Social fond skruer op for fortalervirksomhed i ny strategi

Gen­nem for­ta­ler­virk­som­hed vil fon­den Wes­hel­ter bi­dra­ge til struk­tu­rel­le for­an­drin­ger for at be­kæm­pe hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel. Op­rust­nin­gen er skre­vet i fon­dens nye stra­te­gi for de næ­ste fem år.

Fon­den WeS­hel­ter er klar med en ny stra­te­gi i kam­pen mod hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel (Il­lu­stra­tion af Cla­ra Jetsmark).

Der er ik­ke kun kon­kret hjæl­pe­ar­bej­de for ud­sat­te og hjem­lø­se, der er i fo­kus i fon­den Wes­hel­ters nye strategi.

Fon­den vil nem­lig og­så løf­te sin for­ta­ler­virk­som­hed for at ska­be stør­re sam­funds­mæs­sig impact.

Stra­te­gi­en sæt­ter ret­nin­gen for Wes­hel­ters so­ci­a­le ar­bej­de frem til 2025, der skal gø­re op med hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel i Dan­mark, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

“Vi­den, kom­mu­ni­ka­tion og for­ta­ler­virk­som­hed er fun­da­men­tet for på den sam­funds­mæs­si­ge klin­ge at kun­ne væ­re med til at gø­re op med hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel. Som ci­vil­sam­fundsak­tør ind­ta­ger vi for­ta­ler­rol­len, når vi ta­ler ud­sat­tes sag i mø­det med po­li­ti­ke­re og i den of­fent­li­ge de­bat. Her ser vi det som vo­res pligt at de­le vi­den og for­tæl­lin­ger om og fra li­vet, som det – i al dets mang­fol­dig­hed – le­ves på kan­ten af sam­fun­det. Der­for skal det­te fun­da­ment i frem­ti­den styr­kes,” skri­ver fon­den i sin nye strategi.

Det nye fo­kus på for­ta­ler­virk­som­hed er en del af stra­te­gi­ens fo­kus på vi­den­de­ling, som er ét ud af tre cen­tra­le værk­tø­jer i kam­pen mod hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mistrivsel:

”Tre nøg­ler er helt af­gø­ren­de i WeS­hel­ters de kamp mod hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel i de kom­men­de år. Den før­ste nøg­le er sam­ar­bej­de på tværs mel­lem of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer og ci­vil­sam­fun­det. En an­den nøg­le er at ska­be vi­den, som kan kom­me fle­re til gavn. Bå­de når den de­les med an­dre ak­tø­rer på det so­ci­a­le felt og når den bru­ges i for­ta­ler­ar­bej­det for på den må­de at ska­be so­ci­al for­an­dring på den sam­funds­mæs­si­ge klin­ge. Den tred­je og sid­ste nøg­le er at fast­hol­de og ud­byg­ge WeS­hel­ter som en stærk or­ga­ni­sa­tion li­met sam­men af fæl­les vær­di­er, sam­ar­bej­de mel­lem løn­ne­de og fri­vil­li­ge ind­sat­ser og en stolt hi­sto­rie si­den 1893,” si­ger Ole Abild­gaard Mi­k­kel­sen, di­rek­tør i WeShelter. 

Den nye stra­te­gi er ved­ta­get af Wes­hel­ters fri­vil­li­ge hovedbestyrelse.

”De næ­ste år vil WeS­hel­ter fo­ku­se­re ar­bej­det på tre sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel. Vo­res bi­drag til at lø­se dis­se ud­for­drin­ger er at gi­ve hus­ly og støt­te til et selv­stæn­digt og me­nings­fuldt liv i egen bo­lig. Vi vil til­by­de so­ci­alt ud­sat­te en plads i po­si­ti­ve fæl­les­ska­ber og gi­ve so­ci­al støt­te og rå­d­giv­ning, så men­ne­sker i ud­sat­te po­si­tio­ner kan få styr­ken til at le­ve med psy­kisk syg­dom. Jeg ser me­get frem til at fort­sæt­te sam­ar­bej­det med an­sat­te, fri­vil­li­ge, be­sty­rel­ser og al­le de go­de part­ne­re, vi i dag ska­ber fæl­les løs­nin­ger sam­men med”, si­ger Mads Eng­holm, som er for­mand for Wes­hel­ters hovedbestyrelse.

Strategien kort fortalt

WeS­hel­ter vil i de kom­men­de år:

- Gri­be men­ne­sker, som har mi­stet de­res hjem. Vi vil gi­ve hus­ly og ba­ne vej­en ud af hjem­løs­hed. Gen­nem støt­te til et selv­stæn­digt og me­nings­fuldt liv i egen bo­lig vil vi fore­byg­ge hjemløshed.

- Be­kæm­pe en­som­hed og bry­de med so­ci­al iso­la­tion ved at til­by­de ud­sat­te en plads i po­si­ti­ve fæl­les­ska­ber. I for­e­nin­ger, på ar­bejds­mar­ke­det og sam­men med fa­mi­lie, net­værk og ven­ner. Og ik­ke mindst i vo­res eg­ne tilbud.

- Gø­re op med psy­kisk mi­striv­sel ved at gi­ve men­ne­sker i ud­sat­te po­si­tio­ner styr­ken til at le­ve med psy­kisk syg­dom, øge den men­tale sund­hed og få et liv med psy­kisk triv­sel. Det vil vi gø­re ved at gi­ve so­ci­al støt­te og rå­d­giv­ning og mu­lig­hed for et me­nings­fuldt liv – og gen­nem bro­byg­ning til an­dre hjælpeinstanser.

Fon­dens nye stra­te­gi kan læ­ses her:

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Survey: Ny fondslov bør skabe åbenhed om almene fonde

Ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) ned­sæt­ter om kort tid en kom­mis­sion, der skal ku­le­gra­ve de juri­di­ske ram­mer for Dan­marks cir­ka 8.000 al­me­ne fon­de. Og når kommissionen…

Realdania: "Atomvåben er ansvarlige investeringer"

Re­al­da­nia er ene i den dan­ske for­e­nings- og fonds­filan­tro­pi­ske sek­tor om at frem­vi­se sin ak­tie­li­ste over in­ve­ste­rin­ger. Af den net­op of­fent­lig­gjor­te ak­tie­li­ste over Realdanias…

Realdania bør anerkendes for mod og åbenhed

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' hold­ning. Det er of­te sagt i fonds­sek­to­ren, at det er langt svæ­re­re at de­le pen­ge ud…

Coronakrise

Borgerretsfonden går ind i sag om billede af brændende statsministerdukke

Fre­dag den 12. marts 2021 bød på uven­te­de gæ­ster for for 29-åri­ge Vi­vi­an Ani­ta Ale­xan­d­ru. Her ban­ke­de to ci­vil­klæd­te be­tjen­te nem­lig på den lærerstuderendes…

Ny strategi i Realdania flytter fokus fra kvantitativ til kvalitativ vækst

”På regn­skabs­sprog hed­der det et ’til­freds­stil­len­de år’ – men i vir­ke­lig­he­den sy­nes jeg, det er gan­ske godt skul­dret.” Så­dan ly­der ka­rak­te­ri­stik­ken fra den ad­mi­ni­stre­ren­de direktør…

Mary Fonden sætter fokus på unges mistrivsel i fællesskaber

Som ud­gangs­punkt op­fat­tes fæl­les­ska­ber for un­ge som no­get trygt og po­si­tivt. Men kan un­ges fæl­les­ska­ber og­så væ­re med til at ska­be mi­striv­sel og op­le­vel­ser af…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…