'Den frække lillesøster' i Carlsberg-familien

I dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi fortæller Tuborgfondets direktør Anne-Ma­rie Skov om fondens arbejde med 'De tre F’er': fællesskab, frivillighed og det folkelige. Fonden har et særligt fokus på de unge, hvilket også skinner igennem i deres måde at kom­munikere på. Tuborgfondet er 'den frække lillesøster' i Carlsberg-familien, som tør tage nogle frække initiativer og eksperimentere med formerne, fortæller Anne-Marie Skov.

Moderne Filantropi #03
Lyt til epi­so­de 3 af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi ne­derst på den­ne side.

Al­le­re­de når man klik­ker sig ind på Tu­borg­fon­dets hjem­mesi­de og ser log­o­et og den me­get le­vende, visu­el­le kom­mu­ni­ka­tion aner man, at fon­den hen­ven­der sig til ung­dom­men og sam­ti­dig har et nært slægtskab til bryggerikoncernen.

Anne Marie Skov, direktør i Tuborgfondet
An­ne Ma­rie Skov, di­rek­tør i Tuborgfondet

Tu­borg­fon­det får si­ne mid­ler fra Carls­berg­fon­det og har væ­ret en selv­stæn­dig af­de­ling i den er­hvervs­dri­ven­de fond si­den 1991.

”Vi er en selv­stæn­dig fond. Vi har vo­res egen fun­dats, og vi er al­men­nyt­ti­ge, så det be­ty­der jo, at vi ik­ke er et spon­so­rat el­ler en CSR-af­de­ling. Når det så er sagt, så sy­nes jeg jo, det er utro­lig vig­tigt, at vi som fond er be­vid­ste om, at Carls­berg har 40.000 me­d­ar­bej­de­re, som me­get ger­ne skul­le væ­re stol­te af, at de ar­bej­der for en kon­cern, som gi­ver sit over­skud til­ba­ge til sam­fun­det,” si­ger An­ne-Ma­rie Skov bl.a. om for­hol­det til bryggerikoncernen.

”Vi er og­så den fræk­ke lil­le­sø­ster, som tør ta­ge nog­le fræk­ke ini­ti­a­ti­ver og eks­pe­ri­men­te­re med for­mer­ne,” si­ger hun vi­de­re, og for­kla­rer, at Tu­borg­fon­det har ar­bej­det me­get med at ud­vik­le en kom­mu­ni­ka­tion i øjen­høj­de med de­res pri­mæ­re må­l­grup­pe – de unge.

Blandt an­det har fon­den ar­ran­ge­ret et åbent be­sty­rel­ses­mø­de på Fol­ke­mø­det på Born­holm, hvor fonds­be­sty­rel­sen sad på sce­nen og ar­gu­men­te­re­de for, hvor­for nog­le pro­jek­ter skul­le ha­ve støt­te og an­dre ik­ke. Fon­den har og­så præ­sen­te­ret Tu­borg­fon­dets års­skrift li­ve, hvor de in­vi­te­re­de folk fra pro­jek­ter, fon­den hav­de støt­tet, på sce­nen for at vi­se og for­tæl­le om projekterne.

Fokus på de tre F’er

”Tu­borg gør no­get ved mu­sik­ken” hed­der Tu­borgs slo­gan, og Tu­borg­fon­det har og­så al­tid støt­tet op om mu­sik og festi­va­ler for at støt­te ung­dom­mens fællesskaber.

Fra at ha­ve fun­ge­ret som en me­re tra­di­tio­nel mæ­cen, der støt­te­de ”næ­sten alt og der­med in­tet” har Tu­borg­fon­det in­den for de se­ne­re år ind­skær­pet sin ud­de­lings­stra­te­gi til at fo­ku­se­re sær­ligt på ”De tre F’er”: Fæl­les­skab, fri­vil­lig­hed og det fol­ke­li­ge. Det vil si­ge, at fon­den støt­ter for­e­nin­ger og pro­jek­ter, der er dre­vet af fri­vil­li­ge ildsjæ­le med sær­ligt hen­blik på at støt­te un­ges del­ta­gel­se og en­ga­ge­ment i samfundet.

Des­u­den er fon­den be­gyndt at ar­bej­de langt me­re pro­ak­tivt og øn­sker des­u­den at age­re ka­ta­ly­sa­tor for at brin­ge ci­vil­sam­fun­det, er­hvervs­li­vet og det of­fent­li­ge tæt­te­re sam­men og sam­ar­bej­der og­så med an­dre fonde.

På øn­ske­li­sten over mu­li­ge ud­vik­lings­punk­ter står støt­te af pro­jek­ter, ba­se­ret på fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og ildsjæ­le i udlandet.
Til spørgs­må­let om, hvor­vidt An­ne-Ma­rie Skov op­le­ver myter og for­dom­me om fon­de­ne, sva­rer hun:

”Ja, jeg sy­nes, at vi som fon­de i fæl­les­skab sta­dig­væk har et stort ar­bej­de at gø­re med at for­tæl­le, hvad det egent­lig er, vi laver.”

Hun op­le­ver, at fon­de­ne be­fin­der sig i en bryd­nings­tid, hvor der sta­dig er et stort be­hov for at ned­bry­de myter om fon­de­ne, men og­så at der sker rig­tig me­get, som be­ty­der at fon­de­nes om­døm­me er ved at æn­dre sig. I hvert fald for nog­le af de grup­per, der har haft glæ­de af fondsmidlerne.

”Men der er et styk­ke vej end­nu, og det, sy­nes jeg, er no­get, vi skal ar­bej­de med”.

Lyt til Moderne Filantropi #03

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Podcast:

Moderne Filantropi

 1. Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’ – Christine E. Swane
 2. Novo Nordisk Fondens ekspertkomitéer sikrer videnskabelig kvalitet – Niels-Henrik von Holstein-Rathlou & Steffen Lüders
 3. Det Obelske Familiefond – en klassisk fond for summen af det gode – Michael Bjørn Nellemann
 4. Nordea-fonden: ’Jo flere penge, vi deler ud, desto mere ydmyge skal vi være med at håndtere dem’ – Henrik Lehmann Andersen
 5. Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland – Martin Vang Hansen
 6. Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring – Thit Aaris-Høeg
 7. Strategiproces i Grundfos-stifters fodspor – Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig
 8. Bikubenfonden – "Vi har smurt smørret for tyndt ud" – Søren Kaare-Andersen
 9. Realdania – filantropi efter amerikansk forbillede – Jesper Nygård
 10. ‘Den frække lillesøster’ i Carlsberg-familien – Tuborgfondet, Anne-Marie Skov
 11. “Vi går efter det excellente” – Augustinus Fonden, Frank Rechen­dorff Møller
 12. “Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget” – Lokale og An­lægs­fonden, Esben Danielse

 

Skribent

Trine Gammelgaard
Trine Gammelgaard
Journalist & podcast-vært

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer