Nyt it-system understøtter ambitiøs fundraising-strategi på Københavns Professionshøjskole

I dag hen­ter Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le år­ligt mel­lem 40 og 70 mil­li­o­ner kro­ner hos pri­va­te fon­de. Det tal skal øges væ­sent­ligt, så sko­len for al­vor kan le­ve op til dens forsk­nings­for­plig­ti­gel­se om at la­ve forsk­ning og ud­vik­ling til gavn for vel­færds­sta­tens front­sol­da­ter. It-sy­ste­met Grant Ma­na­ger skal hjæl­pe sko­len med at øge og pro­fes­sio­na­li­se­re fondssøgningen. 

Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le Cam­pus Carlsberg

Ka­gen skal gø­res stør­re, kva­li­te­ten skal øges, og vi skal ha­ve skabt et stør­re overblik.

Så­dan ly­der nog­le af sva­re­ne fra Erik Ca­par­ros Højb­jerg, forsk­­nings- og ud­vik­lings­chef på Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le, når man spør­ger til, hvor­for sko­len har væ­ret med i ud­vik­lin­gen af det helt nye it-sy­stem, Grant Ma­na­ger, der er skabt til at hjæl­pe fun­dra­i­se­re i de­res arbejde.

Et sy­stem, sko­len nu skal i gang med at bru­ge i en ræk­ke kon­kre­te pilotprojekter.

”Grant Ma­na­ger kob­ler ind i en væ­sent­lig stra­te­gisk dags­or­den her på Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le om at hen­te me­re ek­stern fi­nan­si­e­ring, så vi kan få fi­nan­si­e­ret de am­bi­tio­ner, vi har på vo­res eg­ne, sek­to­rens og vel­færds­sam­fun­dets veg­ne,” si­ger Erik Ca­par­ros Højbjerg.

Det ly­der må­ske en anel­se højtra­gen­de, men ik­ke de­sto min­dre gav lov om pro­fes­sions­højsko­ler for vi­de­re­gå­en­de ud­dan­nel­ser fra 2013 lan­dets syv pro­fes­sions­højsko­ler en forsk­nings­for­plig­ti­gel­se, der skal ”til­ve­je­brin­ge ny vi­den og kon­kre­te løs­nin­ger på ud­for­drin­ger in­den for er­hverv og pro­fes­sio­ner, som pro­fes­sions­højsko­lens ud­dan­nel­ser er ret­tet mod”.

Det be­løb dæk­ker langt fra vo­res ambitioner

Erik Ca­par­ros Højb­jerg – Forsk­­nings- og ud­vik­lings­chef, Kø­ben­havns Professionshøjskole

Med ud­dan­nel­ser­ne til pæ­da­gog, læ­rer, sy­geple­jer­ske, jor­de­mo­der, er­go­te­ra­pe­ut mv. skal pro­fes­sions­højsko­ler­ne, iføl­ge Erik Ca­par­ros Højb­jerg, la­ve forsk­ning og ud­vik­ling, der un­der­støt­ter net­op vel­færds­sta­tens frontsoldater.

”Vi la­ver an­ven­del­ses­o­ri­en­te­ret og prak­sisnær forsk­ning, men vi får en me­get lil­le del af de sam­le­de of­fent­li­ge forsk­nings­mid­ler. I alt tre pro­cent af forsk­nings­mid­ler­ne sen­des til pro­fes­sions­højsko­ler­ne, og her på Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le får vi cir­ka 84 mil­li­o­ner kro­ner, og det be­løb dæk­ker langt fra vo­res am­bi­tio­ner,” si­ger han.

Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le er fy­sisk for­delt i alt syv cam­pus­ser og har 20.000 ele­ver på grun­dud­dan­nel­ser og yder­li­ge­re 20.000 ele­ver på ef­ter-/vi­­de­reud­­dan­­nel­­se.

Fra små til større projektansøgninger

Så si­den 2013 har Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le i sti­gen­de grad fo­ku­se­ret på at hen­te ek­stern fi­nan­si­e­ring hjem fra fonde.

Fra sto­re fon­de som No­vo Nor­disk Fon­den, Tryg­fon­den, Eg­mont Fon­den og A.P. Møl­ler Fon­den til min­dre al­men­nyt­ti­ge fonde.

”De se­ne­re år har vi år­ligt hen­tet mel­lem 40 og 70 mil­li­o­ner kro­ner hjem hos pri­va­te fon­de, men vi vil ger­ne øge den ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring, styr­ke kva­li­te­ten i bå­de vo­res forsk­ning og fonds­søg­ning, og vi har en am­bi­tion om at gå fra man­ge små pro­jek­tan­søg­nin­ger til fær­re, men stør­re pro­jek­tan­søg­nin­ger,” for­tæl­ler Erik Ca­par­ros Højbjerg.

På den bag­grund gik Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le for to år si­den ind i et stra­te­gisk sam­ar­bej­de med Fun​dra​i​se​ren​.dk om at væ­re med til at ud­vik­le it-sy­ste­­met Grant Ma­na­ger. Et sy­stem må­l­ret­tet til net­op fonds­søg­ning, der sam­ler alt om­kring ek­stern fi­nan­si­e­ring ét sted. Så det er slut med ex­­cel-ark, tje­kli­ster, log­bø­ger og mang­len­de overblik.

”Vi har en klar for­vent­ning om, at sy­ste­met vil pro­fes­sio­na­li­se­re vo­res fun­dra­i­sing, gi­ve os et sam­let over­blik, sæn­ke vo­res sø­geom­kost­nin­ger og gi­ve os en be­ty­de­lig styr­kel­se af vi­dens­de­lin­gen in­ter­nt. Det kræ­ver en ræk­ke dis­kus­sio­ner in­ter­nt om in­tel­lek­tu­el­le ejen­doms­ret­tig­he­der til idéer og pro­jek­ter, og der skal ar­bej­des på en kul­turæn­dring,” si­ger Erik Ca­par­ros Højbjerg.

Me­get fonds­ar­bej­de hand­ler om per­son­li­ge re­la­tio­ner, og via mo­du­let kan vi pro­fes­sio­na­li­se­re vo­res fondskontakt

Erik Ca­par­ros Højb­jerg – Forsk­­nings- og ud­vik­lings­chef, Kø­ben­havns Professionshøjskole

Han me­ner og­så, at et sy­stem, der gi­ver et sam­let over­blik, har den sto­re for­del, at det bli­ver langt nem­me­re at ska­be tvær­pro­fes­sio­nel­le pro­jek­ter. For­di det bli­ver syn­ligt for le­del­sen og me­d­ar­bej­de­re, hvil­ke pro­jek­ter, der påtænkes.

”Li­ge nu skal vi i gang med nog­le pi­lot­pro­jek­ter i en­kel­te af vo­res ud­dan­nel­ses­mil­jø­er, men på sigt er det me­nin­gen, at al­le vo­res me­d­ar­bej­de­re får ad­gang til systemet.”

Overblik og personlige relationer

He­le be­vil­lings­hi­sto­rik­ken er og­så en del af Grant Ma­na­ger, og her er tid­li­ge­re fonds­be­vil­lin­ger til Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le al­le­re­de lagt ind som en da­ta­ba­se. Så de en­kel­te me­d­ar­bej­de­re kan få et over­blik over, hvad de en­kel­te fon­de tid­li­ge­re har støt­tet, og hvil­ken fond, der må­ske gi­ver bedst me­ning for et gi­vent projekt.

Sy­ste­met har og­så et sær­ligt re­la­tions­mo­dul, som Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le har væ­ret med til at udvikle.

”Me­get fonds­ar­bej­de hand­ler om per­son­li­ge re­la­tio­ner, og via mo­du­let kan vi pro­fes­sio­na­li­se­re vo­res fond­s­kon­takt. Ska­be et over­blik over res­sour­ce­per­so­ner i fon­de, men og­så væ­re helt op­da­te­ret på, hvem snak­ker med hvem, om hvad og hvor­når. Så vi på den må­de bed­re kan sty­re, hvad næ­ste skridt er,” for­kla­rer Erik Ca­par­ros Højbjerg.

Skal det lyk­kes at få skabt et fuld­stæn­digt over­blik, kræ­ver det, at ud­dan­nel­ses­mil­jø­er­ne på Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le op­fat­ter sy­ste­met som en hjælp, der og­så gi­ver dem bed­re handlemuligheder.

”Her hos os lig­ger forsk­ning og ud­vik­ling så tæt på den en­kel­te grun­dud­dan­nel­se som mu­ligt, så forsk­ning og ud­vik­ling på den må­de bli­ver så prak­sisnær som mu­ligt. Så de en­kel­te ud­dan­nel­ses­mil­jø­er skal kun­ne se mu­lig­he­der­ne og for­de­le­ne i Grant Ma­na­ger,” for­tæl­ler Erik Ca­par­ros Højbjerg.

Risiko for skævvridning

Med en stra­te­gi om at øge den ek­ster­ne fi­nan­si­e­ring har Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le og­så fo­kus på ri­si­ko­en for sty­ring af sko­lens og ud­dan­nel­ser­nes ud­vik­ling i en sær­lig retning.

”Vi er me­get op­mærk­som­me på den ri­si­ko for skævvrid­ning, der lig­ger, når sto­re fon­de kom­mer med væ­sent­li­ge ka­pi­tal­bi­drag – og sam­ti­dig stil­ler krav om egen­fi­nan­si­e­ring til sam­me om­rå­de, for po­ten­ti­elt kan det de­fi­ne­re vægt­nin­gen af sær­li­ge om­rå­der. Vo­res hid­ti­di­ge er­fa­rin­ger vi­ser dog, at det ik­ke er et pro­blem, og fon­de­ne er me­get vil­li­ge til di­a­log,” si­ger Erik Ca­par­ros Højbjerg.

Fakta om Grant Manager

It-sy­ste­­met Grant Ma­na­ger er ud­vik­let til at hjæl­pe fun­dra­i­se­re i sto­re og små or­ga­ni­sa­tio­ner med at ska­be over­blik over støt­te­mu­lig­he­der, pro­jek­ter, fonds­an­søg­nin­ger, re­la­tio­ner og op­ga­ver samt au­to­ma­ti­se­re og sy­ste­ma­ti­se­re in­tern og ek­stern rapportering.

Bag it-sy­ste­­met står virk­som­he­den Fun​dra​i​se​ren​.dk, der har hen­tet støt­te til ud­vik­lin­gen fra Innovationsfonden.

Grant Ma­na­ger er ud­vik­let i tæt sam­ar­bej­de med Kol­ding Kom­mu­ne og Kø­ben­havns Pro­fes­sions­højsko­le. Pri­ser­ne for Grant Ma­na­ger star­ter fra 299 kr. pr. bru­ger pr. måned.

Skri­bent

Dort­he Kirk­gaard Ni­el­sen
Fre­elan­cejour­na­list

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer