Regionalt fundraising-team øger fokus på hospitaler

Som et forsøg etablerede Region Sjælland for to år siden et centralt kontor med ansvar for fundraising, og indtil videre er det lykkedes at rejse 34,5 mio. kr. Det er især gået godt med at fundraise til mindre frivilligprojekter – til gengæld er der plads til forbedring, når det gælder evnen til at skaffe midler til regionens hospitaler, og den indsats bliver nu intensiveret.

I over to år er der i Re­gion Sjæl­land ble­vet fun­dra­i­set fra et fond­s­kon­tor be­lig­gen­de i Re­gions­hu­set i Sorø. I lø­bet af ef­ter­å­ret ta­ger re­gions­rå­det stil­ling til, om der er op­bak­ning til at for­læn­ge kon­to­rets le­ve­tid ud over den tre­åri­ge for­søgs­pe­ri­o­de. (fo­to: Re­gion Sjælland)

Som Fun­dats har be­skre­vet i en ræk­ke ar­tik­ler i april og maj i år, er fun­dra­i­sing kom­met på den stra­te­gi­ske dags­or­den i 31 dan­ske kom­mu­ner, og der sid­der én el­ler fle­re fun­dra­i­se­re på 36 ud af lan­dets 98 rådhuse.

Ik­ke kun i kom­mu­ner­ne, men og­så i de dan­ske re­gio­ner er der fo­kus på mu­lig­he­der­ne for at rej­se ek­stern fi­nan­si­e­ring af pro­jek­ter på blandt an­det sygehuse.

Én af de re­gio­ner, hvor fun­dra­i­sin­gen de se­ne­ste år er ble­vet in­ten­si­ve­ret, er Re­gion Sjæl­land. Her af­sat­te Re­gions­rå­det i 2020 pen­ge til et cen­tralt fond­s­kon­tor, som slog dø­re­ne op i marts 2020 i en for­søgs­pe­ri­o­de på fo­re­lø­big tre år.

Bag­grun­den var en kon­sta­te­ring i Re­gions­hu­set i Sorø af, at Re­gion Sjæl­land hidtil hav­de haft et for lavt hjem­tag af forsk­nings- og ud­vik­lings­mid­ler blandt an­det fra EU og Innovationsfonden.

”An­dre har væ­ret langt bed­re end os til at gø­re brug af den pro­jekt­fi­nan­si­e­ring, der er til rå­dig­hed,” lød er­ken­del­sen i Fun­dats i maj 2020 fra den an­svar­li­ge for fond­s­kon­to­rets vir­ke, se­kre­ta­ri­ats­chef Tho­mas Aarup Lar­sen fra Re­gion Sjæl­lands af­de­ling for re­gio­nal udvikling.

Vi er ble­vet en suc­ces, man­ge bru­ger os, og vi er i lø­bet af de to år selv ble­vet skar­pe­re på, hvor og hvor­dan vi kan yde den bed­ste service

Lot­te Si­vert­sen – Chef­kon­su­lent, Re­gion Sjæl­lands fondskontor

Nu, to år se­ne­re, er det re­gio­na­le fond­s­kon­tors egen kon­klu­sion, at det ind­til vi­de­re er lyk­ke­des gan­ske godt med in­ten­tio­ner­ne om at hjæl­pe bå­de in­ter­nt i re­gio­nen og ek­ster­ne sam­ar­bejds­part­ne­re med fun­dra­i­sing og projektudvikling.

”Over­ord­net er det gå­et godt i de før­ste to år. Vi er ble­vet en suc­ces, man­ge bru­ger os, og vi er i lø­bet af de to år selv ble­vet skar­pe­re på, hvor og hvor­dan vi kan yde den bed­ste ser­vi­ce,” si­ger chef­kon­su­lent Lot­te Si­vert­sen fra Re­gion Sjæl­lands fondskontor.

Kon­to­ret star­te­de med at væ­re et, som Lot­te Si­vert­sen ud­tryk­ker det, ’helt åbent til­bud’, men si­den er dets fo­kus ble­vet indsnæv­ret til pri­mært at hjæl­pe og vej­le­de fri­vil­lig­pro­jek­ter, der ty­pisk fo­re­går i min­dre by­er rundt om­kring i re­gio­nen, og ik­ke mindst he­le sundhedsområdet.

”Vi kan kon­sta­te­re, at det er de to fag­om­rå­der, hvor vo­res hjælp i høj grad bli­ver ef­ter­s­purgt, og især på sund­heds­om­rå­det har læ­ger, sy­geple­jer­sker og øv­rigt per­so­na­le, som tid­li­ge­re søg­te om ek­stern støt­te til pro­jek­ter uden at få rå­d­giv­ning, få­et øj­ne­ne op for vo­res til­bud om gra­tis hjælp. Det har ført til en me­get stør­re ef­ter­spørgsel på sund­heds­om­rå­det, end vi hav­de for­ven­tet, og det har og­så ført til, at vi nu véd me­get me­re om sø­ge­mu­lig­he­der­ne på det­te om­rå­de, end da vi star­te­de,” si­ger Lot­te Sivertsen.

Bidraget til 105 ansøgninger på to år

Sta­tus for de før­ste to år med fond­s­kon­to­ret i Re­gion Sjæl­land er, at det har med­vir­ket til at hjem­ta­ge 34,5 mil­li­o­ner kro­ner frem til og med 1. marts i år. Op­gø­rel­sen vi­ser, at kon­to­ret i pe­ri­o­den har bi­dra­get til 105 an­søg­nin­ger in­den for sund­heds­om­rå­det og om­rå­det ’re­gio­nal udvikling’.

Umid­del­bart er det svært at sæt­te de 34,5 mil­li­o­ner kro­ner i re­lief, al den stund at der iføl­ge Lot­te Si­vert­sen ik­ke fo­re­lig­ger nog­le op­gø­rel­ser over, hvor me­get de lo­ka­le for­e­nin­ger og sy­ge­hu­se i re­gio­nen hjemtog, før fond­s­kon­to­ret blev startet.

”Men alt, hvad der hen­tes hjem af ek­stern fi­nan­si­e­ring, er godt og er med til at ska­be ek­stra ud­vik­ling i re­gio­nen, og nog­le af de 34,5 mil­li­o­ner kro­ner vil­le ik­ke væ­re hen­tet hjem, hvis vi ik­ke hav­de væ­ret der til at hjæl­pe,” fast­slår Lot­te Sivertsen.

Sund­heds­væ­se­net er i for­vej­en hårdt pres­set, og de res­sour­cer, vi har på fond­s­kon­to­ret, er vant til at skri­ve og tol­ke pro­gram­mer og ta­le med fonde

Lot­te Si­vert­sen – Chef­kon­su­lent, Re­gion Sjæl­lands fondskontor

Chef­kon­su­len­ten op­ly­ser, at det især er or­ga­ni­sa­tio­ner og for­e­nin­ger i re­gio­nen, der har nydt godt af de 34,5 mil­li­o­ner kro­ner, og hun læg­ger på den bag­grund ik­ke skjul på, at der ab­so­lut er plads til for­bed­ring, når det gæl­der hjem­ta­get af mid­ler til pro­jek­ter på re­gio­nens sy­ge­hu­se. Blandt an­det der­for bli­ver fond­s­kon­to­ret fra 1. au­gust i år op­gra­de­ret fra tre til fi­re personer.

”Sund­heds­om­rå­det hal­ter ef­ter, men det bli­ver pri­o­ri­te­ret end­nu hø­je­re nu, blandt an­det ved at vi bru­ger fle­re kræf­ter på at hjæl­pe med at skri­ve fonds­an­søg­nin­ger og la­ve pro­jek­t­de­sign til forsk­nings- og ud­vik­lings­om­rå­der­ne på sund­heds­om­rå­det. Vi har i re­gio­nen et stort fo­kus på at til­by­de den bed­ste be­hand­ling til al­le bor­ge­re, når vi bli­ver pa­tien­ter, men sund­heds­væ­se­net er i for­vej­en hårdt pres­set, og de res­sour­cer, vi har på fond­s­kon­to­ret, er vant til at skri­ve og tol­ke pro­gram­mer og ta­le med fon­de,” si­ger Lot­te Sivertsen.

For lille hjemtag af EU-midler

Det er især, når det gæl­der de man­ge po­ten­ti­el­le EU-mid­ler, at kon­sta­te­rin­gen i Re­gion Sjæl­land er, at hjem­ta­get til sund­heds­forsk­ning hal­ter efter.

”Det skal vi ger­ne rå­de bod på, så vi får nog­le fle­re hjem­tag fra EU og især fra de sto­re forsk­nings­pul­jer i EU in­den for sund­heds­om­rå­det. Selv­føl­ge­lig vil vi og­så frem­over ha­ve fo­kus at hjæl­pe med at sø­ge mid­ler in­den for om­rå­der som trans­port, in­fra­struk­tur og pro­jek­ter med fri­vil­li­ge a la dem, vi hidtil er lyk­ke­des rig­tigt godt med at skaf­fe hjem­tag til, men i den kom­men­de pe­ri­o­de bli­ver det især sy­ge­hu­se­ne og sund­heds­om­rå­det, som og­så har stor po­li­tisk be­vå­gen­hed, der bli­ver pri­o­ri­te­ret på fond­s­kon­to­ret, og som vi kom­mer til at hjæl­pe end­nu me­re end hidtil,” si­ger Lot­te Sivertsen.

Pa­ral­lelt med, at fond­s­kon­to­ret skru­er op for sin ind­sats på sund­heds­om­rå­det, er de fun­dra­i­sing-ak­ti­vi­te­ter, der fo­re­går ude på sy­ge­hu­se­ne i Re­gion Sjæl­land, og­så ble­vet op­ska­le­ret. Der er blandt an­det fra po­li­tisk si­de ble­vet be­vil­get pen­ge til en ek­stra stil­ling på Sjæl­lands Uni­ver­si­tets­ho­spi­tal i Kø­ge og Roskil­de, som skal rej­se mid­ler til me­re sundhedsinnovation.

Samarbejde med andre regioner

Selv­om fond­s­kon­to­ret nu er i fuld gang med at øge fo­kus på sund­heds­om­rå­det i al­min­de­lig­hed og mu­lig­he­den for at få del i EU-forsk­nings­pul­jer­ne på sund­heds­om­rå­det i sær­de­les­hed, vi­ser sta­tu­s­op­gø­rel­sen over kon­to­rets ar­bej­de de før­ste to år, at det især er net­op EU-mid­ler, der hidtil er ble­vet søgt om.

Fun­dra­i­sing i de fi­re an­dre regioner
  • Re­gion Sjæl­land er ik­ke den ene­ste re­gion, hvor man cen­tralt har sam­let fun­dra­i­sing-kom­pe­ten­cer – til gen­gæld er der stor for­skel på, hvor og hvor­dan det er organiseret.
  • I Re­gion Ho­ved­sta­den er der et fond­s­kon­tor kal­det Sund­heds­forsk­ning og Innovation.
  • I Re­gion Syd­dan­mark er fun­dra­i­sing or­ga­ni­se­ret un­der Syd­dansk Sund­heds­in­nova­tion, der har ho­ved­kon­tor i Odense.
  • I Re­gion Midtjyl­land er der etab­le­ret en fæl­les rå­d­giv­nings­funk­tion med Aar­hus Uni­ver­si­tet med fy­sisk til­ste­de­væ­rel­se på Aar­hus Universitetshospital.
  • Og i Re­gion Nord­jyl­land er hjælp til fonds­an­søg­nin­ger én blandt man­ge op­ga­ver hos et fag­ligt konsulentteam.

”I run­de tal har vi i kon­to­rets før­ste to år søgt om i stør­rel­ses­or­de­nen halvan­den gang fle­re EU-mid­ler end pri­va­te mid­ler. Det skyl­des pri­mært, at fonds­mid­ler­ne fra EU, man kan sø­ge om, er så sto­re. Ek­sem­pel­vis søg­te vi i én af de an­søg­nin­ger, jeg hjalp med, om 74 mil­li­o­ner kro­ner fra EU, mens et stort pro­jekt, hvor­til vi sø­ger mid­ler fra en pri­vat fond, må­ske er på 10 mil­li­o­ner kro­ner. Men selv­om man sø­ger om man­ge EU-pen­ge, er det jo langt fra ens­be­ty­den­de med, at det lyk­kes. Kon­kur­ren­cen om EU-mid­ler er hård,” un­der­stre­ger Lot­te Sivertsen.

Net­op i for­hold til EU-mid­ler­ne er der for ny­lig ind­gå­et et sam­ar­bej­de mel­lem de dan­ske re­gio­ner på tværs, hvor re­gio­ner­ne har få­et mid­ler fra EU til at kun­ne dyg­tig­gø­re sig i at sø­ge pen­ge fra EU. Pro­jek­tet bli­ver sø­sat i ju­ni og hand­ler iføl­ge Lot­te Si­vert­sen blandt an­det om at sik­re, at sy­ge­hu­se­ne i al­le lan­dets fem re­gio­ner får den op­ti­ma­le hjælp til sø­ge EU-midler.

Tan­ke­gan­gen om, at re­gio­ner­nes fond­s­kon­to­rer i det­te pro­jekt ko­or­di­ne­rer de­res ind­sats, er ret ny – bort­set fra, at der in­di­mel­lem fo­re­går sam­ar­bej­der mel­lem re­gio­ner­nes EU-kon­to­rer i Bruxel­les i for­bin­del­se med calls fra EU.

Vo­res frem­me­ste for­mål i Re­gion Sjæl­land er at skaf­fe pen­ge til vo­res geo­gra­fi­ske om­rå­de, og her ser vi ik­ke os selv som no­gen, der skal ud­kon­kur­re­re andre

Lot­te Si­vert­sen – Chef­kon­su­lent, Re­gion Sjæl­lands fondskontor

”El­lers er der ik­ke me­get kon­kret sam­ar­bej­de re­gio­ner­ne imel­lem in­den for fun­dra­i­sing. Vi hol­der ik­ke er­fa-mø­der el­ler lig­nen­de med hin­an­den hver tred­je må­ned, selv­om det må­ske vil­le gi­ve god me­ning. Selv­om vi jo uden tvivl in­di­mel­lem sø­ger om de sam­me mid­ler, ser jeg ik­ke de for­skel­li­ge re­gio­na­le fond­s­kon­to­rer som hin­an­dens kon­kur­ren­ter. Vo­res frem­me­ste for­mål i Re­gion Sjæl­land er at skaf­fe pen­ge til vo­res geo­gra­fi­ske om­rå­de, og her ser vi ik­ke os selv som no­gen, der skal ud­kon­kur­re­re an­dre. Tvær­ti­mod vil vi ger­ne ind­gå part­ner­ska­ber og er åb­ne for tvær­re­gio­na­le sam­ar­bej­der, som kan gav­ne forsk­nings- og ud­vik­lings­mil­jø­er­ne samt ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne i Re­gion Sjæl­land,” un­der­stre­ger Lot­te Sivertsen.

Hvor­dan frem­ti­den ser ud for Re­gion Sjæl­lands fond­s­kon­tor, når for­søgs­pe­ri­o­den ud­lø­ber i star­ten af 2023, er sta­dig uvis. Først til ef­ter­å­ret vil der po­li­tisk i re­gions­rå­det bli­ve ta­get stil­ling til, om der er op­bak­ning til at for­læn­ge kon­to­rets levetid.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Michael Monty
Michael Monty
Journalist

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer