Slut med at give penge til forskning, som står og fylder på en reol

Velliv Foreningen er klar med en tilpasning af sin strategi, som blandt andet betyder, at kun anvendelsesorienteret forskning fremover kan få del i den filantropiske forenings forskningsmidler. Forventningen er, at uddelingsniveauet fra i år hæves til 100 mio. kr.

Vel­liv For­e­nin­gen har ju­ste­ret sin al­men­nyt­ti­ge stra­te­gi og for­ven­ter frem­over at øge ud­de­lings­ni­veau­et mar­kant, for­tæl­ler pro­gram­chef Lars bo Pedersen.

Un­der et år ef­ter, at re­præ­sen­tant­ska­bet i Vel­liv For­e­nin­gen i ju­ni 2021 vedt­og en ny stra­te­gi frem til 2024 med tit­len ’Fæl­les over­skud i li­vet’, er den un­ge filan­tro­pi­ske for­e­ning nu klar med en ræk­ke til­pas­nin­ger af strategien.

Vel­liv For­e­nin­gen, der blev stif­tet i au­gust 2015 ved en op­de­ling af Tryg­heds­grup­pen, har net­op star­tet seks nye ind­sats­om­rå­der for blandt an­det at gi­ve Dan­marks små og mel­lem­sto­re virk­som­he­der nye ad­gan­ge til at sø­ge om mid­ler til ini­ti­a­ti­ver og pro­jek­ter, som styr­ker triv­sel, sam­ar­bej­de og arbejdsfællesskab.

Og som én af de mest mar­kan­te æn­drin­ger har for­e­nin­gen be­slut­tet, at den på forsk­nings­om­rå­det, der frem­over år­ligt vil bli­ve til­go­de­set med cir­ka 25 mil­li­o­ner kro­ner, kun vil støt­te an­ven­del­ses­o­ri­en­te­ret forskning.

”Pro­ces­sen har væ­ret i gang i tre og et halvt år, hvor vi lø­ben­de i hver ene­ste run­de har kig­get på, hvad det egent­lig er, an­sø­ger­ne skri­ver og kon­kret sø­ger om pen­ge til. Og i for­bin­del­se med, at vi skul­le i gang med la­ve stra­te­gi­en for for­e­nin­gen for 2021-2024, tænk­te vi, at det er en god an­led­ning til at fo­re­ta­ge en grun­dig gen­nem­gang af al­le vo­res ind­sats­om­rå­der. Re­sul­ta­tet er blandt an­det ble­vet, at man for­hå­bent­lig frem­over vil op­le­ve, at vo­res ind­sat­ser hæn­ger be­ty­de­ligt bed­re sam­men – li­ge fra kon­kre­te pro­jek­ter på en­kel­t­ar­bejds­plad­ser over stør­re, tvær­gå­en­de pro­jek­ter i bran­cher el­ler lo­ka­l­om­rå­der til de forsk­nings­pro­jek­ter, vi støt­ter,” si­ger pro­gram­chef for al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter og kom­mu­ni­ka­tion i Vel­liv For­e­nin­gen Lars Bo Pedersen.

Re­sul­ta­tet af pro­ces­sen er ble­vet det, Lars Bo Pe­der­sen be­teg­ner som ’Vel­liv For­e­nin­gen 2.0 med en skær­pet pro­fil og me­re fo­kus på at hjæl­pe og gu­i­de vo­res ansøgere’.

Det væ­sent­lig­ste for os er at styr­ke ef­fek­ten af vo­res ud­de­lin­ger og op­nå stør­re syn­lig­hed om­kring men­tal sundhed

Lars Bo Pe­der­sen – Pro­gram­chef for al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, Vel­liv Foreningen

”Det væ­sent­lig­ste for os er at styr­ke ef­fek­ten af vo­res ud­de­lin­ger og op­nå stør­re syn­lig­hed om­kring men­tal sund­hed og be­ho­vet for at fore­byg­ge in­den­for det­te om­rå­de,” un­der­stre­ger Lars Bo Pedersen.

Det ud­de­lings­mæs­si­ge fo­kus i Vel­liv For­e­nin­gen er fort­sat at bru­ge de 20 pro­cent af over­skud­det, som er de­di­ke­ret al­men­nyt­ti­ge ind­sat­ser, til ini­ti­a­ti­ver, der frem­mer den men­tale sund­hed på job­bet, især på pri­va­te arbejdspladser.

”Og vi hol­der og­så fast i de fi­re må­l­grup­per, som vi he­le ti­den har haft: Un­ge førs­te­gangs­an­sat­te, se­ni­o­rer i over­gan­gen til se­ni­or- og pen­sio­ni­st­liv, le­der­ne på ar­bejds­plad­ser­ne med sær­ligt fo­kus på le­der­nes egen stress og som num­mer fi­re he­le ar­bejds­plad­sen som en or­ga­nis­me. Hvis man skal ta­ge fat dér, hvor sko­en vir­ke­lig tryk­ker på de dan­ske ar­bejds­plad­ser, så er det især in­den for dis­se fi­re må­l­grup­per, at der skal sæt­tes ind med til­tag in­den for men­tale sund­heds­te­ma­er som stress, angst, de­pres­sion og søvn­løs­hed,” si­ger Lars Bo Pedersen.

Forskning har været for elfenbenstårnsagtig

Den filan­tro­pi­ske for­e­nings forsk­nings­ind­sats har nu få­et over­skrif­ten ”An­ven­del­ses­o­ri­en­te­ret forsk­ning”, og ho­ved­kri­te­ri­et for til­de­ling af støt­te er, at der skal ske en stor grad af ind­dra­gel­se af ar­bejds­plad­ser bå­de un­der­vejs og ef­ter projekterne.

Iføl­ge Lars Bo Pe­der­sen hand­ler det om at slå en tyk streg un­der, at Vel­liv For­e­nin­gen frem­over kun støt­ter an­ven­del­ses­o­ri­en­te­ret forsk­ning med ud­gangs­punkt i ar­bejds­plad­ser­ne og de­res virkelighed.

Det har, er­ken­der pro­gram­che­fen, prin­ci­pi­elt væ­ret tan­ken li­ge fra star­ten af ud­de­lin­ger­ne for tre et halvt år si­den, men vir­ke­lig­he­den har væ­ret, at for­e­nin­gen har få­et rig­tig man­ge an­søg­nin­ger om støt­te til pro­jek­ter, hvor vur­de­rin­gen har væ­ret, at de på­gæl­den­de pro­jek­ter vil­le ha­ve van­ske­ligt ved no­gen­sin­de at bli­ve anvendelsesorienterede.

”Det har sim­pelt­hen hidtil væ­ret svært for os at få forsk­nings­pro­jek­ter med ty­de­ligt fo­kus på, at de skul­le ge­ne­re­re vi­den, som bag­ef­ter skul­le an­ven­des i den kon­kre­te vir­ke­lig­hed på de dan­ske ar­bejds­plad­ser,” si­ger Lars Bo Pedersen.

Kon­klu­sio­nen er, som Lars Bo Pe­der­sen ud­tryk­ker det med hen­vis­ning til de hid­ti­di­ge forsk­nings­be­vil­lin­ger, at de har væ­ret spredt ud over et for stort felt.

Uden at vil­le slå al­le over én kam må jeg si­ge, at me­get af den hid­ti­di­ge forsk­ning, vi har støt­tet, har væ­ret for el­fen­ben­stårns­ag­tig og ik­ke til­stræk­ke­lig praksisnær

Lars Bo Pe­der­sen – Pro­gram­chef for al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, Vel­liv Foreningen

”Vi for­ven­ter, at re­sul­ta­ter­ne af forsk­nin­gen der­med kom­mer nær­me­re no­get, der kon­kret kan bru­ges frem­over og ik­ke ba­re står og fyl­der på en re­ol el­ler i nog­le da­ta­ba­ser, li­ge­som me­get af den hid­ti­di­ge forsk­ning har gjort. Selv­føl­ge­lig har vi og­så tid­li­ge­re støt­tet me­get god og spæn­den­de forsk­ning, men uden at vil­le slå al­le over én kam må jeg si­ge, at me­get af den hid­ti­di­ge forsk­ning, vi har støt­tet, har væ­ret for el­fen­ben­stårns­ag­tig og ik­ke til­stræk­ke­lig prak­sisnær,” si­ger Lars Bo Pedersen.

Vil bringe brancher og forskere tættere sammen

Hå­bet er, at der kan bli­ve skabt en tvær­gå­en­de sy­ner­gi mel­lem for­e­nin­gens pul­jer, så der for ek­sem­pel kan bli­ve me­re di­a­log mel­lem forsk­nings­mil­jø­er­ne og enkeltarbejdspladser.

”Og det me­ner vi, at vi har en for­plig­tel­se til at løf­te, ger­ne ved hjælp af nye og un­ge kræf­ter, for ek­sem­pel ph.d.’er. Der er vir­ke­lig et be­hov for nyt forsk­nings­mæs­sigt fo­kus på he­le det men­tale sund­heds­om­rå­de,” me­ner Lars Bo Pedersen.

Og for at sæt­te yder­li­ge­re skub i di­a­lo­gen mel­lem forsk­nin­gen og de dan­ske ar­bejds­plad­ser vil for­e­nin­gen i det kom­men­de års tid på­ta­ge sig en me­re ka­ta­ly­tisk rol­le og ik­ke kun fo­re­ta­ge ud­de­lin­ger på bag­grund af de an­søg­nin­ger, der tik­ker ind.

”Vi vil ger­ne etab­le­re fle­re net­værksak­ti­vi­te­ter, for ek­sem­pel we­bi­na­rer og kon­fe­ren­cer, for at brin­ge bran­cher og for­ske­re tæt­te­re sam­men. Det me­ner vi, kun­ne væ­re giv­tigt og spæn­den­de at prø­ve af, og det er en rol­le, vi ger­ne vil se os selv i. Det hand­ler og­så om, at vi blandt fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger nu er den, der gi­ver flest pen­ge til forsk­ning in­den for men­tal sund­hed. Vi kom­mer til at de­le om­kring 25 mil­li­o­ner kro­ner ud om året frem­over til forsk­ning på det­te om­rå­de, og det er no­get me­re end Ar­bejds­mil­jø­forsk­nings­fon­den, der gi­ver cir­ka 10-15 mil­li­o­ner kro­ner om året til psy­kisk ar­bejds­mil­jø,” po­in­te­r­er Lars Bo Pedersen.

Mere hjælp til ansøgere

Et an­det re­sul­tat af den grun­di­ge gen­nem­gang af for­e­nin­gens pro­ces­ser er, at an­sø­ger­ne i frem­ti­den vil bli­ve til­budt me­re må­l­ret­tet hjælp til at ud­for­me an­søg­nin­ger. Sam­ti­dig er for­e­nin­gens an­søg­nings­ske­ma­er ble­vet forenklet.

Lars Bo Pe­der­sen af­vi­ser i den for­bin­del­se ik­ke, at det hidtil har væ­ret for van­ske­ligt at sø­ge om mid­ler i Vel­liv Foreningen.

”An­sø­ger­ne har i hvert fald haft brug for me­re hjælp i pro­ces­sen, end vi hidtil har kun­net gi­ve. No­get af det, vi ty­de­ligt har kun­net se, er, at når en­keltvirk­som­he­der med må­ske 50-100 an­sat­te har søgt om pen­ge hos os til et men­talt sund­heds­pro­jekt, har de nog­le gan­ge nær­mest følt sig på bar bund i an­søg­nings­pro­ces­sen. Der­for har vi be­slut­tet at af­sæt­te fle­re res­sour­cer til at rå­d­gi­ve og hjæl­pe an­sø­ger­ne især blandt de min­dre en­keltvirk­som­he­der, der har lidt el­ler slet in­gen er­fa­ring med at ud­for­me an­søg­nin­ger. Men vi hol­der sta­dig fast i, at man ik­ke kan få en be­vil­ling uden at ha­ve ud­fyldt et ske­ma, hvor man be­skri­ver, hvad pro­jek­tet går ud på, hvad det ko­ster, og hvil­ke tan­ker har man gjort sig,” si­ger Lars Bo Pedersen.

En an­den kon­kret må­de, Vel­liv For­e­nin­gen frem­over ta­ger si­ne an­sø­ge­re me­re i hån­den på, er ved brug af videoer.

”Vi har få­et pro­du­ce­ret 14 for­skel­li­ge vi­deo­er, som seg­men­te­ret går ind på vo­res for­skel­li­ge pul­jer og på en nem må­de for­kla­rer de po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re, hvad man sø­ge til, og hvor­dan man gør det. Der­med kan man som an­sø­ger frem­over star­te med at se vi­deo­er i ste­det for at skul­le læ­se en mas­se lan­ge tek­ster på hjem­mesi­den,” for­kla­rer programchefen.

An­sø­ger­ne har i hvert fald haft brug for me­re hjælp i pro­ces­sen, end vi hidtil har kun­net give

Lars Bo Pe­der­sen – Pro­gram­chef for al­men­nyt­ti­ge ak­ti­vi­te­ter, Vel­liv Foreningen

Pa­ral­lelt med me­re hjælp til at ud­ar­bej­de an­søg­nin­ger og ud­fyl­de an­søg­nings­ske­ma­er, kom­mer nog­le af Vel­liv For­e­nin­gens an­sø­ge­re sam­ti­dig til at op­le­ve, at der stil­les fle­re og stør­re krav med hen­syn til blandt an­det de­fi­ni­tion af mål­sæt­ning og målgrupper.

”På det­te om­rå­de kø­rer vi en dif­fe­ren­ti­e­ret tan­ke­gang. I små pul­jer, hvor en­keltvirk­som­he­der kan sø­ge op til 250.000 kro­ner, gør vi så lidt som mu­ligt for at kom­pli­ce­re pro­ces­sen og har enk­le an­søg­nings­ske­ma­er, få for­mel­le krav, og vi be­der ik­ke om sto­re eva­lu­e­rings­op­følg­nin­ger. De skal ha­ve en god op­le­vel­se og op­le­ve suc­ces med at æn­dre ad­færd in­den for den men­tale sund­hed i virk­som­he­den på bag­grund af nog­le kon­kre­te pro­jek­ter. Men i sto­re bran­che- og forsk­nings­pro­jek­ter går vi frem­over ind og stil­ler fle­re krav til, at de på for­hånd skal be­ly­se pro­blem­stil­lin­ger, mål­sæt­ning og må­l­grup­per me­re ty­de­ligt, end vi hidtil har bedt om,” si­ger Lars Bo Pedersen.

Uddelinger vokser til 100 millioner om året

Vel­liv For­e­nin­gens nye ini­ti­a­ti­ver be­teg­nes på for­e­nin­gens hjem­mesi­de som ’et led i styr­kel­sen af den al­men­nyt­ti­ge ind­sats fra Vel­liv For­e­nin­gen’. Og iføl­ge Lars Bo Pe­der­sen lig­ger der og­så he­ri en for­vent­ning om frem­over at ha­ve stør­re øko­no­mi­ske mus­k­ler til for­e­nin­gens al­men­nyt­ti­ge aktiviteter.

”Vo­res over­skud kom­mer jo dels af vo­res in­ve­ste­rin­ger og dels af over­skud­det af ejer­ska­bet af Vel­liv Pen­sion, og hel­dig­vis ser det ud til at gi­ve fle­re pen­ge frem­over. Vi har få­et etab­le­ret os som for­e­ning og har dyg­ti­ge folk til at va­re­ta­ge vo­res in­ve­ste­rin­ger. Men ’styr­kel­se af den al­men­nyt­ti­ge ind­sats’ hand­ler i før­ste om­gang om at få mest mu­lig ef­fekt og syn­lig­hed ud af vo­res pen­ge, og her kig­ger vi – li­ge­som i en cy­kelkæ­de – på hvert ene­ste led i pro­ces­sen, li­ge fra den før­ste di­a­log med an­sø­ger­ne over ud­fyl­del­sen af an­søg­nings­ske­ma­er til pro­ces­ser­ne, når det må­ske en­der med en be­vil­ling,” si­ger Lars Bo Pedersen.

Ul­ti­mo marts of­fent­lig­gø­res Vel­liv For­e­nin­gens års­rap­port for 2021. Da re­præ­sen­tant­ska­bet i Vel­liv For­e­nin­gen for et år si­den blåstemp­le­de års­rap­por­ten for 2020, vi­ste bund­linj­en et over­skud på 348 mil­li­o­ner kro­ner. Det før­te til, at der blev ud­be­talt 280 mil­li­o­ner kro­ner i med­lems­bonus, og der blev af­sat 70 mil­li­o­ner kro­ner til al­men­nyt­ti­ge uddelinger.

Iføl­ge Lars Bo Pe­der­sen er ud­de­lin­ger­ne i år og i 2023 på vej til at bli­ve trecifrede.

”Mit bed­ste bud er, at vi i 2022 og 2023 kom­mer til at ha­ve cir­ka 100 mil­li­o­ner kro­ner om året at de­le ud af. Det er en mar­kant ud­vik­ling, fra da vi star­te­de med en fo­re­stil­ling om at skul­le de­le 40-60 mil­li­o­ner kro­ner ud år­ligt. Hvad vi end­te på i 2021, kom­mer til at frem­gå af års­rap­por­ten ul­ti­mo marts, men det er in­gen hem­me­lig­hed, at vi li­ge­som i 2020 og­så fik et rig­tig godt re­sul­tat i 2021. Og det er blandt an­det på bag­grund af dét, at jeg kan si­ge, vi for­ment­lig en­der på cir­ka 100 mil­li­o­ner kro­ner år­ligt til at de­le ud det næ­ste par år,” si­ger Lars Bo Pedersen.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer