Obel-fonden skærper strategi for at hjælpe unge ind i fællesskaber

Det Obelske Familiefond har midt i sin strategiperiode valgt at skærpe strategien for indsatsområdet ’Unges mentale sundhed’. Fremover er der særligt fokus på projekter for unge i alderen 15-30 år, som ikke er en del af et fællesskab, fordi de eksempelvis ikke er i uddannelse eller job.

Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har tre ud­de­lings­om­rå­der. Det ene hand­ler om un­ges men­tale sund­hed, hvor fon­den frem­over vil ha­ve fo­kus på pro­jek­ter for un­ge i al­de­ren 15 – 30 år.

Alt for man­ge un­ge i al­de­ren 15 til 30 år er ik­ke en del af et fæl­les­skab, og det kan ha­ve en af­gø­ren­de ind­virk­ning på de un­ges men­tale sundhed.

Øn­sket om i sti­gen­de grad at hjæl­pe dis­se ud­sat­te un­ge dan­ske­re, som kan ha­ve van­ske­ligt ved at hånd­te­re dag­lig­da­gens ud­for­drin­ger, er kong­stan­ken bag en skær­pel­se af Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds be­vil­lings­stra­te­gi in­den for ind­sats­om­rå­det ’Un­ges men­tale sund­hed’, der tid­li­ge­re har haft over­skrif­ten’ Men­tal sundhed’.

Vi ri­si­ke­re­de sim­pelt­hen at smø­re smør­ret for tyndt ud på brødet

Jo­hn Amund Tøn­nes – Di­rek­tør, Det Obel­ske Familiefond 

Det nye stra­te­gi­ske fo­kus in­den­for ind­sats­om­rå­det sker midt­vejs i den stra­te­gi­pe­ri­o­de, som star­te­de i 2019 og lø­ber til og med 2023. Og hå­bet er iføl­ge di­rek­tør Jo­hn Amund Tøn­nes, at fon­den frem­over får det mak­si­ma­le ud af de ud­del­te to­cif­re­de mil­li­onmid­ler på området.

”Vi op­le­ve­de, at den op­rin­de­li­ge de­fi­ni­tion var for bred til, at vi kun­ne få den mak­si­ma­le ef­fekt med de mid­ler, vi har at de­le ud. Vi ri­si­ke­re­de sim­pelt­hen at smø­re smør­ret for tyndt ud på brø­d­et,” si­ger Jo­hn Amund Tøn­nes til Fundats.

I lø­bet af 2021 har der væ­ret holdt en ræk­ke mø­der i be­sty­rel­sen, fle­re end 30 fag­folk er ble­vet in­ter­viewet af det kon­su­lent­fir­ma, som har hjul­pet Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, og der er ble­vet holdt wor­ks­hops med del­ta­gel­se af fagfolk.

”Re­sul­ta­tet er ble­vet, at vi frem­over har et sær­ligt fo­kus på un­ge i al­ders­grup­pen 15-30 år, som ik­ke er en den del af et fæl­les­skab i for ek­sem­pel ud­dan­nel­ses­mil­jø­et, på ar­bejds­mar­ke­det el­ler i ci­vil­sam­fun­det. Når dis­se ’un­ge voks­ne’ op til 30 år­sal­de­ren har men­tale ud­for­drin­ger og ik­ke læn­ge­re går i sko­le, in­sti­tu­tion, er i gang med en ud­dan­nel­se el­ler er i job, bli­ver de of­te over­set, og der­med er der stør­re ri­si­ko for, at de fal­der igen­nem sik­ker­heds­net­tet. Og hvis den un­ge så sam­ti­dig ik­ke kom­mer med den stær­ke­ste fa­mi­lie­bag­grund el­ler har et godt per­son­ligt net­værk, kan det vir­ke­lig gi­ve ud­for­drin­ger,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.

Slut med støtte til brede indsatser

Som ek­semp­ler på or­ga­ni­sa­tio­ner, Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond har støt­tet de se­ne­ste år, og som det iføl­ge di­rek­tø­ren sta­dig vil væ­re re­le­vant at sam­ar­bej­de med, næv­ner han tre:

Dels Sind Ung­dom og den fri­vil­li­ge so­ci­a­le or­ga­ni­sa­tions ar­bej­de med psy­kisk sår­ba­re un­ge. Dels be­skæf­ti­gel­ses­til­bud­det Råt og Godt i Nord­jyl­land, der hjæl­per un­ge, ud­sat­te kon­tant­hjælps­mod­ta­ge­re. Og dels for­e­nin­gen Ny­dan­sker, som har fo­kus på un­ge med ind­van­drer­bag­grund, der ik­ke har ta­get en ud­dan­nel­se og ik­ke er kom­met i job.

Vi er ik­ke og skal ik­ke væ­re en be­skæf­ti­gel­ses­ind­sats, og vi vil ik­ke for­sø­ge at tvin­ge folk i uddannelse

Jo­hn Amund Tøn­nes – Di­rek­tør, Det Obel­ske Familiefond 

”Til gen­gæld har jeg svæ­re­re ved at fo­re­stil­le mig, at vi frem­over vil støt­te bre­de, ge­ne­rel­le ind­sat­ser, der hjæl­per dan­ske­re i al­min­de­lig­hed men men­tal sund­hed,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.

- I næv­ner i be­skri­vel­sen af ind­sats­om­rå­det på hjem­mesi­den, at I vil styr­ke den en­kel­te un­ges hand­le­kraft på vej mod for ek­sem­pel ud­dan­nel­se og be­skæf­ti­gel­se. Er det her et skif­te i ret­ning af, at I frem­over ser ’un­ges men­tale sund­hed’ som en ind­sats for at fle­re un­ge i gang med at ta­ge en ud­dan­nel­se og se­ne­re kom­me i job?

”Nej, vi er ik­ke og skal ik­ke væ­re en be­skæf­ti­gel­ses­ind­sats, og vi vil ik­ke for­sø­ge at tvin­ge folk i ud­dan­nel­se. Det hand­ler der­i­mod om fo­kus på vær­di­en af fæl­les­ska­ber. Vi vil ger­ne hjæl­pe ud­sat­te un­ge, som har svært ved at kom­me i gang med en ud­dan­nel­se el­ler svært ved at få et job, ud fra en fi­lo­so­fi om, at er man i ud­dan­nel­se el­ler be­skæf­ti­gel­se, har man langt bed­re chan­cer for kla­re sig godt og væ­re i men­tal balance.”

”Men,” til­fø­jer Jo­hn Amund Tøn­nes, ”for nog­le er der me­get lang vej til ud­dan­nel­se el­ler job. Og man kan og­så sag­tens fo­re­stil­le sig, at vi støt­ter pro­jek­ter, hvor det ik­ke hand­ler om at bli­ve hjul­pet i ud­dan­nel­se el­ler job, men der­i­mod om at kom­me ind i an­dre for­mer for fæl­les­ska­ber, så man ik­ke skal tum­le med si­ne pro­ble­mer alene.”

En tredjedel til hvert uddelingsområde

Den nye stra­te­gi for ind­sats­om­rå­det vil gæl­de al­le­re­de fra næ­ste års an­søg­nings­run­der, hvor før­ste frist er den 26. ja­nu­ar 2022. Hå­bet hos Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds di­rek­tør er, at der ind­lø­ber mini­mum sam­me an­tal an­søg­nin­ger, som fon­den ple­jer at modtage.

I in­de­væ­ren­de år lan­der Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond på sam­le­de ud­de­lin­ger i stør­rel­ses­or­de­nen 120-130 mil­li­o­ner kro­ner, og det men­tale sund­heds­om­rå­de ud­gør næ­sten halv­de­len, 45 pro­cent, af de ud­del­te be­løb. Det sker oven på to år, hvor kunst og klas­sisk mu­sik har få­et bro­der­par­ten af fon­dens uddelinger.

Fon­dens tred­je ind­sats­om­rå­de er ud­vik­lin­gen i Aal­borg og Nord­jyl­land, hvor fon­den har si­ne rødder. 

”Vo­res mål­sæt­ning er, at de tre ind­sats­om­rå­der i lø­bet af de kom­men­de år hver skal ha­ve cir­ka en tred­je­del af vo­res ud­de­lin­ger,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.

Næ­ste år er det iføl­ge di­rek­tø­ren fon­dens for­vent­ning at de­le ”pænt over 130 mil­li­o­ner kro­ner ud”.
Umid­del­bart er der in­gen pla­ner om at æn­dre på stra­te­gi­en ved­rø­ren­de fon­dens to an­dre ind­sats­om­rå­der i den nu­væ­ren­de strategiperiode.

”Men vi stik­ker fin­ge­ren i jor­den hvert år for at sik­re, at vi er på ret­te spor, og det er grun­den til, at vi midt i stra­te­gi­pe­ri­o­den nu har skær­pet fo­kus in­den for un­ges men­tale sund­hed,” si­ger Jo­hn Amund Tønnes.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer