Kommunikation

Seneste artikler

Hård kritik af fondes kommunikation om intensive læringsforløb

In­ten­si­ve læ­rings­for­løb for fag­ligt sva­ge børn og un­ge er i de se­ne­re år ble­vet et po­pu­lært pæ­da­go­gisk værk­tøj med op­bak­ning fra fle­re dan­ske fon­de. Men fon­de­nes be­gej­stre­de ud­mel­din­ger om for­lø­be­ne byg­ger på al­vor­li­ge mis­for­stå­el­ser og uhel­di­ge for­sim­plin­ger, for­tæl­ler to for­ske­re fra VIVE og Aar­hus Universitet/DPU. De ef­ter­ly­ser, at fon­de­ne kom­mu­ni­ke­rer me­re an­svar­ligt.

Fondsdatabase virker i version 2.0 – og skal udvides

Le​gat​bo​gen​.dk, der i au­gust 2017 blev op­da­te­ret til en ver­sion 2.0, vir­ker ef­ter hen­sig­ten. Fle­re fon­de op­da­te­rer de­res op­lys­nin­ger i da­ta­ba­sen, og bå­de an­sø­ge­re og ad­mi­ni­stra­to­rer spa­rer tid. Men er sta­dig plads til for­bed­rin­ger, ly­der det fra Grant Com­pass, der er fir­ma­et bag. Ek­sem­pel­vis er ud­de­lings­kri­te­ri­er­ne ik­ke op­fyldt i op til 30 pct. af an­søg­nin­ger­ne til de stør­ste fon­de. Det tal skal ned. En af de til­fred­se kun­der er ad­vo­kat­hu­set Bech-Bruun, som op­da­te­rer op­lys­nin­ger om 100 fon­de via le​gat​bo​gen​.dk. Di­rek­tør David Den­ck­er plan­læg­ger nu at ud­vi­de til Skan­di­navi­en i 2019 og si­den til Tys­kland.

Industriens Fond – herreløse men viljefaste penge

In­ter­viewsta­fet­ten er den­ne gang ble­vet sendt til Es­pla­na­den i Kø­ben­havn, hvor In­du­stri­ens Fond hol­der til. Her sva­rer di­rek­tør Mads Le­bech på Jes­per Mai­linds spørgs­mål om ud­de­lings­for­mål og det klas­sisk in­du­stri­el­les for­an­dring. Og vi kom­mer vidt om­kring – fra her­re­lø­se pen­ge til en vil­je­fast be­sty­rel­se og fra he­stekær­rer til 3D-print. Des­u­den løf­ter di­rek­tø­ren lidt af slø­ret for nog­le af de igang­væ­ren­de stra­te­gi­drøf­tel­ser i be­sty­rel­sen. En af over­vej­el­ser­ne går på om In­du­stri­ens Fond skal be­gyn­de at fo­re­ta­ge im­pact in­ve­ste­rin­ger. Depe­chen sen­des vi­de­re til Mar­tin Da­hl i Fre­de­riks­berg­fon­den.

Leo Fondet: 4 kilo og 2 kvadratmeter

In­ter­viewsta­fet­ten læg­ger den­ne gang vej­en for­bi Leo Fon­dets nye kon­tor ved Kal­k­bræn­de­ri­hav­nen. Her for­tæl­ler den næ­sten nye di­rek­tør, Jes­per Mai­lind, om fon­dens fo­kus på men­ne­skets stør­ste or­gan: hu­den. Bå­de for at hjæl­pe men­ne­sker med hud­li­del­ser – og for at for­bed­re ba­lan­cen i dan­ske fon­des støt­te til li­fe sci­en­ce-om­rå­det. Som svar på Frank Re­chen­dor­ff Møl­lers spørgs­mål for­tæl­ler han om am­bi­tio­nen om at gø­re Leo Fon­det me­re kendt uden­for lan­dets græn­ser og om ud­for­dring­en i at ad­skil­le fon­dens filan­tro­pi­ske ak­ti­vi­te­ter fra Leo Phar­mas kom­merci­el­le ak­ti­vi­te­ter. Han sen­der depe­chen vi­de­re til Mads Le­bech i Indu­stri­ens Fond.

Fondskonference, snestorm og 500 ildsjæle i Vejen

Sne­storm og si­bi­risk kul­de kun­ne ik­ke hol­de 500 ildsjæ­le væk, da seks kom­mu­ner i sid­ste uge in­vi­te­re­de til fond­s­kon­fe­ren­ce i Vej­en. Nyheds­bre­vet Dan­marks Fon­de lag­de og­så vej­en for­bi.

KR Foundation indrullerer religiøse ledere i klimakampen

Hvis ver­dens be­folk­ning skal over­be­vi­ses om at æn­dre ad­færd for at und­gå overop­hed­ning af klo­den, så skal kli­ma­de­bat­ten in­de­hol­de me­re tro og moral. Der­for støt­ter KR Fo­un­da­tion fle­re in­ter-re­li­gi­øse og is­la­mi­ske or­ga­ni­sa­tio­ner, som sæt­ter kli­ma og mil­jø på dags­or­de­nen hos re­li­gi­øse rol­lemo­del­ler. ”Det er en snæ­ver­hed, at sam­ta­len er ble­vet gjort så vi­den­ska­be­lig, når det hand­ler om kli­mapro­ble­mer,” si­ger sog­ne­præst Mar­tin Is­høy fra Grøn Kir­ke.

Nyt videnscenter inviterer flere fonde til netværket

I fle­re år har fon­de­nes for­skel­lig­he­der spændt ben for dan­nel­sen af en bran­che­or­ga­ni­sa­tion. Men nu har 34 små og sto­re fon­de og filan­tro­pi­ske for­e­nin­ger fra he­le lan­det ta­get ini­ti­a­tiv til en for­e­ning, der har fo­kus på det fæl­les gods i fonds­sek­to­ren: de sam­funds­gavn­li­ge ud­de­lin­ger. Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter vil lan­ce­re ud­de­lings­fag­li­ge net­værks­mø­der og vi­den­de­ling til al­le fon­de, der øn­sker at bak­ke op om den dan­ske fonds­sek­tor. ”Ad­gangs­bil­let­ten er re­de­gø­rel­sen for God Fonds­le­del­se,” si­ger for­e­nin­gens be­sty­rel­ses­for­mand, Lars Han­sen, der er di­rek­tør i Vil­lum Fon­den.

Danske fonde etablerer Fondenes Videnscenter

En ræk­ke fon­de etab­le­rer i lø­bet af det kom­men­de hal­ve år et nyt vi­dens­cen­ter, der skal øge in­for­ma­tions­ni­veau­et om fon­de­ne, de­res vir­ke, ram­me­vil­kår og be­tyd­ning i sam­fun­det. Vi­dens­cen­tret skal des­u­den for­stær­ke vi­den­de­lin­gen mel­lem fon­de i Dan­mark. Det blev be­slut­tet da Fon­de­nes Vi­dens­cen­ter af­holdt stif­ten­de ge­ne­ral­for­sam­ling man­dag den 18. de­cem­ber. Den valg­te be­sty­rel­se kon­sti­tu­e­re­de sig med Vil­lum Fon­dens di­rek­tør, Lars Han­sen som for­mand og Re­al­da­ni­as di­rek­tør, Jes­per Ny­gård, som næst­for­mand.

Måling: Ansøgere er godt tilfredse med fondenes vejledning

An­sø­ge­re af fonds­mid­ler fø­ler sig ge­ne­relt godt in­for­me­ret om ud­de­lings­kri­te­ri­er på fon­de­nes hjem­mesi­der. Og fler­tal­let af an­sø­ger­ne op­le­ver det til­med let at kom­me i person­lig kon­takt med en fonds­me­d­ar­bej­der. Det vi­ser en til­freds­heds­må­ling, som nyheds­brevet Dan­marks Fon­de har gen­nem­ført blandt bru­ger­ne af lan­dets stør­ste on­li­ne da­ta­ba­se over ud­de­len­de fon­de, fon​de​.dk

Novo Nordisk Fonden – og humlebien der ikke burde kunne flyve

St­ef­fen Lü­ders har over­ta­get depe­chen som tred­je del­ta­ger i in­ter­view-sta­fet­ten, hvor vi sæt­ter an­sig­ter på de men­ne­sker, der ar­bej­der med at om­sæt­te fon­de­nes vi­sio­ner og stra­te­gi­er til prak­sis. Han er chef for kom­mu­ni­ka­tion og sta­ke­hol­der re­la­tions i No­vo Nor­disk Fon­den og No­vo A/S. I in­ter­viewet for­tæl­ler han om sit skif­te fra PR-bu­reau­et Man­nov til fonds­ver­de­nen. Om fon­dens rol­le som ak­tiv sam­fundsak­tør og kom­mu­ni­ka­tio­nens be­tyd­ning for fonds­bran­chen. Med tre spørgs­mål sen­der han sta­fet­ten vi­de­re til di­rek­tør i Vil­lum Fon­den, Lars Han­sen.

Nordea-fonden tager initiativ til europæisk fondsnetværk for kommunikationsfolk

Nor­dea-fon­dens kom­mu­ni­ka­tions­chef, Ti­ne Wi­ck­ers, tog sid­ste år ini­ti­a­tiv til et nyt fag­ligt net­værk un­der Eu­ro­pe­an Fo­un­da­tions Cen­tre (EFC). Den 1. ju­ni mø­des pro­fes­sio­nel­le kom­mu­ni­ka­tø­rer fra 20 eu­ro­pæ­i­ske fon­de for at de­le vi­den og er­fa­rin­ger om stra­te­gisk og prak­tisk kom­mu­ni­ka­tion i det filan­tro­pi­ske ar­bej­de. Det sker på fonds­konferencen ved ge­ne­ral­for­sam­lin­gen i EFC, som i år af­hol­des i Warszawa.

DI: Det skal være attraktivt at etablere erhvervsfonde

Dan­marks 1360 er­hvervs­fon­de har stor vær­di for sam­fun­det – bå­de som eje­re af virk­som­he­der og i kraft af de­res al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger. Men si­den en æn­dring i skat­te­reg­ler­ne i 1998 er der ik­ke ble­vet op­ret­tet nye sto­re fon­de. Den ud­for­dring var om­drej­nings­punk­tet på tirs­da­gens kon­fe­ren­ce, Fon­de­nes Dag. “Må­let er helt klart, for os her i Dansk In­du­stri: at det skal væ­re at­trak­tivt at etab­le­re og dri­ve fon­de i Dan­mark,” si­ger Ti­ne Ro­ed, di­rek­tør i Dansk In­du­stri, der ar­ran­ge­re­de kon­fe­ren­cen.

Forsiden lige nu

Grøn tænketank i hård kritik af fondselitens investeringer

Der er et mis­for­hold mel­lem de al­ler­stør­ste dan­ske fon­des al­men­nyt­ti­ge for­mål på den ene si­de og de­res mang­len­de im­pact-in­ve­ste­rin­ger på den an­den si­de. Det vur­de­rer…

Civilstyrelsen fordobler opløsningsgrænsen: Flere fondsformuer kan nu rulles ud i den økonomiske krise

Ci­vilsty­rel­sen vil nu la­de fle­re fon­de slå hul på spa­rebøs­sen og ud­de­le re­sten af for­mu­en til al­men­nyt­ti­ge for­mål i sam­fun­det. Fondsmyn­dig­he­den har nem­lig be­slut­tet…

Kai Hansens Fond fremrykker årlig pris

Den er­hvervs­dri­ven­de fond bag virk­som­he­den Da­na Lim A/S, Kai Han­sens Fond, ud­de­ler tra­di­tio­nelt sin år­li­ge pris i ef­ter­å­ret. Men på grund af cor­ona­kri­sen ud­de­ler…

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond offentliggør ny uddelingsrunde

Be­vil­lin­ger­ne fra den roy­a­le fond ly­der på sam­men­lagt 2,8 mio. kr. for­delt på 53 for­skel­li­ge pro­jek­ter, skri­ver Kon­ge­hu­set på sin hjem­mesi­de. Dron­ning Mar­gret­he delt­og som…

Novo Nordisk Fonden sætter pris på naturfagslærere

Den ene el­sker at la­ve eks­pe­ri­men­ter i klas­se­lo­ka­let med sko­lebør­ne­ne. Den an­den har et sær­ligt blik for, at og­så ud­for­dre­de ele­ver skal ha­ve ud­byt­te…

Ældre Sagen viderefører fondsstøttet corona-projekt med statstilskud

Un­der­di­rek­tør i den al­men­nyt­ti­ge for­e­ning Æl­dre Sa­gen Lars Lin­der­holm har en man­ge­årig er­fa­ring i at sø­ge om mid­ler til pro­jek­ter. Og al­drig før har…