'Den frække lillesøster' i Carlsberg-familien

I det­te af­snit af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi for­tæl­ler Tu­borg­fon­dets di­rek­tør An­ne-Ma­rie Skov om fon­dens ar­bej­de med 'De tre F’er': fæl­les­skab, fri­vil­lig­hed og det fol­ke­li­ge. Fon­den har et sær­ligt fo­kus på de un­ge, hvil­ket og­så skin­ner igen­nem i de­res må­de at kom­munikere på. Tu­borg­fon­det er 'den fræk­ke lil­le­sø­ster' i Carls­berg-fa­mi­li­en, som tør ta­ge nog­le fræk­ke ini­ti­a­ti­ver og eks­pe­ri­men­te­re med for­mer­ne, for­tæl­ler An­ne-Ma­rie Skov.

Moderne Filantropi #03
Lyt til epi­so­de 3 af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi ne­derst på den­ne si­de.

Al­le­re­de når man klik­ker sig ind på Tu­borg­fon­dets hjem­mesi­de og ser log­o­et og den me­get le­vende, visu­el­le kom­mu­ni­ka­tion aner man, at fon­den hen­ven­der sig til ung­dom­men og sam­ti­dig har et nært slægtskab til bryg­ge­ri­kon­cer­nen.

Anne Marie Skov, direktør i Tuborgfondet
An­ne Ma­rie Skov, di­rek­tør i Tu­borg­fon­det

Tu­borg­fon­det får si­ne mid­ler fra Carls­berg­fon­det og har væ­ret en selv­stæn­dig af­de­ling i den er­hvervs­dri­ven­de fond si­den 1991.

”Vi er en selv­stæn­dig fond. Vi har vo­res egen fun­dats, og vi er al­men­nyt­ti­ge, så det be­ty­der jo, at vi ik­ke er et spon­so­rat el­ler en CSR-af­­de­ling. Når det så er sagt, så sy­nes jeg jo, det er ut­ro­lig vig­tigt, at vi som fond er be­vid­ste om, at Carls­berg har 40.000 me­d­ar­bej­de­re, som me­get ger­ne skul­le væ­re stol­te af, at de ar­bej­der for en kon­cern, som gi­ver sit over­skud til­ba­ge til sam­fun­det,” si­ger An­­ne-Ma­rie Skov bl.a. om for­hol­det til brygge­ri­kon­cer­nen.

”Vi er og­så den fræk­ke lil­le­sø­ster, som tør ta­ge nog­le fræk­ke ini­ti­a­ti­ver og eks­pe­ri­men­te­re med for­mer­ne,” si­ger hun vi­de­re, og for­kla­rer, at Tu­borg­fon­det har ar­bej­det me­get med at ud­vik­le en kom­mu­ni­ka­tion i øjen­høj­de med de­res pri­mæ­re må­l­grup­pe – de un­ge.

Blandt an­det har fon­den ar­ran­ge­ret et åbent be­sty­rel­ses­mø­de på Fol­ke­mø­det på Born­holm, hvor fonds­be­sty­rel­sen sad på sce­nen og ar­gu­men­te­re­de for, hvor­for nog­le pro­jek­ter skul­le ha­ve støt­te og an­dre ik­ke. Fon­den har og­så præ­sen­te­ret Tu­borg­fon­dets års­skrift li­ve, hvor de in­vi­te­re­de folk fra pro­jek­ter, fon­den hav­de støt­tet, på sce­nen for at vi­se og for­tæl­le om pro­jek­ter­ne.

Fokus på de tre F’er

”Tu­borg gør no­get ved mu­sik­ken” hed­der Tu­borgs slo­gan, og Tu­borg­fon­det har og­så al­tid støt­tet op om mu­sik og festi­va­ler for at støt­te ung­dom­mens fæl­les­ska­ber.

Fra at ha­ve fun­ge­ret som en me­re tra­di­tio­nel mæ­cen, der støt­te­de ”næ­sten alt og der­med in­tet” har Tu­borg­fon­det in­den for de se­ne­re år ind­skær­pet sin ud­de­lings­stra­te­gi til at fo­ku­se­re sær­ligt på ”De tre F’er”: Fæl­les­skab, fri­vil­lig­hed og det fol­ke­li­ge. Det vil si­ge, at fon­den støt­ter for­e­nin­ger og pro­jek­ter, der er dre­vet af fri­vil­li­ge ildsjæ­le med sær­ligt hen­blik på at støt­te un­ges del­ta­gel­se og en­ga­ge­ment i sam­fun­det.

Des­u­den er fon­den be­gyndt at ar­bej­de langt me­re pro­ak­tivt og øn­sker des­u­den at age­re ka­ta­ly­sa­tor for at brin­ge ci­vil­sam­fun­det, er­hvervs­li­vet og det of­fent­li­ge tæt­te­re sam­men og sam­ar­bej­der og­så med an­dre fon­de.

På øn­ske­li­sten over mu­li­ge ud­vik­lings­punk­ter står støt­te af pro­jek­ter, ba­se­ret på fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­tio­ner og ildsjæ­le i ud­lan­det.
Til spørgs­må­let om, hvor­vidt An­­ne-Ma­rie Skov op­le­ver myter og for­dom­me om fon­de­ne, sva­rer hun:

”Ja, jeg sy­nes, at vi som fon­de i fæl­les­skab sta­dig­væk har et stort ar­bej­de at gø­re med at for­tæl­le, hvad det egent­lig er, vi la­ver.”

Hun op­le­ver, at fon­de­ne be­fin­der sig i en bryd­nings­tid, hvor der sta­dig er et stort be­hov for at ned­bry­de myter om fon­de­ne, men og­så at der sker rig­tig me­get, som be­ty­der at fon­de­nes om­døm­me er ved at æn­dre sig. I hvert fald for nog­le af de grup­per, der har haft glæ­de af fonds­mid­ler­ne.

”Men der er et styk­ke vej end­nu, og det, sy­nes jeg, er no­get, vi skal ar­bej­de med”.

Lyt til Moderne Filantropi #03

Podcast:

Moderne Filantropi

 1. Fon­den En­som­me Gam­les Værn dri­ver ’geron­to­lo­gisk gart­ne­ri’ – Chri­sti­ne E. Swa­ne
 2. No­vo Nor­disk Fon­dens eks­pert­ko­mitéer sik­rer vi­den­ska­be­lig kva­li­tet – Ni­els-Hen­rik von Holste­in-Rat­hlou & St­ef­fen Lü­ders
 3. Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond – en klas­sisk fond for sum­men af det go­de – Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann
 4. Nor­dea-fon­den: ’Jo fle­re pen­ge, vi de­ler ud, de­sto me­re yd­my­ge skal vi væ­re med at hånd­te­re dem’ – Hen­rik Le­h­mann An­der­sen
 5. Fær­ch­fon­den – en vækst­ka­ta­ly­sa­tor for Nord­ve­stjyl­land – Mar­tin Vang Han­sen
 6. Fon­den for So­ci­alt An­svar: Fun­dra­i­sing er en ud­for­dring – Thit Aa­ris-Hø­eg
 7. Stra­te­gi­pro­ces i Grund­fos-stif­ters fod­spor – Po­ul Due Jen­sens Fond, Chri­sti­an Hartvig
 8. Bi­ku­ben­fon­den – "Vi har smurt smør­ret for tyndt ud" – Sø­ren Kaa­re-An­der­sen
 9. Re­al­da­nia – filan­tro­pi ef­ter ame­ri­kansk for­bil­le­de – Jes­per Ny­gård
 10. ‘Den fræk­ke lil­le­sø­ster’ i Carls­berg-fa­mi­li­en – Tu­borg­fon­det, An­ne-Ma­rie Skov
 11. “Vi går ef­ter det ex­cel­len­te” – Au­gusti­nus Fon­den, Frank Rechen­dorff Møl­ler
 12. “Vi kan ik­ke bru­ge je­res an­søg­nin­ger til no­get” – Lo­ka­le og An­lægs­fonden, Es­ben Da­ni­el­se

 

Skri­bent

Trine Gammelgaard
Tri­ne Gam­mel­gaard
Jour­na­list & pod­cast-vært

Læs me­re om

Ka­te­go­ri­er:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Fondsmillioner skal sikre konkret viden om grøn energi i industrien

En lang ræk­ke pro­ces­ser i dan­ske virk­som­he­ders pro­duk­tion sker med ener­gi fra olie, kul og gas, og blandt an­det i fø­de­va­re­in­du­stri­en stam­mer ener­gi­en pri­mært…

Trelleborg Fonden sætter pris på idrætten i Sorø

Lo­ka­le sport­s­li­ge suc­ces­hi­sto­ri­er og be­skri­vel­ser af ildsjæ­le in­den for idræts­li­vet i Sorø lan­der i dis­se da­ge i mail­bok­sen hos fi­li­al­chef Su­ne Kri­sten­sen i Syd­bank…

KU-rektor mister direktørstilling i kollegiefond

Fon­den Fjer­de Maj Kol­le­gi­et på Fre­de­riks­berg an­nul­le­rer nu den kon­tro­ver­si­el­le an­sæt­tel­se af rek­tor for Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet, Hen­rik We­ge­ner. Rek­to­ren skul­le el­lers ef­ter pla­nen over­ta­ge stil­lin­gen…

KV Fonden starter årlig uddeling af hæderspriser

Når Kris­ta og Vig­go Pe­ter­sens Fond, i dag­lig ta­le KV Fon­den, man­dag den 23. marts mar­ke­rer sit 70-års ju­bilæum med en re­cep­tion, ly­der start­skud­det…

Vinder af valg i Trygfonden: ”Pengene skal blive i medlemmernes lommer”

En tøm­rer, en fa­mi­lie­far og en kon­su­lent. Fle­re helt al­min­de­li­ge for­sik­rings­kun­der var blandt top­sco­rer­ne ved Tryg­heds­grup­pens valg i Re­gion Ho­ved­sta­den, som blev af­gjort den…

KFI Erhvervsdrivende Fond bag ny universitetsuddannelse i butikshandel

Kan­di­da­tud­dan­nel­sen er den før­ste dan­ske uni­ver­si­tets­ud­dan­nel­se om de­tail­han­del og får nav­net MSc in Com­merci­al and Re­tail Ma­na­ge­ment, skri­ver KFI Er­hvervs­dri­ven­de Fond på sin hjem­mesi­de. “Dan­mark…

Nordea-fonden indfører elektroniske bestyrelsesmøder

Dan­marks for­ment­lig mest an­søg­te fond, Nor­dea-fon­den, har net­op ind­ført elek­tro­ni­ske be­sty­rel­ses­mø­der. Si­den slut­nin­gen af 2019 har fon­dens ot­te be­sty­rel­ses­med­lem­mer nem­lig sup­ple­ret de tra­di­tio­nel­le fy­si­ske mø­der…

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer

Professor: Fondskommission bør være bred og arbejde frit

Der er po­li­tisk op­bak­ning til at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg, der kan kom­me med for­slag til æn­drin­ger af den kri­ti­se­re­de fonds­lov fra 1985. Hvis ud­val­get bli­ver en re­a­li­tet, så skal bå­de dets fag­lig­hed og kom­mis­so­ri­um væ­re bre­de. Så­dan ly­der an­be­fa­lin­gen fra pro­fes­sor i fonds­ret Ras­mus Feldt­hu­sen fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

Justitsminister: Store ændringer af fondsloven kan blive nødvendige

Pro­ble­mer­ne for de al­me­ne fon­de er så sto­re, at det kan kræ­ve en ‘gen­nem­gri­ben­de re­vi­sion’ af fonds­lo­ven, er­ken­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) nu. Selv­om Ci­vilsty­rel­sen in­den læn­ge lem­per reg­ler­ne for de al­me­ne fon­des in­ve­ste­rin­ger, så bli­ver der sand­syn­lig­vis brug for en stør­re lovæn­dring, vars­ler mi­ni­ste­ren.

Flertal i Folketingets retsudvalg bakker op om en fondskommission

På Chri­sti­ans­borg teg­ner der sig nu et fler­tal for at mo­der­ni­se­re fonds­lo­ven fra 1985 ved at ned­sæt­te et eks­pert­ud­valg. Fle­re ord­fø­re­re fra bå­de høj­re og ven­stre si­de af fol­ke­tings­sa­len be­der ju­stits­mi­ni­ster Ni­ck Hæk­kerup (S) om at gå ind i sa­gen.

Forsker og fonde: Ikke nok at lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Fonds­lo­ven bør op­da­te­res, så de små al­me­ne fon­de får me­re flek­sib­le ram­mer og bed­re mu­lig­hed for at bli­ve op­løst. For Ci­vilsty­rel­sens lem­pel­se af den så­kald­te an­brin­gel­ses­be­kendt­gø­rel­se er kun ét skridt på vej­en til ri­me­li­ge for­hold for især de små al­me­ne fon­de, ly­der det fra fonds­for­sker An­ker Brink Lund og fle­re be­sty­rel­ses­for­mænd.

Civilstyrelsen vil lempe anbringelsesbekendtgørelsen

Der er lys for­u­de for de tu­sin­der af små al­me­ne fon­de, der kæm­per med at ska­be et af­kast af de­res in­ve­ste­rin­ger. Ci­vilsty­rel­sen ar­bej­der nem­lig…

Skatteminister vil ikke hæve konsolideringsfradraget

Skat­te­mi­ni­ster Mor­ten Bødskov (S) øn­sker ik­ke at hæ­ve fon­de­nes konso­lide­rings­fra­drag fo­re­lø­big. Iføl­ge di­rek­tør Hen­rik Tvar­nø fra A.P. Møl­ler Fon­den fore­tager mi­ni­ste­ren der­med en fejl­vur­de­ring, som ska­der sær­ligt de min­dre fon­de i Dan­mark. Han op­for­drer mi­ni­ste­ren til at ret­te fejl­en hur­tigst mu­ligt.

Efter valget: Flertal for at lette fondes opløsning og hæve konsolideringsfradraget

Der er stem­ning for en ræk­ke po­li­ti­ske æn­drin­ger af fonds­området. Et klart fler­tal blandt Folke­tingets nyvalg­te par­ti­er vil nem­lig hæ­ve kon­so­li­de­rings­fradra­get, li­ge­som der er fler­tal for at lem­pe opløs­nings­bestem­mel­ser­ne. Des­u­den kan der og­så vi­se sig fler­tal for at sam­le fonds­til­synet i ét mini­ste­rium og må­ske for at gen­ind­føre fonds­re­gis­te­ret. Få over­blik over det nye Folke­tings hold­ninger til fonds­politik her.

Justitsminister kritiseres for at negligere fondsområdet

Lov­kom­plek­set for de al­me­ne fon­de træn­ger til en sa­ne­ring. Det me­ner bå­de før­en­de fond­s­eks­per­ter, pro­fes­sio­nel­le rå­d­gi­ve­re og fonds­be­sty­rel­ser. De op imod 10.000 al­me­ne fon­de kæm­per med at ved­li­ge­hol­de mil­li­ards­to­re al­men­nyt­ti­ge res­sour­cer, som syg­ner hen i et hjør­ne af Ju­stits­mi­ni­ste­ri­ets res­sort. Nu op­for­drer med­lem af Fol­ke­tin­gets rets­ud­valg, Met­te Rei­s­smann (S), ju­stits­mi­ni­ste­ren til at frem­læg­ge si­ne pla­ner for fonds­om­rå­det.