Fondsprofil: 15. Juni Fonden lancerer nyt ansøgningsmodul

Den almene fond, 15. Juni Fonden skruer op for brugervenligheden og lancerer ny hjemmeside og nyt ansøgningsmodul.

15. Juni Fondens nye hjemmeside
15. Ju­ni Fon­den har få­et en ny hjem­mesi­de, som er koblet sam­men med ansøgningsmodul.
15. Ju­ni Fon­den 2018
 • Egen­ka­pi­tal: 2,5 mia. kr.
 • Ind­tæg­ter: 60,7 mio. kr.
 • Om­kost­nin­ger: 5,6 mio. kr.
 • Ud­de­lin­ger: 32,1 mio. kr.
 • Be­sty­rel­ses­med­lem­mer: He­le­ne Käh­ler Hjen­ner (for­mand), Ni­els He­e­ring (næst­for­mand), Jens-Chri­sti­an Sven­ning og Pe­ter Eng­berg Jensen. 
 • Re­visor: Pri­cewa­ter­hou­se Coopers

15. Ju­ni Fon­den har net­op lan­ce­ret en mo­der­ne hjem­mesi­de, der gør det let­te­re at ori­en­te­re sig om fon­dens ak­ti­vi­te­ter. Sam­ti­dig præ­sen­te­rer fon­den et nyt ansøgningsmodul.

”Det bur­de nu væ­re nem­me­re at væ­re an­sø­ger. Fon­dens pro­fil for na­tur og kul­tur vil og­så grad­vist bli­ve skar­pe­re,” skri­ver fon­dens adm. di­rek­tør, Per Vo­et­man på Linkedin. 

15. Ju­ni Fon­den er stif­tet i 1991 af Li­se og Val­de­mar Käh­ler. Par­ret var barn­løst og fon­den blev ind­sat som uni­ver­sa­lar­ving og i 2010 modt­og 15. Ju­ni Fon­den en be­ty­de­lig arv.

I dag har fon­den en egen­ka­pi­tal på 2,5 mia. kr., hvoraf ca. 2 mia. kr. be­står af en ak­tiepost i Ro­ck­wool In­ter­na­tio­nal A/S. Fon­den hav­de i 2018 ind­tæg­ter for godt 60 mio. kr. 

De se­ne­ste år har fon­den skif­tet ud i be­sty­rel­sen og er blandt an­det ble­vet styr­ket på in­ve­ste­rings­om­rå­det idet for­hen­væ­ren­de kon­cer­n­chef i Nykre­dit, Pe­ter Eng­berg Jen­sen er ind­t­rå­dt i bestyrelsen. 

Det ske­te ef­ter He­le­ne Käh­ler Hjen­ner over­tog for­mand­spo­sten i 2017. Sid­ste år blev pro­fes­sor Jens-Chri­sti­an Sven­ning valgt til be­sty­rel­sen. Han er cen­ter­le­der ved Cen­ter for Bi­o­di­ver­si­tets­dyna­mik i en ver­den un­der For­an­dring på Aar­hus Universitet. 

Og­så 15. Ju­ni Fon­dens se­kre­ta­ri­at har gen­nem­gå­et stør­re for­an­drin­ger de se­ne­re år. Så­le­des har fon­den an­sat en ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør – Per Vo­et­man, li­ge­som fon­den bl.a. har an­sat en pro­gram­chef og en for­mid­lings­me­d­ar­bej­der. En­de­lig flyt­te­de fon­den i au­gust sid­ste år ind i det ny­byg­ge­de 15. Ju­ni Fon­dens Hus ved Abo­re­tet i Hørs­holm, som fon­den over­tog ejer­ska­bet af i 2017. 

Net­op na­tu­r­om­rå­det fyl­der me­get i fon­dens ud­de­lings­po­li­tik, og sid­ste år gik en tred­je­del af fon­dens 32 mio. ud­de­lings­kro­ner til naturprojekter.

”Fon­dens for­mål af­spej­ler stif­ter­nes sto­re in­ter­es­se for kunst og kul­tur, forsk­ning og ud­dan­nel­se, samt de­res hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le en­ga­ge­ment og glæ­de ved den dan­ske na­tur og jagt,” skri­ver fon­den på hjemmesiden. 

Iføl­ge vedtæg­ter­ne er ud­de­lings­for­må­let at vir­ke til gavn for det dan­ske sam­fund ved, alt ef­ter fonds­be­sty­rel­sens nær­me­re bestemmelse,

 1. at støt­te kunst og kul­tu­rel­le formål
 2. at støt­te forsk­ning og uddannelse
 3. at støt­te hu­ma­ni­tæ­re og so­ci­a­le formål
 4. at med­vir­ke til at sik­re de dan­ske land­ska­be­li­ge vær­di­er og den dan­ske fl­ora og fauna
 5. at med­vir­ke til at der i Dan­mark op­ret­hol­des en ri­me­lig ba­lan­ce mel­lem på den ene si­de jag­tin­ter­es­ser og på den an­den si­de hen­sy­net til dy­re­ne i na­tu­ren, med til­bør­lig hen­syn­ta­gen til beg­ge interesser.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer