Nyt it-system understøtter ambitiøs fundraising-strategi på Københavns Professionshøjskole

I dag henter Københavns Professionshøjskole årligt mellem 40 og 70 millioner kroner hos private fonde. Det tal skal øges væsentligt, så skolen for alvor kan leve op til dens forskningsforpligtigelse om at lave forskning og udvikling til gavn for velfærdsstatens frontsoldater. It-systemet Grant Manager skal hjælpe skolen med at øge og professionalisere fondssøgningen.

Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le Cam­pus Carlsberg

Ka­gen skal gø­res stør­re, kva­li­te­ten skal øges, og vi skal ha­ve skabt et stør­re overblik.

Så­dan ly­der nog­le af sva­re­ne fra Erik Ca­par­ros Højb­jerg, forsk­nings- og ud­vik­lings­chef på Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le, når man spør­ger til, hvor­for sko­len har væ­ret med i ud­vik­lin­gen af det helt nye it-sy­stem, Grant Ma­na­ger, der er skabt til at hjæl­pe fun­dra­i­se­re i de­res arbejde.

Et sy­stem, sko­len nu skal i gang med at bru­ge i en ræk­ke kon­kre­te pilotprojekter.

”Grant Ma­na­ger kob­ler ind i en væ­sent­lig stra­te­gisk dags­or­den her på Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le om at hen­te me­re ek­stern fi­nan­si­e­ring, så vi kan få fi­nan­si­e­ret de am­bi­tio­ner, vi har på vo­res eg­ne, sek­to­rens og vel­færds­sam­fun­dets veg­ne,” si­ger Erik Ca­par­ros Højbjerg.

Det ly­der må­ske en anel­se højtra­gen­de, men ik­ke de­sto min­dre gav lov om pro­fes­sions­højsko­ler for vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser fra 2013 lan­dets syv pro­fes­sions­højsko­ler en forsk­nings­for­plig­ti­gel­se, der skal ”til­ve­je­brin­ge ny vi­den og kon­kre­te løs­nin­ger på ud­for­drin­ger in­den for er­hverv og pro­fes­sio­ner, som pro­fes­sions­højsko­lens ud­dan­nel­ser er ret­tet mod”.

Det be­løb dæk­ker langt fra vo­res ambitioner

Erik Ca­par­ros Højb­jerg – Forsk­nings- og ud­vik­lings­chef, Kø­ben­havns Professionshøjskole

Med ud­dan­nel­ser­ne til pæ­da­gog, læ­rer, sy­geple­jer­ske, jor­de­mo­der, er­go­te­ra­pe­ut mv. skal pro­fes­sions­højsko­ler­ne, iføl­ge Erik Ca­par­ros Højb­jerg, la­ve forsk­ning og ud­vik­ling, der un­der­støt­ter net­op vel­færds­sta­tens frontsoldater.

”Vi la­ver an­ven­del­ses­o­ri­en­te­ret og prak­sisnær forsk­ning, men vi får en me­get lil­le del af de sam­le­de of­fent­li­ge forsk­nings­mid­ler. I alt tre pro­cent af forsk­nings­mid­ler­ne sen­des til pro­fes­sions­højsko­ler­ne, og her på Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le får vi cir­ka 84 mil­li­o­ner kro­ner, og det be­løb dæk­ker langt fra vo­res am­bi­tio­ner,” si­ger han.

Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le er fy­sisk for­delt i alt syv cam­pus­ser og har 20.000 ele­ver på grun­dud­dan­nel­ser og yder­li­ge­re 20.000 ele­ver på ef­ter-/vi­de­reud­dan­nel­se.

Fra små til større projektansøgninger

Så si­den 2013 har Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le i sti­gen­de grad fo­ku­se­ret på at hen­te ek­stern fi­nan­si­e­ring hjem fra fonde.

Fra sto­re fon­de som No­vo Nor­disk Fon­den, Tryg­fon­den, Eg­mont Fon­den og A.P. Møl­ler Fon­den til min­dre al­men­nyt­ti­ge fonde.

”De se­ne­re år har vi år­ligt hen­tet mel­lem 40 og 70 mil­li­o­ner kro­ner hjem hos pri­va­te fon­de, men vi vil ger­ne øge den ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring, styr­ke kva­li­te­ten i bå­de vo­res forsk­ning og fonds­søg­ning, og vi har en am­bi­tion om at gå fra man­ge små pro­jek­tan­søg­nin­ger til fær­re, men stør­re pro­jek­tan­søg­nin­ger,” for­tæl­ler Erik Ca­par­ros Højbjerg.

På den bag­grund gik Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le for to år si­den ind i et stra­te­gisk sam­ar­bej­de med Fun​dra​i​se​ren​.dk om at væ­re med til at ud­vik­le it-sy­ste­met Grant Ma­na­ger. Et sy­stem må­l­ret­tet til net­op fonds­søg­ning, der sam­ler alt om­kring ek­stern fi­nan­si­e­ring ét sted. Så det er slut med ex­cel-ark, tje­kli­ster, log­bø­ger og mang­len­de overblik.

”Vi har en klar for­vent­ning om, at sy­ste­met vil pro­fes­sio­na­li­se­re vo­res fun­dra­i­sing, gi­ve os et sam­let over­blik, sæn­ke vo­res sø­geom­kost­nin­ger og gi­ve os en be­ty­de­lig styr­kel­se af vi­dens­de­lin­gen in­ter­nt. Det kræ­ver en ræk­ke dis­kus­sio­ner in­ter­nt om in­tel­lek­tu­el­le ejen­doms­ret­tig­he­der til idéer og pro­jek­ter, og der skal ar­bej­des på en kul­turæn­dring,” si­ger Erik Ca­par­ros Højbjerg.

Me­get fonds­ar­bej­de hand­ler om per­son­li­ge re­la­tio­ner, og via mo­du­let kan vi pro­fes­sio­na­li­se­re vo­res fondskontakt

Erik Ca­par­ros Højb­jerg – Forsk­nings- og ud­vik­lings­chef, Kø­ben­havns Professionshøjskole

Han me­ner og­så, at et sy­stem, der gi­ver et sam­let over­blik, har den sto­re for­del, at det bli­ver langt nem­me­re at ska­be tvær­pro­fes­sio­nel­le pro­jek­ter. For­di det bli­ver syn­ligt for le­del­sen og me­d­ar­bej­de­re, hvil­ke pro­jek­ter, der påtænkes.

”Li­ge nu skal vi i gang med nog­le pi­lot­pro­jek­ter i en­kel­te af vo­res ud­dan­nel­ses­mil­jø­er, men på sigt er det me­nin­gen, at al­le vo­res me­d­ar­bej­de­re får ad­gang til systemet.”

Overblik og personlige relationer

He­le be­vil­lings­hi­sto­rik­ken er og­så en del af Grant Ma­na­ger, og her er tid­li­ge­re fonds­be­vil­lin­ger til Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le al­le­re­de lagt ind som en da­ta­ba­se. Så de en­kel­te me­d­ar­bej­de­re kan få et over­blik over, hvad de en­kel­te fon­de tid­li­ge­re har støt­tet, og hvil­ken fond, der må­ske gi­ver bedst me­ning for et gi­vent projekt.

Sy­ste­met har og­så et sær­ligt re­la­tions­mo­dul, som Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le har væ­ret med til at udvikle.

”Me­get fonds­ar­bej­de hand­ler om per­son­li­ge re­la­tio­ner, og via mo­du­let kan vi pro­fes­sio­na­li­se­re vo­res fond­s­kon­takt. Ska­be et over­blik over res­sour­ce­per­so­ner i fon­de, men og­så væ­re helt op­da­te­ret på, hvem snak­ker med hvem, om hvad og hvor­når. Så vi på den må­de bed­re kan sty­re, hvad næ­ste skridt er,” for­kla­rer Erik Ca­par­ros Højbjerg.

Skal det lyk­kes at få skabt et fuld­stæn­digt over­blik, kræ­ver det, at ud­dan­nel­ses­mil­jø­er­ne på Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le op­fat­ter sy­ste­met som en hjælp, der og­så gi­ver dem bed­re handlemuligheder.

”Her hos os lig­ger forsk­ning og ud­vik­ling så tæt på den en­kel­te grun­dud­dan­nel­se som mu­ligt, så forsk­ning og ud­vik­ling på den må­de bli­ver så prak­sisnær som mu­ligt. Så de en­kel­te ud­dan­nel­ses­mil­jø­er skal kun­ne se mu­lig­he­der­ne og for­de­le­ne i Grant Ma­na­ger,” for­tæl­ler Erik Ca­par­ros Højbjerg.

Risiko for skævvridning

Med en stra­te­gi om at øge den ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring har Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le og­så fo­kus på ri­si­ko­en for sty­ring af sko­lens og ud­dan­nel­ser­nes ud­vik­ling i en sær­lig retning.

”Vi er me­get op­mærk­som­me på den ri­si­ko for skævvrid­ning, der lig­ger, når sto­re fon­de kom­mer med væ­sent­li­ge ka­pi­tal­bi­drag – og sam­ti­dig stil­ler krav om egen­fi­nan­si­e­ring til sam­me om­rå­de, for po­ten­ti­elt kan det de­fi­ne­re vægt­nin­gen af sær­li­ge om­rå­der. Vo­res hid­ti­di­ge er­fa­rin­ger vi­ser dog, at det ik­ke er et pro­blem, og fon­de­ne er me­get vil­li­ge til di­a­log,” si­ger Erik Ca­par­ros Højbjerg.

Fakta om Grant Manager

It-sy­ste­met Grant Ma­na­ger er ud­vik­let til at hjæl­pe fun­dra­i­se­re i sto­re og små or­ga­ni­sa­tio­ner med at ska­be over­blik over støt­te­mu­lig­he­der, pro­jek­ter, fonds­an­søg­nin­ger, re­la­tio­ner og op­ga­ver samt au­to­ma­ti­se­re og sy­ste­ma­ti­se­re in­tern og ek­stern rapportering.

Bag it-sy­ste­met står virk­som­he­den Fun​dra​i​se​ren​.dk, der har hen­tet støt­te til ud­vik­lin­gen fra Innovationsfonden.

Grant Ma­na­ger er ud­vik­let i tæt sam­ar­bej­de med Kol­ding Kom­mu­ne og Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le. Pri­ser­ne for Grant Ma­na­ger star­ter fra 299 kr. pr. bru­ger pr. måned.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Dorthe Kirkgaard Nielsen
Dorthe Kirkgaard Nielsen
Freelancejournalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer