Fondsprofil: 15. Juni Fonden lancerer nyt ansøgningsmodul

Den al­me­ne fond, 15. Ju­ni Fon­den skru­er op for bru­ger­ven­lig­he­den og lan­ce­rer ny hjem­mesi­de og nyt ansøgningsmodul.

15. Juni Fondens nye hjemmeside
15. Ju­ni Fon­den har få­et en ny hjem­mesi­de, som er koblet sam­men med ansøgningsmodul.
15. Ju­ni Fon­den 2018
 • Egen­ka­pi­tal: 2,5 mia. kr.
 • Ind­tæg­ter: 60,7 mio. kr.
 • Om­kost­nin­ger: 5,6 mio. kr.
 • Ud­de­lin­ger: 32,1 mio. kr.
 • Be­sty­rel­ses­med­lem­mer: He­le­ne Käh­ler Hjen­ner (for­mand), Ni­els He­e­ring (næst­for­mand), Jens-Chri­sti­an Sven­ning og Pe­ter Eng­berg Jensen. 
 • Re­visor: Pri­cewa­ter­hou­se Coopers

15. Ju­ni Fon­den har net­op lan­ce­ret en mo­der­ne hjem­mesi­de, der gør det let­te­re at ori­en­te­re sig om fon­dens ak­ti­vi­te­ter. Sam­ti­dig præ­sen­te­rer fon­den et nyt ansøgningsmodul.

”Det bur­de nu væ­re nem­me­re at væ­re an­sø­ger. Fon­dens pro­fil for na­tur og kul­tur vil og­så grad­vist bli­ve skar­pe­re,” skri­ver fon­dens adm. di­rek­tør, Per Vo­et­man på Linkedin. 

15. Ju­ni Fon­den er stif­tet i 1991 af Li­se og Val­de­mar Käh­ler. Par­ret var barn­løst og fon­den blev ind­sat som uni­ver­sa­lar­ving og i 2010 modt­og 15. Ju­ni Fon­den en be­ty­de­lig arv.

I dag har fon­den en egen­ka­pi­tal på 2,5 mia. kr., hvoraf ca. 2 mia. kr. be­står af en ak­tiepost i Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal A/S. Fon­den hav­de i 2018 ind­tæg­ter for godt 60 mio. kr. 

De se­ne­ste år har fon­den skif­tet ud i be­sty­rel­sen og er blandt an­det ble­vet styr­ket på in­ve­ste­rings­om­rå­det idet for­hen­væ­ren­de kon­cer­n­chef i Nykre­dit, Pe­ter Eng­berg Jen­sen er ind­t­rå­dt i bestyrelsen. 

Det ske­te ef­ter He­le­ne Käh­ler Hjen­ner over­tog for­mand­spo­sten i 2017. Sid­ste år blev pro­fes­sor Jens-Chri­sti­an Sven­ning valgt til be­sty­rel­sen. Han er cen­ter­le­der ved Cen­ter for Bi­o­di­ver­si­tets­dyna­mik i en ver­den un­der For­an­dring på Aar­hus Universitet. 

Og­så 15. Ju­ni Fon­dens se­kre­ta­ri­at har gen­nem­gå­et stør­re for­an­drin­ger de se­ne­re år. Så­le­des har fon­den an­sat en ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør – Per Vo­et­man, li­ge­som fon­den bl.a. har an­sat en pro­gram­chef og en for­mid­lings­me­d­ar­bej­der. En­de­lig flyt­te­de fon­den i au­gust sid­ste år ind i det ny­byg­ge­de 15. Ju­ni Fon­dens Hus ved Abo­re­tet i Hørs­holm, som fon­den over­tog ejer­ska­bet af i 2017. 

Net­op na­tu­r­om­rå­det fyl­der me­get i fon­dens ud­de­lings­po­li­tik, og sid­ste år gik en tred­je­del af fon­dens 32 mio. ud­de­lings­kro­ner til naturprojekter.

”Fon­dens for­mål af­spej­ler stif­ter­nes sto­re in­ter­es­se for kunst og kul­tur, forsk­ning og ud­dan­nel­se, samt de­res hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le en­ga­ge­ment og glæ­de ved den dan­ske na­tur og jagt,” skri­ver fon­den på hjemmesiden. 

Iføl­ge vedtæg­ter­ne er ud­de­lings­for­må­let at vir­ke til gavn for det dan­ske sam­fund ved, alt ef­ter fonds­be­sty­rel­sens nær­me­re bestemmelse,

 1. at støt­te kunst og kul­tu­rel­le formål
 2. at støt­te forsk­ning og uddannelse
 3. at støt­te hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le formål
 4. at med­vir­ke til at sik­re de dan­ske land­ska­be­li­ge vær­di­er og den dan­ske fl­ora og fauna
 5. at med­vir­ke til at der i Dan­mark op­ret­hol­des en ri­me­lig ba­lan­ce mel­lem på den ene si­de jag­tin­ter­es­ser og på den an­den si­de hen­sy­net til dy­re­ne i na­tu­ren, med til­bør­lig hen­syn­ta­gen til beg­ge interesser.

Skri­bent

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Stor ekstrabevilling fra Ole Kirks Fond til Danmarks nye børnehospital

Hvor­dan sik­rer man den bedst mu­li­ge bru­gero­p­le­vel­se for pa­tien­ter så vel som for på­rø­ren­de på det kom­men­de bør­ne­ho­spi­tal i Kø­ben­havn, Bør­ne­ri­get? Det er spørgs­må­let, som…

Opinion: Danske fonde skal ind i (klima)kampen

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­tens egen hold­ning. I tirs­dags, den 4. maj, of­fent­lig­gjor­de Ve­lux og Vil­lum fon­de­ne, at de vil øge…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

KFI Fonden vil spille en større rolle indenfor nærhed og bæredygtighed

Med 146 mil­li­o­ner kro­ner i ud­de­lin­ger for­delt på 1.145 be­vil­lin­ger blev 2021 et re­kordår for KFI Er­hvervs­dri­ven­de fond. Det sva­rer til en tredob­ling af…

Kæmpebevilling fra Velux Fondene skal føre til skærpet dansk klimafokus

Vil­lum Fon­den og Ve­lux Fon­den in­ten­si­ve­rer nu mar­kant fo­kus på kli­ma­dags­or­de­nen i Dan­mark. Det sker med en ek­stra­or­di­nær be­vil­ling fra de to fon­de på 320…

Jørgen Ejbøl afviser medarbejderrepræsentanter i Jyllands-Postens Fond

Der var dra­ma i me­di­e­ver­de­nen, da In­si­de­Bu­si­ness for ny­lig kun­ne af­slø­re, at Jyl­lands-Po­stens Fond i 2022 smi­der den ru­ti­ne­re­de me­di­e­mand Lars Munch på porten…

Coronakrise

Flere fonde dropper turen til Allinge

Mens de po­li­ti­ske ud­mel­din­ger om ram­mer­ne for som­me­rens sto­re uden­dør­s­ar­ran­ge­men­ter har få­et de fle­ste sto­re mu­sik­festi­va­ler med Roskil­de Festi­val i spid­sen til at aflyse…

Nyt akademi finansieret med fondsmidler skal styrke dansk datavidenskab

De se­ne­ste år har of­fent­li­ge og pri­va­te ak­tø­rer in­ve­ste­ret be­ty­de­ligt i forsk­nings­pro­jek­ter og ini­ti­a­ti­ver for at styr­ke Dan­marks in­ter­na­tio­na­le po­si­tion in­den­for da­ta­vi­den­ska­be­lig forsk­ning. Der…

Industriens Fond sætter ny uddelingsrekord

Som føl­ge af cor­o­na-epi­de­mi­en og er­hvervs­li­vets ned­luk­nings­kri­se blev 2020 og­så et be­gi­ven­heds­rigt år for In­du­stri­ens Fond. Men ud­over den sær­li­ge cor­o­naind­sats en­ga­ge­re­de fon­den sig i…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Rigide investeringsregler har kostet samfundet hundredvis af fondsmillioner

Seks mil­li­ar­der kro­ner om året har de al­me­ne fon­de i gen­nem­snit be­vil­get om året si­den 2016 iføl­ge Dan­marks Sta­ti­stik. Men be­vil­lin­ger­ne kun­ne hvert ene­ste år…

Finans Danmark: bankerne vil ikke være Kirsten Giftekniv for små fonde

Lad ban­ker­nes ti stats­god­kend­te for­valt­nings­af­de­lin­ger væ­re match-ma­ke­re for små fon­de, der øn­sker at bli­ve fu­sio­ne­ret. Det fø­rer til bed­re for­rent­ning af fon­de­nes ka­pi­tal, færre…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig besluttet…

Flere partier vil stimulere økonomien med milliarder fra opløsningsparate fonde

Retsord­fø­re­re fra en ræk­ke par­ti­er vil ha­ve ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) til at sæt­te tur­bo på ar­bej­det med at gø­re det let­te­re for små…

Gør klar til at betjene fonde og kommission: Ny direktør styrer omfattende modernisering af Civilstyrelsen

Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets kro­ne pry­der den hvi­de kon­tor­byg­nings mo­der­ne fa­ca­de, hvor den trans­pa­ren­te glas­dør gli­der til si­de og by­der in­den­for. Det er her fondsmyn­dig­he­den, som en…

Udsigt til revideret anbringelsesbekendtgørelse bør tvinge fondsbestyrelserne i arbejdstøjet

Det­te er en kom­men­tar. Kom­men­ta­ren er ud­tryk for skri­ben­ter­nes eg­ne hold­nin­ger. Nog­le vig­ti­ge be­slut­nin­ger i li­vet over­la­der vi ik­ke til an­dre. Vi kan f.eks. stå…