Journalist søges

 

Jour­na­list til Fundats 

Hvor­dan kan de sto­re fon­des mil­li­ar­der styr­ke ud­vik­lin­gen af vel­færds­sta­ten? Kan man ud­li­ci­te­re lan­dets kul­turin­sti­tu­tio­ner til kul­tur­fon­de­ne? Væl­ger den næ­ste virk­som­hed­s­e­jer at over­dra­ge livs­vær­ket til en ny er­hvervs­dri­ven­de fond? Hvor­dan på­vir­ker fon­de­nes lob­by-ind­sat­ser Chri­sti­ans­borgs po­li­ti­ke­re? Er det rig­tigt, at forsk­nings­fon­de­ne sæt­ter sig på uni­ver­si­te­ter­nes stra­te­gi­ske rå­de­rum? Og hvil­ken rol­le spil­ler de lo­ka­le fon­de i ud­vik­lin­gen af Udkantsdanmark?

Net­me­di­et Fun­dats er lan­dets før­en­de me­die om den dan­ske fonds­sek­tor, der med sam­le­de år­li­ge ud­de­lin­ger på 18 mil­li­ar­der kro­ner har kla­re am­bi­tio­ner om at ska­be samfundsforandringer.

Vi sø­ger en ny jour­na­list, der vil væ­re med til at brin­ge dæk­nin­gen af de dan­ske fon­des ind­fly­del­se i sam­fun­det et skridt videre.

Din pro­fil

  • Du er idérig, velskri­ven­de og sul­ten ef­ter at få den go­de hi­sto­rie i hus.
  • Du har en so­lid er­fa­ring og kan få tin­ge­ne til at ske.
  • Du kan re­sear­che den hur­ti­ge, skar­ptskår­ne nyhed, men dyk­ker især ger­ne ned i den kom­plek­se, un­der­sø­gen­de hi­sto­rie. Det er og­så en for­del, hvis du ik­ke bli­ver skræmt af tal el­ler paragraffer.
  • Du har en stor al­men vi­den om sam­funds­for­hold, og du in­ter­es­se­rer dig for bå­de er­hvervs­liv og filantropi.

Om Fun­dats

I fem år har vi ud­gi­vet net­me­di­et Fun­dats (tid­li­ge­re un­der nav­net Dan­marks Fon­de) og dæk­ket fon­de­nes vok­sen­de be­tyd­ning i sam­fun­det. Fun­dats er et uaf­hæn­gigt me­die bå­ret af abon­ne­ment­sind­tæg­ter. Vi har kon­tor på Vodrof­f­svej på Fre­de­riks­berg et stenkast fra Sø­er­ne, og du bli­ver en del af en lil­le og de­di­ke­ret redaktion.

Løn ef­ter kva­li­fi­ka­tio­ner. Flek­si­bel ar­bejds­tid og mu­lig­hed for hjemmearbejdsdage.

An­søg­ning

Er du in­ter­es­se­ret i stil­lin­gen, så send din an­søg­ning og cv hur­tigst mu­ligt og se­ne­st den 4. ok­to­ber til thomsen@​fundats.​dk

Send og­så tre ar­ti­ke­lidéer in­den for vo­res sto­f­om­rå­de og ger­ne et par ek­semp­ler på ar­tik­ler, du har skrevet.

Vi for­ven­ter at af­hol­de sam­ta­ler i uge 40 og 41.

Vil du vi­de me­re om stil­lin­gen, er du vel­kom­men til at kontakte:

Jakob Thom­sen, an­svh. che­fre­dak­tør på tlf. 22 95 30 94.