Sæson for bortforklaringer

Højsæsonen for årsmøder nærmer sig i de erhvervsdrivende fonde. Det er nu, bestyrelserne igen skal til at redegøre for, hvordan de forholder sig til de 17 anbefalinger for god fondsledelse. I fem år har fondssektoren aktivt brugt kodekset til at pudse sin fælles glorie, men sidste år begyndte komitéen bag anbefalingerne at blive bekymret. Spørgsmålet er, om det er tid til at italesætte, at det faktisk er bedre at følge end at forklare?

I for­bin­del­se med sid­ste års stikprø­ve­un­der­sø­gel­se fandt Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se det be­kym­ren­de, at det nu kun er 65 pro­cent af fon­de­ne, der ef­ter­le­ver an­be­fa­ling 3.1.2. om åben­hed ved­rø­ren­de de en­kel­te be­sty­rel­ses- og di­rek­tions­med­lem­mers vederlag.

Det­te er en le­der. Le­de­ren er ud­tryk for Fun­dats' holdning

Si­den 2015 har de år­li­ge re­de­gø­rel­ser om an­be­fa­lin­ger­ne for god fonds­le­del­se væ­ret sek­to­rens stær­ke­ste kort i be­stræ­bel­ser­ne på at æn­dre er­hvervs­fon­de­nes of­fent­li­ge ima­ge som hem­me­li­ge, luk­ke­de og ge­dulg­te pengetanke.

Er­hvervs­fonds­ud­val­get fra 2012 fo­re­slog at ind­fø­re en pligt til at re­de­gø­re for en ræk­ke an­be­fa­lin­ger, som Ko­mi­te­en for god Fonds­le­del­se fik til op­ga­ve at de­fi­ne­re, ved­li­ge­hol­de og ud­bre­de med hen­blik på at frem­me ud­vik­lin­gen af god fonds­le­del­se og ska­be me­re trans­pa­rens om fon­de­nes aktiviteter.

Og at ko­dek­set iso­le­ret set er et po­si­tivt skridt i ret­ning af at frem­me best pra­cti­se in­den­for den sty­rings­mæs­si­ge del af fonds­le­del­sens ar­bejds­op­ga­ver, kan man dår­ligt væ­re ue­nig i.

Der­for var det og­så en lidt af en bet, at Ko­mi­te­en for God Fonds­le­del­se ef­ter fem år med selvros på sek­to­rens veg­ne, måt­te ta­ge den be­kym­re­de mi­ne på, og for­man­den Ma­ri­an­ne Phi­lip måt­te for­mu­le­re sig i – for hen­de – usæd­van­ligt skar­pe ven­din­ger oven på den se­ne­ste tem­pe­ra­tur­må­ling af fon­de­nes ef­ter­le­vel­se af an­be­fa­lin­ger­ne.

Ge­ne­relt er ef­ter­le­vel­sen fal­den­de, og sær­ligt ved­rø­ren­de an­be­fa­lin­gen om at op­ly­se be­sty­rel­sens in­di­vi­du­el­le ve­der­lag står det sløjt til, kon­klu­de­re­de for­man­den og gav føl­gen­de op­sang til kollegerne:

”Jeg ser in­gen grund til ik­ke at op­ly­se de in­di­vi­du­el­le ve­der­lag, og sær­ligt for­di fon­de­ne er sel­ve­jen­de, bør der væ­re en ek­stra grad af åben­hed og trans­pa­rens,” ud­tal­te Ma­ri­an­ne Philip.

Hun op­for­dre­de sam­ti­dig fon­de­ne til at ud­vi­se størst mu­lig åben­hed om bl.a. di­rek­tø­rer­nes og be­sty­rel­ses­med­lem­mer­nes vederlag.

Pudser glorien med kodeks

Der er sær­ligt to grun­de til, at det for fonds­sek­to­ren nu er et pro­blem, at man kan ob­ser­ve­re fal­den­de ef­ter­le­vel­se og sti­gen­de uvil­je mod at re­de­gø­re for stør­rel­sen af løn og honorarer.

Den ene er, at er­hvervs­fon­de­ne og de­res for­ta­le­re i fem år ik­ke har for­sømt en ene­ste lej­lig­hed at frem­hæ­ve an­be­fa­lings­re­gi­met som et me­get væ­sent­ligt bi­drag til mo­der­ni­se­rin­gen af fonds­sek­to­ren. Ar­bej­det med at ud­vik­le, im­ple­men­te­re og ud­bre­de best pra­cti­se har væ­ret fast ele­ment i samt­li­ge skå­l­ta­ler på fonds­ver­de­nens bo­ne­de gulve.

Den an­den er, at man i fond­se­li­tens vi­dens- og net­værks­for­e­ning, Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter, ik­ke kun har gjort en dyd af an­be­fa­lin­ger­ne og holdt ko­dek­set op som et syn­ligt be­vis på sek­to­rens am­bi­tio­ner om at ska­be me­re syn­lig­hed, trans­pa­rens og åben­hed. Yder­me­re har for­e­nin­gen gjort spørgs­må­let om til­slut­ning til ko­dek­set til ad­gangs­krav for med­lem­skab i for­e­nin­gen, som kun be­står af 43 er­hvervs­fon­de, filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger og al­me­ne fonde.

Men da lov­plig­ten ale­ne gæl­der de 1.370 er­hvervs­dri­ven­de fon­de, fun­ge­rer kra­vet sam­ti­dig som en bar­ri­e­re for an­dre filan­tro­pi­ske ak­tø­rer, der kun­ne ha­ve et øn­ske om at væ­re med i det go­de sel­skab. Hver­ken de tu­sind­vis af al­me­ne fon­de el­ler de filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger er un­der­lagt kra­vet om at re­de­gø­re for god fonds­le­del­se. Og på grund af for­skel­le­ne i virk­som­heds­for­mer er en stor del af ko­dek­set hel­ler ik­ke sær­ligt re­le­vant for an­dre end erhvervsfonde.

I for­hold til fon­de­nes in­ter­ak­tion med det om­gi­ven­de sam­fund kan man dis­ku­te­re, hvor stor be­tyd­ning ko­dek­set egent­lig har i prak­sis for de man­ge sam­ar­bejds­part­ne­re og do­na­tions­mod­ta­ge­re i bå­de ci­vil­sam­fun­det og den of­fent­li­ge sek­tor, som er un­der ind­fly­del­se af fon­de­nes knap 20 mil­li­ar­der år­li­ge støt­te­mid­ler. Det er hel­ler ik­ke uri­me­ligt at sæt­te spørgs­måls­tegn ved, hvor­for det er så vig­tigt, at pres­sen og of­fent­lig­he­den kan se præ­cis, hvor me­get hvert en­kelt le­del­ses­med­lem får i løn. Det er en al­min­de­lig kul­tu­relt be­tin­get norm i Dan­mark, at vi ik­ke ta­ler om vo­res løn, og des­u­den har vi et fondstil­syn til at kon­trol­le­re, at in­tet le­del­ses­med­lem bli­ver for­gyldt med fon­dens midler.

Men net­op for­di det er fon­de­ne selv, der har valgt pud­se den fæl­les gl­o­rie med det nye ko­deks, ser det slet ik­ke godt ud, når ko­mitéen nu må kon­sta­te­re, at fle­re fon­de en­ten øn­sker at ind­ret­te sig i mod­strid med de go­de an­be­fa­lin­ger om best pra­cti­se. El­ler at de ik­ke for­kla­rer und­la­del­ser­ne til­stræk­ke­ligt og fyldestgørende.

Følg er bedre end forklar

Fak­tisk er den år­li­ge til­stands­må­ling kun en stikprø­ve­un­der­sø­gel­se, som me­to­de­mæs­sigt er gan­ske an­gri­be­lig og fyldt med sto­re usik­ker­he­der. Men når Ko­mitéen al­li­ge­vel væl­ger at til­læg­ge den fuld vægt, må det skyl­des, at de er­far­ne ko­mité­med­lem­mer kan gen­ken­de bil­le­det. Der­for er det må­ske en god ide at spør­ge sig selv, hvad år­sa­gen til den fal­den­de ef­ter­le­vel­se og den mang­len­de vil­je til trans­pa­rens og åben­hed skyldes.

Her kun­ne man med for­del over­ve­je hen­sigts­mæs­sig­he­den af det man­tra, som igen og igen har lydt, når ko­mitéen skul­le for­kla­re prin­cip­per­ne bag den lov­plig­ti­ge re­de­gø­rel­se, som fon­de­ne skal gen­ta­ge hvert år ved regnskabsaflæggelsen:

”Det er li­ge så godt at føl­ge, som det er at forklare.”

Ja­men, hvor­for da så over­ho­ve­det over­ve­je at be­gyn­de at føl­ge de go­de an­be­fa­lin­ger, kan man spør­ge. Hvor­for ik­ke gø­re som man ple­jer og sam­ti­dig etab­le­re en pas­sen­de bort­for­kla­ring, der kan skri­ves ind på få linjer i af­rap­por­te­rings­ske­ma­et og gen­ta­ges år ef­ter år?

Spørgs­må­let er, om man med den valg­te følg el­ler for­klar-me­lo­di har slå­et en for­kert to­ne an?

For da an­be­fa­lin­ger­ne net­op er an­be­fa­lin­ger, si­ger det sig selv, at det li­ge præ­cist ik­ke er li­ge så godt at føl­ge, som det er at for­kla­re. Gan­ske vist er det li­ge så lov­med­hol­de­ligt at for­kla­re, som det er at føl­ge. Hvis man vel at mær­ke el­lers for­kla­rer sig grun­digt nok i redegørelsen.

Men det bed­ste, en fond kan gø­re, må og skal alt an­det li­ge væ­re at føl­ge an­be­fa­lin­gen. Det er ik­ke ale­ne godt at føl­ge, men det og­så bed­re at føl­ge end at for­kla­re. An­be­fa­lin­ger­ne er normative.

Og hvis sær­ligt de sto­re fon­de skal kun­ne væ­re for­bil­le­de for de min­dre pro­fes­sio­nel­le fon­de, vil det væ­re en for­del, hvis de selv føl­ger f.eks. ve­der­lags­an­be­fa­lin­ger­ne. For hvor­for skul­le ek­sem­pel­vis en lil­le ejen­doms­fond med en ba­lan­ce på 210 mil­li­o­ner kro­ner over­ve­je at føl­ge, så læn­ge fon­de som A. P. Møl­ler Fon­den og Her­man Sal­lings Fond snak­ker uden om?

Ret­tet 18.01.2022 kl. 15.30. Det frem­gik af en tid­li­ge­re ver­sion, at Aa­ge V. Jen­sen Na­tur­fond er en af de fon­de, der ik­ke føl­ger an­be­fa­lin­gen om at of­fent­lig­gø­re fonds­le­del­sens in­di­vi­du­el­le ve­der­lag. Det er ik­ke kor­rekt. Aa­ge V. Jen­sen na­tur­fond har i al­le år, si­den an­be­fa­lin­ger­ne blev ind­ført, op­lyst om de en­kel­te be­sty­rel­ses­med­lem­mers samt di­rek­tø­rens vederlag.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Annoncespot_img

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer