Ikast-Brande Kommune

Di­rek­tio­nen i Ikast-Bran­de Kom­mu­ne har ved­ta­get at ind­gå sam­ar­bej­de med pri­vat fundraising-rådgiver:

”For­må­let med sam­ar­bej­det er, at gå me­re stra­te­gisk til værks i for­hold til at sø­ge ek­stern fi­nan­si­e­ring til pro­jek­ter gen­nem en grun­di­ge­re af­søg­ning af mu­li­ge fon­de og opkva­li­fi­ce­ring af an­søg­nin­ger til dis­se. Suc­ceskri­te­ri­et her­for vil væ­re, at der hjem­ta­ges mid­ler på et fler­tal el­ler al­le de an­søg­nin­ger, der er be­skre­vet un­der Tidsplan."

He­le tek­sten kan læ­ses i Kom­mis­so­ri­um for Ikast-Bran­de Kom­mu­nes sam­ar­bej­de med team2 vedr. fun­dra­i­sing (pdf).

Retningslinjer eller vejledninger om fundraising

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: