver bi­stand, er det iføl­ge Hen­rik Le­h­mann An­der­sen på al­le pa­ra­me­tre godt at væ­re un­der­lagt så­dan­ne betingelser.

”For mig er der to di­men­sio­ner i det. Den ene di­men­sion er, at det er ty­de­ligt at se, at al­le dem, der har op­nå­et pro­fes­sio­na­lis­me om­kring ESG-pa­ra­me­tre, nu be­gyn­der at ta­ge ge­vin­ster­ne hjem. Det vi­ser sig på al­le pa­ra­me­tre, at fo­kus på ESG er godt for bå­de kva­li­te­ten, dy­na­mi­k­ken og drifts­ø­ko­no­mi­en i de ak­ti­vi­te­ter, der gen­nem­fø­res. Den an­den di­men­sion er, at så­fremt vo­res krav til pro­jek­ter­nes bæ­re­dyg­tig­hed øger pro­jektom­kost­nin­ger­ne, så er vi na­tur­lig­vis og­så indstil­le­de på at gi­ve støt­te til dis­se,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

”Det be­ty­der for ek­sem­pel, at hvis bæ­re­dyg­tig­heds­kra­ve­ne med­fø­rer fle­re ud­gif­ter ved et byg­ge­ri, be­ta­ler vi ek­straud­gif­ter­ne. Og har man et pro­jekt, hvor man skal kø­re rundt til al­le gym­na­si­er­ne i he­le Dan­mark i en bus, be­ta­ler vi ger­ne den for­skel, som det ko­ster at kø­re fos­sil­frit frem for i en gam­mel­dags di­e­sel­hak­ker,” un­der­stre­ger han.

Selv­om kli­ma- og bæ­re­dyg­tig­heds­fo­kus har stå­et højt på dags­or­de­nen i fle­re år i Dan­mark, me­ner Hen­rik Le­h­mann An­der­sen ik­ke, at det er sent, at Nor­dea-fon­den nu så eks­pli­cit be­gyn­der at stil­le bæ­re­dyg­tig­heds­krav til si­ne ansøgere.

”Vi har ik­ke støt­tet ret man­ge byg­ge­ri­er og fa­ci­li­te­ter før. Så på den må­de flug­ter de nye krav om mil­jø­mæs­sig bæ­re­dyg­tig­hed godt med, at vi vil til at støt­te fle­re byg­ge­ri­er og fa­ci­li­te­ter. Og bæ­re­dyg­tig­heds­kra­ve­ne bli­ver ik­ke kun stil­let ved byg­ge­ri­er, men og­så ved ek­sem­pel­vis etab­le­ring af sti­for­løb i na­tu­ren el­ler ud­stil­lin­ger på mu­se­er og i for­mid­lings­cen­tre,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

- Vur­de­rer du, at de kla­re krav på bæ­re­dyg­tig­heds­om­rå­det vil få ind­fly­del­se på, hvem og hvor man­ge der sø­ger pen­ge hos Nordea-fonden?

”Det tror jeg fak­tisk ik­ke. Vo­res er­fa­rin­ger fra de an­dre gan­ge, hvor vi gen­nem åre­ne har skær­pet kra­ve­ne og to­nen, er, at det ik­ke æn­drer på an­sø­ger­ty­per­ne. Tvær­ti­mod har vo­res krav må­ske i hø­je­re grad hjul­pet an­sø­ger­ne til at bli­ve me­re pro­fes­sio­nel­le i ud­fol­del­sen af de­res ar­bej­de. Jeg tror, det sam­me vil ske med bæ­re­dyg­tig­heds­kra­ve­ne,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Fra 0-6 år til 0-18 år

Nor­dea-fon­dens op­da­te­re­de stra­te­gi hvi­ler fort­sat på mis­sio­nen om at støt­te ’go­de liv’ in­den­for sund­hed, mo­tion, na­tur og kultur.

I for­hold til ét af fon­dens fi­re fo­ku­s­om­rå­der, ’Børn og un­ge godt på vej’, er må­l­grup­pen i de kom­men­de tre år de 0-18-åri­ge. I den tid­li­ge­re stra­te­gi­pe­ri­o­de hav­de fon­den et sær­skilt fo­kus på 0-6-åri­ge, som alt­så nu er ud­vi­det, så det om­fat­ter al­le børn og un­ge op til 18 år.

”Må­den, vi ud­vik­ler vo­res stra­te­gi­ske fo­ku­s­om­rå­der på, er ved at lyt­te til, hvad der fo­re­går om­kring os. I lø­bet af de se­ne­ste tre år, hvor vi har haft fo­kus på de 0-6-åri­ge, har vi få­et man­ge hen­ven­del­ser med pro­jek­ti­de­er, som har ramt en bre­de­re al­der­s­klas­se. Sam­ti­dig har vi hørt fra de fag­li­ge mil­jø­er, at det vil gi­ve god me­ning at ud­vi­de fo­kus fra li­vets be­gyn­del­se til og­så at ha­ve fo­kus på de lidt æl­dre børn og un­ge. Så den ud­vi­del­se af må­l­grup­pen, der nu sker, gi­ver god me­ning i for­hold til vo­res er­fa­rin­ger fra de se­ne­ste tre år,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

- Be­ty­der det, at I ik­ke læn­ge­re me­ner, at de al­le­ryng­ste i vo­res sam­fund har brug for sær­lig opmærksomhed?

”Fun­da­men­tet for go­de liv ska­bes i barn­dom­men. Der­for om­fat­ter vo­res fo­kus fort­sat de 0-6-åri­ge og de­res for­æl­dre, og nu ud­vi­der vi må­l­grup­pen til at rum­me de op til 18-åri­ge in­klu­si­ve de­res for­æl­dre. At ud­vi­de må­l­grup­pen er en må­de at fav­ne ci­vil­sam­funds­di­men­sio­ner­ne i hø­je­re grad end hidtil. Og vo­res er­fa­ring er, at hvis vi skal få vo­res støt­te­mid­ler så tæt på bor­ger­ne som mu­ligt, skal vi ik­ke væ­re for snæv­re i vo­res stra­te­gi­ske fo­kus. Jo me­re snæ­vert stra­te­gi­fo­kus, man har, de­sto me­re ri­si­ke­rer man især at til­go­de­se fag­li­ge må­l­grup­per og na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner frem for min­dre, lo­ka­le for­e­nin­ger og alt dét, der vir­ke­lig kom­mer tæt på lo­kal­be­folk­nin­ger­ne,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

- Har I væ­ret for snæv­re i je­res fo­kus de for­løb­ne tre år?

”Nej, det sy­nes jeg ik­ke. Vi har sta­dig et bredt fo­kus – det si­ger næ­sten sig selv med vo­res mis­sion om at støt­te go­de liv. Men vi er ble­vet me­re be­vid­ste om vo­res DNA med ud­gangs­punkt i de bre­de fæl­les­ska­ber, som spa­re­kas­se­be­væ­gel­sen re­præ­sen­te­re­de, og den sær­li­ge iden­ti­tet, der lig­ger i dét. Det be­ty­der kon­kret, at man kan fin­de os på næ­sten hvert et ga­de­hjør­ne over he­le lan­det. Man vil der­for og­så i den næ­ste tre­åri­ge pe­ri­o­de kom­me til at se væ­sent­ligt fle­re min­dre ud­de­lin­ger end hidtil,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Jo me­re snæ­vert stra­te­gi­fo­kus, man har, de­sto me­re ri­si­ke­rer man især at til­go­de­se fag­li­ge må­l­grup­per og na­tio­na­le or­ga­ni­sa­tio­ner frem for min­dre, lo­ka­le foreninger

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-Fonden

Med fo­ku­s­om­rå­det ’Liv i det lo­ka­le’ øger Nor­dea-fon­den ud­de­lings­ram­men til de min­dre pro­jek­ti­de­er fra 30 til 50 mil­li­o­ner kro­ner, og an­søg­nings­lof­tet til de min­dre pro­jek­ter hæ­ves fra 100.000 til 200.000 kro­ner. Med pul­jer­ne ’Ky­sten er klar’ og ’Her bor vi’ i 2019-2021 har fon­den er­fa­ret, at der er stor ef­ter­spørgsel ef­ter støt­te til min­dre pro­jek­ter, og det er blandt an­det dén in­ter­es­se, der i de kom­men­de tre år kvit­te­res for, for­kla­rer Hen­rik Le­h­mann Andersen.

”Mod­sat vil vi og­så kom­me til at gen­nem­fø­re fle­re mar­kan­te ud­de­lin­ger på over 25 mil­li­o­ner kro­ner til sto­re pro­jek­ter med na­tio­nal in­ter­es­se. Ge­ne­relt vil vi væ­re min­dre fo­ku­se­re­de på na­tio­na­le ak­tø­rer, som for ek­sem­pel ger­ne vil ud­bre­de et pro­jekt in­den for børn- og un­ge-om­rå­det, og me­re fo­ku­se­re­de på at ha­ve godt fat i de min­dre ak­tø­rer i lo­kal­sam­fun­de­ne og hjæl­pe dem med at re­a­li­se­re de­res drøm­me,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Ønsker at få flere og dygtigere ansøgere og støttemodtagere

Når der fo­re­ta­ges en op­da­te­ring af Nor­dea-fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi hvert tred­je år, skyl­des det iføl­ge di­rek­tø­ren, at en tre­årig ho­ri­sont mat­cher be­ho­vet for at føl­ge med ti­den og få sat nog­le an­dre og nye ord på.

”Men det er langt fra det he­le, der er ble­vet vendt på ho­ve­d­et i den op­da­te­re­de stra­te­gi – me­get lig­ner til for­veks­ling det sam­me som før med nog­le nye og må­ske me­re tids­sva­ren­de ord. Og he­le øvel­sen hand­ler jo for os om at gø­re fon­den sam­funds­re­le­vant og gø­re det at­trak­tivt for an­sø­ger­ne at sam­ar­bej­de med os,” po­in­te­r­er Hen­rik Le­h­mann Andersen.

- Så dy­best set er en op­da­te­ring af ud­de­lings­stra­te­gi­en et for­søg på at få fle­re ansøgere?

”Ja, det hand­ler om at væ­re re­le­vant og at­trak­tiv for flest mu­ligt og få dyg­ti­ge­re an­sø­ge­re og støt­te­mod­ta­ge­re, så vi der­med i de støt­te­de pro­jek­ter får skabt nog­le re­sul­ta­ter, som an­dre kan bli­ve in­spi­re­re­de af og bli­ve dyg­ti­ge­re af. Det hand­ler for os om at væ­re i øjen­høj­de med dem, der skal bru­ge os, og gi­ve dem bed­re mu­lig­he­der for at op­da­ge, at vi kan væ­re en god sam­ar­bejds­part­ner. Det er det væ­sent­lig­ste ele­ment, når vi la­ver stra­te­giop­da­te­rin­ger,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Vi stil­ler helt sik­kert skrap­pe­re krav end tidligere

Hen­rik Le­h­mann An­der­sen – Ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Nordea-Fonden

Han med­gi­ver, at der er en ten­dens til, at fon­de­ne ge­ne­relt, når ud­de­lings­stra­te­gi­er gen­nem­skri­ves og re­vi­de­res, be­gyn­der at stil­le sta­dig stør­re krav til si­ne samarbejdspartnere.

”Ja, det er der slet ik­ke no­gen tvivl om. Vi stil­ler helt sik­kert skrap­pe­re krav end tid­li­ge­re. I Nor­dea-fon­den har vi især ar­bej­det med ev­nen til at sam­le pro­jek­ter­nes re­sul­ta­ter og få dem delt med an­dre ak­tø­rer, så de ind­sat­ser, der kom­mer ef­ter­føl­gen­de, kan bli­ve bed­re og bed­re. Og det kom­mer og­så til at gæl­de med bæ­re­dyg­tig­heds­di­men­sion, at vi vil prø­ve at su­ge nog­le er­fa­rin­ger ud af de igang­væ­ren­de og gen­nem­før­te pro­jek­ter og de­le er­fa­rin­ger­ne med nye ak­tø­rer og ini­ti­a­ti­ver,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Nor­dea-fon­dens ud­de­lin­ger lå i 2019 på 417 mil­li­o­ner kro­ner, faldt i 2020 til 268 mil­li­o­ner kro­ner og end­te i 2021 på 338 mil­li­o­ner kro­ner. I år er for­vent­nin­gen, at den nye stra­te­gi får føl­ge­skab af 550 mil­li­o­ner ud­de­lings­kro­ner, hvis der er ef­ter­spørgsel ef­ter pengene.
”Der sker det sam­me for os som for fle­re an­dre fon­de, at vi får fle­re pen­ge at de­le ud. Der­for gæl­der det om at fin­de de pro­jek­ter, som kan mat­che det ud­de­lings­om­fang, vi har. Ud­de­lings­bud­get­tet er i år til­ba­ge på spo­ret fra 2017-19, men væ­sent­ligt hø­je­re end i 2020 og 2021, hvor vi var ramt af ik­ke at mod­ta­ge ud­byt­ter fra vo­res fi­nansak­tier,” si­ger Hen­rik Le­h­mann Andersen.

Nordea-fondens fire fokusområder

Nor­dea-fon­dens ud­de­lings­stra­te­gi for 2022 og tre år frem hvi­ler fort­sat på mis­sio­nen om at støt­te go­de liv in­den­for sund­hed, mo­tion, na­tur og kul­tur. Der er valgt fi­re fokusområder:

    • Børn og un­ge godt på vej: Pro­jek­ter, som frem­mer børn og un­ges mu­lig­he­der for at fol­de sig ud og vok­se ind i li­vet sam­men med an­dre. Må­l­grup­pen er de 0-18-årige.
    • Ud i det fri: Pro­jek­ter, som øger mu­lig­he­der­ne for at kom­me ud i det fri, og mo­ti­ve­rer fle­re til et ak­tivt na­tur- og friluftsliv.
    • Lyst til at del­ta­ge: Pro­jek­ter, som mo­ti­ve­rer fle­re til at ta­ge del i og an­svar for fæl­les­ska­bet, for­e­nings­li­vet og demokratiet.
    • Liv i det lo­ka­le: Ak­ti­vi­te­ter, der styr­ker fæl­les­ska­ber i lokalområdet.

Kil­de: Nordea-fonden.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img
spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer