Annoncespot_img

Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’

Fonden Ensomme Gamles Værn har skarpt fokus på at afhjælpe ensom­hed og mar­gi­na­li­se­ring blandt ældre mennesker. Det sker ved at støtte og iværk­sætte forskning, formid­ling og sociale ind­sat­ser til gavn for de ældre men­ne­sker, der har mindst – både socialt og økono­misk. Fon­dens direktør og forsknings­leder Christine E. Swane gør des­uden en stor ind­sats for at støtte op om unge stu­de­ren­des interesse i dette felt. Hør interviewet med Christine E. Swane i dette afsnit af Moderne Filantropi.

Fonden Ensomme Gamles Værn – 'gerontologisk gartneri'
”Or­det gam­mel er as­so­ci­e­ret med for­fald og eks­klu­sion og med mang­len­de vær­di. Og det er der ik­ke man­ge af de 1,1 mio. over 65-åri­ge, der sy­nes er rart at bli­ve as­so­ci­e­ret med. Og det kan jeg dæl­me godt for­stå!” si­ger Chri­sti­ne E. Swa­ne, di­rek­tør og forsk­nings­le­der i Fon­den En­som­me Gam­les Værn (mo­del­fo­to).

Ak­ti­ve og rø­ri­ge se­ni­o­rer som strøm­mer til kul­tu­rel­le ak­ti­vi­te­ter, højsko­le­op­hold og fored­rag. De res­sour­cestær­ke æl­dre, der sø­ger fæl­les­ska­ber og bi­dra­ger med de­res liv­ser­fa­ring, ud­gør en sta­digt vok­sen­de grup­pe i det dan­ske samfund.

Men der fin­des og­så en an­den grup­pe af æl­dre, som le­ver et gan­ske an­det æl­d­re­liv. Det er æl­dre, som af for­skel­li­ge år­sa­ger ik­ke selv er i stand til at op­sø­ge fæl­les­ska­ber el­ler ud­nyt­te de man­ge til­bud om kul­tu­rel­le og so­ci­a­le ak­ti­vi­te­ter for men­ne­sker i de­res livs efterår.

Og det er net­op den­ne grup­pe af æl­dre, der er om­drej­nings­punkt for det ar­bej­de, der fo­re­går i Fon­den En­som­me Gam­les Værn

”Dem, der har mindst, fyl­der mest hos os,” si­ger di­rek­tør og forsk­nings­le­der i Fon­den En­som­me Gam­les Værn Chri­sti­ne E. Swa­ne, da vi mø­der hen­de i Fon­de­nes Hus i Kø­ben­havn, hvor fon­den hol­der til.

Hun for­kla­rer, at fon­dens må­l­grup­pe er de æl­dre men­ne­sker, som ik­ke selv har so­ci­a­le el­ler øko­no­mi­ske res­sour­cer til at del­ta­ge i de etab­le­re­de ældretilbud.

”Det er blandt an­det æl­dre ind­van­dre­re og flygt­nin­ge, so­ci­alt ud­sat­te, mi­no­ri­te­ter og æl­dre, der bli­ver mar­gi­na­li­se­ret på for­skel­li­ge må­der i vo­res sam­fund,” for­tæl­ler Chri­sti­ne E. Swane.

Ud­over at do­ne­re pen­ge til so­ci­a­le pro­jek­ter er fon­den og­så di­rek­te in­vol­ve­ret i pro­jek­ter, for­tæl­ler Chri­sti­ne E. Swane.

Ek­sem­pel­vis ar­ran­ge­rer fon­den sær­li­ge højsko­le­op­hold for ud­sat­te æl­dre men­ne­sker, hvor der er so­ci­alt samvær, om­sorg og for­skel­li­ge ak­ti­vi­te­ter. Det sker i et sam­ar­bej­de med Samvir­ken­de Me­nig­heds­ple­je­re, som bl.a. via de­res be­søg­stje­ne­ste fin­der æl­dre, der træn­ger til at kom­me ud blandt andre.

Fortæl for Livet – samtalegrupper for udsatte ældre

For­tæl for Li­vet er et an­det pro­jekt, som Fon­den En­som­me Gam­les Værn selv age­rer ka­ta­ly­sa­tor for. Det be­står af sam­ta­le­grup­per på 4-6 æl­dre og en sær­ligt ud­dan­net grup­pe­le­der. Grup­pen mø­des som re­gel hver uge i ti uger, hvor grup­pe­le­de­ren hjæl­per og gu­i­der del­ta­ger­ne til at for­tæl­le hin­an­den om be­tyd­nings­ful­de de­le af de­res liv og lyt­te og spør­ge ind til de an­dres livsfortællinger.

For­må­let er at ska­be nye, stær­ke re­la­tio­ner og styr­ke del­ta­ger­nes selv­for­stå­el­se. Man­ge gam­le men­ne­sker op­le­ver at mi­ste de næ­re re­la­tio­ner og der­med de­res livsvid­ner – de men­ne­sker, som har kendt dem og fulgt dem i li­vet, for­kla­rer Chri­sti­ne E. Swa­ne. For­tæl for Li­vet kan væ­re med til at ska­be nye livsvidner.

”De ting, man ta­ler om i grup­per­ne, er så be­tyd­nings­ful­de, at man læ­rer hin­an­den bed­re at ken­de i for­hold til, hvis man sid­der i et ak­ti­vi­tets­cen­ter og drik­ker kaf­fe og mod­ta­ger for­skel­li­ge for­mer for un­der­hold­ning el­ler fy­sisk træ­ning,” si­ger hun.

Det er vig­tigt at støt­te un­ge men­ne­sker i at sy­nes, at gam­le er interessante.

Chri­sti­ne E. Swa­ne – di­rek­tør og forsk­nings­le­der, Fon­den En­som­me Gam­les Værn

Pro­jek­tet blev skabt i 2013, da to spe­ci­a­lestu­de­ren­de fra psy­ko­lo­gi­stu­di­et hen­vend­te sig til Fon­den En­som­me Gam­les Værn for at få støt­te til at un­der­sø­ge be­tyd­nin­gen af gam­le men­ne­skers for­tæl­lin­ger om de­res liv, for­tæl­ler Chri­sti­ne E. Swa­ne. Hun og be­sty­rel­sen syn­tes, spe­ci­a­let var så vig­tigt og in­ter­es­sant, at fon­den lod det fol­de sig ud i vir­ke­lig­he­den. For­tæl for Li­vet blev hur­tigt en suc­ces, og nu har sam­ta­le­grup­per­ne spredt sig til he­le lan­det og er på vej til Færø­er­ne og Grøn­land. Det er ty­pisk kom­mu­ner, der kø­ber et For­tæl for Li­vet-kur­sus for me­d­ar­bej­de­re og fri­vil­li­ge i æl­d­re­sek­to­ren. Den ene af de tid­li­ge­re spe­ci­a­lestu­de­ren­de, An­dreas Ni­ko­la­j­sen, er nu fa­stan­sat i Fon­den En­som­me Gam­les Værn og ta­ger rundt i lan­det og ud­dan­ner gruppelederne.

Chri­sti­ne E. Swa­ne glæ­der sig over, at stær­ke pro­jek­ter som For­tæl for Li­vet kan spi­re frem på bag­grund af ny, vær­di­fuld vi­den, som hun og fon­den har væ­ret med til at støt­te og bæ­re frem. Fle­re af de stu­de­ren­de, som har væ­ret un­der hen­des vin­ger er kom­met vi­de­re i ph.d.-forløb, hvoraf nog­le er ini­ti­e­ret og fi­nan­si­e­ret af fon­den – bl.a. om fat­tig­dom og ud­sat­hed i al­der­dom­men, for­tæl­ler hun.

Vigtigt at unge forsker i alderdom

I Fon­den En­som­me Gam­les Værn sæt­ter man en stor ære i at gø­de og gi­ve vækst­be­tin­gel­ser til un­ge stu­de­ren­de, som in­ter­es­se­rer sig for gam­le men­ne­skers so­ci­a­le liv. Et ’geron­to­lo­gisk gart­ne­ri’ kal­der Chri­sti­ne E. Swa­ne ind­sat­sen for at støt­te op om ny forsk­ning in­den for det hu­ma­ni­sti­ske og sam­funds­vi­den­ska­be­li­ge felt i geron­to­lo­gi­en, som er læ­ren om al­der­dom, al­dring og gam­le mennesker.

”Det er vig­tigt at støt­te un­ge men­ne­sker i at sy­nes, at gam­le er in­ter­es­san­te,” si­ger Chri­sti­ne E. Swane.

Der for­skes me­get i sund­heds­mæs­si­ge aspek­ter af det at bli­ve gam­mel og det sun­de og lan­ge liv. Men der er ik­ke så stor in­ter­es­se for at un­der­sø­ge de so­ci­a­le aspek­ter ved al­der­dom­men, for­kla­rer Chri­sti­ne E. Swane.

”Når man tæn­ker på, at man­ge men­ne­sker i dag bli­ver 80-90 år gam­le og der­med le­ver i op til en tred­je­del af li­vet i det, vi kal­der se­ni­o­r­li­vet el­ler al­der­dom­men, gi­ver det me­ning at un­der­sø­ge nær­me­re, hvor­dan æl­dre men­ne­sker tri­ves so­ci­alt,” si­ger hun.

”Man tæn­ker ty­pisk, at al­le mu­lig­he­der og al ud­vik­ling er knyt­tet til børn og un­ge. Det er og­så tit så­dan, at man sy­nes, at når man ta­ler om børn og un­ges pro­ble­mer, så er de væ­sent­li­ge. Det for­står vi al­le sam­men in­tu­i­tivt. Men det er knapt så in­tu­i­tivt at for­stå, hvor vig­tigt det er at hjæl­pe gam­le men­ne­sker, som for ek­sem­pel fø­ler sig en­som­me, el­ler som er pla­get af sorg el­ler brud i fa­mi­li­en,” for­kla­rer Chri­sti­ne E. Swane.

Hun har selv be­skæf­ti­get sig med det hu­ma­ni­sti­ske felt in­den for geron­to­lo­gi­en, li­ge si­den hun stu­de­re­de kul­turso­cio­lo­gi på Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet i 1980’erne. Hun er ph.d. og har ar­bej­det som for­sker i man­ge år og blandt an­det væ­ret le­der af Geron­to­lo­gisk In­sti­tut og Vi­dens­cen­ter på Ældreområdet.

Me­get af di­rek­tø­rens ar­bej­de i Fon­den En­som­me Gam­les Værn er sta­dig re­la­te­ret til forsk­nin­gen. Hun fun­ge­rer jævn­ligt som forsk­nings­le­der og er med i for­skel­li­ge eks­pert­ud­valg. Og så fun­ge­rer hun som vej­le­der og men­tor for de stu­de­ren­de, der hen­ven­der sig til fon­den med en in­ter­es­se for at for­dy­be sig i æl­dre men­ne­skers so­ci­a­le liv.

Ensomme gamle og ungdommen

Al­le­re­de i 1910, da den kø­ben­havn­ske præst Her­mann Koch etab­le­re­de En­som­me Gam­les Værn, var der en for­bin­del­se mel­lem ung­dom­men og de gamle.

Det var med hjælp fra fri­vil­li­ge stu­de­ren­de, at Her­mann Koch be­gynd­te at sam­le pen­ge ind til fat­ti­ge gam­le men­ne­sker. Han var en af de før­ste i Dan­mark, der gjor­de op­mærk­som på de gam­les vil­kår i en tid, hvor fat­tig­dom­men var ud­bredt og det var van­ske­ligt at kla­re sig, hvis man ik­ke hav­de fa­mi­lie med res­sour­cer til at dra­ge om­sorg for én i alderdommen.

Det før­ste ini­ti­a­tiv var ’Stu­den­ter­nes ind­sam­ling til fat­tig­folks jul’. Se­ne­re blev der blandt an­det sam­let ind til som­merop­hold på lan­det for fat­ti­ge gam­le men­ne­sker fra Kø­ben­havn samt vinterstuer.

Helt frem til 2. Ver­denskrig ar­ran­ge­re­de En­som­me Gam­les Værn vin­ter­stu­er med op til 3.000 men­ne­sker hver uge. Vin­ter­stu­er­ne bød på samvær, fæl­les­sang og un­der­hold­ning for de so­ci­alt ud­sat­te ældre.

”Her fik man mu­lig­hed for at bi­dra­ge med no­get og væ­re en del af et fæl­les­skab,” for­tæl­ler Chri­sti­ne E. Swa­ne, der ser en ty­de­lig rød tråd i he­le or­ga­ni­sa­tio­nens hi­sto­rie: Li­ge si­den Her­mann Ko­chs tid og frem til i dag har fon­den haft fo­kus på at be­kæm­pe en­som­hed blandt de æl­dre men­ne­sker, som har mindst – bå­de so­ci­alt og økonomisk.

I 1911 op­ret­te­de En­som­me Gam­les Værn et al­der­doms­hjem på Chri­sti­ans­havn. Ef­ter­hån­den ud­vik­le­de or­ga­ni­sa­tio­nen sig til at byg­ge ple­je­hjem og dag­cen­tre over he­le lan­det un­der nav­net EGV. Se­ne­re over­tog kom­mu­ner­ne byg­nin­ger og driften.

I 1986 op­ret­te­de EGV Æl­dre Sa­gen, som i dag er Dan­marks stør­ste med­lem­sor­ga­ni­sa­tion og po­li­tisk ta­le­rør for æl­dre og de­res vil­kår. Fon­den fort­sat­te sit vir­ke un­der nav­net Æl­dre Fon­den og se­ne­re EGV Fonden.

Når jour­na­li­ster rin­ger og vil ha­ve mig til at ud­tryk­ke fon­dens hold­ning til et el­ler an­det, så si­ger jeg, at vi ik­ke har en hold­ning – vi har viden.

Chri­sti­ne E. Swa­ne – di­rek­tør og forsk­nings­le­der, Fon­den En­som­me Gam­les Værn

I dag er Fon­den En­som­me Gam­les Værn og Æl­dre Sa­gen to selv­stæn­di­ge en­he­der. I mod­sæt­ning til Æl­dre Sa­gen kom­mu­ni­ke­rer fon­den ik­ke spe­ci­fik­ke hold­nin­ger til kon­kre­te spørgs­mål på ældreområdet.

”Når jour­na­li­ster rin­ger og vil ha­ve mig til at ud­tryk­ke fon­dens hold­ning til et el­ler an­det, så si­ger jeg, at vi ik­ke har en hold­ning – vi har vi­den,” for­tæl­ler fonds­di­rek­tø­ren, som og­så ta­ger ud og hol­der fored­rag for at for­mid­le vi­den om al­der­dom og en­som­hed og nu­an­ce­re bil­le­det af sel­ve det at bli­ve gam­mel. Her op­le­ver hun, at fon­dens navn sæt­ter gang i man­ge vig­ti­ge sam­ta­ler om, hvor­dan man om­ta­ler al­der­dom, og hvor­for en­som­hed er vig­tig at ta­le om og gø­re no­get ved.

Da fon­den i 2010 fyld­te 100 år, be­slut­te­de hun sam­men med be­sty­rel­sen at æn­dre fon­dens navn fra EGV til det op­rin­de­li­ge navn En­som­me Gam­les Værn, for­di de fær­re­ste vid­ste, hvad for­kor­tel­sen stod for.

”Så må jeg ta­ge de lus­sin­ger, det gi­ver, når jeg er ude og hol­de fored­rag for se­ni­o­rer, for de yn­gre æl­dre bry­der sig of­te ik­ke om at bli­ve kaldt gam­le,” for­tæl­ler hun.

”Or­det gam­mel er as­so­ci­e­ret med for­fald og eks­klu­sion og med mang­len­de vær­di. Og det er der ik­ke man­ge af de 1,1 mio. over 65-åri­ge, der sy­nes er rart at bli­ve as­so­ci­e­ret med. Og det kan jeg dæl­me godt for­stå!” un­der­stre­ger Chri­sti­ne E. Swane.

”Jeg hå­ber, det al­tid skin­ner igen­nem, at jeg har me­get stor respekt for al­le men­ne­sker – og­så dem der er gamle.”

Konference med fokus på forskellighed

For­mid­ling er en vig­tig del af ar­bej­det i Fon­den En­som­me Gam­les Værn. Hvert an­det år af­hol­der fon­den en kon­fe­ren­ce for at for­mid­le den vi­den om æl­dre men­ne­skers so­ci­a­le liv, som fon­den har støt­tet el­ler på an­den må­de væ­ret med til at frem­brin­ge. For­må­let er blandt an­det at in­spi­re­re fag­folk og fri­vil­li­ge til at ska­be ind­sat­ser, der kan bi­dra­ge til at for­bed­re for­hol­de­ne for de ud­sat­te ældre.

Den 9. maj af­hol­der fon­den en kon­fe­ren­ce med over­skrif­ten ’Aty­pi­ske Æl­d­re­liv – over­set for­skel­lig­hed’, som har fo­kus på æl­dre men­ne­sker, der fal­der uden­for normen.

På kon­fe­ren­cen vil der blandt an­det bli­ve præ­sen­te­ret re­sul­ta­ter fra et nyt forsk­nings­pro­jekt, som fon­den støt­ter, der hand­ler om, hvor ho­mo- og bi­seksu­el­le æl­dre sø­ger støt­te og fæl­les­skab. Et an­det em­ne på kon­fe­ren­cen er æl­dre, der ik­ke har stif­tet fa­mi­lie. ”De fle­ste af os ta­ler ud fra en norm om, at vi al­le vok­ser op og fin­der en part­ner, som vi får børn med. Men der er over 10 pct. æl­dre, som al­drig fik børn,” for­kla­rer hun.

”Når vi ta­ler ud fra en norm, kan det bli­ve svæ­re­re at hu­ske på at in­klu­de­re men­ne­sker, der ik­ke le­ver på den måde.”

Det er magt­på­lig­gen­de for Chri­sti­ne E. Swa­ne, at fon­den bi­dra­ger til at ska­be en bre­de­re for­stå­el­se for det at væ­re gam­mel. Der her­sker ste­reo­ty­pe kul­tu­rel­le fo­re­stil­lin­ger, som spæn­der ben for sam­spil­let på tværs af ge­ne­ra­tio­ner, på­pe­ger hun, og hun op­le­ver, at det er svært at træn­ge igen­nem med, hvor for­skel­li­ge gam­le men­ne­sker er.

”Der er alt for stor ten­dens til at ta­le om de æl­dre el­ler de gam­le på en ka­te­go­ri­se­ren­de må­de. Der­for kan jeg sag­tens for­stå, at æl­dre gør op­rør. Men man kan og­så gø­re op­rør ved at bli­ve ved med at gø­re op­mærk­som på nu­an­cer­ne og der­ved ska­be en bre­de­re for­stå­el­se for en be­folk­nings­grup­pe, som må­ske især yn­gre og po­li­ti­ke­re har en ten­dens til at ge­ne­ra­li­se­re groft om­kring,” på­pe­ger Chri­sti­ne E. Swane.

Lyt til Moderne Filantropi #12

Pod­cast: Tri­ne Gammelgaard

Vil du læse artiklen?

Med et abon­ne­ment får du fuld ad­gang til fun​dats​.dk.

Det ko­ster at pro­du­ce­re uaf­hæn­gig og dyb­de­bo­ren­de jour­na­li­stisk. Læs me­re om Fun­dats og se pri­ser­ne for at abon­ne­re her.

Abon­nér

Allerede abonnent? Log ind her:

Podcast:

Moderne Filantropi

 1. Fonden Ensomme Gamles Værn driver ’gerontologisk gartneri’ – Christine E. Swane
 2. Novo Nordisk Fondens ekspertkomitéer sikrer videnskabelig kvalitet – Niels-Henrik von Holstein-Rathlou & Steffen Lüders
 3. Det Obelske Familiefond – en klassisk fond for summen af det gode – Michael Bjørn Nellemann
 4. Nordea-fonden: ’Jo flere penge, vi deler ud, desto mere ydmyge skal vi være med at håndtere dem’ – Henrik Lehmann Andersen
 5. Færchfonden – en vækstkatalysator for Nordvestjylland – Martin Vang Hansen
 6. Fonden for Socialt Ansvar: Fundraising er en udfordring – Thit Aaris-Høeg
 7. Strategiproces i Grundfos-stifters fodspor – Poul Due Jensens Fond, Christian Hartvig
 8. Bikubenfonden – "Vi har smurt smørret for tyndt ud" – Søren Kaare-Andersen
 9. Realdania – filantropi efter amerikansk forbillede – Jesper Nygård
 10. ‘Den frække lillesøster’ i Carlsberg-familien – Tuborgfondet, Anne-Marie Skov
 11. “Vi går efter det excellente” – Augustinus Fonden, Frank Rechen­dorff Møller
 12. “Vi kan ikke bruge jeres ansøgninger til noget” – Lokale og An­lægs­fonden, Esben Danielse

 

Skribent

Trine Gammelgaard
Trine Gammelgaard
Journalist & podcast-vært

Læs mere om

Kategorier:

Tags:

Læs også

Forsiden lige nu

Kommunikation

Serie: Gode Ramme for Gode Donationer