Social fond skruer op for fortalervirksomhed i ny strategi

Gennem fortalervirksomhed vil fonden Weshelter bidrage til strukturelle forandringer for at bekæmpe hjemløshed, ensomhed og psykisk mistrivsel. Oprustningen er skrevet i fondens nye strategi for de næste fem år.

Fon­den WeS­hel­ter er klar med en ny stra­te­gi i kam­pen mod hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel (Il­lu­stra­tion af Cla­ra Jetsmark).

Der er ik­ke kun kon­kret hjæl­pe­ar­bej­de for ud­sat­te og hjem­lø­se, der er i fo­kus i fon­den Wes­hel­ters nye strategi.

Fon­den vil nem­lig og­så løf­te sin for­ta­ler­virk­som­hed for at ska­be stør­re sam­funds­mæs­sig impact.

Stra­te­gi­en sæt­ter ret­nin­gen for Wes­hel­ters so­ci­a­le ar­bej­de frem til 2025, der skal gø­re op med hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel i Dan­mark, op­ly­ser fon­den i en pressemeddelelse.

“Vi­den, kom­mu­ni­ka­tion og for­ta­ler­virk­som­hed er fun­da­men­tet for på den sam­funds­mæs­si­ge klin­ge at kun­ne væ­re med til at gø­re op med hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel. Som ci­vil­sam­fundsak­tør ind­ta­ger vi for­ta­ler­rol­len, når vi ta­ler ud­sat­tes sag i mø­det med po­li­ti­ke­re og i den of­fent­li­ge de­bat. Her ser vi det som vo­res pligt at de­le vi­den og for­tæl­lin­ger om og fra li­vet, som det – i al dets mang­fol­dig­hed – le­ves på kan­ten af sam­fun­det. Der­for skal det­te fun­da­ment i frem­ti­den styr­kes,” skri­ver fon­den i sin nye strategi.

Det nye fo­kus på for­ta­ler­virk­som­hed er en del af stra­te­gi­ens fo­kus på vi­den­de­ling, som er ét ud af tre cen­tra­le værk­tø­jer i kam­pen mod hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mistrivsel:

”Tre nøg­ler er helt af­gø­ren­de i WeS­hel­ters de kamp mod hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel i de kom­men­de år. Den før­ste nøg­le er sam­ar­bej­de på tværs mel­lem of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer og ci­vil­sam­fun­det. En an­den nøg­le er at ska­be vi­den, som kan kom­me fle­re til gavn. Bå­de når den de­les med an­dre ak­tø­rer på det so­ci­a­le felt og når den bru­ges i for­ta­ler­ar­bej­det for på den må­de at ska­be so­ci­al for­an­dring på den sam­funds­mæs­si­ge klin­ge. Den tred­je og sid­ste nøg­le er at fast­hol­de og ud­byg­ge WeS­hel­ter som en stærk or­ga­ni­sa­tion li­met sam­men af fæl­les vær­di­er, sam­ar­bej­de mel­lem løn­ne­de og fri­vil­li­ge ind­sat­ser og en stolt hi­sto­rie si­den 1893,” si­ger Ole Abild­gaard Mi­k­kel­sen, di­rek­tør i WeShelter. 

Den nye stra­te­gi er ved­ta­get af Wes­hel­ters fri­vil­li­ge hovedbestyrelse.

”De næ­ste år vil WeS­hel­ter fo­ku­se­re ar­bej­det på tre sto­re sam­funds­ud­for­drin­ger, hjem­løs­hed, en­som­hed og psy­kisk mi­striv­sel. Vo­res bi­drag til at lø­se dis­se ud­for­drin­ger er at gi­ve hus­ly og støt­te til et selv­stæn­digt og me­nings­fuldt liv i egen bo­lig. Vi vil til­by­de so­ci­alt ud­sat­te en plads i po­si­ti­ve fæl­les­ska­ber og gi­ve so­ci­al støt­te og rå­d­giv­ning, så men­ne­sker i ud­sat­te po­si­tio­ner kan få styr­ken til at le­ve med psy­kisk syg­dom. Jeg ser me­get frem til at fort­sæt­te sam­ar­bej­det med an­sat­te, fri­vil­li­ge, be­sty­rel­ser og al­le de go­de part­ne­re, vi i dag ska­ber fæl­les løs­nin­ger sam­men med”, si­ger Mads Eng­holm, som er for­mand for Wes­hel­ters hovedbestyrelse.

Strategien kort fortalt

WeS­hel­ter vil i de kom­men­de år:

- Gri­be men­ne­sker, som har mi­stet de­res hjem. Vi vil gi­ve hus­ly og ba­ne vej­en ud af hjem­løs­hed. Gen­nem støt­te til et selv­stæn­digt og me­nings­fuldt liv i egen bo­lig vil vi fore­byg­ge hjemløshed.

- Be­kæm­pe en­som­hed og bry­de med so­ci­al iso­la­tion ved at til­by­de ud­sat­te en plads i po­si­ti­ve fæl­les­ska­ber. I for­e­nin­ger, på ar­bejds­mar­ke­det og sam­men med fa­mi­lie, net­værk og ven­ner. Og ik­ke mindst i vo­res eg­ne tilbud.

- Gø­re op med psy­kisk mi­striv­sel ved at gi­ve men­ne­sker i ud­sat­te po­si­tio­ner styr­ken til at le­ve med psy­kisk syg­dom, øge den men­tale sund­hed og få et liv med psy­kisk triv­sel. Det vil vi gø­re ved at gi­ve so­ci­al støt­te og rå­d­giv­ning og mu­lig­hed for et me­nings­fuldt liv – og gen­nem bro­byg­ning til an­dre hjælpeinstanser.

Fon­dens nye stra­te­gi kan læ­ses her:

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer