Danmarks Statistik lancerer vigtig ændring i uddelingstal

Et nyt felt i fondenes obligatoriske indberetningsskema skal sikre et mere retvisende overblik over de almennyttige uddelinger.

Danmarks Statistik (foto: Kim Bach)
Dan­marks Sta­ti­stiks ho­ved­sæ­de på Øster­bro i Kø­ben­havn (fo­to: Kim Bach)

Do­na­tio­ner til støt­te for stif­ter­fa­mi­li­ens per­son­li­ge ind­kom­ster. El­ler ud­de­lin­ger til virk­som­he­der som ik­ke kom­mer en bre­de­re kreds af men­ne­sker til gavn.

Det er ek­semp­ler på ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger, som i øje­blik­ket ik­ke kan ud­skil­les i Dan­marks Sta­ti­stiks of­fi­ci­el­le op­gø­rel­ser over de sam­le­de ud­de­lin­ger fra fondssektoren.

Det be­ty­der, at in­gen ved, hvor stor en del af de godt 90 mil­li­ar­der kro­ner, som fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger ud­del­te i pe­ri­o­den fra 2016 - 2020, var pen­ge, der gik til al­men­nyt­ti­ge og al­men­vel­gø­ren­de for­mål. El­ler hvor man­ge pen­ge der gik til ik­ke-al­men­nyt­ti­ge formål.

Der­for har Dan­marks Sta­ti­stik nu æn­dret i det spør­ge­ske­ma, som lig­ger til grund for de år­li­ge un­der­sø­gel­ser af fon­de­nes uddelingsaktiviteter.

”Ud­de­lin­ger til al­men­nyt­ti­ge for­mål er fradrags­be­ret­ti­ge­de iføl­ge fonds­be­skat­nings­lo­ven. Al­men­nyt­ti­ge for­mål kan ka­rak­te­ri­se­res som vel­gø­ren­de el­ler nyt­ti­ge for en bre­de­re kreds i sam­fun­det,” frem­går det nu af vej­led­nin­gen til ind­be­ret­nings­ske­ma­et, som hvert år ud­sen­des til cir­ka 300 fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger i Danmark.

Familie- og medarbejderformål

De fon­de, der er ud­ta­get til at del­ta­ge i de år­li­ge un­der­sø­gel­ser, har pligt til at ud­fyl­de ske­ma­et, og som no­get af det før­ste skal fon­de­ne frem­over sva­re ja el­ler nej til, om de har haft be­vil­lin­ger til ik­ke-al­men­nyt­ti­ge for­mål i indberetningsåret.

”Ik­ke-al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger dæk­ker de for­mål, der ik­ke kan ka­rak­te­ri­se­res som al­men­nyt­ti­ge. Ud­de­lin­ger­ne kan væ­re ret­tet mod en af­græn­set kreds (f.eks. fa­mi­lie, me­d­ar­bej­de­re i en virk­som­hed) el­ler et me­get af­græn­set for­mål,” frem­går det af skemaet.

Det nye ind­be­ret­nings­ske­ma er gæl­den­de fra i år og vil der­for gæl­de fon­de­nes ud­de­lin­ger fra 2021 og frem.

Det vil ik­ke væ­re mu­ligt at ud­skil­le de ik­ke-al­men­nyt­ti­ge be­vil­lin­ger si­den fonds­sta­ti­stik­kens be­gyn­del­se i 2016.

De del­ta­gen­de fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger har frist for ind­be­ret­ning af de­res ud­de­lings­ak­ti­vi­te­ter den 31. au­gust i år.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Jakob Thomsen
Jakob Thomsen
Ansvarshavende redaktør for Fundats

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer