En kolossal evne til at forføre

Fundats mener: Hvis befolkningen skal indse, at fondene yder et positivt samfundsbidrag, er det vigtigt, at fondene er oprigtige og at det, fondssektoren fortæller om sig selv, er sandt.

For tred­je gang i fonds­sta­ti­stik­kens kor­te le­ve­tid kan vi kon­sta­te­re al­vor­ligt mis­vi­sen­de tal, som stil­ler fon­de­ne i et bed­re lys. Fond­se­li­ten bæ­rer selv et me­dansvar for at det, der bli­ver for­talt om sek­to­ren, er korrekt.

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' holdning

”Fon­de­ne har en ko­los­sal ev­ne til at for­fø­re os al­le sammen.”

Den­ne på én gang ram­men­de og skræm­men­de be­mærk­ning faldt i sid­ste uge i for­bin­del­se med end­nu en sag om tal, der stil­ler fon­de­ne i et bed­re lys end vir­ke­lig­he­den tillader.

Man­den bag ka­rak­te­ri­stik­ken kom­mer vi til­ba­ge til.

Or­de­ne er ram­men­de, for­di vi må er­ken­de, at fon­de dra­ger. Hvil­ket uni­ver­si­tet, hvil­ken ngo el­ler hvil­ket mu­se­um har ik­ke drømt om at ind­le­de et langt, varmt og pe­ku­niært for­hold til en fond?

Som den smuk­ke­ste og mest char­me­ren­de elev i klas­sen har fon­de­ne let at ved at kom­me til or­de, mens al­le lyt­ter op­mærk­somt uden at stil­le ir­ri­te­ren­de spørgs­mål, fni­se hån­ligt el­ler hvi­ske for­døm­men­de kom­men­ta­rer. Fon­de­ne gi­ver håb og kan ind­fri drømme.

Men be­mærk­nin­gen er og­så skræm­men­de, for­di den sam­ti­dig pe­ger på en for­stil­lel­se, som står i mod­sæt­ning til det op­rig­ti­ge el­ler det sande.

Det er en mod­sæt­ning, der er svan­ger med skep­sis og mistillid.

Tillid og samfundsbidrag

Net­op tab af til­lid er en ud­for­dring, som fon­de­ne i dis­se år bør væ­re sær­ligt op­mærk­som­me på ef­ter Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter har do­ku­men­te­ret ny vi­den om fonds­sek­to­rens om­døm­me i befolkningen:

Godt nok gi­ver dan­sker­ne fon­de­ne en ac­cep­ta­bel mid­delka­rak­ter (6,6 ud af 10) på til­lids­ska­la­en, men sam­ti­dig er der et mar­kant fald i an­de­len, der me­ner, at fon­de­ne løf­ter en vig­tig sam­funds­mæs­sig op­ga­ve.

Net­op der­for er det et pro­blem, at vi for tred­je gang i fonds­sta­ti­stik­kens kor­te le­ve­tid kan for­tæl­le om al­vor­ligt mis­vi­sen­de tal. En sta­ti­stik som fond­se­li­ten selv har væ­ret med til at for­me og der­for bæ­rer et me­dansvar for.

Før­ste gang var, da Fun­dats kun­ne af­slø­re, at cvr-re­gi­stret er smæk­fyldt med fejl, når det kom­mer til den of­fi­ci­el­le re­gi­stre­ring af de tu­sind­vis af ik­ke-er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Og at hver tien­de af de al­me­ne fon­de, der står op­gjort i re­gi­stret, ik­ke fin­des i vir­ke­lig­he­den.

An­den gang var, da det på trods af fle­re års in­tens vi­den­de­ling mel­lem fond­se­li­ten og Dan­marks Sta­ti­stisk plud­se­lig kom frem, at de im­po­ne­ren­de sto­re al­men­nyt­ti­ge ud­de­lings­be­løb trods alt ik­ke var helt så sto­re, som man hav­de gi­vet be­folk­nin­gen op­fat­tel­sen af. Med i de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger hav­de man nem­lig og­så talt al­le de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Her­un­der de hund­red­vis af mil­li­o­ner, som går di­rek­te ned i for­mu­er­ne hos fa­mi­lie­med­lem­mer og ef­ter­kom­me­re ef­ter man­ge af fon­de­nes stiftere.

En over­dri­vel­se som fonds­net­vær­ket kun­ne ha­ve for­hin­dret, hvis de hav­de haft vilj­en til at gø­re det med ret­ti­dig om­hu. Ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger og fa­mi­liedo­na­tio­ner er i øv­rigt fort­sat ik­ke ud­skilt i se­ne­ste ud­ga­ve af fondsopgørelsen.

Årsag eller virkning

Tred­je gang Fun­dats kun­ne for­tæl­le om op­pu­ste­de fondstal, hand­le­de det om ti­dens hot­te­ste em­ne, nem­lig kli­ma­kri­sen.

Af fonds­sta­ti­stik­ken frem­går det, at fon­de­nes ud­de­lin­ger til ind­sat­ser imod kli­ma­for­an­drin­ger var ste­get med 358 mio. kr. til 773 mio. kr. i 2020. Pro­ble­met er ba­re, at tal­le­ne ik­ke kun reg­ner ind­sat­ser, der går til at mind­ske kli­ma­for­an­drin­ger­ne, men og­så ud­de­lin­ger til at byg­ge dæm­nin­ger og ka­na­ler, der kan hånd­te­re kon­se­kven­ser­ne af kli­ma­for­an­drin­ger­ne som f.eks. sti­gen­de havvand og sky­brud. Så­gar forsk­ning i og for­mid­ling af den slags til­pas­nings­pro­jek­ter med­reg­nes som klim­for­mål. År­sag og virk­ning æl­tes sam­men i klimatallene.

Spørgs­må­let er så, om fon­de­ne selv sy­nes, at det er pro­blem, når tal­le­ne lover me­re end de hol­der. El­ler om fon­de­ne kun me­ner, at det et pro­blem, at det bli­ver opdaget.

Uan­set hvad bur­de det væk­ke be­kym­ring, når en iagt­ta­ger fra en af fon­de­nes ynd­lings­mod­ta­ger­grup­per – nem­lig kom­mu­ner­ne og den of­fent­li­ge sek­tor - sæt­ter fin­ge­ren på fon­de­nes troværdighed.

Her er vi til­ba­ge ved man­den bag ka­rak­te­ri­stik­ken af fon­de­nes til­træk­nings­kraft: Mor­ten Mej­sen Wester­gaard er kli­ma­chef i Mid­del­fart Kom­mu­ne og me­d­ar­ran­gør af det år­li­ge Klimafolkemøde.

Han er så­le­des re­præ­sen­tant fra en fon­de­nes væ­sent­li­ge in­ter­es­sen­ter og åben­bart og­så eks­po­nent for en op­fat­tel­se, som fon­de­ne ik­ke kan ha­ve in­ter­es­se i vin­der stør­re ind­pas i befolkningen.

“Fon­de­ne har en ko­los­sal ev­ne til at for­fø­re os al­le. Man­ge sæt­ter ting i gang, sim­pelt­hen for­di der er pen­ge til det. Det dræ­ner an­dre om­rå­der, big time.”

Hvis fonds­sek­to­ren skal ven­de den mar­kan­te ud­vik­ling, hvor fær­re dan­ske­re op­le­ver, at fon­de­ne løf­ter en vig­tig sam­funds­mæs­sig op­ga­ve, er der god grund til at væ­re op­mærk­som­me på det om­døm­me, som kli­ma­che­fen her sæt­ter ord på.
Fo­re­stil­lin­gen, om at fon­de­ne for­stil­ler sig, va­sker de­res ind­sat­ser grøn­ne­re, el­ler ma­ler ef­fek­ter­ne ly­se­rø­de, må helst ik­ke slå rod i en stør­re del af be­folk­nin­gen – end­si­ge i de po­li­ti­ske beslutningstagere.

Løs­nin­gen bør ik­ke væ­re at for­tæl­le min­dre om si­ne ind­sat­ser, men der­i­mod kun at for­tæl­le det, der er rig­tigt. For nok vil vi for­fø­res, men at bli­ve nar­ret øn­sker ingen.

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer