Trygfonden vedtager nyt strategisk mål på ældreområdet

Tryghedsgruppens øverste myndighed har revurderet Trygfondens strategi på ældreområdet og tilføjer nu et ekstra delmål for indsatserne.

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­grup­pen, der står bag Tryg­fon­den, vedt­og den 27. ok­to­ber et nyt stra­te­gisk del­mål for æl­dre­om­rå­det, som er det ene af den filan­tro­pi­ske for­e­nings fem over­ord­ne­de uddelingsmål.

Re­præ­sen­tant­ska­bet i Tryg­heds­grup­pen har net­op ved­ta­get en ud­vi­del­se af det ene af Tryg­fon­dens fem stra­te­gi­ske ud­de­lings­mål – ’Et trygt ældreliv.’

Det op­ly­ser Tryg­heds­grup­pen i en pressemeddelelse.

Re­vur­de­rin­gen af Tryg­fon­dens æl­dre­ind­sat­ser var på dags­or­den, da re­præ­sen­tant­ska­bet, som er den filan­tro­pi­ske for­e­nings øver­ste le­de­le­sesor­gang, af­holdt mø­de fre­dag den 27. oktober.

”Be­slut­nin­gen om et nyt del­mål på æl­dre­om­rå­det vi­ser, at det gi­ver rig­tig god me­ning, at vi lø­ben­de eva­lu­e­rer Tryg­fon­dens stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der. På den må­de kan vi imø­de­kom­me nye be­hov, der iden­ti­fi­ce­res, og der­med ju­ste­re re­le­van­te del­mål un­der­vejs i en stra­te­gi­pe­ri­o­de,” si­ger be­sty­rel­ses­for­mand i Tryg­heds­grup­pen Jørn Ri­se Andersen.

Tryg­fon­dens stra­te­gi­ske mål ’Et trygt æl­d­re­liv’ om­fat­te­de al­le­re­de del­må­le­ne ’Fle­re go­de le­ve­år’ og ’Et godt liv som pårørende’.

Nye målgrupper

Som led i den plan­mæs­si­ge re­vur­de­ring af Tryg­fon­dens for­skel­li­ge stra­te­gi­ske ind­sats­om­rå­der be­slut­te­de re­præ­sen­tant­ska­bet at ud­vi­de om­rå­det med et tred­je del­mål, ’Al­le æl­dre med’, der om­hand­ler ind­sat­ser for æl­dre, som be­fin­der sig i en sår­bar po­si­tion i kor­te­re el­ler læn­ge­re tid.

 

 

”Det nye del­mål skal des­u­den ty­de­lig­gø­re over for an­sø­ge­re, hvad der kan sø­ges om støt­te til, og det skal ska­be et bed­re af­sæt for kom­mu­ni­ka­tion og di­a­log med po­ten­ti­el­le an­sø­ge­re og sam­ar­bejds­part­ne­re. Alt sam­men med bag­grund i at øge tryg­he­den i Dan­mark,” si­ger Jørn Ri­se Andersen.

Må­l­grup­pen for den nye stra­te­gi­ske ind­sats er æl­dre i sår­ba­re po­si­tio­ner på grund af for ek­sem­pel syg­dom, ud­sat­hed, mang­len­de so­ci­a­le re­la­tio­ner el­ler mang­len­de di­gi­ta­le kom­pe­ten­cer el­ler sprog­li­ge færdigheder.

Det kan og­så væ­re æl­dre, der mid­ler­ti­digt op­le­ver æn­drin­ger i de­res liv, som gi­ver pro­ble­mer i for­hold til triv­sel og tryg­hed. Det kan ek­sem­pel­vis væ­re, for­di de har mi­stet de­res livs­ledsa­ger el­ler står i en over­gang­si­tu­a­tion til et nyt liv uden­for arbejdsmarkedet.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer