Spar Nord Fonden lancerer ny strategi og uddelingspolitik

Sparekassefonden, der har rødder i Nordjylland, skærper nu sit fokus på fællesskaber i hele landet. Med strategien følger også en ny uddelingspolitik og en ny visuel identitet, der skal sikre større kendskab til fonden og til Spar Nord Bank.

Spar Nord Fon­den har præ­sen­te­ret en ny ud­de­lings­po­li­tik med fo­kus på fæl­les­ska­ber in­den­for kul­tur, fri­tid og so­ci­a­le formål.

Oven­på halvan­dets års for­an­drings­pro­ces er Spar Nord Fon­den klar med ny stra­te­gi, ny ud­de­lings­po­li­tik og en ny visu­el identitet.

Alt sam­men med det for­mål at styr­ke fæl­les­skabs­fø­lel­sen og sam­hø­rig­he­den mel­lem mennesker.

”Vi har valgt at si­ge det gan­ske kort: Go­de fæl­les­ska­ber er dem, der mær­kes,” si­ger fonds­di­rek­tør Bo Ug­ger­høj i en pressemeddelelse.

Som en del af den nye stra­te­gi har fon­den skær­pet si­ne ud­de­lings­po­li­ti­ske ind­sats­om­rå­der og fo­re­ta­get en klar af­græns­ning af må­l­grup­pen for de al­men­nyt­ti­ge indsatser.

Fon­dens do­na­tio­ner er må­l­ret­tet for­e­nin­ger i he­le lan­det og am­bi­tio­nen er, at mid­ler­ne skal gø­re en re­el for­skel for men­ne­sker, for­e­nin­ger og fællesskaber.

”Vi ved godt, at vi ik­ke ale­ne kan sør­ge for at styr­ke fæl­les­skabs­fø­lel­se og sam­hø­rig­hed mel­lem men­ne­sker, men med vo­res do­na­tio­ner kan vi i sam­ar­bej­de med for­e­nin­ger­ne ska­be mu­lig­he­den for at sam­le men­ne­sker om de in­ter­es­ser, der be­ri­ger dem og som ska­ber sam­men­hold på tværs af sam­fun­det,” si­ger Bo Uggerhøj.

Spar Nord Fon­dens ud­de­lings­po­li­tik kon­cen­tre­rer sig nu om tre ind­sats­om­rå­der: Kul­tur, fri­tid og so­ci­a­le for­mål. Det bæ­ren­de prin­cip i ud­de­lings­po­li­tik­ken er, at støt­ten gi­ves til pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver, der ide­ud­vik­les, gen­nem­fø­res og op­le­ves i fællesskab.

Det cen­tra­le fo­kus på små og sto­re fæl­les­ska­ber er nyt i Spar Nord Fon­dens kom­mu­ni­ka­tion, men hæn­ger sam­men med fon­dens til­knyt­ning til sparekassebevægelsen.

”Spar Nord Fon­den har rød­der i Spa­re­kas­sen Nord­jyl­land, der gen­nem ge­ne­ra­tio­ner har få­et men­ne­sker og lo­kal­sam­fund til at blom­stre,” frem­går det af fon­dens nye uddelingspolitik

Da Spa­re­kas­sen Nord­jyl­land blev om­dan­net til Spar Nord Bank A/S blev den op­ar­bej­de­de ka­pi­tal – fæl­les­ska­bets pen­ge – om­dan­net til for­mue i Spar Nord Fonden.

Fon­den ejer sta­dig en væ­sent­lig ak­tiepost i Spar Nord Bank A/S, og det er pri­mært ud­byt­tet her­fra, der mu­lig­gør do­na­tio­ner­ne. Af vedtæg­ter­ne frem­går det, at fon­dens for­mål des­u­den er at ska­be sym­pa­ti for Spar Nord Bank.

Tydeligt slægtskab

Sam­men­hæn­gen mel­lem fon­den og ban­ken kom­mer og­så til ud­tryk i fon­dens nye visu­el­le iden­ti­tet på hjem­mesi­den og i fon­den logo, for­kla­rer fondsdirektøren.

”Vo­res am­bi­tion er dels at ska­be et uni­vers, hvor der sik­res et ty­de­ligt slægtskab til Spar Nord Bank, så Spar Nord Fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­ind­sats bi­dra­ger til fon­dens for­mål, og dels at ska­be et uni­vers, der sæt­ter ord, bil­le­der og far­ver på de vær­di­er og ini­ti­a­ti­ver, som fon­den har fo­kus på,” si­ger Bo Ug­ger­høj og fortsætter:

”Vo­res nye logo er nu en re­a­li­tet, og vi er af fle­re grun­de sær­de­les til­fred­se med re­sul­ta­tet. Med Nord­s­tjer­nen i log­o­et be­va­rer vi slægtska­bet til Spar Nord Bank, og ved at ska­be vo­res eget uni­vers af­spej­les på al­le må­der, at Spar Nord Fon­den er ’sin egen’,” si­ger han.

Spar Nord Fon­den mod­ta­ger 2.500 an­søg­nin­ger om året – og op til 800 for­e­nin­ger får hvert år be­sked fra fon­den om, at be­sty­rel­sen har valgt at be­vil­ge støt­te til net­op de­res pro­jekt. I 2020 ud­del­te fon­den 40,5 mil­li­o­ner kro­ner, hvil­ket på grund af cor­ona­kri­sen var 18 mil­li­o­ner kro­ner min­dre end i 2019, men al­le­re­de i år for­ven­ter fon­den at ud­de­le 50 mil­li­o­ner kr.

”Ef­ter det se­ne­ste års stra­te­gi­ar­bej­de er vi nu klar til at blan­de os end­nu me­re i dan­ske pro­jek­ter in­den for kul­tur, so­ci­al og fri­tid. Så har I et pro­jekt, der kan styr­ke fæl­les­ska­ber og bi­dra­ge til fæl­les op­le­vel­ser, så send en an­søg­ning til Spar Nord Fon­den,” op­for­drer Bo Uggerhøj.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer