Odense Kommune

Der fin­des i Oden­se Kom­mu­ne ik­ke en sam­let stra­te­gi el­ler ved­ta­get po­li­tik for fun­dra­i­sing el­ler an­den form for søg­ning af ek­stern fi­nan­si­e­ring hos fon­de el­ler lign, men to af kom­mu­nens for­valt­nin­ger har ud­ar­bej­det ret­nings­linjer på området.

Be­skæf­ti­gel­ses- og So­ci­al­for­valt­nin­gen skri­ver i de­res kom­pe­ten­ce­for­de­lings­plan bl.a. at an­søg­nin­ger på 500.000 kr. og der­over skal god­ken­des af Be­skæf­ti­gel­ses- og Socialudvalget.

Æl­dre- og Han­di­cap­for­valt­nin­gen har ik­ke en kon­kret stra­te­gi el­ler po­li­tik i for­hold til søg­ning af ek­ster­ne mid­ler og fon­de, men har etab­le­ret et fun­dra­i­ser­net­værk, som be­står af kon­su­len­ter, der har hvert de­res an­svars­om­rå­de for at af­sø­ge mu­lig­he­der­ne for at sø­ge ek­ster­ne mid­ler og fun­ge­re som spar­rings­part­ner el­ler an­svar­lig i for­bin­del­se med ansøgning.

Retningslinjer eller vejledninger om fundraising

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her: