Trygfondens direktør: Almennyttige aktører skal have mere fokus på etik

Trygfonden er i gang med at udarbejde et etisk kodeks, som er klar i 2022. Ifølge direktør Rie Odsbjerg Werner er Black Lives Matter og ulighedsdebatten eksempler på aktuelle temaer, fonden som almennyttig aktør er nødt til at forholde sig til. Alt, lige fra de interne processer til fondens uddelingsprocesser og partnerskaber, skal under luppen for at sikre fairness og mangfoldighed. Også Nordea-fonden er på vej med en opdatering af fondens uddelingspraksis med yderligere fokus på bæredygtighed.

I føl­ge Tryg­heds­grup­pens ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør, Rie Wer­ner Od­s­b­jerg, er den de­bat, som er fulgt i kølvan­det på Bla­ck Li­ves Mat­ter-be­væ­gel­sens de­mon­stra­tio­ner i som­me­ren 2020, et godt ek­sem­pel på, hvor­for det er nød­ven­digt for fon­den at de­fi­ne­re et etisk kodeks.

I kølvan­det på den af­ro­a­me­ri­kan­ske mand Ge­or­ge Floyds død un­der en brutal an­hol­del­se i Min­ne­a­po­lis for halvan­det år si­den kom be­væ­gel­sen Bla­ck Li­ves Mat­ter på man­ges læ­ber klo­den rundt – og­så i Danmark.

Men er Bla­ck Li­ves Mat­ter-be­væ­gel­sen, kam­pen mod ra­cis­me og spørgs­må­le­ne om ulig­hed og an­ven­del­se af magt og­så te­ma­er, som fon­de­ne i Dan­mark og den øv­ri­ge filan­tro­pi­ske sek­tor bør for­hol­de sig til?

Sva­ret er ja, hvis man spør­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Tryg­heds­grup­pen med an­svar for bå­de Tryg­heds­grup­pen og Tryg­fon­dens ak­ti­vi­te­ter Rie Od­s­b­jerg Werner.

Ver­den flyt­ter sig, og det er vig­tigt, vi som al­men­nyt­tig ak­tør, der ud­de­ler 650 mil­li­o­ner kro­ner om året, ta­ger be­stik af udviklingen

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – Di­rek­tør, Trygfonden

Pa­ral­lelt med Tryg­fon­dens nye stra­te­gi, som træ­der i kraft om to må­ne­der og frem til 2030 skal sæt­te ret­nin­gen for fon­dens ar­bej­de un­der over­skrif­ten ‘Sam­men ska­ber vi tryg­hed i Dan­mark’, har fon­den fuld gang i ar­bej­det med at ud­ar­bej­de et etisk ko­deks. Og iføl­ge Rie Od­s­b­jerg Wer­ner er net­op den de­bat, som er fulgt i kølvan­det på Bla­ck Li­ves Mat­ter-be­væ­gel­sens de­mon­stra­tio­ner i som­me­ren 2020, et godt ek­sem­pel på, hvor­for det er nød­ven­digt for fon­den at de­fi­ne­re et etisk kodeks.

”Jeg har selv bo­et i USA og fulgt Bla­ck Li­ves Mat­ter-be­væ­gel­sen, som selv­føl­ge­lig hand­ler om ra­cis­me, men og­så hand­ler om ulig­hed, mang­fol­dig­hed, bi­as­ses, an­ven­del­se af magt og for­skel­le på pri­vil­e­gi­er. Selv­om vi hel­dig­vis slet ik­ke står med sam­me ud­for­drin­ger i Dan­mark, rej­ser be­væ­gel­sen na­tur­ligt nog­le spørgs­mål om, hvor­dan man age­rer som sam­fundsak­tør, og hvor­dan vi for­val­ter vo­res ind­fly­del­se og an­svar. Og det me­ner jeg og­så, vi bli­ver nødt til at kig­ge ind i,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Wer­ner til Fundats.

Nye forventninger til filantropiske aktører

Der er fle­re grun­de til, at Tryg­fon­den har sat gang i ar­bej­det med et etisk ko­deks. Én af øjenåb­ner­ne har væ­ret FN´s 17 ver­dens­mål for bæ­re­dyg­tig udvikling.

”Ver­den flyt­ter sig, og det er vig­tigt, vi som al­men­nyt­tig ak­tør, der ud­de­ler 650 mil­li­o­ner kro­ner om året, ta­ger be­stik af ud­vik­lin­gen og he­le ti­den er på for­kant med de for­vent­nin­ger, ud­vik­lin­gen fø­rer med sig. På den helt sto­re klin­ge har no­get af det, vi har set de se­ne­ste år, væ­ret med til at gi­ve nog­le pa­ra­dig­meskift. For ek­sem­pel har he­le dis­kus­sion om ver­dens­mål de se­ne­ste cir­ka fem år gjort, at al­le ak­tø­rer nu er for­plig­tet til at ha­ve et bre­de­re per­spek­tiv på, hvor­dan man bi­dra­ger til de sto­re sam­funds­mæs­si­ge ud­for­drin­ger. Det er og­så en pligt, vi som al­men­nyt­ti­ge ak­tø­rer er nødt til at på­ta­ge os,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Det hand­ler me­re om en bræn­den­de am­bi­tion om at sik­re lig­hed, fair­ness, mang­fol­dig­hed og in­klu­sion i den må­de, vi ar­bej­der på

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – Di­rek­tør, Trygfonden

Hun me­ner, at net­op FN´s ver­dens­mål for bæ­re­dyg­tig ud­vik­ling har væ­ret med til ”at sæt­te en bøl­ge i gang” og har med­ført en øget be­vidst­hed om, at man som virk­som­hed el­ler filan­tro­pisk ak­tør har et bre­de­re sam­funds­ansvar end det, der står i vedtæg­ter­ne, for­må­let el­ler fundatsen.

Pro­ces­sen i Tryg­fon­den er ik­ke sat i gang, for­di fon­den ik­ke al­le­re­de op­fat­tes som en le­gi­tim ak­tør af si­ne sam­ar­bejds­part­ne­re, po­in­te­r­er Rie Od­s­b­jerg Wer­ner. Det blev blandt an­det un­der­stre­get i fon­dens se­ne­ste interessentundersøgelse.

”Men vi har en for­plig­tel­se til ik­ke at hvi­le på laur­bær­re­ne. Vi er for­plig­tet til he­le ti­den at prø­ve at gø­re det end­nu bed­re. Ar­bej­det med et etisk ko­deks ud­sprin­ger der­for ik­ke af, at vi står på en bræn­den­de plat­form, for­di der er no­get, der ik­ke fun­ge­rer. Det hand­ler me­re om en bræn­den­de am­bi­tion om at sik­re lig­hed, fair­ness, mang­fol­dig­hed og in­klu­sion i den må­de, vi ar­bej­der på,” si­ger hun.

Det hand­ler om at sik­re, at der i al­le pro­ces­ser – fra do­na­tio­ner til part­ner­ska­ber – er ind­tænkt lig­hed, fair­ness, mang­fol­dig­hed og inklusion

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner – Di­rek­tør, Trygfonden

Sam­ti­dig tror Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, at fon­de­ne og de øv­ri­ge filan­tro­pi­ske ak­tø­rer kom­mer til at op­le­ve æn­dre­de krav og for­vent­nin­ger fra de­res sam­ar­bejds­part­ne­re, og det er end­nu en god grund til at få de­fi­ne­ret et etisk ko­deks, me­ner hun.

”Én af vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re spurg­te for ny­lig: ’Hvor­dan er det egent­lig, I for­val­ter de mid­ler, I er ble­vet be­tro­et? Og har I eti­ske ret­nings­linjer for je­res in­ve­ste­rin­ger?’ Vi og an­dre al­men­nyt­ti­ge ak­tø­rer kom­mer til at op­le­ve skær­pe­de for­vent­nin­ger fra dem, vi ar­bej­der sam­men med, om, at vi rent fak­tisk for­hol­der os til de spørgs­mål, og at vi er med til at gå for­re­st på de her om­rå­der,” un­der­stre­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Vil ikke stille flere krav til donationsmodtagere

Det nye eti­ske ko­deks kom­mer iføl­ge Tryg­heds­grup­pens di­rek­tør si­den sep­tem­ber 2019 og­så til at få be­tyd­ning for Tryg­fon­dens frem­ti­di­ge uddelingspraksis.

”Vi kom­mer til at kig­ge al­le pro­ces­ser igen­nem, og­så vo­res ud­de­lings­pro­ces­ser. Det hand­ler om at sik­re, at der i al­le pro­ces­ser – fra do­na­tio­ner til part­ner­ska­ber – er ind­tænkt lig­hed, fair­ness, mang­fol­dig­hed og in­klu­sion. Vi er ret op­ta­get af at gå ned i ma­skin­rum­met og se på: Er vi til­gæn­ge­li­ge for al­le ak­tø­rer? Er vi go­de nok til at kom­mu­ni­ke­re? Er vi go­de nok til at lyt­te til må­l­grup­per­nes stem­mer i vo­res do­na­tions- og part­ner­skabs­pro­ces­ser? Og er vi go­de nok til at kom­me helt ud i prak­sis?,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Hun for­ven­ter dog ik­ke, at Tryg­fon­dens do­na­tions­mod­ta­ge­re og sam­ar­bejds­part­ne­re frem­over vil bli­ve mødt med nye og fle­re krav, end til­fæl­det er i dag.

”I vir­ke­lig­he­den er vi me­re op­ta­get af, hvor­dan vi kan un­der­støt­te vo­res do­na­tions­mod­ta­ge­re og de­res mål og styr­ke vo­res re­la­tion til sam­ar­bejds­part­ner­ne. Jeg hå­ber, at den væ­sent­lig­ste for­skel frem­over bli­ver, at de kom­mer til at op­le­ve me­re ty­de­lig­hed og trans­pa­rens fra vo­res si­de om, hvil­ke for­vent­nin­ger vi har til sam­ar­bej­det. Selv­føl­ge­lig skal vo­res sam­ar­bejds­part­ne­re hav­de nog­le go­de, sun­de grund­læg­gen­de vær­di­er og ar­bej­de for det sam­me som os, men det er vi al­le­re­de i dag me­get op­ta­get af,” fast­slår Rie Od­s­b­jerg Werner.

Nordea-fonden justerer uddelingspraksis

Tryg­fon­den er langt­fra den ene­ste fond, som har sat etik på sin dags­or­den blandt an­det i re­la­tio­nen til si­ne samarbejdspartnere.

Nor­dea-fon­den har i før­ste om­gang ud­ar­bej­det en så­kaldt ’Mi­ni-gu­i­de til etik’, hvis for­mål er at in­spi­re­re til kon­kre­te hand­lin­ger, der frem­mer sam­men­hængs­kraft, mang­fol­dig­hed og bæ­re­dyg­tig­hed i pro­jek­ter støt­tet af fonden.

Det er ty­de­ligt, der er en strøm­ning nu i fonds­sek­to­ren i re­la­tion til etik og etisk kodeks

Rie Od­s­b­jerg Wer­ners – Di­rek­tør, Trygfonden

Og iføl­ge kom­mu­ni­ka­tions­chef i Nor­dea-fon­den Ti­ne Wi­ck­ers er der p.t. gang i en in­tern pro­ces om ESG i for­hold til fon­dens uddelingspraksis.

”Vi for­ven­ter at væ­re klar med en kon­kret mel­ding om ju­ste­ring af prak­sis pri­mo fe­bru­ar,” skri­ver Ti­ne Wi­ck­ers i en mail til Fundats.

Ti­ne Wi­ck­ers til­fø­jer, at det end­nu er for tid­ligt at mel­de no­get ud om, hvil­ke tan­ker Nor­dea-fon­den gør sig om den nye uddelingspraksis.

Rie Od­s­b­jerg Wer­ner næv­ner Nor­dea-fon­dens eti­ske ko­deks ret­tet mod sam­ar­bejds­part­ner­ne som et godt ek­sem­pel på no­get af det, Tryg­fon­den blandt an­det er ble­vet in­spi­re­ret af.
”Det er ty­de­ligt, der er en strøm­ning nu i fonds­sek­to­ren i re­la­tion til etik og etisk ko­deks, og jeg kan se, at fle­re fon­de bå­de i ind- og ud­land er be­gyndt at ar­bej­de med det, hvil­ket er med til at in­spi­re­re os. Det vig­ti­ge er, tror jeg, at hver fond skal fin­de sin egen må­de at gø­re det på,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Dialog med bestyrelsen om kodeks

For­vent­nin­gen hos Rie Od­s­b­jerg Wer­ner er, at pro­ces­sen i Tryg­fon­den med at de­fi­ne­re et etisk ko­deks bli­ver af­slut­tet i 2022. Og det er ik­ke væ­sent­ligt for di­rek­tø­ren, at der kom­mer et, som hun ud­tryk­ker det, ”fint, gli­tren­de do­ku­ment” ud af anstrengelserne.

”Vi vil i 2022 præ­sen­te­re vo­res be­sty­rel­se for et ud­kast til et ko­deks, og der­næst føl­ger et me­get vig­tigt ele­ment, nem­lig di­a­lo­gen med be­sty­rel­sen her­om. Vi kom­mer og­så til at kom­mu­ni­ke­re vo­res prin­cip­per ud på hjem­mesi­den i 2022, når pro­ces­sen er af­slut­tet, men det her er ik­ke en kom­mu­ni­ka­tions­op­ga­ve, hvor vi skal ud og bryste os i for­hold til om­ver­den,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Det er sam­ti­dig en vig­tig po­in­te for Rie Od­s­b­jerg Wer­ner, at der ik­ke er ta­le om et sta­tisk kodeks.

”Et etisk ko­deks er ik­ke no­get, man no­gen­sin­de bli­ver fær­dig med. Ver­den flyt­ter sig kon­stant – og hel­dig­vis for det – så vi skal he­le ti­den væ­re op­mærk­som­me på, hvil­ke strøm­nin­ger der er i sam­fun­det,” si­ger Rie Od­s­b­jerg Werner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer