Tuborgfondet skærper fokus på kreative erhverv og grønt entreprenørskab

Tuborgfondet har netop præsenteret sin strategi for perioden 2020-2025. Ifølge fondens sekretariatschef Peter Giacomello vil en stigende procentdel af fondens midler de kommende år tilfalde erhvervslivet. Desuden får fonden mere fokus på grønt entreprenørskab.

Tuborgfondet (foto: Tuborgfondet)
Når Tu­borg­fon­det for ek­sem­pel støt­ter mu­sik­festi­va­ler, er det ik­ke for festi­va­ler­nes skyld, men for at styr­ke vækst­la­get i dansk mu­sik og de­res er­hvervskar­ri­e­re si­ger se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo (il­lu­stra­tion: Husk Mit Navn / Tuborgfondet).

Dansk er­hvervs­liv kan i høj grad for­ven­te fort­sat at bli­ve til­go­de­set i de kom­men­de fem år, når Tu­borg­fon­det ud­de­ler et sted mel­lem 40 og 60 mil­li­o­ner kro­ner årligt.

Det fast­slår fon­dens se­kre­ta­ri­ats­chef Pe­ter Gi­a­co­mel­lo i an­led­ning af den stra­te­gi for pe­ri­o­den 2020 til 2025, som net­op er ble­vet offentliggjort.

Si­den Tu­borg­fon­dets stif­tel­se i 1931 har fon­dens for­mål væ­ret at vir­ke til gavn for sam­fun­det ”og sær­ligt til støt­te for dansk er­hvervs­liv.” I de kom­men­de fem år vil er­hvervs­li­vet blandt an­det op­le­ve støt­ten via et kom­pe­ten­ce­løft hos de 16-30-åri­ge, som ud­gør fon­dens målgruppe.

”Det er en rød tråd i vo­res ind­sats­om­rå­de, at vi ar­bej­der med un­ge, vi opkva­li­fi­ce­rer de un­ge, og vi styr­ker de un­ges kom­pe­ten­cer – ger­ne de kom­pe­ten­cer, som mor­gen­da­gens er­hvervs­liv har brug for,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Arbejdspladser i kreative erhverv

For­mu­le­rin­gen i fun­dat­sen om at vir­ke ”sær­ligt til støt­te for dansk er­hvervs­liv” be­ty­der i prak­sis, at over 50 pro­cent af fon­dens ud­de­lings­be­løb skal støt­te er­hvervs­li­vet. I Fun­dats har der tid­li­ge­re væ­ret sat spørgs­måls­tegn ved fon­dens støt­te til er­hvervs­li­vet, når man sam­ti­dig ser på li­sten over, hvem det kon­kret er, den støtter.

Der er så­le­des hver­ken virk­som­he­der, bran­che­or­ga­ni­sa­tio­ner el­ler er­hvervs­forsk­ning på fon­dens se­ne­ste modtagerliste.

På spørgs­må­let om, hvor­vidt kob­lin­gen mel­lem fon­dens ud­de­lin­ger og støt­ten til er­hvervs­li­vet bli­ver ty­de­li­ge­re i den nye fe­måri­ge stra­te­gi­pe­ri­o­de, sva­rer Pe­ter Giacomello:

Til­med er man­ge men­ne­skers kar­ri­e­re på spil li­ge nu, hvor al­ting er luk­ket ned og mu­si­ke­re ik­ke har mu­lig­hed for at kom­me ud og spille.

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo – se­kre­ta­ri­ats­chef, Tuborgfondet

”Vi har al­tid haft fo­kus på er­hvervs­li­vet – det står i vo­res for­måls­pa­ra­graf. Jeg får tit spørgs­må­let: ‘Hvor­dan kan I støt­te mu­sik og der­med bi­dra­ge til dansk er­hvervs­liv?’ Vi me­ner, at ryt­misk mu­sik og­så er en del af dansk er­hvervs­liv, og de kre­a­ti­ve er­hverv om­fat­ter rig­tig, rig­tig man­ge ar­bejds­plad­ser. Til­med er man­ge men­ne­skers kar­ri­e­re på spil li­ge nu, hvor al­ting er luk­ket ned og mu­si­ke­re ik­ke har mu­lig­hed for at kom­me ud og spil­le,” si­ger Pe­ter Giacomello.

I den for­bin­del­se po­in­te­r­er han, at når Tu­borg­fon­det for ek­sem­pel støt­ter mu­sik­festi­va­ler, er det ik­ke for festi­va­ler­nes skyld.

”Det er der­i­mod for at styr­ke mor­gen­da­gens mu­si­ke­re, det vil si­ge vækst­la­get i dansk mu­sik og de­res er­hvervskar­ri­e­re,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Tu­borg­fon­det har op­gjort, at lidt over 50 pro­cent af ud­de­lings­be­lø­be­ne de se­ne­re år er til­fal­det er­hvervs­li­vet. Og den pro­cent­del vil vok­se de kom­men­de år, for­ven­ter sekretariatschefen.

”Er­hvervs­li­vet er en del af al­le vo­res fi­re ind­sats­om­rå­der: Ar­bejds­mar­ked, en­tre­pre­nør­skab, de­mo­kra­ti og kre­a­ti­ve er­hverv. Det er klart, at i nog­le af ind­sats­om­rå­der­ne vil er­hvervs­li­vet fyl­de me­re end i an­dre, men i hvert fald i tre af dem er er­hvervs­li­vet dybt in­de i det. Jeg fø­ler mig sik­ker på, at vi gen­nem vo­res al­min­de­li­ge vir­ke i hvert fald lan­der et pænt styk­ke over 50 pro­cent. Men det er svært at for­ud­se, for vi er sta­dig en fond, som pri­mært er dre­vet af an­sø­ge­re,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Grønt fingeraftryk

I Tu­borg­fon­dets stra­te­gi for 2020-2025 hed­der det blandt an­det, at fon­den vil ”dan­ne un­ge til ar­bejds­li­vet og støt­te ud­vik­lin­gen af de­res for­an­drings­po­ten­ti­a­le, en­tre­pre­nørånd og erhvervskompetencer.”

Den for­mu­le­ring skal dog iføl­ge Pe­ter Gi­a­co­mel­lo ik­ke for­stås som, at fon­den i hø­je­re grad end tid­li­ge­re vil til­go­de­se ini­ti­a­ti­ver, der styr­ker de un­ges erhvervskompetencer.

Vi styr­ker og­så det grøn­ne en­tre­pre­nør­skab med hen­blik på en me­re bæ­re­dyg­tig ver­den, som vi véd, især de un­ge er op­ta­get af.

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo – se­kre­ta­ri­ats­chef, Tuborgfondet

”Jeg vil sna­re­re kal­de det et ‘fort­sat fo­kus’ på un­ges er­hvervskom­pe­ten­cer. Den må­de, vi bi­dra­ger til og styr­ker dansk er­hvervs­liv, er gen­nem un­ge men­ne­sker; det vil si­ge ved at opkva­li­fi­ce­re og mo­ti­ve­re de un­ge samt gi­ve rum for de un­ges ide­er, som er­hvervs­li­vet får brug for i frem­ti­den,” si­ger han.

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo for­tæl­ler, at den stør­ste for­skel på den tid­li­ge­re og den nye stra­te­gi er, at fo­kus på må­l­grup­pen, de 16-30-åri­ge, er ble­vet skær­pet. Sam­ti­dig er der kom­met et klart grønt fin­ger­af­tryk på fon­dens strategi.

”Vo­res ind­sat­ser er nu kun fo­ku­se­ret på de un­ge og de­res mu­lig­he­der for at re­a­li­se­re de­res drøm­me og idéer sam­men med an­dre un­ge. Vo­res kla­re fo­kus på de 16-30-åri­ge præ­ger he­le stra­te­gi­en, og så har vi yder­me­re la­vet en ind­sats kal­det ’Drøm­me­pulj­en’, der er min­dre be­vil­lin­ger på un­der 100.000 kro­ner med un­ge som bå­de må­l­grup­pe og an­sø­ge­re. Vi styr­ker og­så det grøn­ne en­tre­pre­nør­skab med hen­blik på en me­re bæ­re­dyg­tig ver­den, som vi véd, især de un­ge er op­ta­get af,” po­in­te­r­er Pe­ter Giacomello.

Demokrati må ikke tages for givet

I stra­te­gi­en skri­ver Tu­borg­fon­det, at det er af­gø­ren­de, at hver ny ge­ne­ra­tion genop­fin­der det de­mo­kra­ti­ske sam­fund, og er­hvervs­li­vet har ”brug for un­ge med nye ide­er og dug­frisk vi­den.” Det kan, skri­ver fon­den, for ek­sem­pel væ­re ud­vik­ling af kli­ma­ven­li­ge løs­nin­ger, grøn­ne for­ret­nings­mo­del­ler el­ler me­to­der til at in­klu­de­re fle­re i arbejdsfællesskabet.

Det er ek­stremt vig­tigt vi får de un­ges per­spek­tiv på det sam­fund og det de­mo­kra­ti, vi al­le sam­men stemp­ler ind i.

Pe­ter Gi­a­co­mel­lo – se­kre­ta­ri­ats­chef, Tuborgfondet

– Er det ik­ke en stor byr­de, I læg­ger på de 16- til 30-åri­ges skul­dre, når I me­ner, de skal genop­fin­de det de­mo­kra­ti­ske samfund?

”Det er me­re et stort an­svar og en stor mu­lig­hed, end det ef­ter min me­ning er en byr­de. Hver ny ge­ne­ra­tion skal genop­da­ge og re­de­fi­ne­re de­mo­kra­ti­et ved at mel­de sig ind i det og for­stå, at de har en af­gø­ren­de rol­le og ta­ge den rol­le på sig. De­mo­kra­ti er ik­ke no­get, man må ta­ge for gi­vet, og det er ek­stremt vig­tigt vi får de un­ges per­spek­tiv på det sam­fund og det de­mo­kra­ti, vi al­le sam­men stemp­ler ind i. Det er dét, vi prø­ver at hjæl­pe de un­ge med, så de­res stem­me bli­ver hørt – vel at mær­ke på de­res præ­mis­ser,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Uddelingsniveau afhænger af bryggeriet

Tu­borg­fon­det har ind­til vi­de­re i år ud­delt 27 mil­li­o­ner kro­ner, men in­den året er om­me for­ven­ter Pe­ter Gi­a­co­mel­lo, at fon­den kom­mer til at lan­de om­kring 60 mil­li­o­ner kroner. 

”Vi vil for­sø­ge at for­de­le vo­res mid­ler jævnt mel­lem vo­res fi­re ind­sats­om­rå­der, og der­u­d­over er der af­sat en mil­li­on kro­ner om må­ne­den til det nye ini­ti­a­tiv ’Drøm­me­pulj­en’. Som en del af Carls­berg­fon­det, der er er­hvervs­dri­ven­de, er vi af­hæn­gig af, hvor­dan det går bryg­ge­ri­et, men som det ser ud nu, er der sta­dig ri­ge­li­ge mid­ler til de fi­re ind­sats­om­rå­der i år. Og så er det vig­tigt at po­in­te­re, at de ind­sat­ser, vi la­ver i ’Drøm­me­pulj­en’, går på de sam­me fi­re ind­sats­om­rå­der,” si­ger Pe­ter Giacomello.

Tu­borg­fon­det ud­del­te sid­ste år 52 mil­li­o­ner kroner.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer