Her bør det nye folketing forbedre rammevilkårene

Både justitsministeren og Folketinget har i den forgangne valgperiode været i aktion for bedre rammevilkår for fondene. Men de kommende folketingspolitikere skal i arbejdstøjet for at sikre stiftelse af flere fonde – blandt andet ved at skele til de tyske ’Bürgerstiftungen’. Sådan lyder anbefalingen fra fondsekspert Anker Brink Lund fra CBS.

Re­ge­rin­gen og Fol­ke­tin­get fik gen­nem­ført fle­re ju­ste­rin­ger i fon­de­nes ram­me­vil­kår i den for­gan­ge fol­ke­tings­pe­ri­o­de. Men ef­ter val­get bør Fol­ke­tin­get hur­tigt kom­me i gang med at skaf­fe or­dent­li­ge grund­be­tin­gel­ser for fon­de, me­ner fond­s­eks­pert pro­fes­sor An­ker Brink Lund.

Ons­dag i sid­ste uge blev det en re­a­li­tet. Stats­mi­ni­ster Met­te Fre­de­rik­sen ud­skrev fol­ke­tings­valg til tirs­dag den 1. november.

Sam­men med fonds­for­sker An­ker Brink Lund gør vi sta­tus på nog­le af de væ­sent­lig­ste til­tag, som Fol­ke­tin­get og re­ge­rin­gen fik gen­nem­ført for at skaf­fe bed­re ram­me­vil­kår for de dan­ske fon­de. Og vi ser frem på nog­le af de op­ga­ver, som ude­står til den kom­men­de valgperiode.

I sid­ste valg­kamp in­ter­viewe­de Fun­dats samt­li­ge par­ti­er om de­res am­bi­tio­ner på fonds­om­rå­det. Si­den har re­ge­rin­gen ta­get fle­re ini­ti­a­ti­ver for at skaf­fe bed­re ram­mer for de al­me­ne fon­des donationer.

På er­hvervs­fonds­om­rå­det var og­så Fol­ke­tin­get i ak­tion med en ny lov.

Kig­ger man på den for­gang­ne valg­pe­ri­o­de i et fond­s­per­spek­tiv, er der der­med sket fle­re sto­re æn­drin­ger, men der er brug for langt me­re. Det si­ger An­ker Brink Lund, pro­fes­sor og fond­s­eks­pert på Cen­ter for Ci­vil­sam­funds­stu­di­er på CBS – Co­pen­ha­gen Bu­si­ness School.

Så i vir­ke­lig­he­den har vi brug for et nyt fonds­ud­valg med et me­re frem­tids­ret­tet kommissorium

An­ker Brink Lund – fond­s­eks­pert på Cen­ter for Ci­vil­sam­funds­stu­di­er på CBS

For ham er top­pri­o­ri­te­ten for de nye fol­ke­tings­po­li­ti­ke­re i for­hold til fon­de at gø­re det me­re at­trak­tivt at la­ve nye fonde.

”Den helt af­gø­ren­de op­ga­ve, det kom­men­de fol­ke­ting står over­for på fonds­om­rå­det, er at få me­re liv i fonds­ver­de­nen . For p.t. dør der fle­re fon­de i Dan­mark, end der op­ret­tes, og det er et kæm­pe pro­blem,” si­ger An­ker Brink Lund.

Fondsstiftelse skal gøres mere attraktivt

Ef­ter man­ge års for­be­re­del­ser og pro­ble­mer vedt­og Fol­ke­tin­get den 3. de­cem­ber 2020 en ny lov, der skal gø­re det nem­me­re at stif­te nye er­hvervs­dri­ven­de fon­de. Men mo­del­len blev af man­ge op­fat­tet som unø­dig re­strik­tiv og mang­ler den af­gø­ren­de gu­lerod, som kan gø­re det at­trak­tivt for en virk­som­hed­s­e­jer at over­dra­ge sit livs­værk til en fond.

”Rig­tig man­ge in­ci­ta­men­ter er fjer­net i for­hold til at stif­te fon­de i Dan­mark, og det er ble­vet gjort unø­digt be­svær­ligt. Så fra po­li­tisk si­de hand­ler det om at gø­re det me­re at­trak­tivt at op­ret­te nye fon­de,” si­ger An­ker Brink Lund.

Her an­be­fa­ler han, at po­li­ti­ker­ne skal kig­ge mod hen­holds­vis Nor­ge og Tyskland.

”I Nor­ge har de en me­get le­ven­de fonds­stif­ter-kul­tur, hvor de er­hvervs­dri­ven­de fon­de blom­strer, og i Tys­kland har de fonds­for­men ’Bür­ger­stiftun­gen’, hvor de for­e­ner det bed­ste fra fon­de og for­e­nin­ger i en slags com­mu­ni­ty foundations.”

Nemmere sammenlægning af fonde

En af de væ­sent­li­ge æn­drin­ger på fonds­om­rå­det har væ­ret de lem­pe­li­ge­re op­løs­nings­reg­ler fra ju­ni 2020, hvor Ci­vilsty­rel­sen for­dob­le­de den da­væ­ren­de op­løs­nings­græn­se på to mil­li­o­ner kro­ner. Så fon­de nu kan bli­ve op­løst, hvis fon­dens for­mue er på 3-4 mil­li­o­ner kroner.

An­ker Brink Lund ser de lem­pe­li­ge­re op­løs­nings­reg­ler som et skridt i den rig­ti­ge ret­ning, men un­drer sig over, hvor­for fon­de­ne ef­ter en be­slut­ning om en ned­læg­gel­se ik­ke kan få lov til at ud­de­le grund­ka­pi­ta­len grad­vist over en læn­ge­re tidsperiode.

”Ci­vilsty­rel­sen kø­rer med en prak­sis på mak­si­mum tre år, men det kan væ­re van­ske­ligt at for­de­le sto­re sum­mer på så kort tid in­den for et spe­ci­fikt for­mål. Så jeg ef­ter­ly­ser en af­vik­ling over en læn­ge­re pe­ri­o­de – især for fon­de med et lo­kalt sigte.”

Sam­ti­dig me­ner An­ker Brink Lund, at hvis det juri­di­ske øje­med med æn­drin­gen af op­løs­nings­reg­ler­ne skal sik­res, skal det og­så gø­res nem­me­re at sam­men­læg­ge fonde.

”Op­løs­ning og sam­men­læg­ning er to si­der af sam­me sag, og vi har brug for nye og me­re flek­sib­le reg­ler for sam­men­læg­ning af fon­de. For den ek­si­ste­ren­de tolk­ning af fonds­lo­ve­ne; at fon­de skal ha­ve et iden­tisk for­mål for at kun­ne sam­men­læg­ges, dur ik­ke. Der skal i ste­det væ­re ta­le om be­slæg­te­de for­mål, hvad for­ar­bej­der­ne til lov­giv­nin­gen da og­så gi­ver mu­lig­hed for,” kon­sta­te­rer han.

Formueforvaltning fungerer ikke optimalt

En an­den sto­re æn­dring i den for­gan­ge valg­pe­ri­o­de var den nye an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se, som trå­d­te i kraft den 1. novem­ber 2020. Med den nye in­ve­ste­rings­reg­ler blev det mu­ligt for fon­de at in­ve­ste­re en stør­re del af de­res for­mue i ak­tier – op til 75 pro­cent. Hidtil hav­de græn­sen lig­get på 50 procent.

Der­u­d­over gjor­de den nye an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se det mu­ligt for fon­de­ne at an­brin­ge op til 15 pro­cent af de­res mid­ler i al­ter­na­ti­ve in­ve­ste­rings­fon­de samt be­nyt­te sig af fi­nan­si­el­le in­stru­men­ter – for ek­sem­pel in­ve­ste­rings­for­e­nin­ger og værdipapirfonde.

”Den nye an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se lø­ste nog­le aku­t­te pro­ble­mer for nog­le sto­re fon­de, men gav­ne­de ik­ke ret me­get for de små og mel­lem­sto­re fon­de. Så og­så her - et skridt i den rig­ti­ge ret­ning, men vi har lang vej end­nu, før for­mu­e­for­valt­nin­gen fun­ge­rer op­ti­malt,” po­in­te­r­er An­ker Brink Lund.

En af de sto­re mang­ler er mu­lig­he­den for, at fonds­be­sty­rel­sen kan bru­ge for­mu­en til at frem­me fon­dens for­mål via in­ve­ste­rings­po­li­tik­ken for ek­sem­pel via det, man kal­der im­pact in­ve­ste­rin­ger el­ler mis­sion re­la­ted investments.

”He­le tan­ke­gan­gen om­kring fond­s­ka­pi­tal skal æn­dres, så grund­ka­pi­ta­len i hø­je­re grad kan bru­ges ak­tivt i ste­det for pas­sivt,” si­ger An­ker Brink Lund.

Der­u­d­over gi­ver kra­vet om, at de al­me­ne fon­de skal ha­ve de­res bund­ne fonds­mid­ler be­sty­ret i et af de stats­god­kend­te for­valt­nings­in­sti­tut­ter og­så en ræk­ke ud­for­drin­ger for de al­me­ne fon­de, me­ner han.

”En ny ju­stits­mi­ni­ster må – for at hjæl­pe de små og mel­lem­sto­re fon­de – kig­ge på de bu­reau­kra­ti­ske reg­ler om­kring for­mu­e­for­valt­ning og ryste po­sen. For p.t. dræ­ner ge­by­rer på for­mu­e­for­valt­ning for­mu­en hos de små og mel­lem­sto­re fon­de,” si­ger han.

Behov for et nyt fondsudvalg

Som det vig­tig­ste nye til­tag ned­sat­te da­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup i ju­ni 2021 et fonds­ud­valg, der har til op­ga­ve at se på en ”gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion af fonds­lo­ven” – så re­gel­sæt­tet om­kring de al­me­ne fon­de kan bli­ve op­da­te­ret. De gæl­den­de reg­ler er fra 1985.

Ud­val­get har pro­fes­sor Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet som for­mand og skal ef­ter pla­nen af­slut­te sit ar­bej­de med ud­gan­gen af i år. Men net­op ud­skri­vel­sen af val­get sæt­ter ud­val­gets ar­bej­de på pau­se, og det er i for­vej­en ik­ke us­and­syn­ligt, at vi skal et godt styk­ke ind i det nye år før vi kan læ­se i en be­tænk­ning og nyt lov­for­slag fra udvalget.

Kom­mis­so­ri­et til fonds­ud­val­get frem­hæ­ver en ræk­ke kon­kre­te om­rå­der, som ju­stits­mi­ni­ste­ren vil hø­re ud­val­gets over­vej­el­ser om. Blandt an­det om stif­tel­se af fon­de, ka­pi­tal­krav, re­gi­stre­rings­krav for fon­de, her­un­der en even­tu­el op­ret­tel­se af et fonds­re­gi­ster, samt sam­men­læg­ning af fonde.

”Fonds­ud­val­get er et godt ini­ti­a­tiv og på hø­je tid, men jeg fryg­ter, at fonds­ud­val­gets ar­bej­de og­så kan fø­re til fle­re nye de­fen­si­ve reg­ler og me­re bu­reau­kra­ti, så det bli­ver min­dre at­trak­tivt at op­ret­te nye fon­de og fær­re øn­sker at sid­de i fonds­be­sty­rel­ser,” si­ger An­ker Brink Lund.

”Sam­ti­dig må ud­val­get desvær­re ik­ke for­hol­de sig til fonds­be­skat­ning, selv­om det er af­gø­ren­de for fonds­stif­tel­se, og de må i re­a­li­te­ten hel­ler ik­ke fo­re­slå nye ty­per fon­de, da ud­val­get kun skal for­hol­de sig til ek­si­ste­ren­de lov­giv­ning. Så i vir­ke­lig­he­den har vi brug for et nyt fonds­ud­valg med et me­re frem­tids­ret­tet kom­mis­so­ri­um ,” po­in­te­r­er han.

Skatteforhold og nye fondstyper

Iføl­ge An­ker Brink Lund er det af­gø­ren­de at kig­ge på bå­de skat­te­for­hold for fon­de og på nye fondstyper.

”Den me­get le­ven­de fond­skul­tur i Nor­ge hand­ler blandt an­det om skat­te­for­hold. Her­hjem­me er vi des­u­den nødt til at tæn­ke nye fonds­for­mer, og her kan vi hen­te me­get in­spira­tion i de ty­ske ’Bür­ger­stiftun­gen’. I dag sav­ner fon­de of­te de­mo­kra­tisk le­gi­ti­mi­tet, hvor­i­mod de fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger i Tys­kland byg­ger på en slags an­del­stan­ke, der ind­dra­ger fle­re in­ter­es­sen­ter,” for­kla­rer An­ker Brink Lund.

I det he­le ta­get me­ner han, at det bør væ­re nem­me­re at ope­re­re med an­dre ty­per fon­de, og at der er brug for at ska­be en le­gal ram­me for fonds­lig­nen­de foreninger.

”For fonds­lig­nen­de for­e­nin­ger ef­ter tysk for­bil­le­de er ik­ke ba­re me­re de­mo­kra­ti­ske. De har og­så mu­lig­hed for at gi­ve do­na­tio­ner til drifts­op­ga­ver – ulig hvad til­fæl­det er for de fle­ste dan­ske fon­de. Sam­ti­dig er de med til at lø­se lo­kal­sam­fun­dets pro­ble­mer i sam­spil med borgerne.”

An­ker Brink Lund vur­de­rer, at så­dan­ne fond­s­kon­struk­tio­ner vil væ­re at­trak­ti­ve og­så for dan­ske­re med pen­ge på ki­ste­bun­den. Frem for at bøv­le med be­svæ­ret med op­ret­tel­se af en al­min­de­lig dansk fond – her­un­der bånd­læg­gel­se af en stor del af indskudskapitalen.

Nye anbefalinger

Og­så på det så­kald­te soft law-om­rå­de bød den for­gang­ne valg­pe­ri­o­de på nye til­tag. Det uaf­hæn­gi­ge ud­valg Ko­mitéen for God Fonds­le­del­se, som hø­rer un­der er­hvervs­mi­ni­ste­rens res­sort, gen­nem­før­te en re­vi­sion af god-skik reg­ler­ne. Det be­tød en skær­pel­se af vej­led­nin­ger­ne til de ek­si­ste­ren­de 16 an­be­fa­lin­ger samt ind­fø­rel­sen af en ny 17. anbefaling.

De nye an­be­fa­lin­ger for god fonds­le­del­se blev præ­sen­te­ret i ju­ni 2020, og fra og med 2021 har de er­hvervs­dri­ven­de fonds­be­sty­rel­ser som no­get nyt skul­let re­de­gø­re for, hvor­dan be­sty­rel­sen for­hol­der sig til prin­cip­per­ne for fon­dens ka­pi­tal­for­valt­ning, som for ek­sem­pel sam­men­hæn­gen mel­lem det for­ven­te­de af­kast og lik­vi­di­tets­be­ho­vet i re­la­tion til uddelingspolitikken.

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Coronakrise

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer