Udenlandske forskere dominerer i magtfulde bevillingskomitéer til dansk forskning

Godt 200 eksperter fordelt over 20 lande sidder i de magtfulde bevillingskomitéer i de store forskningsfinansierende fonde. Se kortlægningen af komitéerne, som spiller en afgørende rolle på det største uddelingsområde i dansk filantropi.

Godt 200 per­so­ner – of­te pro­fes­so­rer, of­te mænd, og of­test fra ud­lan­det – spil­ler en cen­tral rol­le for dansk filan­tro­pisk forsk­nings­fi­nan­si­e­ring og der­med for ud­vik­lin­gen i dansk forskning.

Det vi­ser en kort­læg­ning af be­vil­lings­ko­mitéer­ne i No­vo Nor­disk Fon­den, Vil­lum Fon­den, Lund­beck­fon­den og Ve­lux Fon­den fo­re­ta­get af Fundats.

Som fonds­be­sty­rel­ser­nes for­læn­ge­de arm indstil­ler ko­mitéer­ne, hvem der skal mod­ta­ge støt­te til pro­jek­ter, sti­pen­di­er, forsk­nings­le­der­pro­gram­mer, sym­po­si­er og hæ­der­spri­ser. Ko­mitéer­ne fun­ge­rer som fon­de­nes vin­du­er til forskningsmiljøerne.

I sid­ste uge frem­gik det f.eks. her og her, at seks af No­vo Nor­disk Fon­dens ko­mitéer stod bag ud­de­lin­ger på godt 435 mio. kr. til 46 nu­væ­ren­de og kom­men­de forsk­nings­le­de­re i Dan­mark. En fi­nan­si­e­ring fra fon­dens ko­mitéer, som kan ha­ve af­gø­ren­de be­tyd­ning for for­sker­nes karrierer.

På grund af ko­mitéer­nes sto­re be­tyd­ning gør fon­de­ne sig uma­ge for at re­k­rut­te­re de helt rig­ti­ge eks­per­ter. For selv­om ko­mitéer­ne ik­ke for­melt har ud­de­lings­kom­pe­ten­ce som en fonds­be­sty­rel­se, så be­ty­der de­res dy­be fag­lig eks­per­ti­se, at fonds­be­sty­rel­ser­ne be­slut­nin­ger i man­ge til­fæl­de føl­ger ko­mitéer­nes anbefalinger.

”Ko­mitéer­ne har en kri­tisk funk­tion for fon­de­ne. Der­for bru­ger fon­de­ne og­så ty­pisk me­get kr­udt på at få den rig­ti­ge sam­men­sæt­ning. Og det er et sted, hvor fon­de­ne i min er­fa­ring he­le ti­den ar­bej­der på at gø­re det bed­re,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Han er pro­fes­sor på Aal­borg Uni­ver­si­tet og ge­ne­ral­se­kre­tær i Vi­den­ska­ber­nes Sel­skab. Og så har han tid­li­ge­re væ­ret forsk­nings­di­rek­tør i Vil­lum Fon­den og i Lund­beck­fon­den, li­ge­som han og­så har væ­ret di­rek­tør i Dan­marks Grund­forsk­nings­fond. Al­le ste­der ar­bej­de­de han blandt an­det med at sik­re, at ko­mitéer­ne hav­de den ret­te sammensætning.

Mandlige professorer fra udlandet

De godt 200 eks­per­ter i de sto­re forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­des be­vil­lings­ko­mitéer spæn­der over he­le 20 lan­de i Eu­ro­pa med en­kel­te af­stik­ke­re til USA og Ca­na­da, vi­ser Fun­dats’ kortlægning.

De fle­ste med­lem­mer i ko­mitéer­ne er in­ter­na­tio­nalt an­er­kend­te fa­g­eks­per­ter. De har of­te er­fa­ring fra med­lem­skab af stats­li­ge el­ler in­ter­na­tio­na­le forsk­nings­råd og aka­de­mi­ske be­døm­mel­ses­ud­valg. Det gi­ver med­lem­mer­ne for­ud­sæt­nin­ger for at vur­de­re kva­li­tet, nyheds­vær­di og gen­nem­før­lig­he­den af an­søg­nin­ger og pro­jek­ter, så fon­de­nes pen­ge i sid­ste en­de hav­ner det rig­ti­ge sted.

Men selv­om eks­per­ter­ne er for­delt over 20 lan­de, går vis­se møn­stre igen, når man ser nær­me­re på ko­mitéer­nes sammensætning.

For det før­ste er med­lem­mer­ne ty­pisk pro­fes­so­rer. Kun i gan­ske få til­fæl­de fin­der for­ske­re med sta­tus som lek­to­rer el­ler ad­junk­ter vej til ekspertgrupperne.

For det an­det er der flest mænd i ko­mitéer­ne, nem­lig godt 60 pct. Selv­om det ik­ke gi­ver ma­te­ma­tisk li­ge­stil­ling mel­lem køn­ne­ne, så be­ty­der tal­le­ne, at fon­de­nes be­vil­lings­ko­mitéer sta­ti­stisk set er væ­sent­ligt me­re li­ge end uni­ver­si­te­ter­ne, hvor kun 23 pct. af pro­fes­so­rer­ne er kvinder.

For det tred­je kom­mer med­lem­mer­ne of­test fra en­ten Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet el­ler Aar­hus Uni­ver­si­tet. Aal­borg Uni­ver­si­tet har kun to med­lem­mer i ko­mitéer­ne, og Roskil­de Uni­ver­si­tet er slet ik­ke repræsenteret.

En for­de­ling som Tho­mas Sinkjær kal­der ‘lidt overraskende’:

”Me­get af fag­lig­he­den i de om­tal­te pa­ne­ler er me­di­cinsk, na­tur­vi­den­ska­be­lig og tek­nisk. Der­for er det må­ske ik­ke så mær­ke­ligt, at f.eks. CBS ik­ke er re­præ­sen­te­ret i fle­re af pa­ne­ler­ne. Men Roskil­de Uni­ver­si­tet og Aal­borg Uni­ver­si­tet har stær­ke fag­li­ge mil­jø­er in­den for nog­le af pa­ne­ler­nes om­rå­der, så det er da lidt over­ra­sken­de, at de ik­ke er bed­re re­præ­sen­te­ret. Men det er svært at sva­re præ­cist på, hvor­for det li­ge er så­dan," si­ger Tho­mas Sinkjær.

Nordeuropæisk koncentration

Et fjer­de ty­de­ligt møn­ster er kon­cen­tra­tio­nen af ko­mitéer­nes in­ter­na­tio­na­le med­lem­mer i Nordeuropa.

Pro­fes­sor Klaus Bo­ck er tid­li­ge­re for­mand for Dan­marks Grund­forsk­nings­fond, næst­for­mand i Høj­tek­no­lo­gi­fon­den og vi­ce­præ­si­dent i Det Eu­ro­pæ­i­ske Forsk­nings­råd, ERC. Han for­kla­rer fon­de­nes nor­d­eu­ro­pæ­i­ske kon­cen­tra­tion af eks­per­ter ud fra prak­ti­ske hensyn.

For selv­om ide­a­let om til­træk­ke de dyg­tig­ste eks­per­ter træk­ker i ret­ning af en stør­re spred­ning på ver­dens­kor­tet, så tæl­ler hen­sy­net til at mini­me­re rej­se­tid og -ud­gif­ter og­så, når ko­mitéer­ne skal sammensættes.

”Da be­vil­lings­ko­mitéer ty­pisk mø­des én el­ler to da­ge, er det ik­ke hen­sigts­mæs­sigt at bru­ge lang tid på at kom­me til mø­de­r­ne. Det er hel­ler ik­ke uden hø­je om­kost­nin­ger at bru­ge over­søi­ske pa­nel­med­lem­mer, da de of­te vil kræ­ve at rej­se på bu­si­ness class. Ek­sem­pel­vis ERC be­ta­ler bu­si­ness class til al­le fly­rej­ser over 6 ti­mer,” si­ger Klaus Bock.

Tho­mas Sinkjær er enig i, at rej­se­ti­den spil­ler en vig­tig rol­le, men han stil­ler sam­ti­dig spørgs­mål ved, om den nor­d­eu­ro­pæ­i­ske kon­cen­tra­tion be­hø­ver at væ­re så tydelig.

”Før cor­o­na fløj med­lem­mer­ne af ko­mitéer­ne og pa­ne­ler­ne ind en­ten sam­me dag el­ler må­ske af­te­nen før. Når mø­de­r­ne var slut, fløj de hjem igen stort set med det sam­me. Der­for gav det me­ning, at med­lem­mer­ne be­fandt sig re­la­tivt tæt på Dan­mark. El­lers bli­ver rej­se­be­last­nin­gen hur­tigt for stor på grund af tidszo­ner og jet­lag,” si­ger Tho­mas Sinkjær og fortsætter:

”Når det er sagt, så er det lidt for­bav­sen­de, at så stor en del af med­lem­mer­ne i pa­ne­ler­ne og ko­mitéer­ne er kon­cen­tre­ret i Nor­d­eu­ro­pa. Selv­om nær­hed er prak­tisk, så kun­ne med­lem­mer­ne sag­tens spre­des me­re ud til f.eks. Sy­d­eu­ro­pa. Så læn­ge der ik­ke er me­re end nog­le få ti­mers fly­rej­se, så er den præ­ci­se pla­ce­ring ik­ke så vig­tig,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Hos No­vo Nor­disk Fon­den un­der­stre­ger kom­mu­ni­ka­tions­chef St­ef­fen Lü­ders og­så, at fon­den læg­ger mest vægt på den fag­li­ge eks­per­ti­se hos fon­dens ko­mité­med­lem­mer – ik­ke hvor de rent geo­gra­fisk hø­rer til.

”No­vo Nor­disk Fon­den har i dag ko­mité­med­lem­mer fra 13 for­skel­li­ge eu­ro­pæ­i­ske lan­de samt USA og Ca­na­da. Som ud­gangs­punkt er det al­tid per­so­nens kva­li­fi­ka­tio­ner, der er af­gø­ren­de for at bli­ve in­vi­te­ret til at ind­gå i en ko­mité og ik­ke per­so­nens na­tio­na­li­tet, men det er klart, at rej­se­ti­den kan væ­re en på­vir­ken­de fak­tor for nog­le, om de ta­ger imod til­bud­det,” si­ger St­ef­fen Lüders.

Onlinemøder giver nye muligheder

Tho­mas Sinkjær pe­ger sam­ti­dig på, at cor­o­na­ti­dens vi­deo­mø­der kan væ­re med til at for­an­dre ko­mitéer­nes sam­men­sæt­ning og ar­bejds­form i frem­ti­den. For hvis nog­le af de lan­ge rej­ser kan ta­ges ud af ko­mité­ar­bej­det, så åb­ner det for at re­k­rut­te­re med­lem­mer fra et langt stør­re om­rå­de end Nordeuropa.

”Jeg tror, at vi i kølvan­det på cor­o­na vil se en øget ten­dens til on­li­ne­mø­der i pa­ne­ler­ne og ko­mitéer­ne. On­li­ne­mø­de­r­ne fun­ge­rer dog bedst, når folk ken­der hin­an­den i for­vej­en. Så bli­ver mø­de­r­ne min­dre for­mel­le, og med­lem­mer­ne kan dis­ku­te­re an­søg­nin­ger­ne me­re åbent. Men man kan sag­tens fo­re­stil­le sig en mel­lem­ting, hvor nog­le af mø­de­r­ne fo­re­går on­li­ne. På den må­de kan med­lem­mer­ne må­ske nø­jes med at mø­des fy­sisk en gang om året. Den mo­del tror jeg og­så vil­le bli­ve ta­get godt imod af man­ge pa­nel­med­lem­mer, for det er kræ­ven­de at rej­se langt for at hjæl­pe fon­de­ne med be­døm­mel­ses­ar­bej­det,” si­ger Tho­mas Sinkjær.

Klaus Bo­ck ser mu­lig­he­der i sam­me retning.

”ERC har igen­nem det sid­ste halvan­det år af­holdt al­le pa­nel­mø­der di­gi­talt og over­holdt al­le de­ad­li­nes i an­søg­nings­pro­ces­ser­ne,” si­ger Klaus Bock.

Og No­vo Nor­disk Fon­den har og­så gjort sig er­fa­rin­ger, der pe­ger mod en ny tendens.

”Det sid­ste år med Covid-19 har tvun­get al­le vo­res ko­mi­te­er til at ar­bej­de di­gi­talt i ste­det for at hol­de fy­si­ske mø­der, så det har vi på kort tid få­et en del er­fa­rin­ger med. I nog­le til­fæl­de har ko­mité­mø­de­r­ne fun­ge­ret over­ra­sken­de godt – og må­ske nok bed­re end vi hav­de tro­et på for­hånd. I an­dre til­fæl­de, og især hvor der er ta­le om fle­re hel­dags­mø­der, har det væ­ret ret an­stren­gen­de for al­le. Men skal vi op­gø­re er­fa­rin­ger­ne til en kon­klu­sion, så kan det slet ik­ke ude­luk­kes, at en stør­re del af de frem­ti­di­ge mø­der vil fo­re­gå di­gi­talt, hvil­ket vil mu­lig­gø­re min­dre rej­se­ak­ti­vi­tet og må­ske og­så end­nu fle­re ko­mité med­lem­mer uden for Eu­ro­pa,” si­ger St­ef­fen Lüders.

Medlemmer af fondenes bevillingskomitéer

FondBe­vil­lings­ko­mité
Med­lem­mer
Uni­ver­si­tet / organisation
Ti­tel
No­vo Nor­disk Fonden
Co­he­ren­ce in He­alth Care

Fe­li­ci­ty Callard
Uni­ver­si­ty of Glasgow
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Co­he­ren­ce in He­alth Care
An­ne Rogers
Uni­ver­si­ty of Southampton

Pro­fes­sor

No­vo Nor­disk Fonden
Co­he­ren­ce in He­alth Care
Miran­da GH Laurant

HAN Uni­ver­si­ty of Ap­plied Sciences
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Co­he­ren­ce in He­alth Care
Si­mon Cohn
Lon­don School of Hy­gi­e­ne and Tro­pi­cal Medicine
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Co­he­ren­ce in He­alth Care
Dionne So­fia Kringos
Am­ster­dam Pu­blic He­alth Re­search Institute
As­si­stant professor
No­vo Nor­disk Fonden
Co­he­ren­ce in He­alth Care
An­ne-Ma­rie Engel
No­vo Nor­disk Fonden
Pro­gram­me Director
No­vo Nor­disk Fonden
Co­he­ren­ce in He­alth Care
Ni­els-Hen­rik von Holstein-Rathlou
No­vo Nor­disk Fonden
Se­ni­or Vi­ce President
No­vo Nor­disk Fonden
Co­he­ren­ce in He­alth Care
Mar­tin Ridderstråle
No­vo Nor­disk Fonden
Se­ni­or Vi­ce President
No­vo Nor­disk Fonden
Biovi­den­skab og Ba­sal Biomedicin
Bir­t­he Brandt Kragelund
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Biovi­den­skab og Ba­sal Biomedicin
Tho­mas Lars Andresen
Dan­marks Tek­ni­ske Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Biovi­den­skab og Ba­sal Biomedicin
Ole Nør­re­gaard Jensen
Syd­dansk Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Biovi­den­skab og Ba­sal Biomedicin
Chri­sti­an Aalkjær
Aar­hus Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden

Biovi­den­skab og Ba­sal Biomedicin
Jens Stou­gaard
Aar­hus Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Biovi­den­skab og Ba­sal Biomedicin
Marja Jäät­telä
Kræf­tens Bekæmpelse
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Biovi­den­skab og Ba­sal Biomedicin
An­ders Krogh
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Biovi­den­skab og Ba­sal Biomedicin
Ma­lin Parmar
Lund Uni­ver­si­tet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Biovi­den­skab og Ba­sal Biomedicin
Sir­pa Jalkanen
Uni­ver­si­ty of Turku
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Biovi­den­skab og Ba­sal Biomedicin
Dan I. Andersson
Up­psa­la University
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Biovi­den­skab og Ba­sal Biomedicin
Savvas Savvi­des
Ghent Uni­ver­si­ty
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Børn, Sund­hed og Bevægelse
Tho­mas Skovgaard
Syd­dansk Universitet
Lek­tor
No­vo Nor­disk Fonden
Børn, Sund­hed og Bevægelse
Ken­neth Aggerholm
Nor­ges Idrettshøgskole
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Børn, Sund­hed og Bevægelse
Pe­ter Bentsen
Bis­peb­jerg Hospital
Cen­ter­chef
No­vo Nor­disk Fonden
Børn, Sund­hed og Bevægelse
Ma­ja Pilgaard
Acti­ve Research
Ejer
No­vo Nor­disk Fonden
Børn, Sund­hed og Bevægelse
An­ne Ma­rie Zacho-Broe
Fre­de­ri­cia Kommune
Fhv. kom­mu­nal­di­rek­tør
No­vo Nor­disk Fonden
Da­ta Sci­en­ce - 2021
Gun­nar von Heijne
Sto­ck­holm University
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Da­ta Sci­en­ce - 2021
Ol­li-Pek­ka Kallioniemi
Ka­rol­in­ska Institutet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Da­ta Sci­en­ce - 2021
Isa­bel RochaUni­ver­si­ty of Lisbon
Pr­o­rek­tor
No­vo Nor­disk Fonden
Da­ta Sci­en­ce - 2021
David T Jones
Uni­ver­si­ty Col­le­ge London
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Da­ta Sci­en­ce - 2021
Ale­xan­dre Tkatchenko
Uni­ver­si­ty of Luxemburg
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Da­ta Sci­en­ce - 2021
Mar­kus Ralser
Fran­cis Cri­ck Institute
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Da­ta Sci­en­ce - 2021
Al­fonso Valencia
Bar­ce­lo­na Su­percom­pu­ting Center
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Da­ta Sci­en­ce - 2021
Det­lef Weigel
Max Plan­ck Institute
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Da­ta Sci­en­ce - 2021
Jo­hn Danesh
Uni­ver­si­ty of Cambridge
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Da­ta Sci­en­ce - 2021
Da­ni­el Cremers
TU Mu­nich
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Da­ta Sci­en­ce - 2021
Fredrik Ka­hl
Chal­mers Uni­ver­si­ty of Technology
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk FondenDa­ta Sci­en­ce - 2021Chris Hol­mesUni­ver­si­ty of OxfordPro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Da­ta Sci­en­ce - 2021
Na­ta­ša Pržulj
Bar­ce­lo­na Su­percom­pu­ting Center
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
En­dokri­no­lo­gi og Metabolisme
An­na Krook
Ka­rol­in­ska InstitutetPro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
En­dokri­no­lo­gi og Metabolisme
Mi­ka­el Rydén
Ka­rol­in­ska Institute
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
En­dokri­no­lo­gi og Metabolisme
Le­na Eliasson
Lund Uni­ver­si­tet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
En­dokri­no­lo­gi og Metabolisme
Eyste­in Sver­re Husebye
Uni­ver­si­te­tet i Bergen
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
En­dokri­no­lo­gi og Metabolisme
Ta­ne­li Raivio
Hels­inki Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
En­dokri­no­lo­gi og Metabolisme
Hen­ri­et­te Pilegaard
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
En­dokri­no­lo­gi og Metabolisme
Be­ne­di­cte Ale­xan­dra Lie
Uni­ver­si­te­tet i Oslo
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
En­dokri­no­lo­gi og Metabolisme
Bo Abra­ham­sen
Syd­dansk Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
En­dokri­no­lo­gi og Metabolisme
Jo­hn Eriksson
Åbo Aka­de­mi University
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Expl­ora­tory Pre-Se­ed Grants
Ul­rik Nielsen
Ti­dal The­ra­pe­u­ti­cs, MassachusettsCEO
No­vo Nor­disk Fonden
Expl­ora­tory Pre-Se­ed Grants
Jakob Eyvind Bardram
Dan­marks Tek­ni­ske Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Expl­ora­tory Pre-Se­ed Grants
Si­mon Glerup
Aar­hus Universitet
Lek­tor
No­vo Nor­disk Fonden
Expl­ora­tory Pre-Se­ed Grants
Ole Tha­strup
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor emeritus
No­vo Nor­disk Fonden
Expl­ora­tory Pre-Se­ed Grants
Mor­ten Grau­gaard Døssing
No­vo Hol­dings A/S
Prin­ci­pal
No­vo Nor­disk Fonden
Expl­ora­tory Pre-Se­ed Grants
Ca­mil­la Pe­try­cer Hansen
No­vo Hol­dings A/S
Prin­ci­pal
No­vo Nor­disk Fonden
Expl­ora­tory Pre-Se­ed Grants
João Ri­bas
No­vo Hol­dings A/S
As­so­ci­a­te
No­vo Nor­disk Fonden
Forsk­ning i Kunst og Kunsthistorie
Ja­cob Wamberg
Aar­hus Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Forsk­ning i Kunst og Kunsthistorie
Mads Øv­li­sen
Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School
Ad­jun­ge­ret professor
No­vo Nor­disk Fonden
Forsk­ning i Kunst og Kunsthistorie
Ma­ria Fa­bri­ci­us Hansen
Kø­ben­havns Universitet
Lek­tor
No­vo Nor­disk Fonden
Forsk­ning i Kunst og Kunsthistorie
Ma­ri­an­ne Torp
Sta­tens Mu­se­um for Kunst
Første­in­spek­tør
No­vo Nor­disk Fonden
Forsk­ning i Kunst og Kunsthistorie
Ger­tr­ud Sandqvist
Lund Uni­ver­si­tet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Forsk­ning i Kunst og Kunsthistorie
Øyste­in Sjåstad
Uni­ver­si­te­tet i Oslo
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
In­du­stri­el Bi­o­tek­no­lo­gi og Miljøbioteknologi
Vin­cent Eijsink
Norwe­gi­an Uni­ver­si­ty of Li­fe Sciences
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
In­du­stri­el Bi­o­tek­no­lo­gi og Miljøbioteknologi
Merja Pent­tilä
VTT Te­ch­ni­cal Re­search Cen­tre of Finland 
Forsk­nings­pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
In­du­stri­el Bi­o­tek­no­lo­gi og Miljøbioteknologi
Sa­ra Linse
Lund Uni­ver­si­tet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
In­du­stri­el Bi­o­tek­no­lo­gi og Miljøbioteknologi
David Spring
Uni­ver­si­ty of Cambridge
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
In­du­stri­el Bi­o­tek­no­lo­gi og Miljøbioteknologi
Per Hal­kjær Nielsen
Aal­borg Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
In­du­stri­el Bi­o­tek­no­lo­gi og Miljøbioteknologi
Vi­ctor de Lorenzo
Na­tio­nal Cen­ter of Bi­o­te­ch­no­lo­gy of the Spa­nish Re­search Council
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
In­ter­di­sci­pli­nær Forskning
Si­ne Lo Svenningsen
Kø­ben­havns Universitet
Lek­tor
No­vo Nor­disk Fonden
In­ter­di­sci­pli­nær Forskning
An­na Krook
Ka­rol­in­ska Institutet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
In­ter­di­sci­pli­nær Forskning
Ralf Metz­ler
Uni­ver­si­ty of Potsdam
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
In­ter­di­sci­pli­nær Forskning
As­ger Mortensen
Syd­dansk Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
In­ter­di­sci­pli­nær Forskning
Jens Ot­to Lun­de Jørgensen
Aar­hus Universitetshospital
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk FondenIn­ter­di­sci­pli­nær Forskning
Mai­ja Tenkanen
Uni­ver­si­ty of Helsinki
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
In­ter­di­sci­pli­nær Forskning
Ra­chel O'Reilly
Uni­ver­si­ty of Birmingham
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
In­ter­di­sci­pli­nær Forskning
Ro­bert Russell
Uni­ver­si­ty of Heidelberg
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Kli­nisk og Trans­la­tio­nel Lægevidenskab
Jens Ot­to Lun­de Jørgensen
Aar­hus Universitetshospital
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Kli­nisk og Trans­la­tio­nel Lægevidenskab
Lars Kø­ber
Rigs­ho­spi­ta­let
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Kli­nisk og Trans­la­tio­nel Lægevidenskab
Claus Ner­lov
Uni­ver­si­ty of Oxford
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Kli­nisk og Trans­la­tio­nel Lægevidenskab
Le­ne Hjer­rild Iversen
Aar­hus Universitet
Læ­re­stolspro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Kli­nisk og Trans­la­tio­nel Lægevidenskab
Jør­gen Vestbo
Uni­ver­si­ty of Manchester
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Kli­nisk og Trans­la­tio­nel Lægevidenskab
Kaa­re Christensen
Syd­dansk Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Kli­nisk og Trans­la­tio­nel Lægevidenskab
An­ders Juul
Rigs­ho­spi­ta­let
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Kli­nisk og Trans­la­tio­nel Lægevidenskab
Lou Brun­din
Ka­rol­in­ska Universitetshospital
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Kli­nisk og Trans­la­tio­nel Lægevidenskab
Bir­git­ta Hen­riques Normark
Ka­rol­in­ska Universitetshospital
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Kli­nisk og Trans­la­tio­nel Lægevidenskab
Hen­rik Zetterberg
Sa­hl­grenska Universitetshospital
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Kli­nisk og Trans­la­tio­nel Lægevidenskab
Kri­sti­na Her­mann Haugaa
Oslo Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Kli­nisk og Trans­la­tio­nel Lægevidenskab
Bjørn To­re Gjertsen
Haukeland Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur og Tek­ni­ske Videnskaber
Bjørk Ham­mer
Aar­hus Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur og Tek­ni­ske Videnskaber
Ale­xan­dra Boltasseva
Pur­due University
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur og Tek­ni­ske Videnskaber
Bo Al­bin­s­son
Chal­mers Uni­ver­si­ty of Technology
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur og Tek­ni­ske Videnskaber
Julia Yeo­mans
Uni­ver­si­ty of Oxford
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur og Tek­ni­ske Videnskaber
Knud Jør­gen Jensen
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur og Tek­ni­ske Videnskaber
Lars Kai Hansen
Dan­marks Tek­ni­ske Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur og Tek­ni­ske Videnskaber
Mat­t­hi­as Arenz
Uni­ver­si­ty of Bern
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur og Tek­ni­ske Videnskaber
Da­ni­el E. Otzen
Aar­hus Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur og Tek­ni­ske Videnskaber
Ma­rile­en Dogterom
Delft Uni­ver­si­ty of Technology
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur­vi­den­ska­be­lig Ud­dan­nel­se og Formidling
Han­ne Hautop
Ros­borg Gymnasium
Rek­tor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur­vi­den­ska­be­lig Ud­dan­nel­se og Formidling
Desiré Chri­stof­fer­sen
Ski­ve College
Di­rek­tør
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur­vi­den­ska­be­lig Ud­dan­nel­se og Formidling
Anja Cet­ti Andersen
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur­vi­den­ska­be­lig Ud­dan­nel­se og Formidling
Jan Ale­xis Nielsen
Kø­ben­havns Universitet
Lek­tor

No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur­vi­den­ska­be­lig Ud­dan­nel­se og Formidling
Jan Søl­bergKø­ben­havns Universitet
Lek­tor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur­vi­den­ska­be­lig Ud­dan­nel­se og Formidling
Lars Bri­an Krogh
Via Uni­ver­si­ty Col­le­ge Aarhus
Lek­tor
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur­vi­den­ska­be­lig Ud­dan­nel­se og Formidling
Han­ne Se­ri­ne Finstad
For­sker­fa­brik­ken
Di­rek­tør
No­vo Nor­disk Fonden
Na­tur­vi­den­ska­be­lig Ud­dan­nel­se og Formidling
Sonja Me­ret­he Mork
The Norwe­gi­an Cen­tre for Sci­en­ce Education
Førstea­ma­nu­en­sis
No­vo Nor­disk Fonden
Non-Di­a­be­tic Endocrinology
Laszlo He­gedüs
Oden­se Universitetshospital
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Non-Di­a­be­tic Endocrinology
Franz Jakob
Wu­erz­burg Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Non-Di­a­be­tic Endocrinology
Gra­ham Williams
Im­pe­ri­al Col­le­ge London
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Non-Di­a­be­tic Endocrinology
An­ge­li­ca Lindén Hirschberg
Ka­rol­in­ska Institutet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Non-Di­a­be­tic Endocrinology
An­drea Isidori
Sa­pi­en­za Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Non-Di­a­be­tic Endocrinology
Nel­ly Pitteloud
Laus­an­ne Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Non-Di­a­be­tic Endocrinology
Lour­des Ibàñez
Bar­ce­lo­na Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Mat­he­ma­ti­cal Mo­del­ling of He­alth and Disease
Ul­rich Gerland
Te­ch­ni­cal Uni­ver­si­ty of Munich
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Mat­he­ma­ti­cal Mo­del­ling of He­alth and Disease
Ani­ta T. Layton
Uni­ver­si­ty of Waterloo
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Mat­he­ma­ti­cal Mo­del­ling of He­alth and Disease
Mirjam Kretzs­ch­mar
Uni­ver­si­ty Me­di­a­cal Cen­ter Utrecht
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Mat­he­ma­ti­cal Mo­del­ling of He­alth and Disease
Ed van Bavel
Aca­de­mic Me­di­cal Center
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Mat­he­ma­ti­cal Mo­del­ling of He­alth and Disease
Jo­hn Higgins
Har­vard Me­di­cal School
Lek­tor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Mat­he­ma­ti­cal Mo­del­ling of He­alth and Disease
Ste­fa­no Ruffo
Uni­ver­si­ty of Florence
Pro­fes­sor

No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Mat­he­ma­ti­cal Mo­del­ling of He­alth and Disease
He­len Byrne
Uni­ver­si­ty of Oxford
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Mat­he­ma­ti­cal Mo­del­ling of He­alth and Disease
An­drea De Gaetano
In­sti­tu­te of Me­di­cal Re­search and In­nova­tion, Na­tio­nal Re­search Council
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Pro­te­ins for Tomorrow’s Food
El­ke Arendt
Uni­ver­si­ty of Cork
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Pro­te­ins for Tomorrow’s Food
Kaisa Po­uta­nen
VVT Te­ch­ni­cal Re­search Center
Re­seach Professor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Pro­te­ins for Tomorrow’s Food
Paul S. Clegg
Uni­ver­si­ty of Edinburgh
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Pro­te­ins for Tomorrow’s Food
Raf­fa­e­le Mezzenga
ETH Zürich
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Pro­te­ins for Tomorrow’s Food
Maud Lang­ton
Swe­dish Uni­ver­si­ty of Agri­cul­tu­ral Sciences
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Pro­te­ins for Tomorrow’s Food
Ma­rilyn Wiebe
VVT Te­ch­ni­cal Re­search Center
Prin­ci­pal Re­search Scientist
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Smart nanomaterials
Nat­ha­lie Katsonis
Uni­ver­si­ty of Groningen
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Smart nanomaterials
Tanja Weil
Max Plan­ck In­sti­tu­te for Po­ly­mer Research
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Smart nanomaterials
Mol­ly Stevens
Im­pe­ri­al Col­le­ge London
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Smart nanomaterials
Chri­stof Niemeyer
Karls­ruhe Uni­ver­si­ty of Technology
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Smart nanomaterials
Erwin Rei­s­ner
Uni­ver­si­ty of Cambridge
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Chal­len­ge Pro­gram­me 2021 – Smart nanomaterials
Car­sten Sönnichsen
Uni­ver­si­ty of Mainz
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Nytæn­ken­de kom­mu­ni­ka­tion og debat
Anja Cet­ti Andersen
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Nytæn­ken­de kom­mu­ni­ka­tion og debat
Gun­ver Lyst­bæk Vestergård
We­e­ken­da­vi­sen
Jour­na­list
No­vo Nor­disk Fonden
Nytæn­ken­de kom­mu­ni­ka­tion og debat
Mi­ke Rulis
mi​kerulis​.com
Se­ni­or advisor
No­vo Nor­disk Fonden
Nytæn­ken­de kom­mu­ni­ka­tion og debat
Mi­nik Thor­leif Rosing
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Nytæn­ken­de kom­mu­ni­ka­tion og debat
Pe­ter Hesseldahl
Man­dag Morgen
For­fat­ter, redaktør
No­vo Nor­disk Fonden
Plan­te­vi­den­skab, Land­brug og Fødevarebioteknologi
Jan K. Schjørring
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Plan­te­vi­den­skab, Land­brug og Fødevarebioteknologi
Hen­rik Callesen
Aar­hus Universitet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Plan­te­vi­den­skab, Land­brug og Fødevarebioteknologi
Ste­fan Jansson
Umeå Plant Sci­en­ce Cen­ter, UmeåPro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Plan­te­vi­den­skab, Land­brug og Fødevarebioteknologi
Mar­cel van der Heijden
Uni­ver­si­ty of Zürich
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Plan­te­vi­den­skab, Land­brug og Fødevarebioteknologi
Ben­te Jes­sen Graae
Norwe­gi­an Uni­ver­si­ty of Sci­en­ce and Te­ch­no­lo­gy, Trondheim
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Plan­te­vi­den­skab, Land­brug og Fødevarebioteknologi
Ma­ri­na Heinonen
Uni­ver­si­ty of Helsinki
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Plan­te­vi­den­skab, Land­brug og Fødevarebioteknologi
Rem­ko Boom
Wa­ge­nin­gen Uni­ver­si­ty and Research
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Sam­funds­vi­den­ska­be­lig Forskning
Jo­nat­han Grant
King's Col­le­ge London
Vi­ce President
No­vo Nor­disk Fonden
Sam­funds­vi­den­ska­be­lig Forskning
Alan Tom­kins
Uni­ver­si­ty of Nebraska-Lincoln
Pro­fes­sor Emeritus
No­vo Nor­disk Fonden
Sam­funds­vi­den­ska­be­lig Forskning
Gil­li­an Et­hel McFadzean
He­lix Ad­visory Services
Se­ni­or Consultant
No­vo Nor­disk Fonden
Sam­funds­vi­den­ska­be­lig Forskning
Jon Sus­sex
Rand Eu­ro­pe
Cief Eco­no­mist
No­vo Nor­disk Fonden
Steno Re­search Collaboration
Bo Ahrén
Lund Uni­ver­si­tet
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Steno Re­search Collaboration
Aslak Ste­ins­be­kk
Norwe­gi­an Uni­ver­si­ty of Sci­en­ce and Te­ch­no­lo­gy, Trondheim
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Steno Re­search Collaboration
Ti­i­na­mai­ja Tuomi
Hels­inki Uni­ver­si­ty Hospital
Lek­tor
No­vo Nor­disk Fonden
Steno Re­search Collaboration
An­na Solini
Uni­ver­si­ty of Pisa
Lek­tor
No­vo Nor­disk Fonden
Steno Re­search Collaboration
Mat­t­hi­as Blüher
Uni­ver­si­ty of Leipzig
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Steno Re­search Collaboration
Ni­ck Wareham
Uni­ver­si­ty of Cambridge
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Steno Re­search Collaboration
Kir­si Pietiläinen
Uni­ver­si­ty of Helsinki
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Steno Re­search Collaboration
Mi­ke Trenell
Newcast­le University
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Sy­geple­je­forsk­ning
Mary Jar­den
Rigs­ho­spi­ta­let
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Sy­geple­je­forsk­ning
To­ne Rustøen
Oslo Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal
For­sker
No­vo Nor­disk Fonden
Sy­geple­je­forsk­ning
Thóra Haf­ste­in­s­dót­tir
Uni­ver­si­ty Me­di­cal Cen­ter Utrecht
Se­ni­o­r­for­sker
No­vo Nor­disk Fonden
Sy­geple­je­forsk­ning
Pia Drey­er
Aar­hus Universitetshospital
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Sy­geple­je­forsk­ning
Bren­dan McCormack
Que­en Mar­ga­ret University
Pro­fes­sor
No­vo Nor­disk Fonden
Youth Em­power­ment in Jordan
Met­te Thygesen
Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et
Kon­tor­chef
No­vo Nor­disk Fonden
Youth Em­power­ment in Jordan
Di­na Mansour-Ille
Roy­al Uni­ted Ser­vi­ces Institute
Se­ni­or Re­search Editor
No­vo Nor­disk Fonden
Youth Em­power­ment in Jordan
Ita She­e­hy
In­de­pen­tent Consultant

In­de­pen­tent Consultant
No­vo Nor­disk Fonden
Youth Em­power­ment in Jordan
Mor­ten Kjærum
Ra­oul Wal­len­berg In­sti­tu­te of Hu­man Rights and Hu­ma­ni­ta­ri­an LawDi­rector
No­vo Nor­disk Fonden
Youth Em­power­ment in Jordan
Da­na Burde
Co­lum­bia University
Lek­tor
Lund­beck­fon­den
Re­search & Prize Committee
Gun­hild Waldemar
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Re­search & Prize Committee
Sus­an­ne Krü­ger Kjær
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Re­search & Prize Committee
Mi­cha­el Kjær
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Grants & Prizes Panel
Gun­hild Waldemar
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Grants & Prizes Panel
Sus­an­ne Krü­ger Kjær
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Grants & Prizes Panel
Mi­cha­el Kjær
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Grants & Prizes Panel
Mo­ni­ca di Luca
Uni­ver­si­ty of Milan
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Grants & Prizes Panel
Ray Do­lan
Uni­ver­si­ty Col­le­ge London
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Grants & Prizes Panel
Da­ni­el Wolpert
Co­lum­bia University
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Ta­lent Panel
Mart Saar­ma
Uni­ver­si­ty of Helsinki
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Ta­lent Panel
Sven Frøkjær
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Ta­lent Panel
Chri­stel Herold-Mende
Hei­del­berg University
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Ta­lent Panel
Erin Schu­man
Max Plank In­sti­tu­te for Brain Research
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Ta­lent Panel
Håkan Bil­lig
Uni­ver­si­ty of Gothenburg
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Ta­lent Panel
Hil­k­ka Soininen
Uni­ver­si­ty of Ea­stern Finland
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Ta­lent Panel
Jo­hn Ro­bert Couchman
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor emeritus
Lund­beck­fon­den
Ta­lent Panel
Julie Thomp­son
Uni­ver­si­ty of Strasbourg
Ik­ke oplyst
Lund­beck­fon­den
Ta­lent Panel
Jo­lan­da van der Velden
VU Uni­ver­si­ty Me­di­cal Cen­ter Amsterdam Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Ta­lent Panel
Mat­hi­as Bähr
Uni­ver­si­ty Ho­spi­tal Göttingen
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Ta­lent Panel
Mar­tin Lohse
Uni­ver­si­ty of Würzburg
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Ta­lent Panel
Paul Gar­si­de

Uni­ver­si­ty of Glasgow
Pro­fes­sor
Lund­beck­fon­den
Ta­lent PanelTom Co­e­nye
Ghent Uni­ver­si­ty
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Yo­ung Investigator
Hel­mut Bölcskei
ETH Zürich
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Yo­ung Investigator
Sus­an­ne Mandrup
Syd­dansk Universitet
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Yo­ung Investigator
Bo El­ber­ling
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Yo­ung Investigator
Dun­can Sutherland
Aar­hus Universitet
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Yo­ung Investigator
Hans Ågren
Up­psa­la University
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Yo­ung Investigator
Lars Samu­el­son
Lund Uni­ver­si­tet
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Yo­ung Investigator
Eva B. Ve­del Jensen
Aar­hus Universitet
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Yo­ung Investigator
Phi­lip Jo­hn Withers
Uni­ver­si­ty of Manchester
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Yo­ung Investigator
Yvon­ne Buckley
Tri­ni­ty Col­le­ge Dublin
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Sy­ner­gy
Anja Bois­en
Dan­marks Tek­ni­ske Universitet
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Sy­ner­gy
Chri­sti­an S. Jensen
Aal­borg Universitet
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Sy­ner­gy
Björn Ot­ter­sten
Uni­ver­si­ty of Luxemburg
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Sy­ner­gy
Co­lin Kleanthous
Uni­ver­si­ty of Oxford
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Sy­ner­gy
Guy Ma­rin
Ghent Uni­ver­si­ty
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Sy­ner­gy
Sus­a­na F. Huelga
Uni­ver­si­ty of Ulm
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Sy­ner­gy
Mi­cha­el Böhlen
Uni­ver­si­ty of Zurich
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Sy­ner­gy
Mat­hi­as Drton
Te­ch­ni­cal Uni­ver­si­ty of Munich
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Hu­ma­ni­ties and Praxis
Sti­ne Lomborg
Kø­ben­havns Universitet
Lek­tor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Hu­ma­ni­ties and Praxis
Car­sten Hendriksen
Kø­ben­havns Universitet
Se­ni­o­r­for­sker
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Hu­ma­ni­ties and Praxis
Ma­ri­an­ne Zibrandtsen
Ti­di­ge­re Au­re­høj Gymnasium
Tidl. rek­tor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Hu­ma­ni­ties and Praxis
Mi­nik Rosing
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
En­viron­ment
Ma­rie Lou­i­se Bech Nosch
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
En­viron­ment
Astrid Kann-Ras­mus­sen
KR Fo­un­da­tion
Næst­for­mand
Vil­lum / Ve­lux Fondene
En­viron­ment
David Dupont-Mouritzen
Co­pen­ha­gen In­fra­struc­tu­re Ser­vi­ce Partners
Pro­ject Director
Vil­lum / Ve­lux Fondene
En­viron­ment
Mi­ka­el Skou Andersen
Aar­hus Universitet
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
En­viron­ment
Mi­nik Rosing
Kø­ben­havns Universitet
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
En­viron­ment
Sif Jo­hans­son
Swe­dish Re­search Co­un­cil - Vetenskapsrådet
Se­ni­or advisor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Te­ch­ni­cal and Na­tu­ral Sciences
Anja Bois­en
Dan­marks Tek­ni­ske Universitet
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Te­ch­ni­cal and Na­tu­ral Sciences
Chri­sti­an S. Jensen
Aal­borg Universitet
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Te­ch­ni­cal and Na­tu­ral Sciences
Björn Ot­ter­sten
Uni­ver­si­ty of Luxemburg
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Te­ch­ni­cal and Na­tu­ral Sciences
Co­lin Kleanthous
Uni­ver­si­ty of Oxford
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux Fondene
Te­ch­ni­cal and Na­tu­ral Sciences
Guy Ma­rin
Ghent Uni­ver­si­ty
Pro­fes­sor
Vil­lum / Ve­lux FondeneTe­ch­ni­cal and Na­tu­ral SciencesSus­a­na F. HuelgaUni­ver­si­ty of UlmPro­fes­sor

Sådan gjorde vi

Kort­læg­nin­gen er af­græn­set til be­vil­lings­ko­mitéer­ne i de sto­re forsk­nings­fi­nan­si­e­ren­de fon­de, som er med­lem af Forum for Forskningsfinansiering.

Det er No­vo Nor­disk Fon­den, Vil­lum og Ve­lux Fon­de­ne og Lund­beck­fon­den. Carls­berg­fon­det be­nyt­ter ik­ke bevillingskomitéer.

Nog­le be­vil­lings­ko­mitéer fo­ku­se­rer slet ik­ke el­ler ik­ke ude­luk­ken­de på forsk­ning­fi­nan­si­e­ring, men og­så på ek­sem­pel­vis so­ci­a­le pro­jek­ter. Dis­se er og­så medtaget.

Hvis ko­mitéer­ne ude­luk­ken­de be­står af in­ter­ne med­lem­mer fra f.eks. fon­dens be­sty­rel­se, el­ler hvis de ude­luk­ken­de ud­de­ler pri­ser til for­ske­re for for­ti­di­ge me­rit­ter, er de ik­ke medtaget.

‘Be­vil­lings­ko­mitéer’ kal­des og­så ud­de­lings­ko­mitéer, be­vil­lings­ud­valg, ar­bejds­grup­per og an­det hos fon­de­ne. For over­blik­kets skyld bru­ger ar­tik­len be­gre­bet ‘be­vil­lings­ko­mité’.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer