Stor festivalfond ændrer strategi på grund af corona

Fon­den Roskil­de Festi­val æn­drer sin stra­te­gi på grund af cor­ona­kri­sen. Frem­over vil fon­den i hø­je­re grad op­dyr­ke nye markeder.

Roskilde Festival (foto: Simon Frøsig Christensen / Roskilde Festival)
Fon­den Roskil­de Festi­val nu skal gø­res min­dre af­hæn­gig af ind­tje­nin­gen fra Dan­marks stør­ste mu­sik­festi­val og i ste­det fin­de sup­ple­ren­de ind­tje­nings­kil­der (fo­to: Si­mon Frø­sig Chri­sten­sen / Roskil­de Festival).

Dan­marks stør­ste festi­val­fond, Fon­den Roskil­de Festi­val, æn­drer nu sin stra­te­gi. Æn­drin­gen be­ty­der, at fon­dens ak­ti­vi­te­ter ik­ke i så høj grad som tid­li­ge­re vil væ­re kon­cen­tre­ret om den vel­kend­te musikfestival.

Fon­dens stra­te­gi­ske æn­dring er di­rek­te re­la­te­ret til cor­ona­kri­sen, der har sat sto­re de­le af kul­tur­sek­to­ren – her­un­der sær­ligt festi­val- og event­bran­chen – un­der et enormt pres på grund af for­s­vund­ne ind­tæg­ter, som en ræk­ke hjæl­pe­pak­ker fra re­ge­rin­gen kun del­vist har kom­pen­se­ret for.

“Vi har un­der cor­ona­kri­sen skul­let age­re me­get hur­tigt og for­sø­ge at ska­be nye for­ret­nin­ger. Og den nye stra­te­gi­ske ret­ning, som har væ­ret un­der­vejs i en år­ræk­ke, hand­ler om at om­sæt­te vo­res for­ret­nings­om­rå­de og vo­res vi­den til gavn for an­dre – og­så uden for dét, som må­ske lig­ger os nær­mest, nem­lig event- og op­le­vel­ses­bran­chen,” si­ger Fon­den Roskil­de Festi­vals ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Sig­ne Lopdrup.

Den nye stra­te­gi­ske ret­ning hand­ler om at om­sæt­te vo­res for­ret­nings­om­rå­de og vo­res vi­den til gavn for an­dre – og­så uden for dét, som må­ske lig­ger os nær­mest, nem­lig event- og oplevelsesbranchen

Sig­ne Lop­d­rup – ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Fon­den Roskil­de Festival

Kon­se­kven­sen af ufor­ud­si­ge­lig­he­den på kon­­cert- og event­mar­ke­det er, at Fon­den Roskil­de Festi­val nu skal gø­res min­dre af­hæn­gig af ind­tje­nin­gen fra Dan­marks stør­ste mu­sik­festi­val og i ste­det fin­de sup­ple­ren­de indtjeningskilder.

“Det er vig­ti­ge­re end no­gen­sin­de at ud­vik­le fon­dens virk­som­hed stra­te­gisk – og­så i an­dre mar­ke­der. Vi på­be­gynd­te så­le­des i 2019 en stra­te­gi­pro­ces om­kring ud­vik­lin­gen af den sam­le­de virk­som­heds­stra­te­gi for Roskil­de Festi­val-grup­­pen. Stra­te­gi­en fær­di­g­ud­vik­les un­der hen­syn til den læ­ring og de ud­for­drin­ger som fon­dens virk­som­hed har op­le­vet som føl­ge af Covid-19,” op­ly­ser fon­den så­le­des i sin årsrapport.

Roskil­de Festi­val-grup­­pen be­står af Fon­den Roskil­de Festi­val, For­e­nin­gen Roskil­de Festi­val og sel­ska­bet Roskil­de Kul­tur­ser­vi­ce A/S, som er or­ga­ni­se­ret i en koncernstruktur.

Nye markeder

Iføl­ge Sig­ne Lop­d­rup har Fon­den Roskil­de Festi­val al­le­re­de le­ve­ret kon­kre­te ek­semp­ler på den ty­pe op­ga­ver, som frem­over skal fyl­de me­re i fon­dens strategi.

“Vi har f.eks. rå­d­gi­vet Kø­ben­havns Zoo om åb­nin­gen af de­res pan­daan­læg, og om hvor­dan de hånd­te­rer sto­re fol­ke­mæng­der. Un­der Covid-19 har vi og­så haft vær­ter på ga­den i Kø­ben­havns Kom­mu­ne, som har talt med men­ne­sker, der hvor de for­sam­ler sig, og hjul­pet dem med at over­hol­de myn­dig­he­der­nes an­be­fa­lin­ger, så de er an­svar­li­ge sam­men i det of­fent­li­ge rum. Dén op­ga­ve kom­mer på bag­kant af en tid­li­ge­re rå­d­giv­nings­op­ga­ve, vi har haft for Kø­ben­havns Kom­mu­ne om, hvor­dan man kan ko­or­di­ne­re og sam­ar­bej­de på tværs af myn­dig­he­der og fag­lig­he­der i nat­te­li­vet i by­en,” si­ger Sig­ne Lop­d­rup og fortsætter:

“Så i vir­ke­lig­he­den skal vi træk­ke på den fag­lig­hed og de er­fa­rin­ger og kom­pe­ten­cer, som vi får ved at la­ve festi­val,” si­ger hun.

Ron­nie Han­sen er di­rek­tør og se­ni­o­r­rå­d­gi­ver i kon­su­lent­fir­ma­et Ge­el­muy­den Ki­e­ses af­de­ling for sport, kul­tur og un­der­hold­ning. For ham at se har Fon­den Roskil­de Festi­val nog­le kla­re styr­ker bl.a. in­den for or­ga­ni­se­ring, som kan ud­nyt­tes til at ud­bre­de forretningen.

“Roskil­de Festi­val har de se­ne­re år fun­det til­ba­ge til ker­nen, som jo ik­ke er kom­merci­elt fun­de­ret kul­turim­pe­ri­a­lis­me, men i bund og grund al­men­nyt­tigt og vel­gø­ren­de ar­bej­de. Sam­ti­dig har man væ­ret i en pro­ces, hvor man har fun­det frem til, at ker­ne­pro­duk­tet – det or­ga­ni­sa­tio­nen er god til – sna­re­re er or­ga­ni­se­ring, fæl­les­ska­ber og for­mid­ling af et vær­di­sæt,” si­ger Ron­nie Han­sen, som tid­li­ge­re har væ­ret fri­vil­lig og an­svars­per­son ved Roskil­de Festi­val i 15 år.

Han vur­de­rer, at fon­den på en ræk­ke nye for­ret­nings­om­rå­der kan gø­re brug af si­ne ker­ne­kom­pe­ten­cer uden at gi­ve køb på fon­dens al­men­nyt­ti­ge dna.

Jeg kun­ne godt se Roskil­de hjæl­pe Dansk Rø­de Kors el­ler Dansk Flygt­nin­ge­hjælp med et pro­gram, med at dri­ve en lejr el­ler med at sam­le pen­ge ind på nye måder.

Ron­nie Han­sen – di­rek­tør og se­ni­o­r­rå­d­gi­ver i af­de­ling for sport, kul­tur og un­der­hold­ning, Ge­el­muy­den Kiese

“Der­for skal man nok ik­ke for­ven­te – i mod­sæt­ning til stra­te­gi­en for 4-5 år si­den – at Roskil­de styr­ter ud og la­ver festi­val i Sto­ck­holm el­ler på Refsha­leø­en. Sna­re­re at man la­ver tæt­te­re sam­ar­bej­de med øv­ri­ge fon­de og stil­ler kom­pe­ten­cer og ind­sigt til rå­dig­hed. Jeg kun­ne godt se Roskil­de hjæl­pe Dansk Rø­de Kors el­ler Dansk Flygt­nin­ge­hjælp med et pro­gram, med at dri­ve en lejr el­ler med at sam­le pen­ge ind på nye må­der,” si­ger Ron­nie Han­sen og tilføjer:

“Når det er sagt, ven­ter mar­ke­det og­så, at man i hø­je­re grad vil væ­re part­ner på sto­re ar­ran­ge­men­ter, som man i øv­rigt al­le­re­de ser det. Wor­ld Pri­de, Tour De Fran­ce, na­tio­na­le mær­ke­da­ge og lignende.”

Mindre til vækstlaget

Fon­den Roskil­de Festi­vals for­mål er at “støt­te ini­ti­a­ti­ver, der er til gavn for børn og un­ge, samt at støt­te hu­ma­ni­tært, an­det al­ment vel­gø­ren­de, al­men­nyt­tigt og kul­tu­relt ar­bej­de, her­un­der For­e­nin­gen Roskil­de Festival.”

I 2019 af­sat­te fon­den fem mio. kr. til for­må­let, men på grund af covid-19 har fon­dens le­del­se nu set sig nødsa­get til at slå brem­ser­ne i.

De plan­lag­te ud­de­lin­ger bli­ver der­for bar­be­ret ned til 1,5 mio. kr. Men i er­ken­del­se af, at en ræk­ke po­ten­ti­el­le be­vil­lings­mod­ta­ge­re fort­sat er vær­digt træn­gen­de, vil Fon­den Roskil­de Festi­val nu le­de ef­ter an­dre må­der at støt­te dem på. Ger­ne ved at træk­ke på de øko­no­mi­ske mus­k­ler hos an­dre fonde.

“Vi er jo og­så hårdt ramt som virk­som­hed ved ik­ke at kun­ne af­vik­le Roskil­de Festi­va­len. Der­for har vi måt­te be­græn­se vo­res eg­ne ud­de­lin­ger i år for at væ­re an­svar­li­ge. Men vi vil ger­ne sam­ar­bej­de med an­dre fon­de, som ik­ke bli­ver li­ge så akut ramt, som vi gør, om fak­tisk at gø­re en for­skel sam­men med os. Vi har vi­den om­kring det kunst­ne­ri­ske vækst­lag, og vi har en hånd­fuld vækst­lags­ar­ti­ster, som vi ik­ke har kun­net præ­sen­te­re på årets be­gi­ven­hed,” si­ger Sig­ne Lopdrup.

– Hvad kun­ne så­dan et sam­ar­bej­de kon­kret hand­le om?

“Det kan f.eks. hand­le om, at ar­ti­ster­ne kan ud­kom­me i vo­res ka­na­ler. Det ini­ti­a­tiv tog vi fak­tisk al­le­re­de, da vi blev luk­ket ned [pga. re­ge­rin­gens for­sam­lings­for­bud, red.], hvor vi la­ve­de sær­ud­gi­vel­ser med kunst­ne­re i vo­res ka­na­ler. Men vi tæn­ker i li­ge så høj grad på at fa­ci­li­te­re en lil­le be­gi­ven­hed i sam­ar­bej­de med nog­le an­dre, som kan løf­te det her frem,” si­ger Sig­ne Lop­d­rup og fortsætter:

“Men sam­ar­bej­det med an­dre fon­de kan og­så be­stå af et egent­ligt un­der­støt­tel­ses­pro­gram. Det er be­stemt og­så no­get, vi sid­der og kig­ger ind i. For der er nog­le kunst­ne­re, der er rig­tig, rig­tig hårdt ramt, f.eks. for­di de ik­ke kan sø­ge ind i sta­tens hjæl­pe­pak­ker, for­di de er så nye i mar­ke­det, at de ik­ke kan do­ku­men­te­re, at de tid­li­ge­re har haft en år­sind­tægt. Det er jo helt nye ar­ti­ster, vi ta­ler om,” si­ger Sig­ne Lopdrup.

Indtjeningspessimisme

I 2020 skul­le Roskil­de Festi­val hav­de fejret sit 50-års-ju­­bilæum, men på grund af cor­o­na blev det i ste­det til en af­lys­ning. Og an­tik­li­mak­set kom­mer til at kun­ne mær­kes på bund­linj­en, skri­ver fon­den, som har ‘pe­s­si­mi­sti­ske for­vent­nin­ger’ til 2020-resultatet.

Det er le­del­sens vur­de­ring at det er re­a­li­stisk at af­hol­de Roskil­de Festi­val i 2021, og at Fon­den Roskil­de Festi­val vil kun­ne løf­te sin ind­tje­ning til et nor­­mal-ni­veau igen.

Fon­den Roskil­de Festival

Hvor stor den øko­no­misk lus­sing bli­ver står end­nu ik­ke klart. Men le­del­sen vur­de­rer, at un­der­skud­det bli­ver et to­cif­ret millionbeløb.

Hel­dig­vis, vur­de­rer fon­den, er bå­de festi­va­len og der­med det pri­mæ­re ind­tje­nings­grund­lag til­ba­ge al­le­re­de i 2021.

“Det er le­del­sens vur­de­ring at det er re­a­li­stisk at af­hol­de Roskil­de Festi­val i 2021, og at Fon­den Roskil­de Festi­val vil kun­ne løf­te sin ind­tje­ning til et nor­­mal-ni­veau igen,” står der i fon­dens net­op of­fent­lig­gjor­te årsregnskab.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kulturministeren griber ind i sag om inhabilitet

Kul­tur­mi­ni­ster Joy Mo­gen­sen (S) gri­ber nu ind i en sag om in­ha­bi­li­tet i Det Dan­ske Fil­min­sti­tut, der træk­ker trå­de til fonds­sek­to­ren. Sa­gen dre­jer sig om…

Radio24syv-sagen: Bestyrelsesmedlemmer betaler erstatning til fond

Bor­ger­rets­fon­dens be­sty­rel­ses­med­lem­mer var sid­ste år godt util­fred­se, da de blev for­hin­dret i at støt­te en rets­sag om Radio24syv. Nu vi­ser det sig, at de tre…

Borgere på Langeland forlanger demokrati og medindflydelse i erhvervsfond

”Vi er ført bag ly­set.” ”Som en af Lan­gelands man­ge el-for­bru­ge­re fø­ler jeg mig kup­pet.” ”Hvad blev der li­ge af vo­res med­lem­s­de­mo­kra­ti.” Oven­stå­en­de er blot et…

Langelands Elforsyning – fonden, der ville være en forening

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. Lan­gelands El­for­sy­ning har un­der­skre­vet en hen­sigt­ser­klæ­ring om et salg af el­for­sy­nings­virk­som­he­den på Lan­geland til…

Foreningsdronning og regionsrådsformand vinder Tryg-valg

Med en valg­del­ta­gel­se på 10 pro­cent har cir­ka 20.000 for­sik­rings­kun­der i Re­gion Sjæl­land be­slut­tet, hvem der skal re­præ­sen­te­re dem i Tryg­heds­grup­pen, der står bag…

NÅR NØDEN ER STØRST

Tak­ket væ­re blandt an­det be­ty­de­lig øko­no­misk støt­te fra en ræk­ke fon­de og stor kre­a­ti­vi­tet hos ar­ran­gø­rer­ne er alt gjort klar til, at Na­tur­mø­det i Hir­ts­hals i maj, Kul­tur­mø­det Mors og Fol­ke­mø­de Møn i au­gust og Ung­dom­mens Fol­ke­mø­de i sep­tem­ber al­le kan gen­nem­fø­res som en­ten fy­si­ske el­ler kom­bi­ne­ret fy­si­ske og di­gi­ta­le arrangementer.

Ugens uddelinger: Fondsstøtte til biobank og sårbare gravide

Rund­t­u­ren blandt nog­le af den se­ne­ste uges ud­valg­te ud­de­lin­ger fra fonds­sek­to­ren står den­ne gang i høj grad i forsk­nin­gens tegn. Men der er også…

Coronakrise

Fonde har trods corona-usikkerhed fortsat kurs mod Allinge

I et Dan­mark, der pri­mo fe­bru­ar fort­sat be­fin­der sig i en cor­o­na-skru­et­vin­ge præ­get af for­sam­lings­for­bud, hjem­send­te sko­lebørn og luk­ke­de bu­tik­ker, er det må­ske for…

Ny strategi med mere fokus på målgruppen og mindre fokus på sig selv

”In­gen bør­ne­fa­mi­li­er skal stå ale­ne.” Så­dan ly­der over­skrif­ten på den nye stra­te­gi, Fon­den Mødre­hjæl­pen net­op har præ­sen­te­ret. Stra­te­gi­en skal i de kom­men­de fem år sætte…

Spar Nord Fonden sætter fokus på coronakrisens konsekvenser for unge

For fjer­de år i træk gi­ver Spar Nord Fon­den nu un­ge uni­ver­si­tets­stu­de­ren­de mu­lig­hed for at dyk­ke ned i et sær­ligt vig­tigt el­ler ak­tu­elt tema…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…

Finans Danmark rådgiver Civilstyrelsen om lempelse af investeringsregler

Si­den april har Ci­vil­sty­rel­sen væ­ret i di­a­log med banker­nes branche­orga­ni­sation, om at for­bed­re de læn­ge kri­ti­se­rede inve­ste­rings­reg­ler for de ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­des for­mu­er. Fon­de­nes bund­ne kapital…