Fundats fejrer fem år som betalingsmedie

Ifølge stifter og chefredaktør Jakob Thomsen er mediet et godt sted både indholdsmæssigt og økonomisk. Han håber, at Fundats i de kommende år vil opleve færre kilder, som er bange for at sige deres mening af frygt for at miste en fondsbevilling.

Net­me­di­et Fun­dats, der skri­ver om fon­de og filan­tro­pi, her ek­si­ste­ret som be­ta­lings­me­die i fem år.

Der er hver­ken plan­lagt rød lø­ber, flag i flag­stan­gen el­ler lag­ka­ge med fem lys i.

Ik­ke de­sto min­dre er stif­ten­de part­ner og an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør på Fun­dats Jakob Thom­sen gan­ske godt til­freds med me­di­ets ge­ne­rel­le til­stand her ul­ti­mo au­gust 2022, hvor Fun­dats kan fejre fem års fød­sels­dag som betalingsmedie.

Bå­de, når det an­går me­di­ets ev­ne til at gø­re en for­skel med sit ind­hold, læ­ser­tal og øko­no­mi ven­der che­fre­dak­tø­ren tom­mel­finge­ren opad.

”For­ret­nings­mæs­sigt er vi et godt sted og er ble­vet et øko­no­misk bæ­re­dyg­tigt me­die. Vi hav­de en om­sæt­nings­vækst på abon­ne­ments­salg på 24 pro­cent sid­ste år, og væk­sten op­ve­jer den ned­gang i me­di­e­støt­te, som vi har op­le­vet ved at gå fra etab­le­rings­støt­te til al­min­de­lig pro­duk­tions­støt­te. Vi har nu en for­ret­ning, hvor der er plus på bund­linj­en, hvor vi kan be­ta­le vo­res jour­na­li­sters løn og øv­ri­ge ud­gif­ter samt kan ind­fri vo­res jour­na­li­sti­ske in­ten­tio­ner,” si­ger Jakob Thomsen.

Læ­ser­ne af Fun­dats, som der er ble­vet fle­re og fle­re af i lø­bet af den fe­måri­ge pe­ri­o­de, kom­mer fra et bredt spek­trum af det dan­ske sam­fund. Me­di­ets abon­nen­ter fin­des især i den pro­fes­sio­nel­le del af ci­vil­sam­fun­det, pri­mært på le­del­ses- og be­sty­rel­ses­ni­veau, i de sto­re ngo’er og in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner, ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne og i den øv­ri­ge del af den of­fent­li­ge sek­tor, der sam­ar­bej­der med og får pen­ge fra fondssektoren.

Der­u­d­over er der man­ge læ­se­re blandt fon­de­nes rå­d­gi­ve­re og i de de­le af kunst- og kul­tur­li­vet, som og­så er me­get af­hæn­gi­ge af pen­ge fra fon­de­ne, der sid­ste år ud­del­te me­re end 21 mil­li­ar­der kroner.

Gør en forskel i sektoren

In­ten­tio­nen med Fun­dats fra star­ten – den­gang un­der nav­net Dan­marks Fon­de – var at be­skri­ve fon­de­nes ind­fly­del­se i sam­fun­det, og den mål­sæt­ning er der ik­ke æn­dret ved, når nyheds­bre­vet ud­kom­mer hver tirs­dag morgen.

”Fle­re af vo­res kil­der for­tæl­ler os, at Fun­dats gør og har gjort en for­skel i fonds­sek­to­ren – og det vil jeg ger­ne tro på. Vi for­sø­ger at sik­re, at fon­de­ne bli­ver holdt op på, hvor­dan de age­rer filan­tro­pisk og al­men­nyt­tigt, men og­så som sam­fundsak­tø­rer. Det er der ik­ke an­dre me­di­er, der gør så sy­ste­ma­tisk, som vi prø­ver at gø­re. Sam­ti­dig er der sket en me­get mar­kant åb­ning og pro­fes­sio­na­li­se­ring af fonds­sek­to­ren i lø­bet af den tid, vi er ud­kom­met. Der er kom­met et ko­deks om god fonds­le­del­se og en ræk­ke an­dre krav, og her har vi gjort, hvad vi kun­ne, for at hol­de sek­to­ren fast på de ram­mer og vil­kår, den er ble­vet un­der­lagt,” si­ger Jakob Thomsen.

Vi for­sø­ger at sik­re, at fon­de­ne bli­ver holdt op på, hvor­dan de age­rer filan­tro­pisk og al­men­nyt­tigt, men og­så som samfundsaktører

Jakob Thom­sen – Che­fre­dak­tør, Fundats

Og dén mis­sion er på in­gen må­de ti­l­en­de­bragt, til­fø­jer chefredaktøren.

”I for­hold til det fonds­ret­li­ge har nog­le de­le af sek­to­ren sta­dig ud­for­drin­ger, for­di der mang­ler vi­den bå­de hos fon­de­ne og de­res rå­d­gi­ve­re. Be­ho­vet for uaf­hæn­gig jour­na­li­stik om fonds­sek­to­ren er be­stemt ik­ke ble­vet min­dre, selv­om sek­to­ren har åb­net sig og age­rer me­re pro­fes­sio­nelt nu, end den gjor­de for fem år si­den,” si­ger Jakob Thomsen.

Han pe­ger des­u­den på, at man­ge af de sto­re fon­de har smidt fløjls­hand­sker­ne og nu åbent og må­l­ret­tet ind­går i tæt sam­ar­bej­de med po­li­ti­ke­re og em­beds­mænd i bå­de cen­tra­lad­mi­ni­stra­tio­nen og i kom­mu­ner­ne for at frem­me de­res eg­ne in­ter­es­ser som filan­tro­pi­ske aktører.

Kilder bange for at udtale sig kritisk

En an­den af sek­to­rens helt sto­re ud­for­drin­ger er iføl­ge Jakob Thom­sen, at fon­de­ne fort­sat har me­get svært ved ind­gå i di­a­log med de in­ter­es­sent­grup­per, som stil­ler sig kri­tisk over­for fon­de­nes age­ren. Og i for­læn­gel­se der­af op­le­ver re­dak­tø­ren og re­sten af re­dak­tio­nen på Fun­dats of­te, at kil­der med re­la­tio­ner til fon­de­ne ik­ke tør ud­ta­le sig om fon­de­ne el­ler om kon­kre­te indsatser.

”Fon­de­ne er blandt an­det på grund af de mar­kant sti­gen­de ud­de­lin­ger ble­vet me­re og me­re magt­ful­de. Men det er alt­så et pro­blem, når vi igen og igen ta­ler med væ­sent­li­ge kil­der, som er ban­ge for at ud­ta­le sig kri­tisk til ci­tat om fon­de­ne, for­di de fryg­ter, de der­med kom­mer til at stå dår­li­ge­re i re­la­tion til be­vil­lin­ger og part­ner­ska­ber med fon­de­ne. Jeg hå­ber, fon­de­ne læ­rer at for­stå, at det rent fak­tisk kan ha­ve en stor vær­di for dem at lyt­te med et åbent sind til den helt be­ret­ti­ge­de kri­tik, som de uund­gå­e­ligt ind imel­lem ud­sæt­tes for. Fon­de­ne bæ­rer selv et me­dansvar for at sik­re et kli­ma, hvor blandt an­dre for­ske­re og eks­per­ter tør ta­le frit,” si­ger han.

Det er alt­så et pro­blem, når vi igen og igen ta­ler med væ­sent­li­ge kil­der, som er ban­ge for at ud­ta­le sig kri­tisk til ci­tat om fon­de­ne, for­di de fryg­ter, de der­med kom­mer til at stå dår­li­ge­re i re­la­tion til be­vil­lin­ger og part­ner­ska­ber med fondene

Jakob Thom­sen – Che­fre­dak­tør, Fundats

Grund­læg­gen­de me­ner Jakob Thom­sen, at det er lyk­ke­des at ska­be et me­die, der har fun­det ba­lan­cen mel­lem på den ene si­de at væ­re et uaf­hæn­gigt, kri­tisk me­die ud fra klas­si­ske, pu­bli­ci­sti­ske kri­te­ri­er og på den an­den si­de væ­re en form for bran­che­me­die, hvor fonds­del­ta­ge­re kan ori­en­te­re sig om ram­mer og ten­den­ser hos især de mest pro­fes­sio­nel­le af fondene.

”Der er man­ge hi­sto­ri­er fra de for­løb­ne fem år, jeg er godt til­freds med, og det svært at pe­ge én hi­sto­rie ud. Men no­get af det vig­ti­ge, vi har fo­ku­se­ret på, er de in­di­rek­te om­kost­nin­ger ved fonds­fi­nan­si­e­ring af forsk­ning på uni­ver­si­te­ter, som er me­get di­lem­ma­fyldt og svært at lø­se per­ma­nent mel­lem uni­ver­si­te­ter­ne, Forsk­nings­mi­ni­ste­ri­et og fon­de­ne selv. En an­den ting, vi med held har ty­de­lig­gjort, er, hvor vig­ti­ge de lo­ka­le fon­de er for kul­tur­li­vet og sam­men­hængs­kraf­ten i land­di­strik­ter­ne. Og så er jeg og­så glad for, at vi få­et sat fo­kus på en ræk­ke af de fonds­ret­li­ge aspek­ter, som selv i sto­re fon­de med spe­ci­a­li­se­re­de fondsad­vo­ka­ter har voldt fonds­le­del­ser­ne sto­re kva­ler,” si­ger Jakob Thomsen.

- Hvad har i de fem år som be­ta­lings­me­die væ­ret den mest ud­bred­te mis­for­stå­el­se om me­di­et, som du er stødt på?

”Vi mø­der sta­dig tit en op­fat­tel­se af, at vi er fon­de­nes eget me­die, alt­så at vi ik­ke er uaf­hæn­gi­ge. Og så er der no­gen, der tror, vi er et me­die om fun­dra­i­sing. For­hå­bent­lig kan vi i de kom­men­de fem år gø­re det end­nu me­re ty­de­ligt, hvem og hvad vi er og ger­ne vil.”

spot_img

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer