Annoncespot_img

Det Obelske Familiefond
– en klassisk fond for summen af det gode

Ansøgninger er den primære drivkraft i Det Obelske Familiefonds filantropiske arbejde inden for kunst, forskning og det sociale område. Desuden har Nordjylland en særlig plads i fondens strategiske fokus, som skyldes, at familien bag står i en form for positiv til gæld til egnen. Og så er fonden ikke bange for at støtte drift i en periode. Det for­tæl­ler fondsdirektør Michael Bjørn Nellemann i dette afsnit af podcasten Moderne Filantropi.

Michael Bjørn Nellemann, direktør i Det Obelske Fa­mi­lie­fond
”Vi kan væ­re en lil­le smu­le me­re in­tu­i­ti­ve, end man kan med of­fent­li­ge mid­ler,” si­ger Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann, di­rek­tør i Det Obel­ske Familiefond

– Pod­cast: Tri­ne Gammelgaard

”Helt over­ord­net set øn­sker fon­den at gø­re en for­skel på den må­de, at vi ger­ne vil øge sum­men af det go­de,” si­ger di­rek­tør i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Mi­cha­el Bjørn Nel­le­mann i det­te af­snit af po­dca­sten Mo­der­ne Filan­tro­pi (lyt via lin­ket nedenfor).

I sam­ta­le med po­dcast­vært Tri­ne Gam­mel­gaard for­tæl­ler han blandt an­det om fon­dens ind­sats­om­råder og de filan­tro­pi­ske red­ska­ber, som fon­den benytter.

Med al­men­nyt­ti­ge ud­de­lin­ger for me­re end 200 mio. kr. om året er Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond en af de stør­re fon­de, der læg­ger stor vægt på an­søg­nings­dre­vet filantropi.

”Jeg tror ik­ke, vi er en af de me­re op­sø­gen­de fon­de, men vi er me­get lyd­hør over­for folk, der ger­ne vil bli­ve klo­ge­re, in­den de an­sø­ger. Og vi ta­ger ger­ne en ind­le­den­de snak, ik­ke for at skub­be pro­jek­tet i en gi­ven ret­ning, men for at bli­ve klo­ge­re på det og få no­get me­re at vi­de. Men jeg vil skyn­de mig at si­ge, at man og­så ba­re kan sæt­te sig ved ta­sta­tu­ret og skri­ve en an­søg­ning. Det kan der og­så godt kom­me en be­vil­ling ud af. For nog­le gan­ge er der be­hov for at ud­byg­ge for­tæl­lin­gen om et pro­jekt. Men an­dre gan­ge er pro­jek­ter­ne per de­fi­ni­tion ba­re go­de og pas­ser godt ind i vo­res stra­te­gi, og så skal man jo ba­re an­sø­ge,” si­ger di­rek­tør i Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond, Mi­cha­el Bjørn Nellemann.

Fon­den har tre stra­te­gi­ske, fag­li­ge ind­sats­om­rå­der, nem­lig kunst, forsk­ning og so­ci­a­le for­mål. Der­u­d­over er Nord­jyl­land en vig­tig del af fon­dens ud­de­lings­om­rå­de, hvil­ket skyl­des at fon­den op­rin­de­ligt var ba­se­ret på ejer­ska­bet af to­baks­virk­som­he­den C.W. Obel i Aalborg.

”Jeg tror, at fon­dens stif­ter og fa­mi­li­ens ef­ter­kom­me­re fø­ler sig i en form for po­si­tiv gæld til Nord­jyl­land. Der­for gi­ver det me­ning, at vi ud­de­ler pen­ge, så eg­nen Nord­jyl­land ud­vik­les, så­dan at det er at­trak­tivt at bli­ve bo­en­de, og det er at­trak­tivt at flyt­te der­til. In­den for al­le tre ind­sats­om­rå­der støt­ter vi man­ge pro­jek­ter i Nord­jyl­land. Jeg vil ik­ke si­ge, at det er let­te­re at få et pro­jekt igen­nem til Nord­jyl­land, men vo­res hjer­te ban­ker sær­ligt for Nord­jyl­land af hi­sto­ris­ke år­sa­ger,” si­ger Mi­cha­el Bjørn Nellemann. 

At Det Obel­ske Fa­mi­lie­fonds fo­kus dog i høj grad og­så er lands­dæk­ken­des, af­spej­les blan­det an­det i, at fon­den i dag bå­de har kon­tor i Aal­borg og i København. 

Risikovillighed og plads til intuition

I sam­ta­len med po­dcast­vært Tri­ne Gam­mel­gaard for­tæl­ler fonds­di­rek­tø­ren end­vi­de­re om fon­dens ind­sats på kunst- og kul­tu­r­om­rå­det, og han for­kla­rer, hvor­dan han ser på fon­de­nes sam­ar­bej­de med stat og kom­mu­ner i en tid, hvor de of­fent­li­ge be­spa­rel­ser sæt­ter kul­tur­li­vet un­der pres.

Han for­tæl­ler des­u­den om for­de­len ved at ud­de­le pen­ge til al­men­nyt­ti­ge for­mål ud fra et tan­ke­sæt, som er no­get me­re ri­si­ko­vil­ligt og lang­sig­tet end det of­te er til­fæl­det, når det of­fent­li­ge investerer.

”Vi kan væ­re en lil­le smu­le me­re in­tu­i­ti­ve, end man kan med of­fent­li­ge mid­ler. Vi kan tro på et gi­vet pro­jekt og be­vil­ge hjælp til det, selv­om det kan ha­ve lan­ge ud­sig­ter, in­den det bli­ver selv­bæ­ren­de el­ler dre­vet for of­fent­li­ge mid­ler,” si­ger Mi­cha­el Bjørn Nellemann. 

Der­u­d­over pe­ger han på, at det of­te er en myte, at fon­de ik­ke øn­sker at in­ve­ste­re i el­ler støt­te drift. I hvert fald er Det Obel­ske Fa­mi­lie­fond ik­ke ban­ge for drift. 

”Som ud­gangs­punkt vil vi ik­ke ind og støt­te drift i tid og evig­hed. Vi vil ger­ne ta­ge en in­ve­ste­rings­rol­le på os i en gi­ven pe­ri­o­de. Vi er ik­ke som så­dan ban­ge for drift, men vi vil ger­ne se, at no­get ud­vik­ler sig, og at det kan bli­ve – om end ik­ke helt – så næ­sten selv­bæ­ren­de over tid. Men hvis der skal drifts­mid­ler til i den ind­le­den­de fa­se, så gør det ik­ke os no­get,” si­ger Mi­cha­el Bjørn Nellemann. 

Lyt til Moderne Filantropi #10

Pod­cast: Tri­ne Gammelgaard

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Podcast:

Moderne Filantropi

  1. Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’ – Christine E. Swane
  2. Novo Nordisk Fondens ekspertkomitéer sikrer videnskabelig kvalitet – Niels-Henrik von Holstein-Rathlou & Steffen Lüders
  3. Det Obelske Familiefond – en klassisk fond for summen af det gode – Michael Bjørn Nellemann
  4. Nordea-fonden: ’Jo flere penge, vi deler ud, desto mere ydmyge skal vi være med at håndtere dem’ – Henrik Lehmann Andersen
  5. Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland – Martin Vang Hansen
  6. Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring – Thit Aaris-Høeg
  7. Strategiproces i Grundfos-stifters fodspor – Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig
  8. Bikubenfonden – "Vi har smurt smørret for tyndt ud" – Søren Kaare-Andersen
  9. Realdania – filantropi efter amerikansk forbillede – Jesper Nygård
  10. ‘Den frække lillesøster’ i Carlsberg-familien – Tuborgfondet, Anne-Marie Skov
  11. “Vi går efter det excellente” – Augustinus Fonden, Frank Rechen­dorff Møller
  12. “Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget” – Lokale og An­lægs­fonden, Esben Danielse

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer