Træg bestyrelse i BRFfonden bryder fondsloven

I strid med fondsloven har bestyrelsen i to år undladt at udpege et nyt be­sty­rel­ses­med­lem, og den har indtil videre været over fire år om at udarbejde en ny strategi. Fonds­ledelsen har i den periode modtaget honorar for over 8 mio. kr. fra fonden, som siden fusionen mellem BRFkredit og Jyske Bank ikke har haft andre aktiviteter end ejerskabet af en aktiepost på 20 procent i Jyske Bank.

Tiden går...

Be­sty­rel­sen i lan­dets 10. stør­ste er­hvervs­dri­ven­de fond, BRF­fon­den, har væ­ret me­re end 4½ år om at ud­vik­le en ny stra­te­gi for fon­dens vir­ke. Selv­om fonds­be­sty­rel­sen sid­ste år fik be­slut­tet en vi­sion og mis­sion, så er sel­ve stra­te­gi­ar­bej­det end­nu ik­ke fuldt fær­dig­gjort. Og den ufær­di­ge stra­te­gi­pro­ces er sam­ti­dig be­sty­rel­sens for­kla­ring på, at den nu i to år har væ­ret underbemandet.

”Det er kor­rekt, at vi har en va­kant be­sty­rel­ses­post. Den står åben, til vi i fon­den er fær­di­ge med at ud­vik­le vo­res stra­te­gi. Først da ken­der vi vort frem­ti­di­ge be­hov og først da vil vi fin­de et nyt med­lem,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i BRF­fon­den, Lars Munch.

Men det er i klar strid med er­hvervs­fonds­lo­ven, at be­sty­rel­sen und­la­der at ud­pe­ge et sjet­te be­sty­rel­ses­med­lem, for­kla­rer pro­fes­sor i fonds­ret ved Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Ras­mus Feldthusen.

Der er ik­ke i er­hvervs­fondsloven gi­vet mu­lig­hed for, at fonds­besty­relsen kan ud­sky­de ud­peg­nin­gen af et nyt bestyrelses­medlem, hel­ler ik­ke med hen­vis­ning til, at be­sty­rel­sen er midt i en strategiproces.

Ras­mus Feldt­hu­sen – professor

”Det føl­ger af er­hvervs­fonds­lo­ven, at når et be­sty­rel­ses­med­lem går af, så skal der ske ud­peg­ning af et nyt be­sty­rel­ses­med­lem i over­ens­stem­mel­se med fon­dens vedtægt. Der er ik­ke i er­hvervs­fondsloven gi­vet mu­lig­hed for, at fonds­be­sty­rel­sen kan ud­sky­de ud­peg­nin­gen af et nyt be­sty­rel­ses­med­lem, hel­ler ik­ke med hen­vis­ning til, at be­sty­rel­sen er midt i en stra­te­gi­pro­ces. Ud­peg­nin­gen af det nye bestyrel­ses­medlem skal der­for ske straks. Be­sty­rel­sen er der­for for­plig­tet til at sør­ge for, at der hur­tigst mu­ligt sker ud­peg­ning af et nyt med­lem til be­sty­rel­sen,” for­kla­rer han.

Si­den Jy­ske Banks fu­sion med BRF­kre­dit i star­ten af 2014 har be­sty­rel­sen ar­bej­det på en ny stra­te­gi. Men selv­om ho­ved­linjer­ne i den kom­men­de stra­te­gi nu er fast­lagt, så af­ven­ter kom­pe­ten­ce­af­kla­ring­en for det nye med­lem fort­sat, at stra­te­gi­en en­de­ligt fær­dig­gø­res, for­kla­rer Lars Munch i et skrift­ligt svar.

”I for­hold til den va­kan­te be­sty­rel­ses­post har vi net­op af­ven­tet iværk­sæt­tel­sen af stra­te­gi­en for i over­ens­stem­mel­se med An­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se at kun­ne væl­ge et be­sty­rel­ses­med­lem med de ret­te kom­pe­ten­cer til de kom­men­de fa­ser,” si­ger han.

Men det er en mis­for­stå­et an­ven­del­se af An­be­fa­lin­ger om God Fonds­le­del­se, for­kla­rer pro­fes­sor Ras­mus Feldthusen.

”Det er så­dan set et me­get sym­pa­tisk syns­punkt. Men loven har for­rang frem­for An­be­fa­ling­er­ne om God Fonds­le­del­se. Det er der­for ik­ke mu­ligt at bru­ge an­be­fa­lin­ger­ne som be­grun­del­se for ik­ke at føl­ge lovens krav.”

Er­hvervs­sty­rel­sen øn­sker ik­ke at kom­men­te­re på den kon­kre­te sag men be­kræf­ter ge­ne­relt, at be­sty­rel­ses­med­lem­mer skal ud­pe­ges hur­tigst mu­ligt. Er­hvervs­sty­rel­sen har dog ik­ke ind­ledt en til­syns­sag i for­hold til fon­den, frem­går det af en af ak­tind­sigt, som Dan­marks Fon­de har modtaget.

”Er­hvervs­sty­rel­sen kan gi­ve be­sty­rel­sen på­bud om at brin­ge for­hol­det om en mang­len­de ud­peg­ning af et be­sty­rel­ses­med­lem i or­den,” si­ger Ras­mus Feldthusen.

Si­den 2014 har fon­dens di­rek­tion og be­sty­rel­se så­le­des ud­ført det ar­bej­de, der er for­ud­sæt­ning­en for at BRF­fon­den over­ho­ve­det kan brin­ge sig i po­si­tion til at ud­de­le mid­ler. Vi har ik­ke haft be­hov for at for­ce­re det­te arbejde.

Lars Munch – be­sty­rel­ses­for­mand BRFfonden

Likvide midler og ingen uddelingspolitik

I fe­bru­ar 2014 blev BRF­kre­dit over­ta­get af Jy­ske Bank, og som en del af hand­len fik BRF­fon­den 25 pro­cent af ak­tier­ne i ban­ken samt et kon­tant be­løb på 100 mio. kr. Ak­tiepo­sten, som si­den er re­du­ce­ret til 20,5 pro­cent, lig­ger i fon­dens hol­dings­el­skab, og ef­ter fu­sio­nen har fon­den ik­ke haft an­dre ak­ti­vi­te­ter end at væ­re ak­tio­nær i Jy­ske Bank A/S. Fon­den har så­le­des ik­ke haft no­gen ud­de­lings­po­li­tik og har der­for hel­ler ik­ke ud­delt penge.

Hand­len ko­ste­de fon­den et regn­skabs­mæs­sigt tab på 2,6 mia. kr., hvil­ket be­tød at egen­ka­pi­ta­len blev re­du­ce­ret til 7,2 mia. kr. Men med de kon­tan­te pen­ge fra hand­len samt ud­sig­ten til sto­re frem­ti­di­ge ud­byt­te­be­ta­lin­ger gik be­sty­rel­sen i gang med at læg­ge en plan for fon­den. Den­gang skrev fon­den i sin le­del­ses­be­ret­ning fra 2014-regnskabet:

”Ef­ter sam­men­læg­nin­gen af BRF­kre­dit A/S og Jy­ske Bank A/S, ejer det 100 pct. eje­de dat­ter­sel­skab BRF­hol­ding A/S nu 25 pct. af sel­skabs­ka­pi­ta­len i Jy­ske Bank A/S, og rå­der over lik­vi­de mid­ler. På den bag­grund har fon­dens be­sty­rel­se iværk­sat et stra­te­gi­ar­bej­de for at de­fi­ne­re ram­mer­ne for det frem­ti­di­ge virke.”

Året ef­ter for­tæl­ler en lig­ne­de for­mu­le­ring i 2015-le­del­ses­be­ret­nin­gen, at fon­den ”rå­der over lik­vi­de mid­ler. På den bag­grund på­går et stra­te­gi­ar­bej­de for at de­fi­ne­re ram­mer­ne for det frem­ti­di­ge virke.”

Strategiproces på 4 ½ år og kollegium i Horsens

I 2016 sæl­ger fon­den 1 pct. af ak­tier­ne i Jy­ske Bank og får ind­tæg­ter for 125 mio. kr. Be­sty­rel­sen skri­ver i den lov­plig­ti­ge re­de­gø­rel­se for uddelings­politikken, at der fort­sat ik­ke er eta­ble­ret en ud­de­lings­po­li­tik. Men be­sty­rel­sen har nu for­mu­le­ret en vi­sion og en mis­sion, som ud­gangs­punkt for fast­sæt­tel­sen af en strategi.

”På grund­lag af oven­nævn­te vi­sion og mis­sion har be­sty­rel­sen ved­ta­get ho­ved­linjer­ne i en stra­te­gi for fon­den, som in­de­bæ­rer et fo­kus på etab­le­ring af kol­le­gi­er til un­ge un­der ud­dan­nel­se til hånd­værks­fag til­knyt­tet byg­ge­ri, sam­ti­dig med at an­dre fag­grup­per, som ta­ger kor­te el­ler mel­lem­lan­ge ud­dan­nel­ser, og­så vil kun­ne kom­me i be­tragt­ning,” står der i le­del­ses­be­ret­ning­en, hvoraf det og­så frem­går, at be­sty­rel­sen vil bru­ge det kom­men­de år til at under­sø­ge, om stra­te­gi­en kan bruges:

”Før­ste skridt er at va­li­de­re re­le­vans og be­hov for etab­le­ring af kol­le­gi­er, her­un­der nø­je under­sø­gel­ser af ud­dan­nel­ser, geo­gra­fi, må­l­grup­per, kon­cept med videre.”

I 2017 mod­ta­ger BRF­fon­den ek­stra­or­di­nært ud­byt­te fra Jy­ske Bank på 20 mio. kr. og sæl­ger end­nu en del af si­ne ak­tier og har der­for i alt ind­tæg­ter for næ­sten en halv mil­li­ard kro­ner. Fon­den er end­nu ik­ke klar med en ud­de­lings­po­li­tik, men af­sæt­ter 100 mio. kr. på ud­de­lings­ram­men på bag­grund af det fort­sat­te ar­bej­de med stra­te­gi­ud­vik­lin­gen, som nu er er nå­et et skridt videre:

”Ef­ter at ha­ve va­li­de­ret re­le­van­sen af den af fon­den på­tænk­te ind­sats, dvs. un­der­søgt be­ho­vet for kol­le­gi­er gen­nem frem­skaf­fel­se af da­ta for­delt på ud­dan­nel­ser, geo­gra­fi m.v., er det be­slut­tet at ar­bej­de vi­de­re un­der den an­ta­gel­se, at det før­ste kol­le­gie skal pla­ce­res i Hor­sens,” skri­ver fonds­le­del­sen i års­be­ret­nin­gen den 13. april 2018.

Men der ude­står fort­sat et ar­bej­de med at få den over­ord­ne­de stra­te­gi på plads, frem­går det vi­de­re om ud­sig­ter­ne for 2018.

”Det kom­men­de år vil bli­ve præ­get af va­li­de­rin­gen af stra­te­gi­en som be­skre­vet i det fore­gå­en­de afsnit.”

På det­te tids­punkt er der gå­et me­re end fi­re år si­den fu­sio­nen mel­lem de to pen­ge­in­sti­tut­ter og i den tid har fonds­le­del­sen få­et ho­norar og ve­der­lag fra bå­de mo­der­fon­den og det under­lig­gende hol­dings­el­skab, hvori ak­tiepo­sten i Jy­ske Bank er pla­ce­ret. Sam­let set har fonds­kon­cer­nen ud­be­talt 8,8 mio. kr. for fonds­le­del­sens ind­sats (se ta­bel om ho­norar og ve­der­lag i BRF­fon­den un­der artiklen).

Bestyrelsesformand: intet behov for at forcere strategiarbejdet

Be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Munch, har i før­ste om­gang for­kla­ret, at fon­dens stra­te­gi end­nu ik­ke er fær­dig. Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de har der­for op­føl­gen­de spurgt, hvad år­sa­gen er til, at det har ta­get over 4½ år at ud­ar­bej­de en stra­te­gi for fon­den. End­vi­de­re hvor­dan for­mand­en vur­de­rer, at ledelses­aflønningen står i for­hold til de ak­ti­vi­te­ter, som fond­s­kon­cer­nen har gen­nem­ført i pe­ri­o­den si­den fu­sio­nen med Jy­ske Bank. Des­u­den om for­man­den me­ner, at be­sty­rel­sen kun­ne ha­ve gen­nem­ført stra­te­gi­ar­bej­det hur­ti­ge­re og me­re om­kost­nings­ef­fek­tivt, hvis fon­den hav­de be­sat den va­kan­te be­sty­rel­ses­post med et med­lem med kom­pe­ten­cer in­den­for strategiudvikling.

Med hen­vis­ning til fon­dens to for­måls­be­stem­mel­ser (se boks §2) for­kla­rer Lars Munch i en e-mail, at fonds­be­sty­rel­sen i før­ste om­gang har haft fo­kus på at skaf­fe likviditet.

”Fon­den og for den sags skyld og­så BRF­hol­ding A/S hav­de ef­ter sam­men­læg­nin­gen af BRF­kre­dit og Jy­ske Bank A/S i 2014 kun be­græn­set lik­vi­di­tet, og be­sty­rel­sens før­ste op­ga­ve var der­for at for­hol­de sig til, hvor­dan de­le­jer­ska­bet af Jy­ske Bank A/S skul­le hånd­te­res og at læg­ge en plan for, hvor­dan der kun­ne skaf­fes lik­vi­di­tet til ak­ti­vi­te­ter­ne, der er nævnt i ved­tæg­ter­nes punkt to.”

Det frem­går af fon­dens regn­ska­ber, at egen­ka­pi­ta­len vok­se­de fra 7,2 mia. kr. ved ud­gan­gen af 2014 til 7,8 mia. kr. 2017.

Aflønning på niveau med tilsvarende fonde

BRF­fon­dens vedtægter

Fon­dens for­mål § 2:

  1. Gen­nem de­le­jer­skab af Jy­ske Bank A/S at vi­de­re­fø­re den af Fon­den hidtil drev­ne real­kre­dit­virk­somhed og
  2. Gen­nem BRF­holding A/S i øv­rigt at udø­ve virk­somhed in­den­for det finan­sielle om­rå­de navn­lig i for­bindelse med fast ejen­dom samt an­den virk­somhed, som ef­ter be­sty­rel­sens skøn står i for­bind­else hermed.

Overskuds­an­vend­else og ud­de­linger § 9:

§ 9.1

  • Fon­dens over­skud hen­læg­ges til kon­so­li­de­ring i det om­fang besty­relsen fin­der det­te hen­sigts­mæs­sigt, her­under med hen­blik på at mu­lig­gø­re, at Fon­den del­ta­ger i ka­pi­tal­ud­vi­del­ser i sel­skaber, hvor Fon­den be­sid­der ejerandele

§ 9.2

  • Over­skud, der ik­ke med­går til det i para­graf 9.1 nævn­te for­mål, kan ud­de­les til almen­nyt­tige el­ler al­men­vel­gø­rende for­mål for­trins­vis som sig­ter mod frem­me af er­hvervs­virk­som­hed, her­under især byg­geri­virk­som­hed og –fi­nan­sie­ring.

Med hen­vis­ning til vedtæg­ter­nes bestem­mel­ser om an­ven­del­sen af over­skuddet for­kla­rer Lars Munch, at det over­ordnede hen­syn er at konso­lidere fon­den, og det iføl­ge vedtæg­terne ik­ke er et krav at fo­re­ta­ge uddelinger.

”Men da BRF­fon­den be­stemt og­så ser sig som al­men­nyt­tig og sam­funds­ansvar­lig, er der ud­vik­let bå­de en vi­sion, en mis­sion og en stra­te­gi i for­hold til BRF­fon­dens fi­lan­tro­pis­ke rol­le. Stra­te­gi­en om­fat­ter etab­le­ring af kol­le­gi­er med fo­kus på un­ge, der ta­ger hånd­værks­ud­dan­nelser pri­mært in­den­for byg­ge­fa­ge­ne. BRF­fon­den har am­bi­tio­ner om me­re end blot at ska­be en bo­lig. Vi vil og­så un­der­støt­te godt hånd­værk og ud­vik­lin­gen af hånd­værk og har si­den be­gynd­el­sen af 2018 ar­bej­det med bå­de pro­gram og byg­ge­pro­gram for det før­ste kol­le­gie, i øv­rigt i sam­ar­bej­de med de re­le­van­te in­ter­es­sen­ter. Vi har valgt at ta­ge os tid til det­te for­be­re­den­de ar­bej­de, da vi og­så i den­ne hen­se­en­de ar­bej­der på langt sigt.”

Stra­te­gi­ar­bej­det er ale­ne fo­re­gå­et i fonds­le­del­sen, og der har ik­ke væ­ret ind­dra­get ek­ster­ne ressourcer.

”Si­den 2014 har fon­dens di­rek­tion og be­sty­rel­se så­le­des ud­ført det ar­bej­de, der er for­ud­sæt­ning­en for at BRF­fon­den over­ho­ve­det kan brin­ge sig i po­si­tion til at ud­de­le mid­ler. Vi har ik­ke haft be­hov for at for­ce­re det­te ar­bej­de, og hav­de næp­pe ej hel­ler kun­net. Vi har ik­ke sav­net kom­pe­ten­cer for at kun­ne gen­nem­fø­re det­te arbejde.”

Fon­dens di­rek­tør, Kri­sti­an May, var tid­li­ge­re og­så med­lem af be­sty­rel­sen, men for at brin­ge or­ga­ni­sa­tio­nen i over­ens­stem­mel­se med prin­cip­per­ne om god fonds­le­del­se ud­t­rå­d­te di­rek­tø­ren den 1. ok­to­ber 2016 af be­sty­rel­sen. Som det frem­går af ta­bel­len ne­den­for, er ho­no­rar­ud­gif­ter­ne i stra­te­gi­pe­ri­o­den lø­bet op i 8,8 mio. kr. for­delt på en di­rek­tør­løn­ning og seks be­sty­rel­ses­pos­ter, hvoraf den sjet­te alt­så har stå­et le­dig si­den di­rek­tø­rens ud­træ­den af bestyrelsen.

Lars Munch me­ner, at af­løn­ning sva­rer til ni­veau­et i fon­de med lig­nen­de aktivitetsniveau.

”Af­løn­nin­gen af fonds­le­del­sen er på ni­veau med el­ler un­der til­sva­ren­de fon­de og sva­rer ef­ter vo­res op­fat­tel­se til ak­ti­vi­tets­ni­veau­et i fon­den. BRF­fon­den be­stræ­ber sig i øv­rigt på at hol­de ad­mi­ni­stra­tions­om­kost­nin­ger med vi­de­re la­ve og har en be­ske­den be­man­ding og be­sked­ne kon­tor­for­hold i for­hold til fon­dens stør­rel­se,” skri­ver Lars Munch.

TABEL: Ho­norar til be­sty­rel­se og di­rek­tion i mo­der­fon­den og i holdingselskabet

Fra 2014 hvor fu­sio­nen blev ind­gå­et og stra­te­gi­ar­bej­det blev igang­s­at har fonds­le­del­sen ko­stet 8,75 mio. kr.

(kr.)2014201520162017
Be­sty­rel­ses­ho­norar i moderfonden1.359.0001.700.0001.650.000750.000
Di­rek­tions­ve­der­lag i moderfonden200.000275.000541.667
Be­sty­rel­ses­ho­norar i holdingselskabet350.000162.500750.000
Di­rek­tions­ve­der­lag i Holdingselskabet200.000275.000541.667
I alt si­den fu­sio­nen8.754.8341.359.0002.450.0002.362.5002.583.334
No­ter:
  • Kri­sti­an May er i 2015 bå­de di­rek­tør og be­sty­rel­ses­med­lem, men ud­træ­der af be­sty­rel­sen i 2016 for at va­re­ta­ge di­rek­tør­funk­tio­nen i hen­hold til god fondsledelse.
  • Fra ud­gan­gen af 2016 er der kun 5 be­sty­rel­ses­med­lem­mer i fon­den. Vedtæg­ten si­ger 6 medlemmer.
Kil­de: BRF­fon­dens årsregnskaber

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

spot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer