Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland

I dette afsnit af Moderne filantropi taler Trine Gammelgaard med direktør, Martin Vang Hansen, om Færchfondens arbejde med at fremme kulturliv, erhvervsudvikling og iværk­sætteri i Nordvestjylland. Martin Vang Hansen fortæller bl.a. om fondens strategi med at bruge fondsmidler til at investere i f.eks. socialøkonomiske virksomheder som alternativ til donationer. Færchfonden opnår større filantropisk effekt, når pengene bruges flere gange via impact investeringer.

Martin Vang Hansen, Færchfonden
“Det er nem­me­re at sam­le an­dre ak­tø­rer om­kring op­ga­ver­ne, hvis man har en bæ­re­dyg­tig til­gang til de ef­fek­ter, man ger­ne vil ska­be,” si­ger Mar­tin Vang Han­sen, di­rek­tør i Færchfonden.

– Pod­cast: Tri­ne Gammelgaard

Mar­tin Vang Han­sen fra­træ­der stil­lin­gen som di­rek­tør i Fær­ch­fon­den den 1. maj. Han ef­ter­føl­ges af Ole Bri­dal, tid­li­ge­re di­rek­tør i Sto­fa. Læs me­re her.

Fær­ch­fon­dens mil­li­ard­for­mue er tjent i og om­kring Holste­bro. Der­for skal fa­mi­lie­fon­dens al­men­nyttige ud­de­lin­ger og­så gø­re gavn in­den­for det geo­gra­fi­ske om­rå­de Nordvestjylland.

Det for­tæl­ler di­rek­tør i Fær­ch­fon­den, Mar­tin Vang Han­sen i den­ne ud­ga­ve af Mo­der­ne Fi­lan­tro­pi, hvor man og­så kan hø­re om de for­skel­li­ge mo­der­ne red­ska­ber, som fon­den be­nyt­ter i det filan­tro­pi­ske arbejde.

Mar­tin Vang Han­sen kom til Holste­bro fra en stil­ling som vi­ce­di­rek­tør i Vækst­fon­den, og med den er­fa­ring i ba­ga­gen har han sat sig i spid­sen for et stra­te­gi­ar­bej­de, der skal til­træk­ke ar­bejds­kraft, iværk­sæt­te­re og ud­dan­nel­ses­sø­gen­de til Nordvestjylland.

Fon­den ar­bej­der in­den for fi­re søj­ler: Kul­tur, er­hverv, iværk­sæt­te­ri og ud­dan­nel­se. Og der­for er frem­me af det lo­ka­le kul­tur­liv fort­sat en væ­sent­lig del af Fær­ch­fon­dens al­men­nyt­ti­ge strategi.

”Fær­ch­fon­den har al­tid be­skæf­ti­get sig me­get med kul­tur­ud­vik­lin­gen i og om­kring Holste­bro. Vi skal bå­de ha­ve no­get at le­ve af, men vi skal og­så ha­ve no­get at le­ve for. Og her kan kul­tur­ud­bud­det be­ty­de me­get for, hvor rart det er at væ­re i og om­kring Holste­bro. Ik­ke fra 8 til 16, men fra 16 til 8. Der­for ar­bej­der vi og­så med kul­tur­til­bud­de­ne i by­en – hvor­dan kan de bli­ve for­stær­ket og selv­bæ­ren­de? Hvor­dan kan kul­turin­sti­tu­tio­ner­ne be­frug­te hin­an­den, så de kan gø­re hin­an­den bed­re?” si­ger Mar­tin Vang Hansen.

Fondsmidlerne kan bruges flere gange

Som en del af stra­te­gi­en ar­bej­der fon­den må­l­ret­tet med så­kald­te im­pact in­ve­ste­rin­ger, hvor det er mu­ligt at fi­nan­si­e­re og in­ve­ste­re i virk­som­he­der og pro­jek­ter i ste­det for at ud­de­le pen­ge­ne som do­na­tio­ner. For der er en op­lagt for­del ved for ek­sem­pel egen­ka­pi­ta­lin­ve­ste­rin­ger frem­for ud­de­lin­ger, si­ger Mar­tin vang Hansen.

”Hvis det går godt over tid, så har vi mu­lig­hed for at få vo­res in­ve­ste­ring igen in­den for en ho­ri­sont på fem til ti år. Det gi­ver os mu­lig­hed for at la­ve me­re, end hvis vi hav­de gi­vet pen­ge­ne væk. For vi kan kun gi­ve pen­ge­ne væk én gang, men hvis vi kan in­ve­ste­re os til en ef­fekt, som er li­ge så god, så kan vi fak­tisk bru­ge pen­ge­ne fle­re gange.”

En an­den for­del er, at investerings­perspektivet og­så gør det let­te­re for fon­den at fin­de sam­ar­bejds­part­nere, som er et an­det cen­tralt ele­ment i fon­dens arbejde.

”Det er nem­me­re at sam­le an­dre ak­tø­rer om­kring op­ga­ver­ne, hvis man har en bæ­re­dyg­tig til­gang til de ef­fek­ter, man ger­ne vil ska­be. Det kan for ek­sem­pel væ­re so­ci­alø­ko­no­mi­ske virk­som­he­der, som vi har haft held med at fi­nan­si­e­re i ste­det for at do­ne­re til,” si­ger Mar­tin Vang Hansen.

Som ek­sem­pel på et af fon­dens pro­jek­ter, som bå­de rum­mer im­pact in­ve­ste­ring, sam­ar­bej­de med lo­ka­le part­ne­re og med an­dre fon­de, frem­hæ­ver han Dansk Ta­len­ta­ka­de­mis nye cam­pus i Holste­bro, som er det ene­ste ta­len­ta­ka­de­mi i Dan­mark for un­ge mel­lem 15 og 25, der be­skæf­ti­ger sig med de kunst­ne­ri­ske retninger.

”En rød tråd gen­nem de fi­re søj­ler, vi fo­ku­se­rer på, er ta­len­t­ud­vik­ling. Hvor­dan kan vi væ­re med til at til­træk­ke ta­len­ter til om­rå­det? Cam­pus for Dansk Ta­len­ta­ka­de­mi er en sats­ning, som Fær­ch­fon­den har la­vet, in­den jeg kom til. Jeg har en for­vent­ning om, at det kom­mer til at be­ty­de rig­tig me­get for vo­res mu­lig­he­der for at til­træk­ke kunst­ne­risk ta­lent til Holste­bro,” si­ger Mar­tin Vang Hansen.

Lyt til Moderne Filantropi #08

Pod­cast: Tri­ne Gammelgaard

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Podcast:

Moderne Filantropi

 1. Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’ – Christine E. Swane
 2. Novo Nordisk Fondens ekspertkomitéer sikrer videnskabelig kvalitet – Niels-Henrik von Holstein-Rathlou & Steffen Lüders
 3. Det Obelske Familiefond – en klassisk fond for summen af det gode – Michael Bjørn Nellemann
 4. Nordea-fonden: ’Jo flere penge, vi deler ud, desto mere ydmyge skal vi være med at håndtere dem’ – Henrik Lehmann Andersen
 5. Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland – Martin Vang Hansen
 6. Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring – Thit Aaris-Høeg
 7. Strategiproces i Grundfos-stifters fodspor – Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig
 8. Bikubenfonden – "Vi har smurt smørret for tyndt ud" – Søren Kaare-Andersen
 9. Realdania – filantropi efter amerikansk forbillede – Jesper Nygård
 10. ‘Den frække lillesøster’ i Carlsberg-familien – Tuborgfondet, Anne-Marie Skov
 11. “Vi går efter det excellente” – Augustinus Fonden, Frank Rechen­dorff Møller
 12. “Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget” – Lokale og An­lægs­fonden, Esben Danielse

 

Skribent

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer