Paradoksalt skår i glæden på Fondenes Dag

Fundats mener: Stigende milliarduddelinger, mere transparens og øget kommunikation om fondenes positive bidrag til hele landet. Der er nok at skåle for, når fondene fejrer sig selv den 1. oktober. Der er bare ét problem: Befolkningens oplevelse af fondenes værdi for samfundet er signifikant dalende. Hvis dansk filantropi skal tales op som den fortjener, må fondene begive sig ud i en oprigtig samtale med omverdenen.

Fon­de­nes Dag hol­des den 1. ok­to­ber i In­du­stri­ens Hus i et sam­ar­bej­de mel­lem DI, Ko­mitéen for god Fonds­le­del­se, CBS, Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Be­sty­rel­ses­for­e­nin­gen og Fon­de­nes Videnscenter.

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' holdning

Der er en­dog rig­tig me­get at fejre, når de sto­re fon­de den 1. ok­to­ber sæt­ter hin­an­den stæv­ne i Dansk In­du­stris lo­ka­ler på Rå­d­hus­plad­sen i Kø­ben­havn. An­led­nin­gen er den pan-eu­ro­pæ­i­ske fonds­dag, hvor al­men­nyt­ti­ge fon­de, do­no­rer og an­dre filan­tro­per sæt­ter fo­kus på fon­de­nes gavn­li­ge ind­fly­del­se i samfundet.

Det er en dag hvor Dan­mark, som et af de helt sto­re fondslan­de, i høj grad kan ta­ge del i fejrin­gen og la­de fonds­sek­to­ren hyl­de for de sam­funds­bi­drag, som fon­de­ne le­ve­rer på så man­ge for­skel­li­ge niveauer.

Igen­nem et år­ti har fle­re og fle­re løst bil­let til den pro­fes­sio­na­li­se­rings­rej­se, som de dan­ske fon­de har væ­ret på. En rej­se der net­op hand­ler om at ka­na­li­se­re de al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger ud i så­kaldt ka­ta­ly­ti­ske ind­sat­ser med det for­mål at bi­dra­ge til de bedst mu­li­ge samfundsforandringer.

Og ser man ale­ne til­ba­ge på sek­to­rens ud­vik­ling de se­ne­ste fem år, er der så ri­ge­ligt med kon­kre­te frem­skridt, som hver især fortje­ner et dan­ne­brogs­flag i lagkagen.

Flere penge og mere transparens

De sam­le­de be­vil­lin­ger er ste­get støt og ud­gør nu næ­sten 20 mil­li­ar­der kro­ner år­ligt. I he­le lan­det med­fi­nan­si­e­rer fon­de­ne kunst og kul­tur, forsk­ning og so­ci­a­le ind­sat­ser i et tem­po og om­fang som må gø­re vel­færds­sta­ten rød i kin­der­ne af forlegenhed.

Fon­de­ne er og­så langt me­re åb­ne og til­gæn­ge­li­ge for be­folk­nin­gen end tid­li­ge­re. I 2016 af­rap­por­te­re­de er­hvervs­fon­de­ne for før­ste gang på An­be­fa­lin­ger­ne for God Fonds­le­del­se, og si­den er det kun ble­vet bedre.

Dan­marks Sta­ti­stik gi­ver nu tal­ba­se­ret ind­sigt i fon­de­nes ak­ti­vi­te­ter. Nu ved vi hvor mil­li­ar­der­ne ender.

Des­u­den har bran­chens stør­ste og me­ste be­tyd­nings­ful­de fon­de stif­tet et Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, som for­mid­ler vi­den om fon­de­nes ud­de­lin­ger og er­hvervs­mæs­si­ge aktiviteter.

Læg der­til at de sto­re fon­des dan­ske dat­ter­sel­ska­ber bul­drer der­ud­af og ska­ber ar­bejds­plad­ser, eks­port, ak­tie­ge­vin­ster og skat­te­prove­nu, som kom­mer al­le dan­ske­re til gavn.

Som om de hår­de fak­ta ik­ke var nok, så fø­ler den dan­ske be­folk­ning til­med og­så, at fon­de­ne er ri­me­lig til­lidsvæk­ken­de, vi­ser en ny un­der­sø­gel­se fra net­op Fon­de­nes Videnscenter.

Faldende værdi for samfundet

Al­li­ge­vel op­står der en ufor­klar­lig bis­mag i champag­nen, når re­præ­sen­tan­ter­ne fra Fonds­dan­mark, med an­er­ken­den­de nik til hve­ran­dre, skå­ler af på Fon­de­nes Dag.

For til trods for al­le de go­de in­ten­tio­ner og am­bi­tio­ner, me­re vi­den og kom­mu­ni­ka­tion samt al­le mil­li­ar­der­ne til vel­dæ­di­ge for­mål, så er der et helt cen­tralt punkt, hvor det går den for­ker­te vej:

Mar­kant fær­re dan­ske­re me­ner, at fon­de­ne lø­ser en vig­tig sam­funds­op­ga­ve. Si­den 2018 – net­op det år hvor Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter blev sat i sø­en – er det gå­et 11 pro­cent­po­int ned ad bak­ke. En ned­gang der di­rek­te kol­li­de­rer med den vig­tig­ste driv­kraft bag etab­le­rin­gen af en op­ly­sen­de fondsforening.

Og blot så in­gen er i tvivl: Der er ta­le om en klar fal­den­de trend. Den er sta­ti­stik sig­ni­fi­kant. Me­re end 2.000 dan­ske­re har sva­ret, og usik­ker­he­den er lidt min­dre end i en al­min­de­lig me­nings­må­ling. Kun +/- 2,03 pro­cent­po­int. Vi­dens­cen­tret og Kan­tar Gal­lup står des­u­den in­de for va­li­di­te­ten. Der ser der­for desvær­re ik­ke ud til at væ­re no­gen vej uden om det ned­slå­en­de fak­tum: Me­re vi­den, stør­re gen­nem­sig­tig­hed og bed­re kom­mu­ni­ka­tion har ført til det stik mod­sat­te re­sul­tat af det man forventede.

Selv­om ni­veau­et sta­dig er flot – to ud af tre dan­ske­re me­ner, fon­de­ne gør en po­si­tiv for­skel – så er fal­det al­li­ge­vel over­ra­sken­de. Og hvad vær­re er: de 48 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger bag vi­dens­cen­tret gi­ver ik­ke en over­be­vi­sen­de for­kla­ring på den på­fal­den­de fi­re­åri­ge ud­vik­ling. Me­get kan man be­skyl­de cor­o­na for. Men nok ik­ke et fald i be­folk­nin­gens an­er­ken­del­se af fon­de­nes sam­funds­vær­di si­den 2018. Tænk der­i­mod blot på, hvad re­sul­ta­tet vil­le ha­ve væ­ret, hvis ik­ke fon­de­ne tog over­skrif­ter med de­res re­so­lut­te cor­o­na­støt­te i 2020.

Filantropiens Hus

Re­ak­tio­ner­ne i sek­to­ren spæn­der fra mi­stro til neg­li­ge­ring og mest af alt tavs­hed. Tal­le­ne pas­ser ik­ke med Fonds­dan­marks for­tæl­ling om me­re trans­pa­rens og åben­hed. Men ud­vik­lin­gen bør mø­des med nys­ger­rig­hed, og fon­de­ne bør spør­ge sig selv om de iagt­ta­ger ver­den fra en blind plet.

For­kla­rin­gen på pa­ra­dok­set er dog sik­kert hel­ler ik­ke en­kel. År­sa­ger­ne kan væ­re man­ge, men der fin­des mu­li­ge bud: To­ne­an­gi­ven­de be­sty­rel­ses­for­mænds op­sigtsvæk­ken­de sa­ger i pres­sen. Dan­ske­re, der op­le­ver at kom­merci­el­le for­mål blan­der sig med filan­tro­pi­ske for­mål, så bil­le­det bli­ver grum­set. Men­ne­sker der er usik­re på fon­de­nes egent­li­ge hen­sig­ter med samfundsindsatserne.

Sik­kert er det der­i­mod, at den nye om­døm­me-ana­ly­se sæt­ter en streg un­der et af fonds­bran­chens stør­ste problemer:

En stor og vok­sen­de fonds­mu­skel på 20 mil­li­ar­der kro­ner vin­der ik­ke stør­re sym­pa­ti ved at stik­ke ho­ve­d­et i bu­sken i en umæ­len­de, eli­tær for­e­ning, der me­ner at kun­ne pro­du­ce­re neut­ral vi­den uden at ind­gå i li­ge­vær­dig sam­ta­le med si­ne interessenter.

Uden et fæl­les ta­le­rør sky­der fon­de­ne bag Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter sig selv i fo­den: Mens fon­de­nes stør­ste in­ter­es­sent – bor­ger­ne i det­te sam­fund – bli­ver klo­ge­re på fon­de­ne, vok­ser dan­sker­nes skep­sis over for sam­funds­vær­di­en af fon­de­nes aktiviteter.

Hvis den ud­vik­ling skal ven­des, bør fonds­bran­chen over­ve­je, hvor­dan den kan kom­me i op­rig­tig di­a­log med om­ver­de­nen om mo­ti­ver­ne og præ­mis­ser­ne for de en­kel­te samfundsforandringer.

I øv­rigt kun­ne der må­ske skru­es lidt op for den go­de stem­ning, hvis man in­vi­te­re­de fle­re fon­de og fle­re do­na­tions­mod­ta­ge­re med til Fon­de­nes Dag. Og hvad vil­le der egent­lig ske, hvis fest­lig­he­der­ne ryk­ke­de ud i lan­det og man åb­ne­de dø­re­ne til et Filan­tro­pi­ens Hus frem­for den lidt luk­ke­de fest i In­du­stri­ens Hus?

Annoncespot_img

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer